Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer


Published: 2008-06-19

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1   Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 2   Pant og generelle pantkrav

Kapitel 3   Returtagning m.v.

Kapitel 4   Krav til retur- og indsamlingsprocent

Kapitel 5   Tilmelding til Dansk Retursystem A/S

Kapitel 6   Indlæsning af data i returautomater

Kapitel 7   Mærkningskrav

Kapitel 8   Indbetaling af pant til Dansk Retursystem A/S for engangsemballage

Kapitel 9   Gebyrer

Kapitel 10   Beregning og fastsættelse af gebyrer m.v.

Kapitel 11   Opgørelse og betaling af gebyrer

Kapitel 12   Udbyderes m.v. salgsregnskaber

Kapitel 13   Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af engangsemballage

Kapitel 14   Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af genpåfyldelig emballage

Kapitel 15   Opgørelse af returmængder for genpåfyldelig emballage

Kapitel 16   Indsamlingssystemet og opgørelse af returmængder for engangsemballage

Kapitel 17   Revisionsselskabets opgørelser til brug for Dansk Retursystem A/S

Kapitel 18   Udbetaling af pant fra Dansk Retursystem A/S for indsamlede engangsemballager

Kapitel 19   Håndteringsgodtgørelse

Kapitel 20   Investeringstilskud m.v.

Kapitel 21   Komprimatorer, centrale styreenheder og andet udstyr

Kapitel 22   Dansk Retursystem A/S

Kapitel 23   Revisionsselskabet

Kapitel 24   Budget, regnskab og revision m.v. for Dansk Retursystem ­A/S

Kapitel 25   Overdragelse af Dansk Retursystem A/S’ aktier og aktiver til staten

Kapitel 26   Administrative bestemmelser

Kapitel 27   Tilsyn og kontrol

Kapitel 28   Afgørelser og klage

Kapitel 29   Straf

Kapitel 30   Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

I medfør af § 9, stk. 1-4, § 9 a, stk. 1-3, § 9 c, stk. 2, § 9 e, stk. 4, § 9 f, stk. 2, § 53, stk. 1-3, og 5, § 53 a, stk. 1 og 2, § 55 c, stk. 1 og 2, § 56, stk. 3, § 67, § 80, stk. 1-3, § 88, stk. 1-3, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 som ændret ved lov nr. 172 og lov nr. 173 af 12. marts 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter emballager med et rumindhold på under 20 liter til følgende drikkevarer:

1) Øl, jf. § 1, nr. 2, litra a, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1.

2) Mineralvand, limonade og andre drikkevarer, som indeholder kulsyre (kulsyreholdig mineralvand), jf. § 1, nr. 2, litra b, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1.

3) Blandinger af ikke alkoholholdige drikkevarer med spiritus (spiritusbaseret alkoholsodavand), jf. § 1, nr. 2, litra c, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1.

4) Andre gærede drikkevarer m.m. (herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)), jf. § 1, nr. 2, litra d, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1.

5) Mineralvand, vand, limonade, iste og andre drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare, og som er uden kulsyre (ikke kulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.), jf. § 1, nr. 2, litra e, i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier og denne bekendtgørelses bilag 1.

Stk. 2. Medmindre andet er udtrykkeligt bestemt, omfatter bekendtgørelsen ikke:

1) Fustager.

2) Plastdunke med et rumindhold på over 10 liter til mineralvand, som er uden kulsyre, samt vand.

3) Emballager af karton, herunder laminater bestående af karton og andre materialer.

4) Transportemballage, herunder kasser, paller og bakker.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Acontogebyr: Gennemsnitligt gebyr inden for hver pant- og materialegruppe, der betales i forbindelse med udlevering af pantetiketter.

2) Butik: Erhvervsdrivende, der markedsfører drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer.

3) Distributør: Centrallager eller lignende virksomhed, der videredistribuerer drikkevarer i emballager til egne butikker eller modtager tomme emballager til drikkevarer fra disse butikker, og som ikke samtidig er mellemhandler.

4) Drikkevarer: Produkter omfattet af § 1, stk. 1.

5) EAN-stregkode: Et EAN-stregkodesymbol benyttes til elektronisk identifikation af et produkts GTIN.

6) Emballage: Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til drikkevarer omfattet af bekendtgørelsen.

7) Emballagetype: Emballager til drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale, og som har samme volumen, ydre diameter, højde og form.

8) Engangsemballage: Emballage til drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, eller som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning.

9) Genanvendelse: Nyttiggørelse som defineret i bekendtgørelse om affald bortset fra de former og metoder, som er anført i R1, R 12 og R 13, jf. bilag 6 B, i samme bekendtgørelse.

10) Genbrug: Enhver handling, hvor emballage, som er udformet med henblik på i sin levetid at kunne genbruges mindst et bestemt antal gange, genpåfyldes eller genbruges til samme formål, som den er udformet til, med eller uden støtte af hjælpeprodukter, som findes på markedet, og som muliggør genpåfyldning af emballagen. Genbrugt emballage bliver til emballageaffald, når det ikke længere kan genbruges.

11) Genpåfyldelig emballage: Emballage til drikkevarer, der af producenten eller importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som genpåfyldelig emballage med de undtagelser, der følger af reglerne i bekendtgørelsen eller emballager, der i udformningen af emballagen er beregnet til genbrug ved genpåfyldning.

12) GTIN: Global Trade Item Number, tidligere EAN varenummer. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN-præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for et GTIN.

13) Håndteringsgodtgørelse: Betaling for rensortering og klargøring af emballage, der ydes efter reglerne i bekendtgørelsen.

14) Importør: Den, der her til landet indfører drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring.

15) Indsamlingsgebyr: Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af én engangsemballage samt omkostninger i forbindelse med administrationen af pantafregning.

16) Indsamlingsmateriel: Plastsæk, plastkasse, pallecontainer eller andet, der af Dansk Retursystem A/S er anvist til brug for indsamling af tom engangsemballage.

17) Klargøring: Fyldning og mærkning af Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmateriel til engangsemballage i overensstemmelse med Dansk Retursystem A/S’ instruks herfor, herunder separering af engangsemballager i materialekategorierne, jf. § 65, stk. 2 og 3.

18) Logistikgebyr: Et gebyr, der dækker de variable og faste omkostninger, der er forbundet med emballager, som sælges, udleveres eller overdrages til butikker.

19) Markedsføring: Enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som f.eks. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v.

20) Materialekategori: Aluminium, stål, plast eller glas.

21) Mellemhandler: Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører, returmodtagere eller andre mellemhandlere.

22) Pantetiket: Selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode og materialespecifikation eller selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og EAN-stregkode og GTIN.

23) Pantgruppe: Engangsemballager, der opkræves samme pant for.

24) Pantkode: En kode, der indgår som en del af mærkningen for engangsemballager. Pantkoden fungerer som en sikkerhedskode for udbetaling af korrekt pant.

25) Pantmærke: Et mærke, der symboliserer, at engangsemballagen indgår i pant- og retursystemet med henblik på genanvendelse. Pantmærket består af et pilelogo med to pile samt ordet pant i kombination med bogstaverne A, B eller C, der henviser til, hvilket pantbeløb en engangsemballage bærer.

26) Primær mærkning: Mærkning af engangsemballage ved direkte påtryk på emballagen eller på emballagens primære etiket.

27) Producent: Den, der her i landet fremstiller eller tapper drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring.

28) Produkttype: Emballager til drikkevarer med samme GTIN.

29) Rensortering: Placering af tomme genpåfyldelige emballager i de tilhørende kasser eller bakker med samme flaskestørrelse til samme producent eller importør, til afhentning, hvor der ved samme flaskestørrelse forstås en flaske med samme volumen, ydre diameter og højde samt af samme materiale.

30) Returmodtager: Erhvervsdrivende, som tager pantbærende engangsemballage retur.

31) Revisionsselskabet: Den i § 100 nævnte registrerede eller statsautoriserede revisor, som har indgået aftale med Dansk Retursystem A/S.

32) Salgsgruppe: Gruppe af engangsemballager med drikkevarer, som er af samme materiale og med samme volumenindhold, der betales de samme gebyrer for, gruppe af genpåfyldelige emballager, som tilhører samme returgruppe, der betales samme gebyr for, eller gruppe af engangsemballager, som tilhører samme pantgruppe og er af samme materiale, der betales samme acontogebyr for.

33) Sekundær mærkning: Mærkning af engangsemballage ved påføring af selvklæbende pantetiket udleveret af Dansk Retursystem A/S.

34) Udbyder: Producent, importør eller mellemhandler.

35) Øvrig erhvervsdrivende: Person eller virksomhed, hvad enten denne er momsregistreret eller ej, der markedsfører emballager med drikkevarer omfattet af bekendtgørelsen på et fast forretningssted, på mobile lagre eller festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v., og som ikke er omfattet af definitionerne i nr. 2, 3, 14, 21, 27 eller 30.

Kapitel 2

Pant og generelle pantkrav

§ 3. Enhver, der markedsfører emballage med drikkevarer, skal ved salg, udlevering eller overdragelse opkræve pant for emballagen. Dette gælder dog ikke for markedsføring af emballage med drikkevarer tilmeldt efter § 14.

Stk. 2. Panten, der er fastsat efter indstilling fra brancheorganisationerne for øl- og læskedrikproducenterne, udgør (inklusiv moms) følgende, jf. dog § 4:1)

For plastemballager på 50 cl:

1,50 kr.2)

For genpåfyldelig glasemballage over 50 cl., herunder for Dansk Standard DS 53:1967 ølflaske på 70 cl:

3,00 kr.3)

For andre emballager på ikke over 99 cl:

1,00 kr.4)

For emballager over 99 cl:

3,00 kr.§ 4. Hvis indkøbsprisen på en genpåfyldelig emballage inklusiv pant eller depositum til produkt- eller emballageleverandøren overstiger de i § 3, stk. 2, fastsatte pantsatser, meddeler Miljøstyrelsen efter ansøgning tilladelse til at forhøje panten som angivet i nr. 1-3, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Hvis indkøbsprisen på emballagen er større end eller lig med 5 kr. (inklusiv moms) og mindre end 10 kr. (inklusiv moms), fastsættes panten til 5 kr. (inklusiv moms).

2) Hvis indkøbsprisen på emballagen er større end eller lig med 10 kr. (inklusiv moms) og mindre end 30 kr. (inklusiv moms), fastsættes panten til 10 kr. (inklusiv moms).

3) Hvis indkøbsprisen på emballagen er større end eller lig med 30 kr. (inklusiv moms), fastsættes panten til 30 kr. (inklusiv moms).

Stk. 2. Det er en betingelse for meddelelse af tilladelse til at anvende pantsatser efter stk. 1, at producenten eller importøren anvender en særlig EAN-stregkode, der tildeles producenten eller importøren af Dansk Retursystem A/S.

Stk. 3. Det er endvidere en betingelse for anvendelse af de særlige pantsatser efter stk. 1, at producenten eller importøren på emballagen informerer om tilladelsen til at anvende den særlige pantsats. Miljøstyrelsen kan fastsætte krav til informationens omfang og udformning.

§ 5. Det er en betingelse for udbetaling af pant for en engangsemballage, at

1) engangsemballagen er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, jf. § 10 og § 15,

2) engangsemballagen overholder kravene til mærkning som angivet i § 20, jf. bilag 2, og

3) EAN-stregkoden eller pantkoden kan aflæses elektronisk, jf. også § 71.

Kapitel 3

Returtagning m.v.

§ 6. Den, der har solgt, udleveret eller overdraget emballage med drikkevarer, skal tage emballagen tilbage og udbetale den til enhver tid gældende pant til den, der returnerer emballagen, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2:

1) Genpåfyldelig emballage: Genpåfyldelig emballage skal tages tilbage, hvis den svarer til de solgte, udleverede eller overdragne emballagetyper eller kan placeres i kasser og bakker som rensorteret sammen med de solgte, udleverede eller overdragne emballagetyper.

2) Engangsemballage: Butikker skal tage engangsemballagen tilbage, hvis den er af samme materiale, som de solgte, udleverede eller overdragne engangsemballager. Andre, der sælger, udleverer eller overdrager drikkevarer, skal tage de engangsemballager tilbage, som de har solgt, udleveret eller overdraget.

Stk. 2. Pligten til at tage engangsemballage tilbage og udbetale pant herfor gælder ikke for udbydere, hvis engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Pligten til at tilbagetage og udbetale pant for engangsemballage fra tilmeldte returmodtagere påhviler Dansk Retursystem A/S, hvis engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Butikker er forpligtet til at tage alle typer af engangsemballager tilbage og udbetale pant herfor, hvis butikken har en central styreenhed installeret og har modtaget tilskud til effektivisering eller investeringstilskud i henhold til en af følgende bekendtgørelser:

– § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke,

– § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke,

– § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling af emballager til visse drikkevarer, eller

– § 78 i denne bekendtgørelse.

§ 7. Producenter og importører, der sælger genpåfyldelig emballage omfattet af bekendtgørelsen, skal sikre, at den genpåfyldelige emballage indgår i et pant- og retursystem, hvor emballagen indsamles i tilhørende kasser og bakker hos den, som producenten eller importøren har solgt emballagen til, med henblik på returnering af emballagen til genbrug.

Stk. 2. Producenter og importører, der tager genpåfyldelig emballage tilbage, skal sikre, at emballagen nyttiggøres i form af materialegenanvendelse, når emballagen ikke længere genbruges.

Kapitel 4

Krav til retur- og indsamlingsprocent

§ 8. Producenter og importører, der sælger genpåfyldelig emballage omfattet af bekendtgørelsen, skal sikre en returprocent på minimum 98.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S skal inden for de rammer, der er fastlagt for selskabets aktiviteter i denne bekendtgørelse, sikre, at den samlede indsamlingsprocent for engangsemballager senest den 1. januar 2013 er på minimum 95.

Stk. 3. For emballager markedsført efter § 14 skal producenten eller importøren kunne dokumentere en indsamlingsprocent på minimum 98.

Kapitel 5

Tilmelding til Dansk Retursystem A/S

Tilmelding af udbydere

§ 9. Udbydere skal være tilmeldt Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Producenter og importører skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S senest samtidig med tilmelding af emballager efter § 10, stk. 1-3 og § 14, stk. 3 - 5. Mellemhandlere skal tilmelde sig senest samtidig med markedsføring af emballager.

Stk. 3. Tilmelding skal ske ved udfyldelse af et skema, der er udformet af Dansk Retursystem A/S. Der skal oplyses følgende ved tilmeldingen:

1) udbyderens erhvervsmæssige status som producent, importør eller mellemhandler,

2) navn, adresse, telefonnummer og eventuelt telefaxnummer og e-mail-adresse,

3) bankkonto, hvortil tilbagebetaling af for meget erlagt pant m.v. kan ske og

4) udbyderens CVR-nummer, hvis udbyderen er en juridisk enhed, samt udbyderens cpr-nummer, hvis virksomheden er personligt drevet.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis for tilmeldingen, der skal indeholde de oplysninger, udbyderen har givet ved tilmeldingen.

Tilmelding af emballage

§ 10. Producenter og importører skal tilmelde hver produkt- og emballagetype omfattet af bekendtgørelsen, som påtænkes markedsført i Danmark til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Producenter skal tilmelde produkt- og emballagetyper efter stk. 1 senest 4 uger før de første gang påregner at markedsføre den pågældende produkt- og emballagetype i Danmark, jf. dog § 14.

