Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral


Published: 2008-01-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1   Udstedelse

Kapitel 2   Ophør med registrering

Kapitel 3   De tilsluttede deltageres rettigheder og pligter

Kapitel 4   Registerets indretning og førelse

Kapitel 5   Fremgangsmåden ved registrering

Kapitel 6   Registrering af klage

Kapitel 7   Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

I medfør af § 65, stk. 1 og 2, § 75, stk. 3, og § 76, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 4. september 2007 fastsættes:

Kapitel 1

Udstedelse

§ 1. Udstedelse af omsættelige dematerialiserede værdipapirer som fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral, som indskriver rettigheder over fondsaktiverne.

Stk. 2. Den enkelte værdipapircentral fastsætter regler om, hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal sikre alle berørte en ligelig behandling og skal godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 3. En værdipapircentral kan efter bestyrelsens beslutning registrere udstedelse af ikke-omsættelige dematerialiserede værdipapirer som fondsaktiver og indskrive rettigheder over disse.

Stk. 4. Ved indkaldelse af allerede udstedte værdipapirer til registrering som fondsaktiver, som angivet i stk. 1 og 3, skal der tages hensyn til rettighedshavere.

Stk. 5. En værdipapircentral kan efter bestyrelsens beslutning og på begæring af ejere af fondsaktiver optage disse til registrering, når de pågældende fondsaktiver er udstedt gennem en anden dansk værdipapircentral eller er registreret i en udlandscentral, med hvilken den pågældende værdipapircentral har forbindelse, jf. § 63 i lov om værdipapirhandel m.v. (værdipapirhandelsloven).

§ 2. Ved udstedelse af fondsaktiver indsætter udstederen dem enten på en konto, der tilhører udstederen selv, eller på en konto, som den første ejer af fondsaktiverne udpeger.

Stk. 2. Ved udstedelse af fondsaktiver, som skal tilfalde ejerne af allerede registrerede fondsaktiver, indsættes disse på de konti, hvorpå de fondsaktiver, der giver ret til de nye fondsaktiver, er registreret.

§ 3. Udstedere af udenlandske fondsaktiver er forpligtet til i et særlig sikret depot til fordel for en værdipapircentral at deponere værdipapirer, som modsvarer de registrerede fondsaktiver i den pågældende værdipapircentral.

Stk. 2. De deponerede værdipapirer må kun frigives, når det kontoførende institut, jf. § 17, stk. 3, giver tilladelse.

Stk. 3. Såfremt udstedelsen alene sker gennem en værdipapircentral eller gennem en udlandscentral, med hvilken værdipapircentralen har forbindelse, jf. § 63 i værdipapirhandelsloven, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse.

§ 4. Fondsaktiver skal udstedes i andele med samme nominelle beløb inden for samme serie, aktieklasse eller lignende og kan angives ved antal stykker af det nominelle beløb. I ganske særlige tilfælde kan udstederen i samråd med den pågældende værdipapircentral fastsætte undtagelser herfra, herunder sammenlægning af andele eller andre foranstaltninger i forbindelse med omlægninger af teknisk karakter. Andelenes nominelle beløb fastsættes for den enkelte aktividentifikation af udstederen i samråd med værdipapircentralen.

Stk. 2. Aktividentifikationen skal entydigt angive udstederen og de yderligere oplysninger, der er nødvendige for at identificere fondsaktivets art, f.eks. aktieklasse, serieangivelse, afdelingsangivelse, forrentning og udløbsår.

§ 5. Fondsaktiver forbliver registreret i en værdipapircentral, så længe de af udstederen fastsatte betingelser overholder kravene i værdipapirhandelsloven og denne bekendtgørelse, og det er teknisk foreneligt med registreringssystemet, medmindre udstederen begærer ophør, eller andre af de i kapitel 2 nævnte forhold medfører ophør.

Kapitel 2

Ophør med registrering

§ 6. Registrering i forbindelse med udtrækning af obligationer eller udslettelse af obligationer ved forfald foretages af den registrerende værdipapircentral.

