Bekendtgørelse om statstilskud til forsøgsordning for elbiler


Published: 2008-11-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om statstilskud til forsøgsordning for elbiler

I medfør af tekstanmærkning nr. 104 ad § 29.24.08 på finansloven for 2008 fastsættes:

§ 1. Energistyrelsen kan yde statstilskud af midler i finansloven til en forsøgsordning for anvendelse af elbiler i afgrænsede flåder af biler.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:

1) Bil: Motorkøretøj, der er forsynet med fire eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på tre hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

2) Elbil: Eldrevet bil, som udelukkende drives frem af strøm ladet fra elnettet, og som kan godkendes og registreres. Lette firehjulede biler (quadricykler godkendt i henhold til direktiv 2002/24/EF) anses ikke som biler i denne bekendtgørelse.

3) Flådeejer: Ejer af flåde af biler.

§ 3. Energistyrelsen yder tilskud til projekter, som har til formål at gennemføre afprøvning og forsøg med drift af en flåde af elbiler i en længere periode med henblik på erfaringsindsamling om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold ved

1) anvendelse af elbiler under praktiske forhold og

2) forsyning af elbiler med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 2. Tilskud ydes primært til forsøg med personbiler og mindre varebiler, men kan også i begrænset omfang ydes til forsøg med andre typer af elbiler, f.eks. større varebiler, busser eller lastbiler, hvis forsøget kan bidrage med erfaringer af generel interesse vedrørende forhold nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes primært til

1) flådeejerens nødvendige merudgifter til anskaffelse af elbiler,

2) flådeejerens nødvendige udgifter til opladningsfaciliteter og

3) flådeejerens nødvendige udgifter til forsøgselementer.

Stk. 4. Forsøgselementerne omtalt i stk. 3, nr. 3, omfatter bl.a.

1) opsamling af data, som er fælles for alle projekter, f.eks. om køremønstre, energiforbrug, tidsprofiler for opladning, samspillet mellem elsystem og elbiler m.v.,

2) erfaringsopsamling om de teknologier, som anvendes i det enkelte projekt, herunder i relation til køretøjstype, batterier,ladesystem, målesystemer m.v. og

3) erfaringsopsamling om forhold vedrørende det enkelte projekt, f.eks. vedrørende brugeradfærd, herunder brugeradfærd i et kønsperspektiv, sammenhæng mellem køremønstre og opladningsbehov, sikkerhed, påvirkning af lokalt miljø m.v.

Stk. 5. Tilskud kan endvidere efter indkaldelse ydes til projekter, som har til formål at gennemføre tværgående analyser eller at understøtte gennemførelse af forsøgsordningen, herunder fælles dataindsamling og monitorering.

Stk. 6. Energistyrelsen kan fastsætte en metode for opgørelse af nødvendige merudgifter som nævnt i stk. 3, nr. 1, og nødvendige udgifter som nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3.

§ 4. Tilskud kan ydes til flådeejere, som er

1) offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner eller

2) private virksomheder, organisationer eller institutioner.

Stk. 2. Energistyrelsen kan beslutte, at der ydes tilskud til en myndighed, virksomhed, organisation eller institution omfattet af stk. 1, som driver en flåde af biler, der leases eller lejes. Det er en forudsætning, at myndigheden, virksomheden, organisationen eller institutionen har leaset eller lejet bilerne i den flåde, elbilerne skal indgå i, inden den 4. december 2008, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til en myndighed, virksomhed, organisation eller institution, som ikke har leaset eller lejet bilerne i den flåde, elbilerne skal indgå i, inden den 4. december 2008, såfremt projektet på afgørende måde supplerer forsøgsordningens indsamling af erfaringer og viden om elbiler.

Stk. 4. Tilskud i henhold til § 3, stk. 5, kan ydes til ansøgere, som ikke er flådeejere.

§ 5. Energistyrelsen foretager offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilskud til projekter og fastsætter krav til ansøgningerne.

