Bekendtgørelse om tilskud til certificerede partier af sædekorn og markfrø


Published: 2008-12-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)



Bilag 1



Minimumsstørrelse i tons


Den fulde tekst
Bekendtgørelse om tilskud til certificerede partier af sædekorn og markfrø

I medfør af tekstanmærkning nr. 116 ad § 24.31.11 på finanslov for finansåret 2009 samt efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Plantedirektoratet kan yde tilskud til landbrugsvirksomheder (bedrifter), som beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter, til delvis dækning af udgifter til certificering af partier af sædekorn og markfrø.

Stk. 2. Tilskud udbetales til certificerede partier, der mindst har den vægt, der er angivet i bilag 1 for den pågældende artsgruppe og kategori. Tilskuddet udgør 430 kr. pr. certificeret parti sædekorn og 590 kr. pr. certificeret parti markfrø.

§ 2. Virksomheder, der er registreret efter bekendtgørelse om sædekorn eller bekendtgørelse om markfrø forestår på Plantedirektoratets vegne udbetaling til de tilskudsberettigede landbrugsvirksomheder.

Stk. 2. Den udbetalende virksomhed skal til enhver tid over for Plantedirektoratet kunne dokumentere, at tilskuddet fuldt ud er udbetalt til hel eller delvis dækning af primærproducenternes certificeringsomkostninger i forbindelse med produktion af markfrø og sædekorn.

Stk. 3. Overholdes det i stk. 2 nævnte vilkår for tilskuddets udbetaling ikke, kan Plantedirektoratet kræve tilskuddet tilbagebetalt med tillæg af rente. Renten beregnes i overensstemmelse med den i henhold til EU-statsstøttereglerne til enhver tid fastsatte rentesats.

§ 3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2008 om tilskud til certificerede partier af sædekorn og markfrø ophæves.

Plantedirektoratet, den 19. december 2008
Ole P. Kristensen
/ Dorthe Nielsen





Bilag 1

Minimumsstørrelse i tons









Artsgruppe





Kategori





 



Præbasis





Basis





C1





C2







Sædekorn





4,0





12,0





24,0





24,0







Markfrø, ekskl. roer og bælgsæd





0,3





0,5





7,0





2,5







Roer





-





0,0





0,5





-







Bælgsæd





4,0





10,0





18,0





18,0