Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr(Konsekvensændringer som følge af implementering af batteridirektivet)


Published: 2008-12-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

(Konsekvensændringer som følge af implementering af batteridirektivet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ændret ved bekendtgørelse nr. 591 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes efter »L 345, side 106«: »og dele af Europa-Parlamentets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF (EU-Tidende 2007 nr. L 139, s. 39)«.

2. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den mængde af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), som producenter og importører efter stk. 2 skal indberette til WEEE-system, skal være fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.«
Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.3. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »efter stk. 2«: », jf. stk. 3,«.

4. I § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Mængden af det elektriske og elektroniske udstyr (EEE) skal være fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.«

5. I § 12, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »mængden«: », jf. stk. 5,«.

6. I § 12, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter »til stk. 2«: », jf. stk. 3,«.

7. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter og importører efter stk. 1 og 2 skal indberette til WEEE-system, skal være fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.
Miljøministeriet, den 11. december 2008
Troels Lund Poulsen
/ Claus Torp

Related Laws