Stk. 3. Importører skal tilmelde produkt- og emballagetyper efter stk. 1 senest 4 uger før den første erhvervsmæssige import af den pågældende produkt- og emballagetype, jf. dog § 14.

Stk. 4. Tilmelding skal ske ved udfyldelse af et skema, der er udformet af Dansk Retursystem A/S, jf. dog § 14. Der skal oplyses følgende om emballagen ved tilmeldingen:

1) produktnavn på emballagen og en beskrivelse af emballagens indhold,

2) volumen,

3) vægt,

4) materiale,

5) farve,

6) dimensioner og

7) GTIN.

Stk. 5. Anvendes forskellige produktnavne til samme produkt- eller emballagetype, oplyses samtlige produktnavne ved tilmeldingen, jf. dog § 14.

Stk. 6. Tages et nyt produktnavn i brug til en allerede tilmeldt produkt- eller emballagetype, oplyses produktnavnet senest 6 måneder efter ibrugtagningen til Dansk Retursystem A/S, jf. dog § 14.

Stk. 7. I forbindelse med tilmelding efter stk. 1 skal producenter eller importører efter anmodning fra Dansk Retursystem A/S medsende op til 10 eksemplarer af den pågældende emballage, jf. dog § 14.

§ 11. I forbindelse med tilmeldingen efter § 10 skal det oplyses, hvorvidt producenten eller importøren ønsker at markedsføre emballagen som en engangsemballage eller en genpåfyldelig emballage, jf. dog § 16.

§ 12. For emballager, der tilmeldes som engangsemballage, jf. § 11, skal producenten eller importøren endvidere give oplysning om, hvorvidt der anvendes primær eller sekundær mærkning af emballagen, jf. § 20.

Stk. 2. Producenten eller importøren skal fremsende dokumentation til Dansk Retursystem A/S for, at engangsemballagen er mærket i overensstemmelse med kravene til mærkning i § 20, stk. 3 eller 4.

Stk. 3. Såfremt producenten eller importøren anvender sekundær mærkning, skal producenten eller importøren oplyse, om indberetningen af salg, udlevering eller overdragelse vil foregå i henhold til § 55, stk. 1 eller 2.

§ 13. For emballager, der tilmeldes som genpåfyldelig emballage, jf. § 11, skal producenten og importøren ved tilmeldingen fremsende dokumentation til Dansk Retursystem A/S for, at de emballager, som producenten og importøren agter at markedsføre, indgår i et pant- og retursystem med henblik på genbrug, jf. § 7, og at dette pant- og retursystem er egnet til at opnå den i § 8, stk. 1, krævede returprocent.

Stk. 2. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke finder, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at en emballage, der er tilmeldt som genpåfyldelig emballage, indgår i et pant- og retursystem med henblik på genbrug af emballagen, eller at pant- og retursystemet er egnet til at opnå den i § 8, stk. 1, krævede returprocent, træffer Dansk Retursystem A/S afgørelse herom og registrerer emballagen som en engangsemballage.

§ 14. Markedsføring af maksimalt 1000 styk emballager med drikkevarer omfattet af bekendtgørelsen kan uanset § 10 ske efter reglerne i stk. 3-6 på hoteller eller i restaurationer, når følgende betingelser er opfyldt:

1) der er tale om en produkttype, som ikke har været markedsført i Danmark inden for de sidste 12 måneder, og

2) der sker kun forbrug på udskænkningsstedet.

Stk. 2. Uddeling af smagsprøver af maksimalt 1000 styk emballager med drikkevarer omfattet af bekendtgørelsen kan uanset § 10 ske efter reglerne i stk. 3-6, når følgende betingelser er opfyldt:

1) der er tale om en produkttype, som producenten eller importøren ikke har markedsført i Danmark inden for de sidste 12 måneder,

2) der ikke foregår et salg, og

3) produktet omhældes i glas, kop eller bæger.

Stk. 3. Producenten eller importøren skal til Dansk Retursystem A/S tilmelde hver produkttype omfattet af bekendtgørelsen, som påtænkes markedsført efter stk. 1 eller 2 i Danmark.

Stk. 4. Producenter skal tilmelde produkttyper efter stk. 1 og 2 senest 2 uger før de første gang påregner at markedsføre den pågældende produkttype i Danmark. Importører skal tilmelde produkttyper efter stk. 1 og 2 senest 2 uger før den første erhvervsmæssige import af den pågældende produkttype.

Stk. 5. Tilmelding skal ske ved udfyldelse af et skema, der er udformet af Dansk Retursystem A/S. Der skal oplyses følgende om emballagen ved tilmeldingen:

1) produktnavn på emballagen og en beskrivelse af emballagens indhold,

2) volumen,

3) vægt,

4) materiale,

5) farve,

6) dimensioner,

7) GTIN, hvis et sådant haves, og

8) lokaliteter, hvor produktet markedsføres efter stk. 1 eller 2.

Stk. 6. Den, der markedsfører produkttyper efter stk. 1 og 2, har pligt til at sikre, at emballagen genpåfyldes eller nyttiggøres i form af materialegenanvendelse, jf. § 7. Miljøstyrelsen kan forlange at se dokumentation for, at dette er sket.

§ 15. Senest 1 uge efter modtagelsen af den i §§ 10-14 nævnte information og dokumentation kvitterer Dansk Retursystem A/S for modtagelsen. Dansk Retursystem A/S meddeler samtidig, om engangsemballagen overholder kravene til mærkning efter denne bekendtgørelse, jf. dog § 14.

Stk. 2. Såfremt emballagen overholder kravene til mærkning efter denne bekendtgørelse, fremsender Dansk Retursystem A/S senest 4 uger efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte information og dokumentation en bekræftelse herpå. Producenten eller importøren må tidligst markedsføre emballagen umiddelbart efter modtagelsen af denne bekræftelse.

Stk. 3. Såfremt emballagen ikke overholder kravene til mærkning efter denne bekendtgørelse, fremsender Dansk Retursystem A/S først en endelig bekræftelse på, at kravene til mærkning er overholdt, 3 uger efter modtagelsen af information og dokumentation, der viser, at emballagen overholder kravene til mærkning efter denne bekendtgørelse. Producenten eller importøren må tidligst markedsføre emballagen umiddelbart efter modtagelsen af endelig bekræftelse på, at emballagen overholder kravene til mærkning efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Samtidig med bekræftelsen i stk. 2 og 3 giver Dansk Retursystem A/S producenten eller importøren meddelelse om panten for emballagen, mærkningskategori, størrelsen af det logistikgebyr, der skal betales til Dansk Retursystem A/S for hver enkelt emballage, og for hver engangsemballage størrelsen af det indsamlingsgebyr, der skal betales til Dansk Retursystem A/S. Endvidere giver Dansk Retursystem A/S meddelelse om den salgsgruppe, den pantgruppe, og den returgruppe, jf. § 74, stk. 2, som emballagen tilhører.

Stk. 5. Senest ved bekræftelsen fra Dansk Retursystem A/S, jf. stk. 2 og 3, indlæser Dansk Retursystem A/S relevante data om emballagen i returmodtagernes automater.

Tilmelding ved lovliggørelse i henhold til lovens § 111 a, stk. 3

§ 16. Ved lovliggørelse af emballager, der er beslaglagt eller taget i bevaring efter lovens § 111 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, tilmelder Dansk Retursystem A/S den, hos hvem emballagerne er taget i bevaring eller beslaglagt, eller en anden som godtgør at være berettiget til dem, til Dansk Retursystem A/S alene til brug for lovliggørelsen.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S tilmelder ved lovliggørelse af emballager, der er beslaglagt eller taget i bevaring efter lovens § 111 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, emballagerne til Dansk Retursystem A/S som engangsemballager.

Tilmelding til indsamling af engangsemballage, håndteringsgodtgørelse og investeringstilskud

§ 17. Butikker, distributører, importører, mellemhandlere, producenter, returmodtagere og øvrige erhvervsdrivende kan tilmelde sig til Dansk Retursystem A/S med henblik på indsamling m.v. af engangsemballage, jf. § 63. Butikker kan tilmelde sig til Dansk Retursystem A/S med henblik på udbetaling af håndteringsgodtgørelse, jf. § 74, og modtagelse af investeringstilskud, jf. § 78.

Stk. 2. Tilmelding skal ske ved udfyldelse af et skema, der er udformet af Dansk Retursystem A/S.

Stk. 3. Ved tilmeldingen skal oplyses følgende:

1) navn, adresse, telefonnummer og eventuelt telefaxnummer og e-mail-adresse,

2) navn på ansvarlig medarbejder for returmodtagelsen,

3) bankkonto, hvortil pant kan tilbagebetales, og eventuel håndteringsgodtgørelse og investeringstilskud kan indbetales,

4) GLN (Global Location Number, tidligere EAN-lokationsnummer), hvis et sådant haves,

5) CVR-nummer, hvis den tilmeldtes virksomhed er en juridisk enhed, samt den tilmeldtes cpr-nummer, hvis virksomheden er personligt drevet,

6) antal returautomater og type, hvis en sådan haves og

7) antal emballager, som den tilmeldte har modtaget retur de sidste 12 måneder.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S udsteder et bevis for tilmeldingen, der skal indeholde de oplysninger, som butikken, distributøren, importøren, mellemhandleren, producenten, returmodtageren eller øvrige erhvervsdrivende har givet ved tilmeldingen.

§ 18. Dansk Retursystem A/S kan træffe aftale med festivaler, sportsstævner, m.v., hvor der sælges eller indtages drikkevarer, om at indsamle engangsemballage fra disse begivenheder. I disse tilfælde skal der også ske tilmelding til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Ved tilmeldingen efter stk. 1 skal der opgives følgende oplysninger:

1) navn, adresse, telefonnummer og eventuelt telefaxnummer og e-mail-adresse,

2) navn på ansvarlig medarbejder for returmodtagelsen,

3) bankkonto, hvortil pant tilbagebetales,

4) GLN, hvis et sådant haves,

5) CVR-nummer, hvis et sådant haves, samt et cpr-nummer for den for begivenheden ansvarlige leder og

6) antal emballager, som forventes returneret i forbindelse med begivenheden.

Kapitel 6

Indlæsning af data i returautomater

§ 19. Dansk Retursystem A/S forestår indlæsning af data for tilmeldte emballager hos de virksomheder, der har en central styreenhed installeret, og som har en returautomat opstillet.

Kapitel 7

Mærkningskrav

Mærkningskrav for engangsemballage

§ 20. Engangsemballage, der markedsføres her i landet, skal med henblik på opkrævning og udbetaling af pant være mærket med et pantmærke m.v., jf. § 24, stk. 1, og bilag 2. Dette gælder dog ikke engangsemballage, som markedsføres efter § 14, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Engangsemballage, der opbevares i en butik eller på en butiks lager, enten samme sted som butikken eller inden for en radius af 1 km fra butikken, skal være mærket med et pantmærke m.v., jf. § 24, stk. 1 og bilag 2.

Stk. 3. Mærkningen kan ske ved direkte påtrykning på engangsemballagen eller på dennes primære etiket (primær mærkning), jf. § 24, stk. 1, nr. 1 og 2, og bilag 2.

Stk. 4. Mærkningen kan også ske ved påføring af en selvklæbende pantetiket på engangsemballagen, der fremstilles og udleveres af Dansk Retursystem A/S (sekundær mærkning), jf. § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, og bilag 2.

Stk. 5. Det er ikke tilladt at mærke med pantetiket, pantkode eller pantmærke, medmindre emballagen er tilmeldt Dansk Retursystem A/S som engangsemballage, jf. §§ 10-12 og § 15.

§ 21. Pantmærket, der indgår både i den primære og sekundære mærkning, jf. § 20, stk. 3 og 4, må kun anvendes på engangsemballager omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1.

§ 22. Dansk Retursystem A/S forestår den tekniske udformning af pantetiketterne nævnt i § 20, stk. 4, jf. bilag 2.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at foretage sekundær mærkning af engangsemballager i henhold til § 20, stk. 4, med andre pantetiketter end de af Dansk Retursystem A/S fremstillede og udleverede.

§ 23. En producent eller importør, der har fået udleveret pantetiketter fra Dansk Retursystem A/S til brug for en bestemt produkt- eller emballagetype, må ikke udlevere, sælge eller på anden måde overdrage disse til andre.

Stk. 2. Hvis ikke pantetiketterne anvendes, kan de returneres til Dansk Retursystem A/S, jf. § 28.

§ 24. Dansk Retursystem A/S træffer på baggrund af de oplysninger, der er givet ved tilmeldingen, afgørelse om, hvordan engangsemballage skal mærkes, jf. bilag 2. Producenter og importører skal foretage mærkning på en af de følgende måder:

1) Mærkningskategori 1: Direkte påtrykning af den fulde mærkning på emballagen eller dennes primære etiket. Mærkningen skal bestå af et pantmærke, en pantkode samt EAN-stregkode og et GTIN, der benyttes globalt. Mærkningen skal ske som beskrevet og illustreret i bilag 2.

2) Mærkningskategori 2: Direkte påtrykning af den fulde mærkning på emballagen eller dennes primære etiket. Mærkningen skal bestå af et pantmærke, en pantkode samt EAN-stregkode og et GTIN, der er godkendt alene til salg på det danske marked. EAN-stregkode og GTIN skal producenten eller importøren selv rekvirere hos den relevante GS1 organisation forud for tilmelding efter § 10 hos Dansk Retursystem A/S. Mærkningen skal ske som beskrevet og illustreret i bilag 2.

3) Mærkningskategori 3: Påføring af en selvklæbende pantetiket på emballagen, hvorpå EAN-stregkode og GTIN, der benyttes globalt, er påtrykt direkte eller på emballagens primære etiket. Mærkningen skal bestå af en pantetiket med et pantmærke, en pantkode, en materialespecifikation samt den på emballagen eller dennes primære etiket påtrykte globalt benyttede EAN-stregkode og GTIN. Mærkningen skal ske som beskrevet og illustreret i bilag 2.

4) Mærkningskategori 4: Påføring af en selvklæbende pantetiket på emballager uden påtrykt EAN-stregkode og GTIN på emballagen eller dennes primære etiket. Mærkningen skal bestå af en pantetiket med et pantmærke, en pantkode, en materialespecifikation og en EAN-stregkode og et GTIN, der er godkendt alene til det danske marked, og som Dansk Retursystem A/S tildeler producenten eller importøren ved tilmeldingen. Mærkningen skal ske som beskrevet og illustreret i bilag 2.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen end beskrevet i bilag 2. Dansk Retursystem A/S skal i sådanne tilfælde træffe afgørelse herom senest 2 uger efter modtagelse af den i §§ 10-12 nævnte dokumentation.

§ 25. Dansk Retursystem A/S sikrer i forbindelse med tilmelding efter § 10 og § 14, jf. § 12, at producenter og importører ikke benytter samme EAN-stregkode og GTIN, der er godkendt alene til det danske marked.

Stk. 2. En producent eller importør, der ønsker at ændre sin tilmelding af en emballage- eller produkttype fra engangsemballage til genpåfyldelig emballage eller omvendt, skal skifte EAN-stregkode og GTIN ved ændringen.

