Law Amending The Capital Gains Tax Act, Estate Tax And Withholding Tax (More Uniform Taxation Of Generational Survival And Death)


Published: 2008-06-17

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven
(Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1
I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:
1. I § 34, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ændres »eller søskendes børnebørn« til: », søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d«.
2. § 34, stk. 1, nr. 2, ophæves.


Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

3. I § 34, stk. 1, nr. 3, som bliver nr. 2, ændres »15 pct. af stemmeværdien« til: »1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen«.
4. I § 34, stk. 5, ændres i 1. pkt . »nr. 2-4« til: »nr. 2 og 3«, og i 2. pkt . ændres »nr. 4« til: »nr. 3«.
5. I § 34, stk. 6, 1. pkt., ændres »nr. 4« til: »nr. 3«.
6. § 35 ophæves, og i stedet indsættes:
»§ 35. § 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til en medarbejder, når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i det selskab m.v., der har udstedt aktierne. Overdragelse af aktier efter § 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, kan også ske, når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i et eller flere selskaber, der er koncernforbundne, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, med det selskab, der har udstedt aktierne. Ved opgørelsen af timeantallet efter 2. pkt. kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i to eller flere koncernforbundne selskaber, lægges sammen. Det er en betingelse, at selskaberne er koncernforbundne i såvel den periode, hvor medarbejderen efter 1. pkt. skal have været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i selskabet, som på det tidspunkt, hvor aktierne overdrages.
Stk. 2. Hvis de overdragne aktier som nævnt i stk. 1 er modtaget af overdrageren som vederlag ved en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning inden for de seneste 5 år, kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i det indskydende eller erhvervede selskab, medregnes ved opgørelsen af timeantallet efter stk. 1.
Stk. 3. Hvis det selskab m.v., som har udstedt de overdragne aktier som nævnt i stk. 1, er etableret ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed inden for de seneste 5 år, kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været beskæftiget i denne virksomhed, medregnes ved opgørelsen af antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse efter stk. 1.
Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved en nær medarbejders erhvervelse af aktier fra et dødsbo.
Overdragelse til tidligere ejere med succession
§ 35 A. § 34, bortset fra stk. 1, nr. 1, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktier til en tidligere ejer, når overdragelsen til den tidligere ejer sker, inden for de første 5 år efter at overdrageren har erhvervet aktierne. Det er en betingelse, at overdrageren erhvervede aktierne fra den tidligere ejer, og at overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en tidligere ejers erhvervelse af aktier fra et dødsbo.«
7. I § 38, stk. 3, 4. pkt., ændres »efter §§ 34 og 35« til: »efter §§ 34, 35 og 35 A«.
§ 2
I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1580 af 20. december 2006 og senest ved § 3 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:
1. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »dog stk. 2« til: »dog stk. 2 og 3«.
2. I § 27 indsættes efter stk. 2 som stk. 3:
»Stk. 3 . Gevinst ved dødsboets salg eller anden form for afståelse med succession til en nær medarbejder eller en tidligere ejer efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens §§ 35 eller 35 A eller kildeskattelovens § 33 C, stk. 12 eller 13, medregnes ikke ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten.«


Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 29, stk. 1, 2. pkt., ændres »en erhvervsvirksomhed eller en andel heraf« til: »en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder«.
4. § 29, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»1. pkt. finder ikke anvendelse, i det omfang ejendommen blev anvendt i afdødes eller en efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis mere end halvdelen af ejendommen blev anvendt i afdødes eller en efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, finder 1. pkt. dog ikke anvendelse på nogen del af ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom.«
5. I § 29, stk. 5, ændres »Stk. 1, 3 og 4« til: »Stk. 1-4«.
6. I § 37, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »brors eller søsters barn eller barnebarn«: », nær medarbejder, jf. aktieavancebeskatningslovens § 35 og kildeskattelovens § 33 C, stk. 12, eller en tidligere ejer, jf. aktieavancebeskatningslovens § 35 A og kildeskattelovens § 33 C, stk. 13«.
§ 3
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 6 i lov nr. 406 af 8. maj 2006, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 10 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, § 3 i lov nr. 345 af 18. april 2007 og § 3 i lov nr. 347 af 18. april 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:
1. I § 2, stk. 1, nr. 4, 9. pkt., ændres »§ 34 og § 35« til: »§§ 34, 35 og 35 A«.
2. I § 26 A indsættes som stk. 8:
»Stk. 8 . En ægtefælle kan overdrage sine indskud på etableringskonto til den anden ægtefælle, som herefter indtræder i overdragerens skattemæssige stilling med hensyn til disse indskud.«
3. § 33 C, stk. 1, 1. pkt . , affattes således:
»Ved overdragelse i levende live af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d, kan parterne i overdragelsen anvende reglerne i stk. 2-11 og 14.«
4. § 33 C, stk. 1, 3. pkt ., ophæves, og i stedet indsættes:


»Stk. 2-11 og 14 gælder alene for beskatning af ejendomsavancer vedrørende fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven, i det omfang ejendommen anvendes i overdragerens eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Hvis mere end halvdelen af ejendommen anvendes i afdødes eller en efterlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, finder 1. pkt. dog anvendelse på hele ejendomsavancen vedrørende den pågældende ejendom.«

5. I § 33 C, stk. 1, 6. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »omfattet af 3. pkt.« til: »omfattet af 3. og 4. pkt.«
6. I § 33 C, stk. 1, 7. pkt . , der bliver 8. pkt., ændres »13« til: »14«.
7. I § 33 C, stk. 1, 8. pkt., der bliver 9. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens § 34 og § 35« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 34, 35 og 35 A«.
8. § 33 C, stk. 12, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 12 . Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse til en medarbejder, når medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til en tidligere medarbejder, hvis overdragelsen sker, senest 5 år efter at den tidligere medarbejder første gang erhvervede en andel af virksomheden, og hvis den tidligere medarbejder inden for de seneste 5 år forud for den første erhvervelse af en andel af virksomheden var beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i virksomheden. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en nær medarbejders eller en tidligere medarbejders erhvervelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder fra et dødsbo.
Stk. 13. Stk. 1-11 og 14 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder til en tidligere ejer, når overdragelsen til den tidligere ejer sker, inden for de første 5 år efter at overdrageren har erhvervet virksomheden eller andelen heraf. Det er en betingelse, at overdrageren erhvervede virksomheden eller andelen heraf fra den tidligere ejer, og at overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved erhvervelsen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved en tidligere ejers erhvervelse af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder fra et dødsbo.«


Stk. 13 bliver herefter stk. 14.

9. I § 33 D, stk. 1, 1. pkt . , ændres »stk. 1 og 12« til: »stk. 1, 12 og 13« og »§ 34 og § 35« til: »§§ 34, 35 og 35 A«.
§ 4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. §§ 1 og 3 har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere.
Stk. 3. § 2, nr. 1 og 2, har virkning for salg, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere.
Stk. 4. § 2, nr. 3-5, finder anvendelse, når en person er afgået ved døden den 1. januar 2009 eller senere. Ved skifte af uskiftet bo i den længstlevende ægtefælles levende live finder bestemmelserne anvendelse, når anmodning om skifte er indgivet den 1. januar 2009 eller senere.
Stk. 5. § 2, nr. 6, har virkning for udlodninger, der finder sted den 1. januar 2009 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Kristian Jensen

Related Laws