Stk. 2. Samtidig med indkaldelse af ansøgninger offentliggør Energistyrelsen, hvilke forhold ansøgerne skal redegøre for i ansøgningen. Der kan herunder fastsættes krav om, at ansøgningen skal indeholde en redegørelse for

1) projektets indhold, tidsplan og organisering, herunder deltagernes kompetencer,

2) hvilke fremadrettede, praktiske erfaringer, der forventes opnået,

3) praktiske og tekniske forsøg, som forudsættes gennemført,

4) forslag til håndtering af eventuelle risici ved projektet,

5) budget for støtteberettigede omkostninger og

6) formidling og publicering af projektets resultater.

Stk. 3. Forholdene nævnt i stk. 2 skal blandt andet beskrives ud fra et køns- og ligestillingsperspektiv og et arbejdsmiljømæssigt perspektiv, hvor det er relevant.

Stk. 4. I forbindelse med indkaldelse af ansøgninger fastsætter Energistyrelsen krav til opstilling af budget, jf. stk. 2, nr. 5.

Stk. 5. Energistyrelsen offentliggør frist for indgivelse af ansøgninger, krav om, hvilke oplysninger der skal gives i ansøgningen, samt formkrav om eksempelvis anvendelse af et ansøgningsskema og vejledning hertil på styrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Ansøgning om tilskud sendes elektronisk til Energistyrelsen, ens@ens.dk, efter indkaldelse som nævnt i stk. 1.

Stk. 7. Formkrav og tidsfrister skal fremgå af indkaldelsen. Hvis manglende overholdelse af et formkrav eller en tidsfrist kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling, skal dette ligeledes fremgå af indkaldelsen.

§ 6. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af indkomne ansøgninger om tilskud til projekter. Energistyrelsen vil ved afgørelsen lægge vægt på projekternes forventede omkostningseffektivitet og samlede værdi for tilvejebringelsen af erfaringer om de i § 3, stk. 1, nævnte forhold.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger, jf. § 5, fastlægge nærmere kriterier for tildeling af tilskud.

Stk. 3. Tilsagn ledsages af vilkår om projektets gennemførelse, herunder at tilskudsmodtageren

1) efter anmodning meddeler Energistyrelsen alle oplysninger, som er nødvendige for styrelsens tilsyn og kontrol med, at vilkår for tilsagnet er opfyldt, jf. § 9, og

2) afrapporterer erfaringer, resultater og evaluering af fremadrettede perspektiver ved projektet til Energistyrelsen.

Stk. 4. Hvis Energistyrelsen vurderer, at der er flere kvalificerede projekter, end der er afsat bevilling til, kan styrelsen foreslå projekter begrænset eller koordineret.

Stk. 5. Tilsagn er betinget af, at modtageren inden en måned fra tilsagnets dato skriftligt accepterer de fastsatte vilkår for tilsagnet.

§ 7. Energistyrelsen udpeger en følgegruppe, som kan rådgive Energistyrelsen. Følgegruppen har Energistyrelsen som formand og har repræsentanter fra Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen og relevante institutioner og organisationer.

§ 8. Energistyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af tilskud efter ansøgning fra tilskudsmodtageren på baggrund af projektregnskab og dokumentation for afholdte udgifter og under forudsætning af, at projektet eller den del af projektet, der søges om udbetaling for, er gennemført som angivet i ansøgningen og vilkår for tilsagnet.

§ 9. Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med, at tilskudsmodtageren overholder vilkårene for tilsagnet. Energistyrelsen kan herunder bestemme, at regnskaber for tilskudsberettigede aktiviteter skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10. Tilskud i henhold til denne bekendtgørelse bortfalder helt eller delvist, hvis

1) tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud, jf. § 6, stk. 1, og § 8, eller under projektforløbet,

2) vilkår for tilsagn, jf. § 6, stk. 3 og 5, ikke opfyldes, eller

3) projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1 kan Energistyrelsen bestemme, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist.

§ 11. Energistyrelsens afgørelse om tilsagn og udbetaling af tilskud, jf. § 6, stk. 1, og § 8, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. december 2008.

Klima- og Energiministeriet, den 28. november 2008
Connie Hedegaard
/ Ib Larsen

Related Laws