Stk. 3. En producent eller importør, der ønsker at ændre sin tilmelding af en emballage- eller produkttype til og fra mærkningskategori 2 og mærkningskategori 4, skal skifte EAN-stregkode og GTIN ved ændringen.

§ 26. Dansk Retursystem A/S udleverer mod betaling af pant samt omkostningerne, der medgår til trykning af pantetiketterne, selvklæbende pantetiketter til producenter og importører, der i henhold til § 9 og § 10 har tilmeldt sig og engangsemballagen til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Pantetiketterne udleveres i lukkede, plomberede æsker med minimum 500 styk med den i § 3, stk. 2, nævnte pant.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S udsteder ved udleveringen en dateret kvittering til producenten eller importøren.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S fører regnskab med udleverede pantetiketter, og til hvem udlevering sker.

§ 27. Ved afbestilling af pantetiketter forud for udlevering heraf, afholder producenten eller importøren, der har bestilt pantetiketterne, de direkte omkostninger til trykning af pantetiketterne til Dansk Retursystem A/S.

§ 28. Tilbagelevering af ubrugte pantetiketter til Dansk Retursystem A/S kan ske indtil 12 måneder efter købet af pantetiketterne. Tilbagelevering kan kun ske ved producentens eller importørens betalingsstandsning, konkurs eller ophør af markedsføring af det pågældende produkt i Danmark. Dansk Retursystem A/S kan kræve behørig dokumentation for baggrunden for tilbageleveringen.

Stk. 2. Tilbagelevering kan endvidere ske ved foretagne ændringer i pantetiketternes udseende og funktion eller ændring af panten, jf. § 3, indtil 12 måneder efter en konvertering til en ny pantetiket.

Stk. 3. Tilbagelevering kan endvidere ske for usolgte lagre, eller indtil 12 måneder efter mærkningen, såfremt importøren eller producenten har foretaget en fejlmærkning.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilbagelevering efter stk. 3, at der foretages destruktion af indholdet af engangsemballagen hos Dansk Retursystem A/S eller i øvrigt under opsyn af Dansk Retursystem A/S. Producenten eller importøren afholder omkostningerne til destruktion og Dansk Retursystem A/S’ opsyn.

Stk. 5. I forbindelse med tilbagelevering af ubrugte pantetiketter i henhold til stk. 1 tilbagebetaler Dansk Retursystem A/S det pålydende pantbeløb samt de eventuelt indbetalte acontogebyrer, jf. § 49 og § 50, svarende til det tilbageleverede antal pantetiketter med fradrag af trykningsomkostninger, til den, der oprindeligt har bestilt og fået udleveret pantetiketterne eller til en eventuel kurator eller bobestyrer.

Stk. 6. I forbindelse med tilbagelevering af ubrugte pantetiketter i henhold til stk. 2 og 3 tilbagebetaler Dansk Retursystem A/S det samlede pantbeløb, trykningsomkostninger samt de eventuelt indbetalte acontogebyrer, jf. § 49 og § 50, til den, der oprindeligt har bestilt og fået udleveret pantetiketterne eller til en eventuel kurator eller bobestyrer.

Mærkningskrav ved lovliggørelse i henhold til lovens § 111 a, stk. 3

§ 29. Ved lovliggørelse efter beslaglæggelse eller bevaring af emballager i henhold til lovens § 111 a, stk. 3, fremstiller og udleverer Dansk Retursystem A/S en særlig lovliggørelsespantetiket, jf. bilag 2, afsnit 10, når den, hos hvem emballagerne er taget i bevaring eller beslaglagt, eller en anden, som godtgør at være berettiget til dem, anmoder om lovliggørelse af emballagerne.

Stk. 2. Lovliggørelsespantetiketten er særligt grafisk designet og består af et pantmærke, en pantkode, en materialespecifikation samt en EAN-stregkode og et GTIN, der er specifikt udvalgt af Dansk Retursystem A/S til anvendelse i lovliggørelsessituationer.

Stk. 3. Mærkning med lovliggørelsespantetiketten skal ske som beskrevet i bilag 2. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen end beskrevet i bilag 2.

§ 30. Lovliggørelsespantetiketter, jf. § 29, kan i antal kun bestilles svarende til det antal emballager, der er beslaglagt eller taget i bevaring.

Stk. 2. Lovliggørelsespantetiketter kan ikke refunderes i henhold til § 28, da påklæbning af disse er en betingelse for at få udleveret emballager efter en beslaglæggelse eller en bevaring, jf. lovens § 111 a, stk. 3.

Stk. 3. Pantmærkning skal altid foregå hos Dansk Retursystem A/S, som, forud for udleveringen af de emballager, der er beslaglagt eller taget i bevaring, påser, at mærkningen er sket som anført i § 29, stk. 3.

Kapitel 8

Indbetaling af pant til Dansk Retursystem A/S for engangsemballage

§ 31. Producenter og importører skal betale pant til Dansk Retursystem A/S for hver enkelt engangsemballage, der er mærket i henhold til denne bekendtgørelse, og som markedsføres her i landet eller udføres.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S opkræver hver 4. uge pant hos producenter og importører på baggrund af den opgørelse, som revisionsselskabet, jf. § 100, sender til Dansk Retursystem A/S efter § 70, stk. 3, jf. dog § 32.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S sender opkrævningen på betalingen af pant senest 2 uger efter, at der er foretaget en opgørelse over antallet af engangsemballager af revisionsselskabet, jf. § 100, fordelt på pantgrupper, der skal betales pant for. Opgørelsen sendes til producenten eller importøren sammen med opkrævningen.

§ 32. Producenter og importører, der ønsker at benytte selvklæbende pantetiketter i forbindelse med mærkningen af engangsemballagen, skal betale pant til Dansk Retursystem A/S ved udleveringen af pantetiketterne, jf. § 26.

Kapitel 9

Gebyrer

Tilmeldingsgebyr

§ 33. Ved tilmelding af en eller flere nye emballagetyper eller produkttyper skal producenten og importøren betale et gebyr på 2.000 kr. til Dansk Retursystem A/S. Dette gælder dog ikke emballager tilmeldt efter § 14, stk. 3-5. Gebyret på 2.000 kr. gælder også for tilmeldinger af nye emballagetyper eller produkttyper, der efterfølgende foretages i det pågældende kalenderår, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Gebyret skal helt eller delvist dække Dansk Retursystem A/S' udgifter til registrering af emballagens GTIN, tekniske specifikationer, løbende vedligeholdelse af database, teknisk rådgivning af producenten og importøren samt indstilling af returautomater hos returmodtagere.

Stk. 3. Det er betingelse for udlevering af pantetiketter og indstilling af returautomater i henhold til § 19, at Dansk Retursystem A/S har modtaget det efter stk. 1 krævede tilmeldingsgebyr.

Stk. 4. Der opkræves altid tilmeldingsgebyr ved lovliggørelse efter lovens § 111 a, stk. 3, også selvom den, hos hvem emballagerne er taget i bevaring eller beslaglagt, eller en anden, som godtgør at være berettiget til dem, inden for samme kalenderår har betalt tilmeldingsgebyr til systemet efter stk. 1 eller i samme kalenderår har foretaget lovliggørelse af emballager efter en beslaglæggelse eller bevaring.

Logistikgebyr

§ 34. Producenter og importører skal betale et logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver emballage med drikkevarer, som disse sælger, udleverer eller overdrager til butikker samt til distributører eller mellemhandlere, der videresælger emballagen til butikker. Dette gælder dog ikke for emballager med drikkevarer markedsført efter § 14, stk. 1 eller 2.

§ 35. Logistikgebyret skal dække de udgifter, som Dansk Retursystem A/S afholder efter loven og reglerne i denne bekendtgørelse, jf. § 90, nr. 1-9, 11-14, 17-19 og 23, samt beløb til selskabsskat, der ikke vedrører den i § 91, stk. 2, nr. 5, nævnte skatteudgift, og beløb, der er udbetalt som udbytte af den i selskabet indskudte selskabskapital, jf. § 95. Udgifterne medtages i logistikgebyret, medmindre udgifterne dækkes af indtægtsført pant i henhold til § 91, stk. 2.

Indsamlingsgebyr

§ 36. Producenter og importører, der markedsfører engangsemballage med drikkevarer, skal betale et indsamlingsgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver enkelt engangsemballage, som de sælger, udleverer eller overdrager på det danske marked. Dette gælder dog ikke engangsemballager med drikkevarer markedsført efter § 14, stk. 1 og 2.

§ 37. Indsamlingsgebyret skal dække de årlige udgifter, som Dansk Retursystem A/S afholder efter loven og reglerne i denne bekendtgørelse til pantadministration og indsamling m.v. af tilmeldte engangsemballager, jf. § 90, nr. 10, 13, 14, 17-20 og 23, samt til selskabsskat som omtalt i § 91, stk. 2, nr. 5. Udgifterne medtages i indsamlingsgebyret for engangsemballager, der fastsættes efter retningslinjerne i bilag 4, medmindre udgiften dækkes af indtægtsført pant i henhold til § 91, stk. 2.

Administrationsgebyr for håndteringsgodtgørelse

§ 38. Butikker, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 17, og som modtager håndteringsgodtgørelse, jf. § 74, betaler årligt et gebyr på 500 kr. til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Ved tilmelding til Dansk Retursystem A/S efter tidspunktet for den årlige opkrævning, foretages der et forholdsmæssigt fradrag i gebyret for den forløbne tid.

§ 39. Gebyret skal anvendes til hel eller delvis dækning af Dansk Retursystem A/S’ omkostninger til registrering og vedligeholdelse af oplysninger om den enkelte butik, bearbejdning af indberettede salgs- og returmængder fra udbydere og distributører for den enkelte butik samt beregning af butikkens håndteringsgodtgørelse og udbetaling af denne.

Kapitel 10

Beregning og fastsættelse af gebyrer m.v.

Generelt

§ 40. Gebyrer efter § 34 og § 36 fastsættes af Dansk Retursystem A/S og skal godkendes af Miljøstyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan bestemme, at gebyrer efter § 34 og § 36 i stedet skal fastsættes af styrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S giver senest den 1. november hvert år samtlige udbydere meddelelse om den fastsatte størrelse af de i denne bekendtgørelse nævnte gebyrer, der vil være gældende fra førstkommende årsskifte. Dansk Retursystem A/S giver endvidere efter anmodning meddelelse herom til butikker, distributører, returmodtagere og øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 4. Gebyrer, der fastsættes specifikt for en enkelt emballagetype, jf. § 44, stk. 4 og 5, meddeles alene til den pågældende importør eller producent og offentliggøres i øvrigt ikke.

Stk. 5. Dansk Retursystem A/S og revisionsselskabet skal på anmodning fra Miljøstyrelsen tilvejebringe enhver oplysning samt lade foretage undersøgelser og beregninger, der skønnes nødvendige for at kunne fastsætte og godkende gebyrer samt oprette og godkende salgsgrupper.

§ 41. Ved beregningen af gebyrsatsen for en salgsgruppe medtages indtægter i form af gebyrer og renter heraf og eventuelle andre indtægter, der kan henføres til salgsgruppen.

§ 42. Dansk Retursystem A/S skal opgøre, hvorvidt der for et regnskabsår for hver materialekategori, jf. bilag 4, er indbetalt for lidt eller for meget i indsamlingsgebyr, herunder acontoindsamlingsgebyr, i forhold til omkostningerne anført i bilag 4. Tidligere års eventuelle over- eller underskud for hver enkelt materialekategori indgår i beregningen af indsamlingsgebyrsatserne for den kommende budgetperiode. Over- og underskud fordeles på alle engangsemballager inden for den pågældende materialekategori.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S skal opgøre, hvorvidt der for et regnskabsår for hver enkelt returgruppe, jf. § 74, stk. 1, er indbetalt for lidt eller for meget i logistikgebyr, herunder acontologistikgebyr, i forhold til omkostningerne til håndteringsgodtgørelse og effektivisering Tidligere års eventuelle over- eller underskud for hver enkelt returgruppe indgår i beregningen af logistikgebyrsatserne for den kommende budgetperiode. Over- og underskud fordeles på alle emballager inden for den pågældende returgruppe.

Beregning af logistikgebyrer

§ 43. For genpåfyldelige emballager beregnes logistikgebyret inden for hver af returgrupperne 1 – 3 nævnt i § 74, stk. 2. For alle engangsemballager, der sælges, udleveres og overdrages til butikker, fastsættes logistikgebyret inden for hver af returgrupperne 4 – 6 nævnt i § 74, stk. 2.

Stk. 2. Udgifterne til håndteringsgodtgørelse til butikker fordeles mellem returgrupper, jf. § 74, stk. 2, efter retningslinjerne i bilag 3. Udgifter til administration af håndteringsgodtgørelse fordeles mellem alle emballager efter antal. Udgifter til kontrol med rensortering fordeles mellem alle genpåfyldelige emballager efter antal. Udgifter til kontrol med klargøring af engangsemballager fordeles mellem alle engangsemballager efter antal.

Stk. 3. Udgifter til investeringstilskud, der udbetales i henhold til § 78 i denne bekendtgørelse, § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer og § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke samt administration i forbindelse hermed, skal fordeles mellem genpåfyldelige emballager og engangsemballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker, efter antal, hvis udgifterne ikke dækkes af indtægtsført pant, jf. § 91, stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Udgifter til test og analyser af omkostninger ved rensortering af genpåfyldelige emballager fordeles mellem alle genpåfyldelige emballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker. Udgifter til test og analyser af omkostninger ved klargøring af engangsemballager fordeles mellem engangsemballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker, efter antal.

Stk. 5. Udgifter, udover hvad der følger af stk. 2-4, og udgifter vedrørende tilmelding af emballagetyper og produkttyper, hvor udgiften kun delvis dækkes af det i § 33 nævnte tilmeldingsgebyr og udgifter til administration i forbindelse med tilmeldte butikker, hvor udgiften kun delvist dækkes over det i § 38 nævnte administrationsgebyr, fordeles ligeligt mellem samtlige emballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker, efter antal.

Stk. 6. Udgiften til betaling af udbytte af den i selskabet indskudte selskabskapital, jf. § 95, fordeles ligeligt mellem samtlige emballager, der sælges, udleveres eller overdrages til butikker, efter antal.

Stk. 7. Den nærmere fordeling af øvrige udgifter mellem engangsemballager og genpåfyldelige emballager godkendes af Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelsen af logistikgebyret, jf. § 40.

Beregning af indsamlingsgebyrer

§ 44. Indsamlingsgebyret beregnes for engangsemballager med samme volumenindhold inden for hver af følgende materialekategorier: Aluminium, stål, plast og glas.

Stk. 2. For engangsemballager, der på grund af tekniske begrænsninger, herunder emballagens dimensioner i forhold til returautomatens åbning, ikke kan returtages i en returautomat eller i øvrigt teknisk er problematiske at håndtere på Dansk Retursystem A/S’ optællingsterminaler, kan foretages en individuel beregning af indsamlingsgebyret, jf. bilag 4.

Stk. 3. Der skal endvidere beregnes et nyt indsamlingsgebyr inden for en materialekategori med samme volumen, hvis særlige forhold medfører, at der for en eller flere emballager er væsentlige økonomiske forskelle i forhold til de øvrige emballager inden for samme kategori.