Stk. 2. Udtrækning foretages i andele svarende til den for den pågældende aktividentifikation gældende andelsstørrelse.

Stk. 3. Ved udtrækning opdeles det for hver aktividentifikation cirkulerende beløb i lige store andele, jf. stk. 2. Den pågældende værdipapircentral identificerer de udtrukne andele på grundlag af en fra udstederen for hver enkelt aktividentifikation til hver enkelt udtrækningstermin modtagen trækningsspecifikation.

§ 7. Ophører registreringen efter ønske fra udstederen af fondsaktiver, eller opfylder fondsaktiverne ikke længere betingelserne for registrering, jf. § 1, udslettes fondsaktiverne fra registrering.

§ 8. Ved tvangsindløsning kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil deponering er sket i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.

§ 9. Ved konkurs, likvidation, fusion eller spaltning kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil den udstedende virksomhed er endelig opløst eller omlagt.

§ 10. Bortfalder en udstedelse, kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil udstedelsen er endelig bortfaldet.

§ 11. Er rettigheder i henhold til værdipapiret ophørt i forbindelse med udslettelsen fra registrering, udsendes kundemeddelelser i henhold til § 48.

Stk. 2. Fortsætter rettigheder i henhold til værdipapiret i forbindelse med udslettelsen, finder §§ 12-14 anvendelse, medmindre fondsaktiverne overføres til registrering i en anden værdipapircentral.

§ 12. De fastsatte tidspunkter for ophør meddeles de registrerede kontohavere og andre rettighedshavere for de pågældende fondsaktiver samt de kontoførende institutter og bekendtgøres endvidere af den registrerende værdipapircentral i Statstidende mindst 4 uger forud for ophøret. Udleveres dokumenter til erstatning for de registrerede fondsaktiver, skal meddelelsen og bekendtgørelsen i Statstidende indeholde oplysninger om fremgangsmåden.

§ 13. Senest 8 hverdage, jf. § 16, efter ophøret med registrering sender den pågældende værdipapircentral til de enkelte institutter

1) en fortegnelse over de af instituttets kontohavere, der på deres konto ved ophøret havde registreret de udslettede fondsaktiver,

2) kontoudtog vedrørende de udslettede fondsaktiver for hver enkelt af de berørte kontohavere pr. ophørstidspunktet,

3) et bevis for hver konto ført gennem instituttet med angivelse af antallet af fondsaktiver og

4) vejledning til det kontoførende institut om fremgangsmåden ved udlevering af beviserne.

Stk. 2. De under stk. 1, nr. 3, nævnte beviser udskrives af værdipapircentralen.

§ 14. Det kontoførende institut skal senest 8 hverdage, jf. § 16, efter materialets modtagelse skriftligt underrette de efter kontoudtogene berettigede om fremgangsmåden og afhentning af beviserne.

§ 15. Udstederen af fondsaktiver kan i overensstemmelse med betingelserne for fondsaktivet foretage udslettelse eller ombytning af fondsaktiver, som udstederen er kontoførende for, og som enten tilhører udstederen selv eller er overført til udstederen med henblik på udslettelse eller ombytning.

Kapitel 3

De tilsluttede deltageres rettigheder og pligter

Fællesbestemmelser

§ 16. Kontoførende institutter skal som minimum være åbne for modtagelse af anmeldelser i en daglig ekspeditionstid på alle dage undtagen lørdage, søndage, nytårsaftensdag samt øvrige nationale fri- og helligdage i det land, hvor det kontoførende institut er beliggende.

Stk. 2. Værdipapircentraler skal som minimum være åbne for modtagelse af indrapporteringer fra de kontoførende institutter i en daglig ekspeditionstid på alle dage undtagen lørdag, søndage, nytårsaftensdag samt øvrige nationale fri- og helligdage.

Stk. 3. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde fritage de kontoførende institutter og værdipapircentraler for pligten til at holde åbent efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Tidspunkter efter denne bekendtgørelse angives i dansk lokaltid.

