Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder


Published: 2008-05-23

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Krav til smittebeskyttende foranstaltninger i besætninger med mere end 500 dyreenheder

Kapitel 3   Strafbestemmelser, ikrafttræden og overgangsregler
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 dyreenheder

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34, § 63 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som senest ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på besætninger, hvor produktionen overstiger et årsgennemsnit på 500 dyreenheder.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder dog ikke besætninger, hvori der kun holdes fjerkræ, pelsdyr eller akvakulturdyr.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Besætning«: En samling af dyr af samme dyreart, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed.

2) »Dyreenheder«: En beregningsenhed, der opgøres efter reglerne i § 2 i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv.

3) »Karantæneafdeling«: Lokaler, der fysisk er adskilt fra øvrige lokaler på ejendommen. Lokalerne skal have rimelig afstand fra lokaler med dyr af arter, der kan smittes med samme husdyrsygdomme.

4) »Holddrift«: Drift af en besætning således, at dyr i hold indsættes over en periode på maksimalt 4 uger i en sektion af besætningen, der er beskyttet mod spredning af smitte fra andre dyr i besætningen. Før indsættelse af et nyt hold dyr skal sektionen tømmes helt, rengøres og desinficeres.

5) »Fællesgræs«: Et græsningsareal, hvor fødevareregionen har godkendt, at der findes dyr af samme dyreart fra mere end én besætning.

Kapitel 2

Krav til smittebeskyttende foranstaltninger i besætninger med mere end 500 dyreenheder

Sundhedsrådgivning

§ 3. Besætningen skal være omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale indgået med en praktiserende dyrlæge.

Stk. 2. Sundhedsrådgivningsaftalen indgås i henhold til de til enhver tid for de pågældende dyrearter gældende bestemmelser herom. For kvægbesætninger gælder reglerne i bekendtgørelse om Ny Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger.

Stk. 3. Smittebeskyttelsesplanen, jf. §§ 4-9, skal indgå som en del af sundhedsrådgivningsaftalen.

Smittebeskyttelsesplan

§ 4. En besætning med mere end 500 dyreenheder må kun etableres på en bestemt geografisk beliggenhed, hvis ejeren eller den ansvarlige for besætningen har udarbejdet en smittebeskyttelsesplan, der er godkendt af den i § 3, stk. 1, nævnte dyrlæge. Tilsvarende gælder ved udvidelse af en eksisterende besætning til mere end 500 dyreenheder.

Stk. 2. Smittebeskyttelsesplanen skal omfatte alle arter af husdyr på besætningsområdet og indeholde en plan for, hvilke risici der er relevante for den konkrete besætning med hensyn til forebyggelse af smitsomme husdyrsygdomme, og hvilke smitteforebyggende foranstaltninger der skal være iværksat.

Stk. 3. Smittebeskyttelsesplanen skal som minimum omhandle følgende elementer:

1) Besætningens geografiske beliggenhed i forhold til andre besætninger.

2) Afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer.

3) Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber mv. til besætningen.

4) Personers adgang til og i besætningen.

5) Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter og bekæmpelse i fornødent omfang.

6) Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af urin, gødning, produkter, redskaber mv.

7) Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved udendørsproduktion.

8) Hvilke krav, der stilles til smittebeskyttelse og sundhedsovervågning i leverandørbesætninger.

9) Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og sundhedsstatus for leverandørbesætninger og indkøbte dyr mv.

§ 5. Smittebeskyttelsesplanen, der skal være underskrevet af ejeren eller den ansvarlige for besætningen og den i § 3, stk. 1, nævnte dyrlæge, skal indsendes til fødevareregionen.

Stk. 2. Fødevareregionen kan inden 4 uger fra modtagelse af smittebeskyttelsesplanen påbyde ejeren eller den ansvarlige for besætningen at foretage ændringer i smittebeskyttelsesplanen.

§ 6. Ejeren eller den ansvarlige for besætningen skal overholde smittebeskyttelsesplanen.