Stk. 4. Tilmeldes der nye engangsemballager mellem de årlige gebyrgodkendelser, jf. § 40, skal indsamlingsgebyret for den nye engangsemballage fastlægges af Dansk Retursystem A/S ud fra følgende principper:

1) Den nytilmeldte engangsemballage skal indplaceres under et allerede eksisterende indsamlingsgebyr i den aktuelle materialekategori. Der skal anvendes det indsamlingsgebyr, der ligger tættest på den aktuelle emballages volumen, når der rundes op.

2) Hvis engangsemballage f.eks. på grund af emballagens vægt eller volumen ikke kan indplaceres under et allerede godkendt gebyr, jf. nr. 1, beregner og fastsætter Dansk Retursystem A/S et nyt indsamlingsgebyr for den pågældende engangsemballage. Denne beregning skal følge retningslinjerne i bilag 4.

Stk. 5. Hvis der tilmeldes engangsemballager af andre materialer end nævnt i stk. 1, kan Dansk Retursystem A/S oprette nye materialekategorier. Indsamlingsgebyret beregnes og fastsættes i dette tilfælde efter retningslinjerne i stk. 4, nr. 2.

Beregning af acontogebyrer

§ 45. Et acontologistikgebyr beregnes én gang årligt. Gebyret er et vægtet gebyr, der beregnes på baggrund af Dansk Retursystem A/S’ opgørelse inden for hver materialekategori af, hvor stor en andel af alle engangsemballager, der er taget retur fra henholdsvis butikker og øvrige returmodtagere i perioden 1. juli året før til den 30. juni i det år, hvor gebyrfastsættelsen sker. Gebyret godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Et acontoindsamlingsgebyr beregnes én gang årligt for hver salgsgruppe, der betales acontogebyr for, som et vægtet gebyr på baggrund af Dansk Retursystem A/S’ opgørelse af, hvor mange engangsemballager, der er taget retur inden for hver salgsgruppe, der betales acontogebyr for, i perioden 1. juli året før til den 30. juni i det år, hvor gebyrfastsættelsen sker.

Fastsættelse af logistik- og indsamlingsgebyrer

§ 46. Satserne for logistik- og indsamlingsgebyrer efter § 34 og § 36 fastsættes årligt, således at der for den enkelte salgsgruppe løbende tilstræbes balance mellem provenuet og de omkostninger, der er forbundet med den enkelte salgsgruppe.

Stk. 2. Gebyrsatserne revideres i forbindelse med budgettet, jf. § 107, og i øvrigt i fornødent omfang med udgangspunkt i den faktiske og den forventede fremtidige udvikling i de gebyrudløsende aktiviteter og omkostninger, således at der løbende tilstræbes en balance.

Fastsættelse af acontologistik- og acontoindsamlingsgebyrer

§ 47. Satserne for acontoindsamlings- og acontologistikgebyrer efter § 45 fastsættes årligt således, at der inden for hver salgsgruppe over en periode frem til ophør af bekendtgørelsen løbende tilstræbes en balance mellem provenuet og de omkostninger, der er forbundet med den enkelte salgsgruppe.

Kapitel 11

Opgørelse og betaling af gebyrer

§ 48. Gebyrperioden er 4 uger for betaling af logistik- og indsamlingsgebyrer efter § 34 og § 36, jf. dog § 49.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S udarbejder på baggrund af de oplysninger, der indberettes i henhold til § 70, stk. 3, af revisionsselskabet, en opgørelse over antallet af henholdsvis genpåfyldelige emballager og engangsemballager pr. salgsgruppe, som producenten eller importøren skal betale logistikgebyr og eventuelt indsamlingsgebyr for.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S sender opgørelsen og en opkrævning på betaling af gebyrerne til den pågældende producent eller importør senest 4 uger efter indberetningsperiodens afslutning, jf. § 56, stk. 3.

§ 49. Hvis en producent eller en importør anvender sekundær mærkning i henhold til § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, og har valgt at foretage årlig indberetning efter § 55, stk. 1, eller undladelse heraf efter § 55, stk. 2, skal producenten eller importøren foretage indbetaling af acontologistik- og acontoindsamlingsgebyr, jf. § 47, før udlevering af pantetiketter.

Stk. 2. På baggrund af den årlige indberetning efter § 55, stk. 1, opgør Dansk Retursystem A/S, om producenten eller importøren i forhold til det pågældende års gebyrsatser har betalt for meget eller for lidt i acontogebyrer for det pågældende kalenderår, jf. § 47. Er de godkendte gebyrer fastsat efter § 34 og § 36 ændret i løbet af kalenderåret, benyttes gennemsnittet af den oprindelige og den ændrede gebyrsats ved efterreguleringen af acontogebyret. Såfremt producenten eller importøren har valgt at undlade indberetning efter § 55, stk. 2, sker der ingen regulering af det indbetalte acontogebyr.

Stk. 3. Differencer i forbindelse med gebyrbetaling efter stk. 2 opkræves eller tilbagebetales efter § 117, stk. 2, 1. pkt., eller § 117, stk. 3.

§ 50. Ved lovliggørelse efter beslaglæggelse eller bevaring af emballager i henhold til lovens § 111 a, stk. 3, skal den, hos hvem emballagerne er taget i bevaring eller beslaglagt eller en anden, som godtgør at være berettiget til dem, før udlevering af pantetiketter efter § 29, betale de skyldige gebyrer som acontogebyrer efter § 47.

Kapitel 12

Udbyderes m.v. salgsregnskaber

§ 51. Dansk Retursystem A/S foretager som led i administrationen af gebyrordningerne en inddeling af emballager til drikkevarer i salgsgrupper og opretter i fornødent omfang nye salgsgrupper. Dansk Retursystem A/S giver alle udbydere og tilmeldte distributører meddelelse om eksisterende salgsgrupper og om oprettelsen af nye salgsgrupper.

§ 52. Producenter og importører skal, jf. dog stk. 4, føre regnskab med antallet af emballager med drikkevarer fordelt på salgsgrupper og GTIN, der er solgt, udleveret og overdraget fra producenten og importøren til:

1) butikker, herunder egne butikker,

2) mellemhandlere,

3) distributører,

4) udlandet og

5) øvrige returmodtagere og eventuelle øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 2. Mellemhandlere skal føre regnskab med antallet af emballager med drikkevarer fordelt på salgsgrupper og GTIN fra den enkelte producent og importør, som i perioden er solgt, udleveret eller overdraget til hver enkelt butik, distributør, mellemhandler, returmodtager og eventuelle øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Distributører skal føre regnskab med antallet af emballager med drikkevarer fordelt på salgsgrupper og GTIN fra den enkelte udbyder, som i perioden er udleveret til hver enkelt butik.

Stk. 4. Der skal ikke føres regnskab efter stk. 1 for emballager med drikkevarer tilmeldt efter § 14, stk. 3-5.

Kapitel 13

Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af engangsemballage

Opgørelse af engangsemballage hver 4. uge

§ 53. Producenter og importører skal, jf. dog stk. 5, hver 4. uge til revisionsselskabet indberette oplysninger, jf. § 56, om salg, udlevering og overdragelse af engangsemballager med drikkevarer til alle producentens eller importørens mellemhandlere, distributører, returmodtagere samt eventuelle øvrige erhvervsdrivende, jf. dog § 55.

Stk. 2. Mellemhandlere skal hver 4. uge til revisionsselskabet indberette oplysninger om salg, udlevering og overdragelse af engangsemballage til alle mellemhandlerens mellemhandlere, distributører, returmodtagere samt eventuelle øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Distributører skal hver 4. uge til revisionsselskabet indberette oplysninger om salg, udlevering og overdragelse af engangsemballager til distributørens returmodtagere og øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 4. Udbydere og distributører skal indberette for nye returmodtagere m.v., jf. stk. 1-3, også selvom disse endnu ikke måtte fremgå af den i § 54 nævnte liste.

Stk. 5. Der skal ikke foretages indberetning efter stk. 1 for emballager med drikkevarer tilmeldt efter § 14, stk. 3-5.

§ 54. Dansk Retursystem A/S skal hver 4. uge til alle udbydere og distributører fremsende en revideret liste med samtlige butikker, mellemhandlere, distributører, returmodtagere og eventuelle øvrige erhvervsdrivende, der skal indberettes om.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S fastlægger og meddeler årligt udbydere og distributører en fast oversigt over 13 indberetningsperioder, inden for hvilke der skal indberettes, samtidig med meddelelse om gebyrernes størrelse for det efterfølgende kalenderår, jf. § 40, stk. 3.

Årlig eller ingen opgørelse af engangsemballage

§ 55. I det omfang, producenter eller importører vælger at foretage sekundær mærkning i henhold til § 24, stk. 1, nr. 3 og 4, kan producenten eller importøren vælge at indberette én gang årligt for den pågældendes salg, udlevering og overdragelse af engangsemballage for det forudgående kalenderår. Indberetning skal ske senest den 1. februar.

Stk. 2. I situationer nævnt i stk. 1 kan de pågældende producenter og importører alternativt vælge at undlade at indberette.

Stk. 3. Det er kun muligt at anvende indberetningsformerne i stk. 1 og 2, såfremt producenten eller importøren foretager indbetaling af acontologistik- og acontoindsamlingsgebyr for samtlige produkt- og emballagetyper, som producenten eller importøren har tilmeldt som engangsemballage efter § 10, og som skal pantmærkes i henhold til § 24, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 4. Valg af indberetningsform, jf. § 12, stk. 3, er bindende for det pågældende kalenderår, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Modtager revisionsselskabet ikke årlig indberetning inden den 1. februar, fremsender revisionsselskabet en rykker senest 4 dage efter indberetningsfristens udløb med en frist på 10 dage til at foretage indberetning. Såfremt importøren eller producenten ikke foretager indberetning inden for denne frist, anses producenten eller importøren for at have ændret sit valg til ingen indberetning, jf. stk. 2.

Stk. 6. Ønsker en producent eller importør at overgå fra indberetning hver 4. uge til årlige indberetning, jf. § 55, stk. 1, skal Dansk Retursystem A/S have besked herom senest 4 uger før udløb af fristen for indberetning, jf. stk. 1

Opgørelsens form og indhold

§ 56. I forbindelse med indberetninger efter § 53 skal udbydere til revisionsselskabet indberette følgende oplysninger om salg, udlevering og overdragelse af engangsemballager til mellemhandlere, distributører, returmodtagere samt eventuelle øvrige erhvervsdrivende:

1) navn, adresse og kundenummer på den enkelte returmodtager, distributør, mellemhandler eller øvrige erhvervsdrivende,

2) antallet af engangsemballager, der er solgt, udleveret eller overdraget til hver enkelt returmodtager, distributør, mellemhandler eller øvrige erhvervsdrivende, opgjort for hvert enkelt GTIN, og

3) antallet af engangsemballager fordelt på salgsgrupper, som er udført med pantmærke.

Stk. 2. Distributører skal tilsvarende indberette de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte oplysninger om salg, udlevering og overdragelse af engangsemballager for distributørernes returmodtagere samt eventuelle øvrige erhvervsdrivende.

Stk. 3. Indberetning efter stk. 1 og 2 foretages af den ansvarlige ledelse hos udbyderen eller distributøren og skal leveres elektronisk i et standardformat efter anvisning fra Dansk Retursystem A/S. Indberetning skal ske inden 14 dage efter udløbet af indberetningsperioden, jf. § 53.

Stk. 4. Leverer udbyderen eller distributøren samlet under 500 styk engangsemballage pr. produkttype i en periode på 4 uger, skal der hver 4. uge kun indberettes oplysninger om det samlede salg pr. produkttype (GTIN). Udbydere og distributører skal samtidig fremsende en liste over de returmodtagere, der er solgt eller leveret til i perioden.

§ 57. I forbindelse med de årlige indberetninger af salg, udlevering og overdragelse efter § 55, stk. 1, skal producenter og importører til revisionsselskabet indberette det samlede salg af engangsemballager opgjort på GTIN fordelt på følgende grupper:

1) Butikker, herunder egne butikker.

2) Mellemhandlere.

3) Distributører.

4) Øvrige returmodtagere og eventuelle øvrige erhvervsdrivende.

5) Udført til udlandet med pantmærke.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1 foretages af den ansvarlige ledelse hos producenten eller importøren og skal leveres elektronisk i et standardformat efter anvisning fra Dansk Retursystem A/S og under overholdelse af de i § 55, stk. 5 og 6, nævnte frister.

Kapitel 14

Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af genpåfyldelig emballage

Opgørelse af genpåfyldelig emballage hver 4. uge

§ 58. Producenter og importører skal hver 4. uge til revisionsselskabet indberette antallet af genpåfyldelige emballager fordelt på salgsgrupper, som i perioden er solgt, leveret eller overdraget til distributører, mellemhandlere og butikker, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Mellemhandlere skal hver 4. uge til revisionsselskabet indberette antallet af genpåfyldelige emballager fordelt på salgsgrupper, som i perioden er solgt, leveret eller overdraget til alle mellemhandlerens distributører, andre mellemhandlere eller butikker.

Stk. 3. Distributører skal hver 4. uge til revisionsselskabet indberette antallet af genpåfyldelige emballager fordelt på salgsgrupper fra den enkelte udbyder, som i perioden er solgt, leveret eller overdraget til hver af distributørens egne butikker.

Stk. 4. Udbydere og distributører, jf. stk. 1-3, skal indberette for nye distributører, mellemhandlere eller butikker, også selvom disse endnu ikke måtte fremgå af den i § 59 nævnte liste.

Stk. 5. Producenter og importører skal årligt inden den 1. marts til Dansk Retursystem A/S indberette det samlede antal genpåfyldelige emballager, der er solgt, leveret eller overdraget i det foregående kalenderår, med henblik på at Dansk Retursystem A/S kan opgøre den samlede returprocent for genpåfyldelige emballager i det foregående år.

Stk. 6. Der skal ikke foretages indberetning efter stk. 1 for emballager med drikkevarer tilmeldt efter § 14, stk. 3-5.

§ 59. Dansk Retursystem A/S skal hver 4. uge til alle udbydere og distributører fremsende en revideret liste med samtlige butikker, mellemhandlere og distributører, der skal indberettes om.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S fastlægger og meddeler årligt udbydere og distributører en fast oversigt over 13 indberetningsperioder, inden for hvilke der skal indberettes, samtidig med meddelelse om gebyrernes størrelse for det efterfølgende kalenderår, jf. § 40, stk. 3.

Opgørelsens form og indhold

§ 60. I forbindelse med indberetninger, jf. § 58, skal udbydere og distributører til revisionsinstituttet indberette følgende oplysninger om salg, udlevering og overdragelse af genpåfyldelige emballager til distributører, mellemhandlere og butikker:

1) Distributørens, mellemhandlerens eller butikkens navn, adresse og kundenummer.

2) Antallet af genpåfyldelige emballager, der er solgt, leveret eller overdraget til hver enkelt distributør, mellemhandler eller butik opgjort for hver enkelt salgsgruppe.

Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1 foretages af den ansvarlige ledelse hos udbyderen eller distributøren og skal leveres elektronisk i et standardformat efter nærmere anvisning fra revisionsselskabet i samarbejde med Dansk Retursystem A/S. Indberetning skal ske inden 14 dage efter udløbet af hver 4-ugers periode, jf. § 58.

