Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene


Published: 2008-04-17

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelige resolutioner af 23. november og 6. december 2007 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Der oprettes et Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

1) fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende sundhedspolitik samt sygehus- og sundhedsvæsenet og sundhedslovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Patientskadeankenævnet, Statens Serum Institut, Videns- og Forskningscentret for alternativ behandling, Den Centralvidenskabsetiske Komité samt Det Etiske Råd,

2) fra Socialministeriet: ressortansvaret for Kennedy Centret og

3) fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: ressortansvaret for Motions- og Ernæringsrådet.

§ 2. Der oprettes et Velfærdsministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

1) fra Socialministeriet: de til Socialministeriet hørende forretninger, herunder ligestillingsområdet, bortset fra Kennedy Centret, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Psykolognævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, Ankestyrelsen, Sikringsstyrelsen, Servicestyrelsen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd,

2) fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: sager vedrørende indenrigsområdet, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder CPR-administrationen, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt de regionale statsforvaltninger,

3) fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender: sager vedrørende børne-, ungdoms- og familiepolitik, jf. dagtilbudsloven, lov om børnemiljø i dagtilbud, lov om social service, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, tilskud til forældre med børnepasningsorlov, særlig hjælp vedrørende børn, samt sager vedrørende Børnerådet og

4) fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: ressortansvaret for koordinering af handicapområdet.

§ 3. Indenrigsministeriet nedlægges.

Stk. 2. Socialministeriet nedlægges.

§ 4. Der oprettes et Klima- og Energiministerium, således at der til dette ministerium overføres følgende sagsområder:

1) fra Miljøministeriet: sager vedrørende den nationale og internationale klimaindsats, sager vedrørende håndtering af affaldsforbrændingsanlæg, herunder organisering af affaldsforbrændingssektoren, jf. også miljøbeskyttelseslovens § 50 b, dog forbliver ressortansvaret for sager vedrørende miljøregulering af affaldsforbrændingsanlæg hos miljøministeren, sager vedrørende rammebetingelser for anvendelse af affald som brændsel samt lov om de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v.,

2) fra Transport- og Energiministeriet: ressortansvaret for Statens ejerskab til 50 % af aktiekapitalen i Nunaoil A/S samt sager vedrørende energilovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Danmarks Meteorologiske Institut, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Elsparefonden, Energitilsynet, dog således at Energitilsynet fortsat sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen, Energinet.dk, Nordsøenheden, EUPD, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg samt Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland og

3) fra Udviklingsministeriet: ressortansvaret for administrationen af Clean Development Mechanism (CDM), herunder administrationen af de afsatte midler på 50 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til statslige køb af Clean Development Mechanism (CDM) kreditter.

§ 5. Betegnelsen for Transport- og Energiministeriet ændres til Transportministeriet.

§ 6. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender nedlægges, og at de til dette ministerium hørende forretninger overføres på følgende måde:

1) til Justitsministeriet: sager vedrørende adoptionsloven, børneloven, forældreansvarsloven, lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption, værgemål samt lov om tillæg hertil, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om registreret partnerskab, lov om ægteskabets retsvirkninger, lov om børns forsørgelse, lov om inddrivelse af underholdsbidrag, lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse, navneloven, lov for Grønland om børns retsstilling, lov om umyndighed og værgemål i det omfang loven fortsat er gældende for Grønland og Færøerne, sager vedrørende lov om børns retsstilling i det omfang loven fortsat er gældende for Færøerne inklusiv de til området hørende institutioner m.v.,

2) til Økonomi- og Erhvervsministeriet: Forbrugerstyrelsen med tilhørende sagsområder, herunder lov om forbrugerklager, lov om markedsføring, lov om en rejsegarantifond, lov om Forbrugerforum, lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser samt sager vedrørende lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel,

3) til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: Fødevarestyrelsen samt sager vedrørende lov om fødevarer m.v., lov om dyrlæger, lov om hold af dyr, økologiloven for så vidt angår fødevarer og visse non-food produkter, inklusiv de til området hørende institutioner m.v., samt sager vedrørende fødevareinstituttet og veterinærinstituttet ved DTU og

4) til Beskæftigelsesministeriet: lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ret til dagpenge ved barsel (barselsloven) samt lov om børnepasningsorlov.

§ 7. Ressortansvaret for sager vedrørende registrering af køretøjer mv. – som omhandlet i færdselslovens §§ 72-75, § 88 a, stk. 1, 3. pkt., og §§ 124 j-124 p samt § 124 q for så vidt angår betalinger, der sker i henhold til disse bestemmelser – overføres fra justitsministeren til skatteministeren, i det omfang ressortansvaret ikke allerede er overført ved kongelig resolution af 18. februar 2005.

Stk. 2. Ressortansvaret for sager vedrørende registrering af køretøjer mv. i Grønland – som omhandlet i færdselsloven for Grønland §§ 5, 7 og 72 for så vidt angår beføjelser vedrørende registrering af køretøjer mv. – overføres fra justitsministeren til skatteministeren, i det omfang ressortansvaret ikke allerede er overført ved kongelig resolution af 25. februar 2005.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte ressortoverførsel sker med virkning fra 1. januar 2008.

§ 8. Finansministerens kompetence i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål overføres til kulturministeren, dog forbliver kompetencen i medfør af lov om visse spil, lotterier og væddemål til:

1) at godkende vedtægter og ændringer heraf, jf. lovens § 2, stk. 3,

2) at udnævne formanden for bestyrelsen, jf. lovens § 3, stk. 2, 2. pkt.,

3) at udpege et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer som næstformand, jf. lovens § 3, stk. 2, 5. pkt.,

4) at fastsætte størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag, jf. lovens § 3, stk. 3, og

5) sammen med skatteministeren at udarbejde en redegørelse om udlodningsordningen, jf. lovens § 6 A, stk. 6, hos finansministeren.

§ 9. Ressortansvaret for sager vedrørende godkendelse og anerkendelse af trossamfund overføres fra Kirkeministeriet til Justitsministeriet.

§ 10. Ressortansvaret for statistikproduktionen ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Århus Universitet overføres fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

§ 11. Ressortansvaret for CIRIUS og Den Koordinerede tilmelding (KOT) overføres fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Statsministeriet, den 17. april 2008
Anders Fogh Rasmussen
/ Anne Kristine Axelsson

Related Laws