Kontoførende institut

§ 17. Et kontoførende institut, som har indgået tilslutningsaftale med en værdipapircentral, er i det omfang, som fastsættes i tilslutningsaftalen, eneberettiget og forpligtet til at foretage registreringer i værdipapircentralen for så vidt angår konti, for hvilke det pågældende institut er registreret som kontoførende institut, jf. dog § 19.

Stk. 2. Det kontoførende institut kan i instituttets generelle depotbetingelser begrænse såvel antallet af anmeldelsessteder under instituttet som de grupper af fondsaktiver, for hvilke det ønsker at være kontoførende. Der kan ikke foretages begrænsninger med hensyn til arten af de rettigheder, som instituttet skal registrere.

Stk. 3. Udstedere af fondsaktiver, der ikke har tilslutningsaftale som kontoførende institut, skal indgå aftale med et kontoførende institut, som har tilslutningsaftale med en værdipapircentral, om, at dette træder i udstederens sted som kontoførende institut for så vidt angår disse fondsaktiver.

§ 18. Medmindre andet følger af lov eller bestemmelser udstedt i henhold til lov, kan indehaveren af et fondsaktiv vælge, hvilket af de institutter, som har indgået tilslutningsaftale med den værdipapircentral, der har registreret fondsaktivet, han ønsker som kontoførende. Et af § 17, stk. 3, omfattet institut kan ikke afvise en anmodning i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Kontohaveren kan til enhver tid forlange sine fondsaktiver overført til et andet kontoførende institut, som har indgået tilslutningsaftale med den værdipapircentral, der har registreret de pågældende fondsaktiver. Reglerne for anmeldelse finder tilsvarende anvendelse på anmodninger om overførsel.

Stk. 3. Stk. 2, 1. pkt., gælder dog ikke for fondsaktiver, for hvilke der

1) er foretaget en registrering med frist, jf. § 43, eller en foreløbig registrering, jf. § 44,

2) er registreret en ikke udløbet frist for panteret eller købesummens betaling, jf. § 32, eller

3) er registreret en klage efter § 53.

§ 19. Ethvert institut, der er omfattet af § 62, stk. 1, i værdipapirhandelsloven, og som har indgået tilslutningsaftale med en værdipapircentral, kan indrapportere tilgang af fondsaktiver samt i forbindelse hermed eventuelt notering på navn til konti, der føres i den pågældende værdipapircentral, selv om instituttet ikke er noteret som kontoførende institut på kontoen.

Stk. 2. Et kontoførende institut skal efter kontohaverens anmodning give et andet institut, der er omfattet af § 62, stk. 1, i værdipapirhandelsloven, adgang til at indrapportere salg og til at indhente oplysninger vedrørende kontoen. En sådan adgang til indrapportering af salg gælder dog ikke på dage, hvor kontohavers kontoførende institut ikke er åbent for modtagelse af anmeldelser, jf. § 16, stk. 1.

Stk. 3. Andre indrapporteringer end de i stk. 1 og 2 nævnte kan kun ske gennem det kontoførende institut.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 har virkning fra det tidspunkt, hvor det kontoførende institut har givet meddelelse herom til værdipapircentralen. Tilladelsen skal efter kontohaverens anmodning tilbagekaldes af det kontoførende institut. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor det kontoførende institut giver meddelelse om tilbagekaldelsen til værdipapircentralen.

§ 20. Ved oprettelse af en konto skal det kontoførende institut have sikret sig kontohaverens navn og adresse samt, hvor dette kræves, CPR- eller SE-nummer, jf. dog § 21. Indgår der fondsaktiver på en konto, hvor CPR-/SE-nummer ikke er registreret, og til hvis besiddelse oplysning om CPR-/SE-nummer kræves, skal det kontoførende institut straks indhente dette. Dette kan ske ved, at der forelægges identitetskort udstedt af et pengeinstitut eller et fra en offentlig myndighed hidrørende dokument med fortrykt CPR- eller SE-nummer enten i original eller i kopi med en sådan bekræftelse, som det kontoførende institut finder tilstrækkelig. Det kontoførende institut skal endvidere have sikret sig underskrift af kontohaveren eller de for denne tegningsberettigede.