Kapitel 15

Opgørelse af returmængder for genpåfyldelig emballage

§ 61. Udbydere skal over for den enkelte tilmeldte butik, distributør og mellemhandler på faktura eller ved særskilt opgørelse med henvisning til faktura registrere antallet af tomme genpåfyldelige emballager fordelt på returgrupper, jf. § 74, stk. 2, som udbyderen har taget retur fra butikken, distributøren og mellemhandleren.

Stk. 2. Udbydere og tilmeldte distributører skal føre regnskab over modtagelse af tomme genpåfyldelige emballager fordelt på returgrupper, jf. § 74, stk. 2, fra hver enkelt butik. Regnskabet danner grundlag for opgørelse af den i perioden udbetalte håndteringsgodtgørelse og myndighedernes kontrol.

§ 62. Udbydere og tilmeldte distributører skal, jf. dog stk. 6, hver 4. uge indberette følgende oplysninger til Dansk Retursystem A/S om returtagne tomme genpåfyldelige emballager fra butikker, herunder udbyderens egne butikker:

1) navn, adresse og kundenummer på den enkelte butik, hvorfra der er modtaget tomme genpåfyldelige emballager og

2) antallet af returtagne genpåfyldelige emballager fordelt på returgrupper, jf. § 74, stk. 2, som udbyderen eller distributøren har taget retur fra butikken.

Stk. 2. Udbydere skal endvidere til Dansk Retursystem A/S, som angivet i stk. 1, indberette oplysninger om returtagne tomme genpåfyldelige emballager fra distributører.

Stk. 3. Producenter og importører skal, som angivet i stk. 1, indberette det samlede antal tomme genpåfyldelige emballager, som de har modtaget fra mellemhandlere.

Stk. 4. Producenter og importører skal én gang årligt den 1. marts til Dansk Retursystem A/S indberette det samlede antal tomme genpåfyldelige emballager, der er taget retur i det foregående kalenderår, med henblik på at Dansk Retursystem A/S kan opgøre den samlede returprocent for genpåfyldelige emballager.

Stk. 5. Indberetning foretages af den ansvarlige ledelse hos udbyderen eller distributøren og skal leveres elektronisk i et standardformat efter anvisning fra Dansk Retursystem A/S. Indberetning efter stk. 1-3 skal ske inden 14 dage efter udløbet af indberetningsperioden.

Stk. 6. Der skal ikke foretages indberetning efter stk. 1 for emballager med drikkevarer tilmeldt efter § 14, stk. 3-5.

Kapitel 16

Indsamlingssystemet og opgørelse af returmængder for engangsemballage

Indsamlingssystemet for engangsemballage

§ 63. Dansk Retursystem A/S indsamler efter behov eller aftale pantbelagte engangsemballager hos returmodtagere, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S efter § 17, og mindst én gang hver 4. uge, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Medmindre andet aftales med Dansk Retursystem A/S, indsamler Dansk Retursystem A/S kun engangsemballager fra tilmeldte returmodtagere, som hver 4. uge har en returmængde på mindst 600 styk engangsemballager.

Stk. 3. Opfylder returmodtageren ikke returmængden som angivet i stk. 2, og er der ikke indgået anden aftale med Dansk Retursystem A/S, afmelder Dansk Retursystem A/S returmodtageren. Returmodtageren kan herefter tidligt tilmeldes i henhold til § 17 ét år efter, at afmelding er sket. Dansk Retursystem A/S meddeler skriftligt returmodtageren om afmeldingen.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S træffer passende foranstaltninger til sikring af og fører kontrol med, at engangsemballager ikke beskadiges i forbindelse med transporten m.v. af emballagerne fra returmodtagere til Dansk Retursystem A/S’ optællingsanlæg.

Stk. 5. Dansk Retursystem A/S sikrer, at indsamlede engangsemballager nyttiggøres i form af materialegenanvendelse.

§ 64. Miljøstyrelsen kan bestemme, at Dansk Retursystem A/S skal indsamle engangsemballager til drikkevarer, der ikke er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S hos returmodtagere.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S udarbejder et selvstændigt budget og regnskab for indsamlingen m.v. af ikke tilmeldte engangsemballager.

§ 65. Tilmeldte returmodtagere skal for at kunne få pant udbetalt give Dansk Retursystem A/S eller underleverandører til Dansk Retursystem A/S mulighed for at afhente den returnerede engangsemballage.

Stk. 2. Tilmeldte returmodtagere skal, jf. stk. 3, klargøre engangsemballage, herunder foretage separering af engangsemballager i plast, glas og metal samt eventuelt andre materialekategorier, der indsamles i det af Dansk Retursystem A/S udleverede indsamlingsmateriel.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S udarbejder en instruks, der fastsætter retningslinjer for klargøring, herunder separering af engangsemballage. Miljøstyrelsen godkender instruksen.

Opgørelse af returmængder for engangsemballage

§ 66. Dansk Retursystem A/S forestår registrering og optælling af indsamlede ukomprimerede engangsemballager, der kan danne grundlag for afregning af pant med returmodtagere og håndteringsgodtgørelse med butikker.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S tilvejebringer den nødvendige kapacitet med hensyn til arealer og bygninger (terminaler) samt nødvendigt udstyr, herunder optællingsanlæg, komprimatorer, edb-anlæg, kommunikationslinjer, containertruck m.v. Dansk Retursystem A/S forestår endvidere indkøb, styring og distribution af det til brug for indsamlingen nødvendige materiel, medmindre andet følger af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S forestår den centrale drift af terminalerne. For at sikre returmodtageren den korrekte pantafregning træffer Dansk Retursystem A/S de nødvendige foranstaltninger hertil, herunder både med hensyn til indretning af tekniske anlæg og installationer og med hensyn til ansættelse af personale.

§ 67. Dansk Retursystem A/S giver efter installation af komprimator, jf. § 85, hos returmodtageren meddelelse om, fra hvilket tidspunkt afregning af pant kan ske for komprimerede emballager på baggrund af elektronisk dataoverførsel til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 2. Hvis en komprimator er ude af drift, skal pantafregningen mellem returmodtageren og Dansk Retursystem A/S ske på grundlag af en optælling, som sker på den i § 68, stk. 2, foreskrevne måde.

§ 68. Optællingen af returmængder af engangsemballage fra returmodtagere, der har en komprimator installeret, jf. § 85 eller § 87, foretages i automaten hos returmodtageren og registreres på den centrale styreenhed. Optællingsdata videresendes elektronisk til en central server hos en operatør, som Dansk Retursystem A/S indgår aftale med, som angivet i stk. 4-6.

Stk. 2. Optælling af returmængder af engangsemballage, der ikke foretages efter stk. 1, sker ved hjælp af optællingsmaskiner på Dansk Retursystem A/S' terminaler. Optællingen sker elektronisk ved scanning af emballagens stregkode og pantkode. Såfremt en engangsemballage ikke kan scannes i en optællingsmaskine, foretages en manuel kontrol med henblik på at identificere emballagens pantmærke.

Stk. 3. Ved scanning af engangsemballager på optællingsmaskiner eller i returautomater foretages en elektronisk registrering af følgende data om emballagen:

1) emballagetype,

2) produkttype (GTIN),

3) den pantgruppe og salgsgruppe, som emballagen tilhører,

4) butikken eller returmodtageren, der har taget emballagen retur

5) udbyderen, og eventuel

6) pantkode.

Stk. 4. De data, Dansk Retursystem A/S registrerer på optællingsmaskinerne i henhold til stk. 3, skal snarest muligt videresendes elektronisk til en central server hos en operatør. Operatøren skal være uafhængig af Dansk Retursystem A/S.

Stk. 5. Dansk Retursystem A/S indgår aftale med operatøren om, at revisionsselskabet, jf. § 100 fra den centrale server modtager de i stk. 3 nævnte data om de returtagne engangsemballager opdelt på GTIN, med henblik på at revisionsselskabet kan foretage analyse og afstemning af sandsynligheden for, at indberettede data fra udbydere og distributører er korrekte, jf. § 101.

Stk. 6. Dansk Retursystem A/S indgår endvidere aftale med operatøren om, at Dansk Retursystem A/S kun modtager data fra den centrale server om antallet af returtagne engangsemballager opdelt på pantgruppeniveau og på håndteringsgodtgørelsessatser, jf. § 74, stk. 4, og bilag 3. Dansk Retursystem A/S skal straks ophøre samarbejdet med operatøren, hvis denne sender andre data til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 7. De data, der er registreret på Dansk Retursystem A/S’ optællingsmaskiner i henhold til stk. 3, skal slettes automatisk efter videresendelse til den centrale server. Dansk Retursystem A/S må ikke kopiere, lagre eller på anden måde gøre oplysningerne tilgængelige efter sletningen.

§ 69. Den elektroniske optælling af engangsemballager, der foretages efter § 68, stk. 1 og 2, skal lægges til grund for udbetalingen af pant til returmodtagere og udbetalingen af håndteringsgodtgørelse til butikker. Det gælder dog ikke, hvis der åbenbart er sket fejl i forbindelse med optællingen. Dansk Retursystem A/S søger i sådanne tilfælde så vidt muligt at få fastslået det faktiske antal returtagne emballager, som returmodtageren skal have pant for.

Stk. 2. Hvis det ikke er muligt at fastslå det faktiske antal emballager, som Dansk Retursystem A/S har indsamlet hos en returmodtager, foretager Dansk Retursystem A/S en skønsmæssig opgørelse over antallet af indsamlede emballager og udbetaler pant til returmodtageren og håndteringsgodtgørelse til butikken på baggrund heraf.

Kapitel 17

Revisionsselskabets opgørelser til brug for Dansk Retursystem A/S

§ 70. Revisionsselskabet udarbejder på baggrund af de oplysninger, som udbydere og distributører skal indsende om salg, udlevering og overdragelse, jf. § 53, §§ 55-58 og § 60, en opgørelse over samlet salg, udlevering og overdragelse

1) til den enkelte butik, mellemhandler og distributør af genpåfyldelige emballager med drikkevarer fordelt på salgsgrupper,

2) pr. udbyder af genpåfyldelige emballager med drikkevarer fordelt på salgsgrupper,

3) til den enkelte returmodtager, mellemhandler og distributør af engangsemballage med drikkevarer fordelt på salgsgrupper og

4) pr. udbyder af engangsemballager fordelt på salgsgrupper.

Stk. 2. Revisionsselskabet opgør endvidere eventuel udførsel af engangsemballager med pantmærke, jf. § 57, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Revisionsselskabet sender hver 4. uge de i stk. 1 og 2 nævnte opgørelser til Dansk Retursystem A/S til brug for selskabets opkrævning af pant, logistikgebyr og indsamlingsgebyr, i det omfang der er tale om opgørelser på baggrund af 4 ugers salg efter § 53 og § 58.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der alene indberettes årligt, jf. § 55, stk. 1, fremsender revisionsselskabet de i stk. 1 og 2 nævnte opgørelser til Dansk Retursystem A/S én gang årligt.

Stk. 5. Revisionsselskabet må ikke videregive andre oplysninger af forretningsmæssig karakter, jf. dog §§ 100-103.

Kapitel 18

Udbetaling af pant fra Dansk Retursystem A/S for indsamlede engangsemballager

§ 71. Dansk Retursystem A/S udbetaler pant til returmodtageren og øvrige erhvervsdrivende for de tomme engangsemballager, der indsamles hos disse af Dansk Retursystem A/S, jf. § 63 og § 65.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetalingen af pant, at den af Dansk Retursystem A/S indsamlede engangsemballage kan aflæses elektronisk på pantkode eller EAN-stregkode, eller engangsemballagens pantmærke kan identificeres ved manuel kontrol, jf. § 68, stk. 2, og at den overholder kravene til mærkning, jf. § 5.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S udbetaler endvidere pant for engangsemballager, som tages tilbage og komprimeres hos returmodtageren, jf. § 68, stk. 1, når Dansk Retursystem A/S har godkendt, at komprimering kan ske hos returmodtageren, jf. § 67, stk. 1.

Stk. 4. Udbetaling af pant for engangsemballager, der er indsamlet af Dansk Retursystem A/S, skal ske snarest og senest 5 uger efter, indsamlingen har fundet sted. Udbetaling af pant for emballager, der er taget tilbage i en komprimator hos returmodtageren, skal ske snarest og senest 2 uger efter overførslen af data fra returautomaten via den centrale styreenhed til operatøren, jf. § 68, stk. 1.

§ 72. Miljøstyrelsen kan efter samråd med Dansk Retursystem A/S bestemme, at Dansk Retursystem A/S skal standse udbetaling af pant til returmodtagere og øvrige erhvervsdrivende for en engangsemballage (produkttype), hvis det pantbeløb, der samlet er udbetalt i forbindelse med Dansk Retursystem A/S’ indsamling af engangsemballagen, overstiger det samlede pantbeløb, som producenten eller importøren har indbetalt til Dansk Retursystem A/S for den pågældende emballage, eller det er åbenbart, at det ikke vil være muligt for Dansk Retursystem A/S at inddrive skyldige pantbeløb hos producenten eller importøren.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i samråd med Dansk Retursystem A/S bestemme, at Dansk Retursystem A/S skal standse udbetaling af pant til returmodtagere og øvrige erhvervsdrivende for en engangsemballage, der ikke er tilmeldt i henhold til § 10, eller som uretmæssigt bærer en pantmærkning i henhold til § 20.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S giver straks returmodtagere meddelelse om, hvilke engangsemballager Dansk Retursystem A/S således ikke udbetaler pant for og eventuelle særlige kendetegn ved emballagen. Dansk Retursystem A/S sikrer samtidig, at returautomater med en central styreenhed, der er installeret i butikker, ikke længere udbetaler pant for engangsemballagen ved tilbagetagningen af denne.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S udbetaler ikke pant, hvis returmodtageren m.v. vidste eller burde vide, at der ikke er indbetalt pant for engangsemballagen til Dansk Retursystem A/S, jf. stk. 2 og stk. 3.

Stk. 5. Dansk Retursystem A/S opkræver den ikke indbetalte pant hos den pågældende producent eller importør, hvis det kan godtgøres, at producenten eller importøren har pligt til at betale pant til Dansk Retursystem A/S for de pågældende engangsemballager.

§ 73. Hvis Dansk Retursystem A/S standser udbetalingen af pant for en engangsemballage, jf. § 72, og dette ikke skyldes forhold, som den producent eller importør, der markedsfører emballagen, er ansvarlig for, tildeler Dansk Retursystem A/S producenten eller importøren en ny EAN-stregkode, der er godkendt alene til det danske marked. Dansk Retursystem A/S meddeler med et rimeligt varsel producenten eller importøren, fra hvilket tidspunkt producenten eller importøren skal benytte den ny EAN-stregkode, der er godkendt alene til det danske marked. Markedsføring af emballage med den tidligere benyttede EAN-stregkode, der alene er godkendt til det danske marked, er herefter ikke tilladt.

Kapitel 19

Håndteringsgodtgørelse

§ 74. Der ydes en håndteringsgodtgørelse til tilmeldte butikker for rensortering af tomme genpåfyldelige emballager samt for klargøring af engangsemballage, der tages retur.

