Bekendtgørelse om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser inden for Undervisningsministeriets område


Published: 2008-03-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
   

Bilag 1

Bilag 2
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser inden for Undervisningsministeriets område

I medfør af § 1 stk. 3, § 2 stk. 1 og § 3 stk. 1, i lov nr. 333 af 18. maj 2005 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser, fastsættes:

§ 1. CIRIUS varetager administrationen af stipendieordningen efter lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser og denne bekendtgørelse.

§ 2. CIRIUS træffer efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne, jf. § 5, afgørelse om tildeling af friplads og stipendium til delvis dækning af leveomkostninger til visse udenlandske studerende, mens de gennemfører en hel eller dele af en kort eller mellemlang videregående uddannelse ved en dansk uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriets område.

Stk. 2. Adgang til stipendier har højt kvalificerede udenlandske studerende fra udvalgte lande med tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med henblik på midlertidigt ophold til uddannelse. Studerende har dog ikke adgang til stipendier, hvis de er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet, eller hvis de efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere, for så vidt angår de økonomiske vilkår for optagelsen på uddannelsen.

Stk. 3. En studerende, der er berettiget til at modtage stipendium efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte, kan ikke modtage stipendium til delvis dækning af leveomkostninger, jf. stk. 1.

§ 3. Den økonomiske ramme for friplads- og stipendieordningen fastsættes på de årlige finanslove.

§ 4. Undervisningsministeren fastlægger, hvilke uddannelser der kan tildeles friplads og stipendium til, og hvilke landes statsborgere der kan komme i betragtning hertil, jf. bilag 1 og 2.

Stk. 2. Ved udvælgelsen af, hvilke uddannelser og hvilke landes statsborgere der kan komme i betragtning, lægges der vægt på, at formålet med stipendieordningen er at tiltrække højtkvalificerede udenlandske studerende inden for fagområder, der kan begrundes med henvisning til udviklingen i erhvervslivet og på det globale marked.

§ 5. De videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser nævnt i bilag 1, indstiller ved brug af skema udarbejdet af CIRIUS højt kvalificerede udenlandske studerende til friplads og stipendium. Ansøgningsskemaet fremsendes til CIRIUS med institutionens bedømmelse af den enkelte stipendieansøgers kvalifikationer og en prioriteret liste over ansøgerne til den enkelte uddannelse.

Stk. 2 . CIRIUS kan fastsætte den nærmere procedure for institutionernes indstilling efter stk. 1, herunder fastsætte frister for indstillingerne.

§ 6. CIRIUS meddeler uddannelsesinstitutionerne, hvilke studerende der på baggrund af indstillingerne fra institutionerne er tildelt friplads og stipendium. CIRIUS lægger ved afgørelsen vægt på beskrivelsen af de studerendes faglige niveau. CIRIUS vil endvidere ved afgørelsen give høj prioritet til studerende, der optages på en hel uddannelse udbudt på engelsk. Andre hensyn, herunder fordelingen på forskellige uddannelsesområder, kan også inddrages i afgørelsen.

Stk. 2. De studerende, der tildeles friplads med stipendium, skal som minimum opfylde adgangs- og optagelseskravene til den pågældende uddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 7. Friplads og stipendium til en hel uddannelse tildeles for hele den normerede studietid.

Stk. 2. Friplads og stipendium til en del af en uddannelse bevilges alene, hvis denne del udgør minimum et års fuldtidsstudier.

Stk. 3. Stipendie- og fripladsudbetalingen foretages løbende af Undervisningsministeriet til uddannelsesinstitutionerne på baggrund af oplysninger leveret til Undervisningsministeriet af CIRIUS. Uddannelsesinstitutionerne udbetaler stipendiet til stipendiemodtagerne.

§ 8. Størrelsen på stipendium til delvis dækning af leveomkostninger fastsættes som svarende til satsen for stipendium til udeboende studerende ved videregående uddannelser efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. CIRIUS kan efter indstilling fra uddannelsesinstitutionen øge stipendiet, hvis særlige forhold gør sig gældende, fx at den studerende som følge af et handicap har særlige økonomiske behov, som kan begrunde et større stipendium til dækning af leveomkostninger.

§ 9. Den studerende skal være studieaktiv for at oppebære fripladsen og stipendiet. Den studerende er studieaktiv, når vedkommende følger normeret studietid, deltager i undervisning og praktik efter gældende regler for uddannelsen og består normerede prøver og eksaminer.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan indstille til CIRIUS, at stipendium og friplads forlænges i tilfælde af, at den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af langvarig sygdom, der er dokumenteret ved lægeerklæring, eller andre særlige forhold.

Stk. 3. Hvis den studerende ikke længere er studieaktiv, skal uddannelsesinstitutionen træffe afgørelse om standsning af udbetalingen af stipendiet til den studerende og inddragelse af fripladsen fra den studerende. Institutionen skal underrette CIRIUS om afgørelsen.

Stk. 4. CIRIUS kan tilbagekalde et tilsagn om friplads og stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

§ 10. Klage over en afgørelse truffet af CIRIUS efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelsen indbringes for Undervisningsministeriet. Fristen for at indgive klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 911 af 29. august 2006 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser inden for Undervisningsministeriets område ophæves.

§ 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Undervisningsministeriet, den 6. marts 2008
P.M.V.
Jens Strunge Bonde
Afdelingschef
/ Kirsten Lippert
Bilag 1

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 9. marts 2008 kan der tildeles friplads og stipendium til følgende uddannelser:

Bioanalytiker

Bygningskonstruktør

Datamatiker

Diplomingeniør

Ergoterapeut

Finansøkonom

Fysioterapeut

Handelsøkonom

Jordbrugsteknolog

Karakteranimator

Laborant

Leisure management

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Procesteknolog

Procesøkonomi og værdikædeledelse

Produktionsteknolog

Radiograf

Serviceøkonom

Socialrådgiver

Sygeplejerske

Økonomi og it
Bilag 2

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 9. marts 2008 er følgende landes statsborgere omfattet af bekendtgørelsen:

Alle udenlandske statsborgere er omfattet af bekendtgørelsen.

Related Laws