Stk. 2. Ved anmeldelse af en rettighed til registrering skal instituttet have sikret sig rettighedshaverens navn og adresse. Dette kan ske som anført i stk. 1 eller ved anden efter det kontoførende instituts skøn betryggende legitimation.

Stk. 3. Såfremt kontohaveren eller rettighedshaveren er et selskab m.v., der er indført i et offentligt register, skal der fremlægges bekræftet udskrift af dets registrerede tegningsregler. Det kontoførende institut kan kræve yderligere oplysning i det omfang, det skønnes fornødent.

Stk. 4. Kontohavere eller rettighedshavere, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, og som ikke har et CPR- eller et SE-nummer, skal som legitimation forevise pas eller anden efter det kontoførende instituts skøn betryggende legitimation.

§ 21. Såfremt en konto oprettes gennem et andet institut, der er omfattet af § 62 i værdipapirhandelsloven, kan sikring af identitet efter § 20 ske gennem dette. Det kontoførende institut kan dog kræve yderligere oplysninger.

§ 22. Et kontoførende institut skal til enhver tid over for en værdipapircentral kunne redegøre for,

1) at fornøden kontrol af identitet er foretaget,

2) at det fornødne bevis for rettigheden er forelagt,

3) på hvilket tidspunkt anmeldelse til registrering er modtaget,

4) rettelser efter § 74 i værdipapirhandelsloven og

5) instituttets depotbetingelser om begrænsninger i antallet af anmeldelsessteder under instituttet og grupper af fondsaktiver, for hvilke det ønsker at være kontoførende, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en værdipapircentral, der anvender fremgangsmåden i § 75, stk. 2, i værdipapirhandelsloven.

Stk. 3. Dokumentation, der omfattes af stk. 1 og 2, skal opbevares i mindst 5 år.

§ 23. Ønsker det kontoførende institut i henhold til § 74 i værdipapirhandelsloven at berigtige en fejl vedrørende et fondsaktiv, skal instituttet, inden rettelsen foretages, underrette de ifølge registeret berettigede og give de berettigede lejlighed til at udtale sig. Når rettelsen er foretaget, udsendes meddelelse herom i henhold til § 68 i værdipapirhandelsloven.

§ 24. Har en konto i mere end 1 år ikke indeholdt fondsaktiver, kan det kontoførende institut foranledige kontoen slettet af registeret.

Storkunder

§ 25. Ret til at indhente oplysninger om egne konti direkte i en værdipapircentral og overføre meddelelser om salg gennem værdipapircentralen til de kontoførende institutter eller en clearingcentral samt foretage anmeldelser om registrering på egne konti direkte til en værdipapircentral tilkommer de værdipapirhandlere, institutionelle investorer og andre storkunder, som har indgået en tilslutningsaftale herom med en værdipapircentral, jf. § 62, stk. 4, i værdipapirhandelsloven.

Stk. 2. Bestyrelsen i en værdipapircentral fastsætter reglerne for tilslutning som storkunde til den pågældende værdipapircentral.

Værdipapircentraler

§ 26. Den enkelte værdipapircentral fastsætter et dagligt tidsrum på alle hverdage, jf. § 16, hvor indrapportering til registrering kan foretages. Registreringens retsvirkning regnes fra den endelige prøvelse i værdipapircentralen, jf. § 66, stk. 3, i værdipapirhandelsloven og § 30, stk. 3 og § 45.

Stk. 2. Den pågældende værdipapircentral fastsætter med Finanstilsynets godkendelse tidspunkter på alle hverdage, jf. § 16, hvor retsvirkningen indtræder for registrering af følgende:

1) Handler, der indgår i en efterfølgende nettoafvikling.

2) Handler, der straksafvikles i en bruttoafvikling.