Stk. 2. Håndteringsgodtgørelse beregnes for følgende returgrupper:

1) Genpåfyldelige glasflasker

2) Genpåfyldelige plastflasker på ikke over 99 cl

3) Genpåfyldelige plastflasker på over 99 cl

4) Engangsemballager af metal

5) Engangsemballager af plast

6) Engangsemballager af glas

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S foretager til brug for beregning af håndteringsgodtgørelsessatser for de i stk. 2 nævnte returgrupper en inddeling af butikker i følgende butiksgrupper:

1) Butiksgruppe A1: Butikker, der har installeret returautomat, som har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste fem år, og som har installeret en komprimator.

2) Butiksgruppe A2: Butikker, der har installeret returautomat, som har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste fem år, og som ikke har installeret en komprimator.

3) Butiksgruppe B1: Butikker, der har installeret returautomat, som ikke har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste fem år, og som har installeret en komprimator.

4) Butiksgruppe B2: Butikker, der har installeret returautomat, som ikke har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste fem år, og som ikke har installeret en komprimator.

5) Butiksgruppe C: Butikker uden returautomat.

Stk. 4. Håndteringsgodtgørelsessatserne beregnes af Dansk Retursystem A/S ud fra de i bilag 3 nævnte beregningsforudsætninger for de respektive returgrupper og afhængigt af butiksgruppe, første gang den 4. september 2008. Håndteringsgodtgørelsessatserne revideres første gang den 1. januar 2013 og derefter hvert 4. år. Miljøstyrelsen godkender satserne for håndteringsgodtgørelsen.

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan bestemme, at der skal fastsættes en særskilt håndteringsgodtgørelsessats for mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, der er baseret på en undersøgelse af omkostningerne til rensortering og klargøring hos sådanne mellemhandlere. Beregningen af håndteringsgodtgørelsen sker i så fald efter de samme retningslinjer, som gælder for øvrige butikker efter bilag 3.

Stk. 6. En butik, som skifter butiksgruppe, jf. bilag 3, fra butiksgruppe C til B1 eller B2 og fra B1 eller B2 til C, skal give meddelelse herom til Dansk Retursystem A/S senest 14 dage efter, at ændringen indtræder.

§ 75. Butikkens krav på håndteringsgodtgørelse opgøres hver 4. uge af Dansk Retursystem A/S på baggrund af de oplysninger om returtaget genpåfyldelig emballage, som sendes fra udbyder eller distributør til Dansk Retursystem A/S, jf. § 62, og om returtaget engangsemballage, som Dansk Retursystem A/S modtager fra operatøren, jf. § 68, stk. 6. Dansk Retursystem A/S sender på anmodning fra butikken opgørelsen til den pågældende butik. Hvis butikken har anmodet herom, sendes opgørelsen tillige til distributøren, hvis denne er tilmeldt Dansk Retursystem A/S.

§ 76. Hver 4. uge udbetaler Dansk Retursystem A/S håndteringsgodtgørelse, der dækker krav på håndteringsgodtgørelse for den indberettede og optalte mængde af returtagne emballager i de foregående 4 uger.

Stk. 2. Hvis butikken har modtaget for meget i håndteringsgodtgørelse, modregnes beløbet af Dansk Retursystem A/S i efterfølgende udbetalinger af håndteringsgodtgørelse, jf. § 116. Hvis der ikke kan ske modregning, finder § 115 tilsvarende anvendelse for tilbagebetalingen af det for meget udbetalte beløb.

Stk. 3. Hvis butikken har modtaget for lidt i håndteringsgodtgørelse, betales det skyldige beløb af Dansk Retursystem A/S senest 14 dage efter påkrav fra butikken.

§ 77. Dansk Retursystem A/S foretager efter en fastlagt procedure kontrol af, om emballager, for hvilke der ydes håndteringsgodtgørelse, er rensorteret henholdsvis klargjort i overensstemmelse med Dansk Retursystem A/S’ instruks, jf. § 65, stk. 3. Proceduren godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Kontrolproceduren er opdelt i perioder af 4 ugers varighed. Hvis det to på hinanden følgende gange ved kontrollen konstateres, at butikken ikke har rensorteret de genpåfyldelige emballager eller klargjort engangsemballager, og det ikke skyldes mangel på kasser, bakker, indsamlingsmateriel eller andre særlige forhold, træffer Dansk Retursystem A/S afgørelse om at standse udbetalingen af håndteringsgodtgørelse for rensortering henholdsvis klargøring for den pågældende 4- ugers periode til den pågældende butik. Den næste kontrol skal foretages i den efterfølgende 4-ugers periode. Hvis butikken stadig ikke foretager rensortering af genpåfyldelige emballager eller klargøring af engangsemballager, træffes fornyet afgørelse om, at der heller ikke udbetales håndteringsgodtgørelse for rensortering henholdsvis klargøring for denne 4-ugers periode. Kontrolproceduren gentages, indtil Dansk Retursystem A/S finder det godtgjort, at butikken rensorterer de genpåfyldelige emballager eller klargør engangsemballager, for hvilke der kan udbetales håndteringsgodtgørelse. Udbetaling af håndteringsgodtgørelse skal genoptages med virkning fra den periode, hvori rensorteringen eller klargøringen er udført tilfredsstillende.

Stk. 3. Hvis der i forbindelse med returnering af tomme genpåfyldelige emballager eller engangsemballager opstår uenighed om, hvorvidt emballagerne fra en butik, der er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, er rensorteret eller klargjort, kan den, der afleverer, eller den, der tager de genpåfyldelige emballager eller engangsemballager retur, forlange, at Dansk Retursystem A/S skal foretage kontrol af, om emballagerne er rensorteret eller klargjort.

Kapitel 20

Investeringstilskud m.v.

§ 78. Der kan efter ansøgning ydes investeringstilskud til butikker tilmeldt Dansk Retursystem A/S, som ikke har modtaget tilskud fra Dansk Retursystem A/S i de sidste fem år. Den femårige periode beregnes fra den dato, hvor Dansk Retursystem A/S har udbetalt det tidligere tilskud, og frem til den 1. januar i det kalenderår, hvor tilskud i henhold til denne bekendtgørelse udbetales, jf. § 82 og § 83.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til effektivisering af returmodtagelsen og sorteringen af emballager med henblik på at nedbringe håndteringsomkostningerne i butikker, der har installeret og idriftsat en eller flere automater til modtagelse af emballager til drikkevarer. Tilskud ydes til anskaffelse eller ombygning af:

1) Sorteringsborde til genpåfyldelige emballager af glas,

2) Sorteringssystem inklusive container og tømningssystem,

3) Sikkerhedsudstyr, scannerudstyr og systemomkostninger i forbindelse med butikkers returautomater,

4) Flaskerejser,

5) Ombygning af eksisterende rullebaner,

6) Installation af anlæg, og

7) Dokumenterede udgifter til rådgivning og projektstyring i forbindelse med installation og ombygning.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S kan, hvis særlige forhold hos ansøgeren begrunder det, tillade, at der ydes tilskud til andre indretninger til modtagelse og sortering af emballager.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S indstiller i forbindelse med budgettet tilskudsrammen for ordningen i budgetåret. Tilskudsrammen godkendes af Miljøstyrelsen.

§ 79. Dansk Retursystem A/S indgår rammeaftaler med leverandører om levering af det i § 78, stk. 2, nævnte materiel til brug for tilskudsmodtagernes anskaffelse heraf. Indgåelse af rammeaftaler sker efter fremgangsmåden i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, og med indgåelse af parallelle rammeaftaler med valgfrihed for tilskudsmodtageren.

Stk. 2. Rammeaftalerne kan maksimalt indgås med en varighed på tre år.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S skal offentliggøre en beskrivelse af rammerne og betingelserne for at opnå tilskud og skal tillige informere om, hvordan anskaffelse af tilskudsberettiget materiel kan ske under rammeaftalerne.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S skal efter indgåelse af aftaler efter stk. 1 udarbejde et leverandørkatalog, som udleveres til de tilskudsberettigede butikker efter anmodning.

§ 80. Tilskud ydes på betingelse af, at

1) Butikken i de sidste 12 måneder forud for ansøgningen har taget mindst det antal emballager retur, som fastlægges af Dansk Retursystem A/S i henhold til § 81, stk.7,

2) Butikken har installeret og idriftsat en eller flere returautomater til modtagelse af emballager, der opfylder de i bilag 6 nævnte funktionelle og tekniske krav,

3) Butikken har installeret og idriftsat et eller flere til­skuds­be­ret­ti­ge­de anlæg m.v., jf. § 78, som opfylder de i bilag 6 nævnte funktionelle og tekniske krav, fra en af de leverandører, som Dansk Retursystem A/S har indgået rammeaftale med, jf. § 79,

4) Butikken fremlægger dokumentation for afholdte udgifter til de foretagne tilskudsberettigede investeringer over for Dansk Retursystem A/S,

5) Butikken forpligter sig til at lade installere en central styreenhed og et sikkerhedskamera eller andet sikkerhedsudstyr, der leveres og isættes af Dansk Retursystem A/S for selskabets regning, og

6) Butikken giver Dansk Retursystem A/S og myndighederne adgang til at foretage installation, besigtigelse, afprøvning, reparationer og tekniske ændringer af de tilskudsberettigede anlæg, herunder af komprimatorer, centrale styreenheder og andet sikkerhedsudstyr.

§ 81. Størrelsen af tilskuddet efter § 78 afhænger af butikkens årlige returmængde, som er den mængde emballage, som butikken tager retur, når bortses fra genpåfyldelige emballager, der modtages i kasser. For tilskudsberettigede butikker, der har installeret mere end en returautomat, beregnes tilskud i forhold til den gennemsnitlige årlige returmængde pr. returautomat.

Stk. 2. Ved fastlæggelsen af den årlige returmængde lægges det antal emballager til grund, som ansøgeren har taget retur de sidste 12 måneder forud for ansøgningen, når bortses fra genpåfyldelige emballager, der modtages i kasser.

Stk. 3. For nye butikker og for butikker, der inden for de seneste 12 måneder har udvidet butikkens salgsareal væsentligt, kan tilskuddet beregnes og forudbetales på baggrund af butikkens estimerede returmængder i det første år, efter at tilskuddet er udbetalt.

Stk. 4. Opnår butikken efterfølgende ikke de estimerede returmængder, jf. stk. 3, skal differencen mellem den returmængde, som tilskud er beregnet på baggrund af, og de realiserede returmængder tilbagebetales. Dansk Retursystem A/S skal foretage opgørelsen af det endelige tilskud på baggrund af de realiserede returmængder 18 måneder efter datoen for Dansk Retursystem A/S’ udbetaling af tilskud, idet de første 6 måneders realiserede returmængder ikke medtages i tilskudsberegningen efter stk. 1.

Stk. 5. De tilskudsberettigede butikker inddeles i fem tilskudsgrupper efter principperne beskrevet i bilag 6 og under hensyn til de enkelte butikkers dokumenterede returmængder, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 6. Tilskudsbeløb pr. butik inden for hver tilskudsgruppe beregnes under hensyn til den enkelte butiks gennemsnitlige besparelsespotentiale ved at modtage tilskud til effektivisering, jf. bilag 6. Dansk Retursystem A/S udarbejder retningslinjer for metoder og forudsætninger ved beregning af besparelsespotentialet. Retningslinjerne godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 7. I forbindelse med budgettet fastlægger Dansk Retursystem A/S hvert år grænseværdierne for den enkelte butiks returmængde for hver tilskudsgruppe, jf. stk. 5, og det maksimale tilskudsbeløb pr. butik inden for hver til­skuds­grup­pe, jf. stk. 6. Grænseværdier og tilskudsbeløb til brug for behandling af ansøgninger indgivet senest den 1. juli i henhold til § 82 godkendes af Miljøstyrelsen og offentliggøres på Dansk Retursystem A/S’ hjemmeside senest den 1. november hvert år.

Stk. 8. Butikker, der ikke modtager en tilstrækkelig mængde emballage retur til at nå en grænseværdi fastsat efter stk. 7, kan mod en delvis egenfinansiering ydes investeringstilskud til delvis finansiering af anlæg m.v., jf. § 78, stk. 2, der opfylder de funktionelle og tekniske krav i bilag 6. In­ve­ste­rings­til­skud­dets størrelse og størrelsen af butikkens medfinansiering beregnes af Dansk Retursystem A/S ud fra forholdet mellem butikkens dokumenterede returmængder de sidste 12 måneder forud for ansøgningen og den efter stk. 7 fastsatte grænseværdi for tilskud.

§ 82. Ansøgning om tilskud efter § 78 skal være modtaget af Dansk Retursystem A/S senest den 1. juli hvert år, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S behandler de modtagne ansøgninger og giver senest den 15. december ansøgerne skriftlig meddelelse om tilskudsbeløb til tilskudsberettigede projekter, der gennemføres i det følgende år.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S udarbejder retningslinjer for tildeling af tilskud samt en beskrivelse af principperne, der ligger til grund for effektivisering af butikkens returmodtagelse. Retningslinjerne godkendes af Miljøstyrelsen. De godkendte retningslinjer offentliggøres af Dansk Retursystem A/S.

Stk. 4. Hvis det ikke er muligt inden for den samlede tilskudsramme at udbetale tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgere, udbetaler Dansk Retursystem A/S midlerne inden for tilskudsrammen med 20 pct. til hver af de fem til­skuds­grup­per, jf. § 81, stk. 5. Tilskuddet udbetales til de ansøgere inden for de respektive tilskudsgrupper, der har de ældste anlæg, som udskiftes eller ombygges med tilskud i henhold til § 78.

Stk. 5. Tilskudsberettigede ansøgere, der har ansøgt om tilskud senest den 1. juli, og som ikke opnår investeringstilskud, jf. stk. 4, prioriteres før nye ansøgere i det følgende år.

Stk. 6. Ansøgere, der efter udløbet af den årlige ansøgningsfrist søger om tilskud, modtager tilskud til tilskudsberettigede anlæg m.v., hvis der efter tildelingen af tilskud til øvrige ansøgere fortsat er midler hertil inden for tilskudsrammen. Ansøgningerne prioriteres i den rækkefølge, de modtages.

§ 83. Dansk Retursystem A/S giver ansøgeren meddelelse om forventet tidspunkt for udbetaling af tilskud efter § 78.

Stk. 2. Inden udbetaling af tilskuddet kontrollerer Dansk Retursystem A/S, at indkøbte anlæg m.v. og installation heraf er sket i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne og på en fagligt forsvarlig måde. Dansk Retursystem A/S udbetaler først tilskuddet, når selskabet har modtaget dokumentation for, at tilskudsbetingelserne i § 80 er overholdt. Dansk Retursystem A/S besigtiger endvidere anlægget og gennemfører eventuelle test af anlæggets funktionalitet før udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Er tilskudsbetingelserne ikke overholdt, eller er det indkøbte anlæg ikke fagligt forsvarligt installeret, træffer Dansk Retursystem A/S afgørelse om, at tilskud ikke kan udbetales på grund af de fundne afvigelser, medmindre der er tale om afvigelser af underordnet betydning.

Stk. 4. Dansk Retursystem A/S registrerer de tilskudsmodtagere, der er udbetalt tilskud til og registrerer tillige, på hvilke betingelser og vilkår tilskud er givet.

Stk. 5. Den, der modtager tilsagn om tilskud, jf. § 82, stk. 2, skal gøre brug af tilskuddet, inden udløbet af det følgende kalenderår.

