Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne


Published: 2008-11-17

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i fødevarehygiejne 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 123 af 15. februar 2008 om uddannelse i fødevarehygiejne foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes: »Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255 side 22).«

2. § 3, nr. 5 og 6 affattes således:

»5) har gennemført en uddannelse inden for fødevareområdet eller har deltaget i kursus i fødevarehygiejne på mindst samme niveau som nævnt i § 2, stk. 1,

6) er ansat i eller har etableret fødevarevirksomhed før 1. januar 1997, såfremt der ikke efterfølgende sker ansættelse i eller etableres anden fødevarevirksomhed,«

3. I § 3 indsættes som nr. 7 og 8 :

»7) er anerkendt i medfør af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne, eller

8) foretager midlertidig og lejlighedsvis behandling af fødevarer i henhold til af bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer indenfor fødevarehygiejne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. november 2008.
Fødevarestyrelsen, den 17. november 2008
Anders Munk Jensen
/ Helene Vinten Madsen
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EU-Tidende 2005 nr. L 255 side 22).