3) Tilskrivningen af renter, udbytte og andre af udstederen af de pågældende fondsaktiver foranledigede registreringer.

Stk. 3. En værdipapircentral kan i særlige tilfælde udskyde eller annullere en eller flere af de i stk. 2, nr. 1, nævnte nettoafviklinger og dermed udskyde eller annullere retsvirkningens indtræden for de pågældende handler. Registreringer som nævnt i stk. 2, nr. 3, og retsvirkningen af disse kan udskydes, hvis dette af tidsmæssige grunde er nødvendigt for udskydelse af en nettoafvikling i medfør af 1. pkt.

Stk. 4. Den enkelte værdipapircentral fastsætter med Finanstilsynets godkendelse den mindste tidsenhed, hvormed andre end de i stk. 2, nr. 1 og 3, nævnte registreringer gives retsvirkning. For registreringer, der er endeligt prøvet inden for tidsenheden, anses den først registrerede at have ret forud for den senere registrerede.

Godkendelse af personer

§ 27. De med registrering m.v. forbundne opgaver kan kun udføres af godkendte personer, der har gennemgået den i § 29 omhandlede uddannelse. Personer, der som ansatte i et kontoførende institut udfører registreringsopgaver, godkendes af dette. Personer, der som ansatte i en værdipapircentral udfører registreringsopgaver, godkendes af den pågældende værdipapircentral.

Stk. 2. Godkendelsen skal meddeles forud for registreringsarbejdets udførelse og skal angive, hvilke registreringsopgaver den pågældende må udføre.

Stk. 3. Godkendelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 28. En værdipapircentral og et kontoførende institut skal efter anmodning fra Finanstilsynet eller Datatilsynet give oplysning om, hvem de har godkendt efter § 27. Oplysningerne skal omfatte de i § 27, stk. 2, nævnte forhold.

Stk. 2. Datatilsynet kan i medfør af § 91, stk. 4, i værdipapirhandelsloven forlange en godkendelse efter § 27 tilbagekaldt eller begrænset.

§ 29. Uddannelse af de i § 27, stk. 1, nævnte personer tilrettelægges således, at den er egnet til at bibringe de pågældende personer et tilfredsstillende kendskab til de retlige forhold, der har betydning for den pågældende værdipapircentrals registreringssystem og til anvendelse og betjening af systemet. Uddannelsen skal tilrettelægges således, at den enkelte får de fornødne kundskaber for dennes funktionsområde og funktionsniveau.

Stk. 2. Det påhviler et kontoførende institut at sikre sig, at de personer, det godkender, har fulgt uddannelsen med et sådant udbytte, at det er forsvarligt at lade de pågældende udføre de opgaver vedrørende registrering m.v., der pålægges dem, jf. § 27.

Kapitel 4

Registerets indretning og førelse

§ 30. En værdipapircentrals registre indrettes således, at ethvert fondsaktiv registreres på en konto. En konto skal i det mindste angive

1) det kontoførende institut,

2) aktividentifikation og den pålydende værdi af fondsaktiverne,

3) kontohaverens navn og adresse samt CPR- eller SE-nummer, hvor dette kræves, og

4) den eller de, til hvem værdipapircentralen kan betale med frigørende virkning.

Stk. 2. Hvis kontohaver ikke er ejer af de på kontoen registrerede fondsaktiver, eller hvis kontoen føres på vegne af flere ejere, skal kontoen angive dette.

Stk. 3. Tidspunktet for retsvirkningen af registreringen af de i stk. 1 nævnte oplysninger skal fremgå af den pågældende værdipapircentrals registre.

§ 31. Ved registrering af aftaler om pant og ved registrering af udlæg og arrest registreres oplysninger om tidspunktet for retsvirkningens indtræden, panterettens art, de pantsatte aktiver, panthaverens navn og adresse samt den eller de, til hvem værdipapircentralen kan betale med frigørende virkning, samt for aktiers og investeringsforeningsandeles vedkommende oplysning om notering på navn, såfremt anmelderen begærer det. Oplysning om den pantsikrede fordrings størrelse og prioritetsstilling kan ikke registreres.