Stk. 6. Hvis tilskudsmodtageren kan dokumentere, at det ikke er muligt at afslutte de projekter, hvortil der er givet tilsagn om tilskud inden udløb af det følgende kalenderår, skal tilskudsmodtageren senest otte uger før tilskudsårets afslutning meddele dette til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 7. Efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 6 træffer Dansk Retursystem A/S aftale med tilskudsmodtageren om afslutning af projektet inden 1. april kalenderåret efter. Afsluttes projektet ikke inden 1. april bortfalder tilsagnet om udbetaling af tilskuddet.

§ 84. Tilskud ydet efter § 78 skal tilbagebetales, hvis de tilskudsberettigede anlæg m.v. tages varigt ud af drift, eller hvis betingelser og vilkår for at opnå tilskud er tilsidesat i væsentlig grad. Værdien af tilskuddet nedskrives årligt med 20 procent af tilskudsbeløbet.

Stk. 2. De beløb, der skal tilbagebetales efter stk. 1, skal betales til Dansk Retursystem A/S senest 14 dage efter påkrav fra selskabet. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt efter påkrav, indbringer Dansk Retursystem A/S sagen for domstolene.

Kapitel 21

Komprimatorer, centrale styreenheder og andet udstyr

Komprimatorer

§ 85. Dansk Retursystem A/S kan med henblik på at sikre den økonomisk mest fordelagtige indsamling af engangsemballage afholde udgifter til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved indkøb og installation af anlæg til komprimering af engangsemballage (komprimator) hos returmodtagere, jf. bilag 5.

Stk. 2. Komprimatorer installeres som en integreret del af returautomater eller i tilknytning til sorteringsanlæg, hvis returmodtageren har et sådant.

Stk. 3. Returmodtagere, der får installeret en komprimator af Dansk Retursystem A/S, skal følge de af Dansk Retursystem A/S givne instruktioner vedrørende komprimatorens drift, vedligeholdelse og sikkerhedsmæssige forhold samt øvrige af Dansk Retursystem A/S fastsatte kontraktmæssige vilkår for udlånet.

Stk. 4. Returmodtageren giver Dansk Retursystem A/S og myndighederne adgang til at foretage besigtigelse, afprøvning, reparationer, tekniske ændringer, vedligehold samt opdatering af de i stk. 1 nævnte komprimatorer, herunder også installation af nye komprimatorer.

§ 86. Dansk Retursystem A/S udarbejder hvert år i forbindelse med budgettet en vurdering dels af den mængde engangsemballage, som en returmodtager skal tage tilbage, for at det er økonomisk fordelagtigt at installere en komprimator, og dels af den egenfinansiering, returmodtageren i givet fald selv må bidrage med, hvis returmodtageren ikke modtager en tilstrækkelig mængde engangsemballage retur.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S sender vurderingen til Miljøstyrelsen til orientering samtidig med selskabets forslag til budget for det kommende år.

§ 87. Hvis en returmodtager uden for rammerne af § 85 vælger at installere en komprimator for egen regning, skal returmodtageren, for at der kan ske pantudbetaling fra Dansk Retursystem A/S, overholde de i bilag 5 fastsatte tekniske krav til komprimatorers indretning m.v. og anvende det af Dansk Retursystem A/S anviste indsamlingsmateriel samt låne en central styreenhed af Dansk Retursystem A/S, jf. § 88.

Centrale styreenheder og andet teknisk udstyr

§ 88. Butikker og returmodtagere, der har installeret returautomater og eventuelt komprimatorer, kan indgå kontrakt med Dansk Retursystem A/S om udlån og installation af en central styreenhed, et sikkerhedskamera eller andet teknisk udstyr i tilknytning til disse anlæg.

Stk. 2. Udlånet efter stk. 1 skal ske uden beregning.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S fastsætter hvert år i forbindelse med budgettet den mængde engangsemballage, som butikken og returmodtageren skal tage tilbage, for at en central styreenhed, et sikkerhedskamera eller andet teknisk udstyr kan lånes af Dansk Retursystem A/S. Såfremt butikken og returmodtageren modtager en mindre mængde engangsemballage, kan en central styreenhed lejes af Dansk Retursystem A/S.

Stk. 4. Butikken- og returmodtagere, der har fået eller får installeret det i stk. 1 nævnte materiel, skal følge de af Dansk Retursystem A/S givne instruktioner vedrørende drift, vedligeholdelse og sikkerhedsmæssige forhold samt øvrige af Dansk Retursystem A/S fastsatte kontraktmæssige vilkår for udlånet.

Stk. 5. Butikken og returmodtageren giver Dansk Retursystem A/S og myndighederne adgang til at foretage besigtigelse, afprøvning, reparationer, tekniske ændringer, vedligehold samt opdatering af det i stk. 1 nævnte materiel, herunder også installation af nyt materiel.

Andet udstyr

§ 89. Returmodtagere kan efter aftale med Dansk Retursystem A/S og mod betaling af et depositum på 500 kr. låne stativer til opsamling og sortering af engangsemballage.

Stk. 2. Udlån af stativer er betinget af, at returmodtageren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S, jf. § 17, og at returmodtageren ikke har modtaget tilskud i henhold til § 42 eller 51 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke, i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer eller i henhold til § 78 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S’ udgifter til indkøb af stativer må ikke overstige 5 millioner kr.

Kapitel 22

Dansk Retursystem A/S

Dansk Retursystem A/S’ udgifter

§ 90. Dansk Retursystem A/S afholder efter reglerne i bekendtgørelsen nødvendige og rimelige udgifter til:

1) håndteringsgodtgørelse til butikker, jf. § 74,

2) udbetaling af tilskud til effektivisering af returmodtagelse og sortering af emballager, jf. § 78, og administration i forbindelse hermed,

3) investeringstilskud udbetalt i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling af emballager til øl og visse læskedrikke, der ikke allerede er tilbagebetalt, jf. § 22, stk. 2, i samme bekendtgørelse og administration i forbindelse hermed,

4) udbetaling og administration af tilskud til effektivisering af returmodtagelsen af emballager, jf. § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, eller tilskud til effektivisering af returmodtagelsen af emballager i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke,

5) administrationen af den i nr. 1 nævnte ordning, herunder registrering og vedligeholdelse af data, jf. § 39,

6) indkøb og installation m.v. hos butikker og returmodtagere af centrale styreenheder, sikkerhedskamera og andet teknisk udstyr, jf. § 88, samt sikkerhedsprocesser i pant- og retursystemet,

7) myndighedernes tilsyn m.v., jf. § 94,

8) kontrol af rensortering og klargøring, jf. § 77, samt øvrige kontrolopgaver, jf. § 120,

9) revisionsselskabet i henhold til bekendtgørelsens regler herom og i henhold til aftale, jf. § 100, samt revisor, jf. § 103 og § 110,

10) indkøb og installation m.v. hos butikker og returmodtagere af komprimatorer, jf. § 85,

11) redegørelser for retur- og indsamlingsprocenter for emballager omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 8 og § 104, stk. 2, nr. 1,

12) analyser af omkostninger ved rensortering og klargøring af emballage udført med henblik på beregning af håndteringsgodtgørelsessatser, jf. § 74, stk. 4, og bilag 3,

13) information om pant- og retursystemet,

14) leje af bygninger og lokaler eller køb af fast ejendom,

15) indsamling m.v. af ikke-tilmeldt emballage, jf. § 64,

16) aktiviteter m.v. i tilknytning til opgaver, der varetages i henhold til bekendtgørelsens § 98, stk. 2 og 3,

17) renter og afdrag på lån,

18) løn og administration,

19) erhvervelse af know-how m.v., der vedrører udvikling, optimering og drift af pant- og retursystemet,

20) driften af pant- og retursystemet for engangsemballage, herunder leje eller køb af indsamlingsmateriel, tælleudstyr m.v.,

21) selskabsskat,

22) udgifter til stativer til opsamling og sortering af engangsemballage hos returmodtagere, jf. § 89 og

23) eventuelle andre udgifter til ordningernes drift, der ikke er indeholdt i nr. 1-21, herunder tab på debitorer og udgifter, jf. § 93, stk. 1.

Anvendelse af indtægtsført pant

§ 91. Dansk Retursystem A/S skal forud for andre udgifter anvende indtægtsført pant til at sikre, at selskabets forpligtelse til at udbetale pant efter reglerne i denne bekendtgørelse overholdes. Miljøstyrelsen kan påbyde Dansk Retursystem A/S at nedbringe eller forhøje størrelsen af det beløb, der således henstår til konsolidering af selskabet.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S kan anvende indtægtsført pant til dækning af følgende, jf. dog stk. 1:

1) udgifter til dækning af investeringstilskud til effektivisering af butikkers returmodtagelse og sortering af emballage, jf. § 78,

2) udgifter til centrale styreenheder, sikkerhedskameraer og andet sikkerhedsudstyr til automater, jf. § 88, samt sikkerhedsprocesser i pant- og retursystemet,

3) udgifter til erhvervelse af know-how i forbindelse med udvikling, optimering og drift af pant- og retursystemet,

4) udgifter til information om pant- og retursystemet,

5) udgifter til selskabsskat af indtægtsført pant,

6) udgifter til myndighedernes tilsyn, kontrol og administration, jf. § 94,

7) udgifter i forbindelse med Dansk Retursystem A/S’ afholdelse af udbud, jf. § 79 og § 96,

8) udgifter til Dansk Retursystem A/S’, revisionsselskabets og revisors kontrol, tilsyn og revision m.v. i henhold til § 100, § 101, § 103, § 110, § 111 og § 120,

9) udgifter til Dansk Retursystem A/S’ faste og generelle administrative udgifter, herunder administration, rådgivning, uddannelse og analysearbejde inden for pant- og retursystemet, der ikke kan henføres til Dansk Retursystem A/S’ daglige driftsopgaver som operatør,

10) udgifter til indkøb og installation af komprimatorer hos butikker og returmodtagere, jf. § 85,

11) udgifter til håndteringsgodtgørelse for engangsemballage m.v., jf. § 74, og administration af ordningen,

12) udgifter forbundet med indsamling m.v. og genanvendelse af ikke-tilmeldt emballage, jf. § 64,

13) udgifter til optimering, forbedring og sikring af butikkers pantudbetaling over for forbrugerne, herunder informering og uddannelse af butikspersonale, og

14) udgifter til stativer til opsamling og sortering af engangsemballage hos returmodtagere, jf. § 89.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S foretager i forbindelse med budgettet en prioritering mellem de forskellige udgiftsposter i stk. 2, og fastlægger det beløb, der maksimalt må gå til dækning af udgifterne inden for hver enkelt udgiftspost.

Stk. 4. Selskabets prioritering efter stk. 3, skal godkendes af Miljøstyrelsen.

§ 92. Såfremt der efter konsolidering af Dansk Retursystem A/S og dækning af udgifter i henhold til § 91 er yderligere et beløb fra indtægtsført pant til rådighed, kan den indtægtsførte pant anvendes til følgende:

1) udgifter til indsamlingsmateriel til indsamling af engangsemballage,

2) udgifter til transport af indsamlede og komprimerede emballager til og fra Dansk Retursystem A/S’ terminaler til oparbejdning og genanvendelse,

3) aktiviteter m.v. i tilknytning til opgaver, der varetages i henhold til denne bekendtgørelses § 98, stk. 2 og 3, og

4) tilskud til almennyttige formål, herunder til etablering af miljømæssige foranstaltninger, undervisning, oplysning, forskning og øvrige relevante miljøprojekter.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S foretager i forbindelse med budgettet en prioritering mellem de forskellige udgiftsposter i stk. 1 og fastlægger det beløb, der maksimalt må gå til dæk­ning af udgifterne inden for hver enkelt udgiftspost.

Stk. 3. Selskabets prioritering efter stk. 2 skal godkendes af Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Tilskuddet i henhold til stk. 1, nr. 4, kan udbetales til personer, fonde, institutioner, offentlige myndigheder og foreninger m.v.

Stk. 5. Tilskud i henhold til stk. 1, nr. 4, må ikke udbetales, hvis det udgør statsstøtte i den i EF-traktaten nævnte betydning.

Stk. 6. Indtægtsført pant, der henstår i Dansk Retursystem A/S efter ophør af bekendtgørelsen, skal udbetales af selskabets bestyrelse til de formål, der er nævnt i stk. 1, nr. 4.

§ 93. Dansk Retursystem A/S kan afholde udgifter til de i § 91, stk. 2, nr. 1-11 og § 92, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte formål over gebyrerne på emballagerne, hvis udgifterne ikke eller kun delvist kan dækkes af indtægtsført pant.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan godkende, at Dansk Retursystem A/S optager et lån til afholdelse af udgifter som nævnt i § 91, stk. 2 og § 92, stk. 1, nr. 1 - 3, med henblik på, at Dansk Retursystem A/S på et senere tidspunkt anvender indtægtsført pant til tilbagebetaling af lånet inklusiv renter m.v.

Stk. 3. Hvis størrelsen af den indtægtsførte pant ikke gør det muligt for Dansk Retursystem A/S at tilbagebetale lånet inklusiv renter m.v. ved afslutningen af samme regnskabsår, er det en betingelse for Miljøstyrelsens godkendelse efter stk. 2, at tilbagebetalingen sikres ved, at der i budgettet for det kommende år anvendes indtægtsført pant til tilbagebetaling af manglende afdrag, renter m.v. på lånet forud for anvendelse af den indtægtsførte pant til formål, som beskrevet i § 91 og § 92.

Udgifter til myndighedernes tilsyn m.v.

§ 94. Dansk Retursystem A/S betaler årligt et beløb til Miljøstyrelsen til dækning af styrelsens dokumenterede udgifter til tilsyn og kontrol samt administration i forbindelse med pant- og retursystemet samt ekstern bistand hertil.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S betaler endvidere årligt et beløb til Miljøstyrelsens og told- og skatteforvaltningens administration i henhold til lovens § 111 a.

Udbetaling af udbytte

§ 95. Dansk Retursystem A/S må maksimalt udbetale udbytte af den i selskabet indskudte selskabskapital svarende til et beløb, der beregnes som den i selskabet netto indbetalte selskabskapital multipliceret med en sats, der for et helår fastsættes til den af Nationalbanken pr. 31. december, i det regnskabsår for hvilket udbyttet udloddes, offentliggjorte referencerente »Copenhagen Interbank Offered Rate« (CIBOR 12 måneder) plus én procent.

Stk. 2. Udbetaling af udbytte sker under hensyntagen til bestemmelserne herom i lov om aktieselskaber.

Stk. 3. Beløb beregnet efter stk. 1, som ikke er udbetalt efter stk. 2, kan under iagttagelse af stk. 2 udbetales de efterfølgende år.

Særlige forpligtelser i forbindelse med Dansk Retursystem A/S’ drift

§ 96. Dansk Retursystem A/S skal udbyde sine indkøb af varer og tjenesteydelser efter de bestemmelser, som efter EU-retten er gældende for staten.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S skal efter reglen i stk. 1 udbyde de opgaver, selskabet varetager med indsamling og behandling af emballage og emballageaffald.

§ 97. Miljøstyrelsen kan bestemme, at Dansk Retursystem A/S skal iværksætte en eller flere informationskampagner, der skal medvirke til, at retur- og indsamlingsprocenterne, jf. § 8, for emballage nås.