§ 7. For besætninger med mere end 500 dyreenheder, der allerede er i drift ved denne bekendtgørelses ikrafttræden, skal ejeren eller den ansvarlige for besætningen senest den 1. november 2008 have udarbejdet en smittebeskyttelsesplan, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 2-3, og som er godkendt af den i § 3, stk. 1, nævnte dyrlæge. Bestemmelserne i §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Smittebeskyttelsesplanen skal revideres én gang årligt, første gang senest 12 måneder efter ibrugtagning af besætningen.

Stk. 2. Den reviderede smittebeskyttelsesplan skal godkendes af den i § 3, stk. 1, nævnte dyrlæge, og indsendes til fødevareregionen. Indtil dette kan ske, finder den hidtil gældende smittebeskyttelsesplan dog anvendelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 4, stk. 2-3, og §§ 5-6 finder tilsvarende anvendelse for den reviderede smittebeskyttelsesplan.

§ 9. Den til enhver tid godkendte og underskrevne smittebeskyttelsesplan skal opbevares i besætningen og på forlangende forevises for fødevareregionen.

Karantæne og sektionering

§ 10. I kvægsbesætninger må kalve til opfedning kun indsættes, hvis det sker enten til en karantæneafdeling med henblik på overflytning til et andet staldafsnit tidligst efter tre uger eller til en sektion, der er indrettet og anvendt til holddrift.

§ 11. I svinebesætninger skal staldafsnit til smågrise og slagtesvin indrettes til holddrift i sektioner på maksimalt 500 m², hvis bygningen opføres efter 1. januar 2009.

Stk. 2. I besætninger med søer må indsættelse af svin kun ske til en karantæneafdeling. Overflytning til et andet staldafsnit må tidligst ske efter tre uger.

Begrænsninger på antal af leverandører

§ 12. I en løbende 12 måneders periode må der i malkekvægsbesætninger maksimalt tilføres kvæg fra tre forskellige besætninger, jf. dog § 14.

Stk. 2. Malkekvægsbesætninger må ikke modtage dyr fra samlesteder.

§ 13. I en løbende 12 måneders periode må der i besætninger med søer maksimalt tilføres svin fra tre forskellige besætninger, jf. dog § 14.

§ 14. Uanset bestemmelserne i § 12, stk. 1, og § 13 kan der i tilfælde af saneringer indkøbes dyr fra flere besætninger.

Stk. 2. Ved større udvidelse af en besætning kan Fødevarestyrelsen endvidere på nærmere fastsatte vilkår tillade indkøb af dyr fra flere besætninger end omhandlet i § 12, stk. 1, og § 13.

Forbud mod fælles græsning

§ 15. Dyr må ikke modtages fra fællesgræs.

Forbud mod visse former for virksomhed på ejendommen

§ 16. Der må ikke etableres slagterivirksomhed, opskæringsvirksomhed eller ske forarbejdning af biprodukter i henhold til biproduktforordningen, herunder produktion af minkfoder og petfood eller forarbejdning af døde dyr.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke biogasanlæg, hvis der er taget hensyn hertil i smittebeskyttelsesplanen, og hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning.

Manglende overholdelse af smittebeskyttelsesplanen

§ 17. Opfylder ejeren eller den ansvarlige for besætningen ikke smittebeskyttelsesplanen, kan fødevareregionen i grove eller gentagne tilfælde påbyde, at besætningen nedbringes til maksimalt 500 dyreenheder.

Kapitel 3

Strafbestemmelser, ikrafttræden og overgangsregler

§ 18. Med bøde straffes den, som overtræder

1) §§ 3-7, § 8, stk. 1-2, §§ 9-13, § 15 og § 16, stk. 1,

2) påbud fastsat i medfør af § 5, stk. 2, og § 17 eller

3) vilkår fastsat i medfør af § 14, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 10 og § 11, stk. 2, har dog først virkning fra den 1. juni 2010.
Fødevarestyrelsen, den 23. maj 2008
P.S.V.
Jan Mousing
/ Christian Strøyer