Stk. 2. Ved registrering af andre begrænsede rettigheder end de i stk. 1 nævnte registreres rettighedens art, angivelse af de fondsaktiver, der omfattes af rettigheden, tidspunktet for retsvirkningens indtræden og rettighedshaverens navn og adresse, samt den eller de, til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning, samt for aktiers og investeringsforeningsandeles vedkommende notering på navn, såfremt anmelderen begærer det. Det samme gælder ved registrering af rådighedsindskrænkninger og konkurs samt ved registrering af betingede rettigheder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved registrering af pantsætning efter § 55, stk. 4 og 5, i værdipapirhandelsloven og betalingsforhold efter § 72, stk. 1, i værdipapirhandelsloven, jf. § 32.

§ 32. Den enkelte værdipapircentral fastsætter den nærmere fremgangsmåde ved registrering af pantsætning efter § 55, stk. 4 og 5, i værdipapirhandelsloven og betalingsforbehold efter § 72, stk. 1, i værdipapirhandelsloven. De tidsfrister, inden for hvilke hver af de pågældende rettigheder skal gøres gældende, fastsættes af Finanstilsynet for hver enkelt clearingcentral.

Kapitel 5

Fremgangsmåden ved registrering

Anmeldelse

§ 33. Anmodning om registrering rettes til det kontoførende institut. Såfremt anmelderen i forbindelse med anmeldelsen begærer det, skal det kontoførende institut skriftligt bekræfte, på hvilket tidspunkt anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2. Ved anmeldelse til registrering af rettigheder over fondsaktiver skal det kontoførende institut sikre sig, at den anmeldte rettighed hidrører fra rette vedkommende, og at de fornødne oplysninger som grundlag for registrering foreligger, enten ved at kræve forevisning af de i § 20 nævnte legitimationspapirer eller på anden betryggende måde.

§ 34. Anmeldelse til registrering af rettigheder over fondsaktiver skal i det mindste angive

1) rettighedshaverens navn og adresse samt CPR- eller SE-nummer, hvor dette kræves,

2) de fondsaktiver, som anmeldelsen angår,

3) det kontoførende institut,

4) rettighedens art og

5) den eller de, til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning.

§ 35. En privat stiftet ret skal for at kunne registreres gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over nærmere angivne fondsaktiver og hidrøre fra den efter registret berettigede.

§ 36. Ønsker en kontohaver, at aktier eller investeringsforeningsandele skal noteres på navn hos udstederen, skal den værdipapircentral, hvori fondsaktiverne er registreret, på kontohavers begæring over for det kontoførende institut give udstederen meddelelse om navn og adresse på den, som kontohaver ønsker indført i udstederens bøger, datoen herfor, den beholdning, noteringen angår, samt eventuelt andre nødvendige oplysninger. Hvor det følger af lovgivningen eller vedtægterne, at en aktie eller en investeringsforeningsandel skal noteres på navn, kan begæring om navnenotering tillige fremsættes af udsteder eller den, der ifølge lovgivningen eller vedtægterne er berettiget dertil. For aktier omfattet af aktieselskabsloven kan begæring om navnenotering dog alene fremsættes af kontohaver. En meddelt begæring om navnenotering skal fremgå af kontoen. Såfremt den, der begærer navnenotering, anmoder om det, skal det skriftligt bekræftes, at begæring om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor.

Stk. 2. Afhændes aktier eller investeringsforeningsandele, som er noteret på navn hos udstederen, giver den pågældende værdipapircentral på kontohavers begæring over for det kontoførende institut meddelelse til udstederen om sletning af navnenoteringen for så vidt angår den afhændede beholdning.

Stk. 3. De nærmere regler om meddelelser til og fra udstederen om navnenotering fastsættes i den mellem udstederen og værdipapircentralen indgåede tilslutningsaftale.

Særlige regler om anmeldelse af offentligretlige dokumenter m.v.

§ 37. Ved registrering af udlæg, dom eller anden offentlig retshandling skal der fremlægges en erklæring fra den myndighed, der har foretaget handlingen, eller en af denne bekræftet udskrift af dens bøger.

§ 38. Registrering af umyndiggørelse, værgemål og samværgemål sker på grundlag af retsafgørelsen.

Stk. 2. Registrering af offentligt skifte og konkurs sker på grundlag af en erklæring fra skifteretten eller eksekutorbevilling.

§ 39. Ved privat skifte og ved en ægtefælles hensidden i uskiftet bo registreres ændringen i ejerforholdet på grundlag af skifteudskrift eller erklæring fra skifteretten.

Prøvelsen i det kontoførende institut

§ 40. Forinden indrapportering til en værdipapircentral foretager det kontoførende institut prøvelse af de anmeldte rettigheder, herunder at anmeldelsen opfylder kravene i §§ 34-35.

§ 41. Anmodning om registrering afvises af det institut, hvortil anmeldelsen er indgivet, såfremt

1) anmeldelsen vedrører et aktiv, som ikke er registreret eller ikke kan registreres i den pågældende værdipapircentral,

2) det ikke er kontoførende institut for den konto, anmeldelsen vedrører,

3) det anmeldte efter sit indhold ikke kan registreres,

4) anmodningen ikke indeholder de oplysninger, der kræves efter § 34, eller

5) det anmeldte allerede er registreret.

Stk. 2. Instituttet underretter selv den, der har fremsat begæringen, om afvisningen og årsagen dertil samt oplyser om adgang til klage i henhold til § 77 i værdipapirhandelsloven. § 22, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 42. Omfatter registrering efter § 31 alene en del af de fondsaktiver, der er registreret på en konto, registreres dette på kontoen. De pågældende fondsaktiver kan udskilles på en ny konto.

§ 43. Såfremt der ikke over for det kontoførende institut fremlægges den fornødne dokumentation, jf. § 20, § 33, stk. 2, eller §§ 37-39, eller såfremt de oplysninger, der kræves efter § 34, nr. 1 eller 5, er mangelfulde, kan det kontoførende institut give anmelderen en frist på indtil 14 dage til at fremskaffe den fornødne dokumentation eller de fornødne oplysninger. Anmeldelsen registreres da i en værdipapircentral med angivelse af registreringens foreløbige karakter og fristens længde. Det kontoførende institut kan efter anmelderens begæring forlænge fristen med indtil 14 dage.

Stk. 2. Berigtiges forholdet ikke inden fristens udløb, slettes registreringen.

§ 44. Såfremt det kontoførende institut er i tvivl med hensyn til faktiske eller retlige forhold af betydning for en registrering, jf. § 67 i værdipapirhandelsloven, skal instituttet foretage indrapportering af en foreløbig registrering af det anmeldte.

Stk. 2. Det kontoførende institut underretter værdipapircentralen om den foreløbige registrering.

Stk. 3. En værdipapircentral kan til brug for afgørelse af registreringen efter stk. 1 fra det kontoførende institut indhente de fornødne oplysninger. Værdipapircentralen skal fremme afgørelsen mest muligt.

Prøvelse og registrering i værdipapircentralen

§ 45. Registrering på en konto i en værdipapircentral gennemføres, når indrapportering og endelig prøvelse i den pågældende værdipapircentral er afsluttet.

§ 46. § 41, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, såfremt en anmeldelse afvises efter indrapportering til en værdipapircentral.

§ 47. Er der tidligere registreret rettigheder over det fondsaktiv, som den anmeldte rettighed vedrører, gennemføres registreringen med anmærkning herom.

Kundemeddelelser

§ 48. Ved enhver registrering af en ret over et fondsaktiv, ved enhver ændring heraf, ved udtrækning og udslettelse af rettigheder samt ved ændring af kontoførende institut skal der gives meddelelse herom efter § 68 i værdipapirhandelsloven. Meddelelsen skal angive den registrerende værdipapircentral, det kontoførende institut, indholdet af registreringen, tidspunktet for retsvirkningen samt om der forud er registreret andre rettigheder over fondsaktivet.

Stk. 2. Har en værdipapircentral fastsat regler herom, sendes meddelelse efter § 68 i værdipapirhandelslovens dog ikke, når

1) der registreres automatisk pant, jf. § 32 og § 55, stk. 4 og 5 i værdipapirhandelsloven,

2) rettighedshaveren helt eller delvist har fravalgt kundemeddelelser vedrørende ændring eller udtrækning og fravalget er registreret på den enkelte konto,

3) rettighedshaveren helt eller delvist har fravalgt kundemeddelelse om udslettelse, og fravalget er registreret på den enkelte konto,

4) den pågældende værdipapircentral efter anmodning fra det kontoførende institut har besluttet, at der ikke skal udsendes meddelelser om ændringer i det registrerede, når oplysning herom på anden måde forinden er tilgået rettighedshaveren eller

5) indholdet af meddelelsen i anden forbindelse allerede er tilgået rettighedshaver, eller det af andre grunde skønnes, at indholdet af meddelelsen er åbenbart betydningsløst.

Stk. 3. Meddelelse efter stk. 1 skal afsendes snarest muligt og senest to åbningsdage, jf. § 16, efter, at registreringen har fundet sted. Berettigede kan dog, hvis en værdipapircentral har fastsat regler herom, vælge i stedet at modtage meddelelser periodisk.

Stk. 4. Meddelelse om udslettelse efter stk. 2, nr. 3, der er en følge af konkurs, likvidation, fusion, spaltning eller lignende på investeringstidspunktet uforudsete begivenheder kan ikke fravælges.

Stk. 5. En værdipapircentrals regler om afgivelse af kundemeddelelser efter § 68 i værdipapirhandelsloven godkendes af Finanstilsynet.

§ 49. Ophører en registrering i overensstemmelse med § 11, stk. 1, skal meddelelsen, jf. § 48, indeholde oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende.

§ 50. Kontohaveren skal mindst en gang årligt have udskrift af kontoen. Medmindre andet er aftalt med kontohaveren, skal kontoudskrift udsendes i januar måned og angive det på kontoen pr. 31. december det foregående år registrerede.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på registrerede indehavere af begrænsede rettigheder over fondsaktiver.

§ 51. En kontoudskrift skal indeholde oplysning om udskrivningsdatoen, samt hvad der på denne dato er registreret på kontoen om

1) fondsaktivernes art og pålydende værdi,

2) rådighedsindskrænkninger og begrænsede rettigheder,

3) den registrerende værdipapircentral og det kontoførende instituts navn og adresse,

4) tilladelser efter § 19, stk. 2,

5) betaling af renter, udbytte og kapital og

6) navnenotering.

§ 52. Det skal i tilslutningsaftalen fastlægges, om udskrivningen af kundemeddelelser efter § 48 og kontoudskrifter efter §§ 50 og 51 foretages af det kontoførende institut eller af værdipapircentralen.

Stk. 2. Når det kontoførende institut udskriver en kundemeddelelse, skal det lægge den fra den pågældende værdipapircentral i denne anledning modtagne information til grund. Det kontoførende institut kan dog tilføje yderligere oplysninger til brug for modtageren.

Kapitel 6

Registrering af klage

§ 53. Såfremt der til Klagenævnet for Værdipapircentraler indgives en klage, kan Klagenævnet på begæring eller af egen drift lade klagen registrere på den eller de konti, som klagen vedrører, hvis en sådan registrering findes særligt påkrævet.

Stk. 2. Registreringen skal angive klagerens navn og adresse, datoen for klagens modtagelse samt det forhold, der er genstand for klagen.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 54. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1168 af 1. december 2004 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral.
Finanstilsynet, den 4. januar 2008
Henrik Bjerre-Nielsen
/ Stig Nielsen

Related Laws