§ 98. Dansk Retursystem A/S må ikke drive anden virksomhed end administration m.v. af pant- og retursystemet efter reglerne i denne bekendtgørelse og loven eller påtage sig forpligtelser, herunder afholde udgifter, der ikke vedrører denne administration, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan godkende, at Dansk Retursystem A/S udfører aktiviteter, herunder erhverver materiel, der har en naturlig tilknytning til de opgaver, som selskabet varetager efter denne bekendtgørelse, herunder aktiviteter, der har til formål at sikre, at andre pantbærende emballager kan modtages i returautomater.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan ligeledes godkende, at Dansk Retursystem A/S varetager aktiviteter i forbindelse med tilsynet efter denne bekendtgørelse, herunder opbevaring af emballager der er beslaglagt eller taget i bevaring samt destruktion af disse emballager, i det omfang emballagerne ikke lovliggøres eller bortsælges på auktion i overensstemmelse med lovens § 111 a, stk. 4.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan gøre en godkendelse efter stk. 2 og 3 betinget og fastsætte nærmere vilkår, herunder vilkår om at

1) der skal føres et særskilt regnskab m.v. for aktiviteterne,

2) udgifter ved aktiviteterne finansieres af de brugere, der må antages at have gavn af aktiviteterne,

3) der skal stilles sikkerhed for de økonomiske forpligtelser, som Dansk Retursystem A/S påtager sig i forbindelse med aktiviteterne,

4) aktiviteterne skal ophøre uden yderligere varsel, hvis Miljøstyrelsen vurderer, at de er uforenelige med lovgivningen, herunder EU-retten, og at

5) aktiviteterne er tidsbegrænsede.

§ 99. Dansk Retursystem A/S må kun optage lån til formål og på vilkår, der er godkendt af Miljøstyrelsen. Dansk Retursystem A/S må kun pantsætte aktiver med Miljøstyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S må kun erhverve fast ejendom og bygninger efter godkendelse af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Gebyrer og pant, indbetalt til Dansk Retursystem A/S og renter heraf, skal anbringes på en konto i et pengeinstitut og må alene anvendes til betaling af udgifter og pantudbetalinger efter reglerne i bekendtgørelsen, herunder udbetaling af indtægtsført pant.

Kapitel 23

Revisionsselskabet

§ 100. Dansk Retursystem A/S indgår aftale med en af Dansk Retursystem A/S uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor (revisionsselskabet) om udbyderes og distributørers indberetning af oplysninger til revisionsselskabet om salg og leverancer og om revisionsselskabets opbevaring, bearbejdning og videregivelse af oplysninger i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Dansk Retursystem A/S sender et eksemplar af den gældende aftale til Miljøstyrelsen til orientering.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S underretter samtlige udbydere og distributører om, til hvilket revisionsselskab indberetning skal ske.

Stk. 3. Revisionsselskabet må ikke samtidig være revisor for Dansk Retursystem A/S eller virksomheder, som er repræsenteret i Dansk Retursystem A/S' bestyrelse.

§ 101. Dansk Retursystem A/S fastlægger i samarbejde med revisionsselskabet en kontrolinstruks med henblik på, at revisionsselskabet kan foretage afstemning og analyse af sandsynligheden for, at de af udbyderne og distributørerne indberettede oplysninger er korrekte.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S sender et eksemplar af den i stk. 1 nævnte kontrolinstruks til Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Revisionsselskabet giver Dansk Retursystem A/S meddelelse om afvigelser fra instruksen i forhold til forventede og sædvanlige indberetninger fra udbydere og distributører om salg og leverancer fordelt på salgsgrupper. Dansk Retursystem A/S anmoder i fornødent omfang revisionsselskabet om at indhente yderligere oplysninger hos udbyderen eller distributøren med henblik på, at årsagen til afvigelserne søges klarlagt.

Stk. 4. Oplysninger, der videregives af revisionsselskabet til Dansk Retursystem A/S, jf. stk. 3, må ikke indeholde oplysning om udbyderens eller distributørens navn og forretningssted.

Stk. 5. Revisionsselskabet må ikke videregive andre oplysninger af forretningsmæssig karakter til Dansk Retursystem A/S end de oplysninger, der fremgår af § 70, jf. dog stk. 3 og stk. 6 samt § 102 og § 122, stk. 1

Stk. 6. Hvis revisionsselskabet bliver bekendt med, at der er sket væsentlige overtrædelser af de fastlagte procedurer, giver revisionsselskabet Miljøstyrelsen underretning herom.

§ 102. Revisionsselskabet har pligt til at behandle og opbevare oplysninger, der indberettes til selskabet efter reglerne i denne bekendtgørelse, på betryggende vis, med henblik på bl.a. at undgå, at uvedkommende kan skaffe sig adgang til oplysningerne og andet misbrug. Tilsvarende gælder oplysninger, som måtte være meddelt revisionsselskabet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1116 af 21. december 2001 om indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke eller bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer.

Stk. 2. Hvis samarbejdet mellem Dansk Retursystem A/S og revisionsselskabet ophører, skal revisionsselskabet sikre, at oplysninger om den enkelte udbyders eller distributørs salg og udlevering af emballager med drikkevarer pr. butik eller returmodtager, herunder om nødvendigt edb-udstyr, der indeholder sådanne oplysninger, alene overdrages til et andet revisionsselskab, som har en aftale om udførelse af opgaven i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, jf. § 100. Hvis der ikke er indgået nogen aftale mellem Dansk Retursystem A/S og et andet revisionsselskab, skal oplysningerne, herunder eventuelt edb-udstyr, der indeholder sådanne oplysninger, overgives til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan bestemme, at oplysningerne og tilhørende udstyr skal overgives til et andet revisionsselskab eller destrueres.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan påbyde Dansk Retursystem A/S at bringe samarbejdet med et revisionsselskab til ophør, hvis styrelsen finder, at samarbejdet ikke er foreneligt med administrationen efter loven eller reglerne i denne bekendtgørelse.

Instruks for it-sikkerheden i Dansk Retursystem A/S

§ 103. Dansk Retursystem A/S fastlægger i samarbejde med selskabets revisor en kontrolinstruks med procedurer for it-sikkerheden hos Dansk Retursystem A/S. Revisoren skal i henhold til kontrolinstruksen foretage en løbende kontrol med henblik på at sikre, at it-sikkerheden samt opbevaring, bearbejdning og videregivelse af data i Dansk Retursystem A/S følger de fastlagte procedurer og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S sender et eksemplar af den i stk. 1 nævnte kontrolinstruks til Miljøstyrelsen.

Kapitel 24

Budget, regnskab og revision m.v. for Dansk Retursystem ­A/S

Årsrapport

§ 104. Dansk Retursystem A/S er omfattet af de til enhver tid gældende regler om udarbejdelse og revision af årsrapport for aktieselskaber.

Stk. 2. Ud over kravene i årsregnskabsloven skal årsrapportens ledelsesberetning oplyse om

1) indsamlings- og returprocenter for emballager til drikkevarer,

2) andelen af rapporterede salgsmængder for henholdsvis engangsemballager og genpåfyldelige emballager,

3) iværksatte informationsaktiviteter og -kampagner,

4) status for effektiviseringen af returmodtagelsen hos butikker,

5) status for pant- og retursystemet for engangsemballager,

6) selskabets mål for produktivitet, effektivitet og sparsommelighed samt status for opnåelsen heraf og

7) øvrige af Miljøstyrelsen krævede oplysninger.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S skal indsende den reviderede årsrapport til Miljøstyrelsen samtidig med, at årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til reglerne i årsregnskabsloven.

Intern årsrapport

§ 105. Dansk Retursystem A/S skal for Miljøstyrelsen forelægge revideret intern årsrapport indeholdende resultatopgørelser for opkrævede gebyrer, herunder acontogebyrer, og omkostninger afholdt i forbindelse med hermed fordelt på returgrupper for logistikgebyrer og på materialekategorier for indsamlingsgebyrer, opgørelse for indbetalt pant efter § 31 og udbetalt pant efter § 71 samt opgørelse for indtægtsført pant og anvendelse heraf, jf. §§ 91-93. Hver returgruppe for logistikgebyrer og hver materialekategori for indsamlingsgebyrer udgør et regnskabsområde.

Stk. 2. Den interne årsrapport skal omfatte samme periode som den eksterne årsrapport og udarbejdes efter samme regnskabsprincipper.

Stk. 3. Den interne årsrapport skal udarbejdes således, at Miljøstyrelsen kan foretage tilsyn med Dansk Retursystem A/S' forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan bestemme, at den interne årsrapport skal indeholde oplysninger efter Miljøstyrelsens anvisning.

Stk. 5. Den interne årsrapport underskrives af den i årsregnskabslovens regler om aflæggelse af årsrapport nævnte personkreds og indsendes til Miljøstyrelsen senest samtidig med den eksterne årsrapport, jf. § 104, stk. 3.

Intern halvårsrapport

§ 106. Dansk Retursystem A/S skal for Miljøstyrelsen forelægge intern halvårsrapport, omfattende de første 6 måneder af selskabets regnskabsår, indeholdende resultatopgørelser for opkrævede gebyrer, herunder acontogebyrer, og omkostninger afholdt i forbindelse hermed fordelt på returgrupper for logistikgebyrer og på materialekategorier for indsamlingsgebyrer, opgørelse for indbetalt pant efter § 31 og udbetalt pant efter § 71 samt opgørelse for indtægtsført pant og anvendelse heraf, jf. §§ 91-93. Bestemmelserne i § 105, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den interne halvårsrapport underskrives af den i § 105, stk. 5, nævnte personkreds og indsendes til Miljøstyrelsen senest 2 måneder efter den i stk. 1 nævnte periodes udløb.

Budget og budgetopfølgning

§ 107. Dansk Retursystem A/S skal forelægge et udkast til budget for det følgende kalenderår inklusiv budget for anvendelse af indtægtsført pant for Miljøstyrelsen inden den 1. maj året forud for budgetårets begyndelse. Miljøstyrelsen sender inden en måned efter udkastets modtagelse styrelsens kommentarer til udkastet.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S skal forelægge et forslag til budget for det følgende kalenderår for Miljøstyrelsen inden den 15. august året forud for budgetårets begyndelse. Miljøstyrelsen sender inden 2 måneder efter budgettets modtagelse styrelsens kommentarer til budgettet til Dansk Retursystem A/S.

Stk. 3. Budgettet, jf. stk. 2, skal ledsages af en beskrivelse af selskabets aktiviteter i det kommende år og en beskrivelse af selskabets mål for produktivitet, effektivitet og sparsommelighed i det kommende år, jf. § 104, stk. 2, nr. 6, samt grundlag for selskabets fastsættelse af logistikgebyrer og indsamlingsgebyrer for det kommende år.

Stk. 4. Budgettet, jf. stk. 2 og det i stk. 3 nævnte materiale skal udarbejdes således, at Miljøstyrelsen kan foretage tilsyn med Dansk Retursystem A/S’ forhold efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, og skal indeholde en detaljeret beskrivelse af de forudsætninger, budgettet og grundlaget for de budgetterede gebyrindtægter hviler på.

Stk. 5. Dansk Retursystem A/S skal forelægge Miljøstyrelsen en halvårlig budgetopfølgning, omfattende samme perioder som selskabets halvårsrapport og årsrapport. Budgetopfølgningen skal indeholde en redegørelse for eventuelle budgetafvigelser og konsekvenser heraf. Budgetopfølgningen kan indgå som en integreret del af den interne årsrapport, jf. § 105, og den interne halvårsrapport, jf. § 106.

Stk. 6. Miljøstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for udarbejdelse af selskabets budget og budgetopfølgning samt grundlag for fastsættelse af logistik- og indsamlingsgebyrer.

Stk. 7. Dansk Retursystem A/S skal omgående underrette Miljøstyrelsen, såfremt der konstateres budgetafvigelser af væsentlig betydning for selskabets drift og administrationen af pant- og retursystemet.

Registreringssystemet m.v.

§ 108. Dansk Retursystem A/S skal tilrettelægge forretningsgange, der sikrer, at selskabet løbende registrerer de direkte og indirekte omkostninger og indtægter, der er forbundet med de enkelte regnskabsområder, jf. § 105, stk. 1 m.v., således at selskabets aktiviteter kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, og at gebyrfastsættelsen for hver salgsgruppe kan ske på et detaljeret og kostægte beregningsgrundlag.

§ 109. Dansk Retursystem A/S skal være i besiddelse af en beskrivelse af selskabets registrering af transaktioner efter bestemmelserne i bogføringsloven. Beskrivelsen skal suppleres med en detaljeret beskrivelse af selskabets forretningsgang for registrering og fordeling af omkostninger og indtægter på de enkelte aktivitets- og gebyrområder.

Stk. 2. Beskrivelsen skal indsendes til Miljøstyrelsen til orientering, ligesom Miljøstyrelsen skal orienteres om væsentlige ændringer heri.

Revision og kontrol

§ 110. Miljøstyrelsen kan i en revisionsinstruks for Dansk Retursystem A/S fastsætte retningslinjer for arbejder, som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor udfører til støtte for Miljøstyrelsens tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Revisionsinstruksen kan endvidere indeholde retningslinjer for revisors rapportering.

§ 111. Dansk Retursystem A/S og revisionsselskabet skal på anmodning videregive enhver oplysning til Miljøstyrelsen til brug for styrelsens tilsyn og håndhævelse af loven og reglerne i denne bekendtgørelse, herunder om uregelmæssigheder i forbindelse med administrationen af de af bekendtgørelsen omfattede ordninger. Dansk Retursystem A/S og revisionsselskabet skal endvidere af egen drift videregive oplysninger til Miljøstyrelsen, hvis de er væsentlige for styrelsens tilsyn og håndhævelse.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S og revisionsselskabet skal på anmodning tilvejebringe og udlevere oplysning og dokumentation af enhver art om administrationen af pant- og retursystemet og selskabets forhold i øvrigt til Miljøstyrelsen samt foretage undersøgelser og beregninger, som styrelsen skønner, er nødvendige for myndighedernes kontrol, herunder kontrollen med pant, gebyrer og håndteringsgodtgørelse.

Kapitel 25

Overdragelse af Dansk Retursystem A/S’ aktier og aktiver til staten

§ 112. Miljøministerens købsret til aktierne i Dansk Retursystem A/S, jf. lovens § 9 e, stk. 1, skal indføres i selskabets aktiebog.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S skal indsende en kopi af selskabets aktiebog til Miljøstyrelsen og straks orientere Miljøstyrelsen om ejerskifte ved kopi af notering herom i aktiebogen.

Stk. 3. Miljøstyrelsen giver skriftlig meddelelse til de aktionærer, der er noteret i aktiebogen, hvis miljøministeren ønsker at udnytte retten til at erhverve aktierne i Dansk Retursystem A/S. Meddelelsen skal oplyse om lovhjemlen til erhvervelsen, de omstændigheder, der begrunder erhvervelsen, vederlagets beregning og størrelse samt en frist på mindst 14 dage og sted for aflevering af eventuelle aktiebreve. Aktionærerne kan gøre indsigelse mod beregningen af vederlaget ved afleveringen af aktiebrevene. Efter modtagelse af aktiebrevene udbetaler miljøministeren vederlaget til aktionærerne inden 5 hverdage.

Stk. 4. Efter erhvervelsen af aktierne noteres miljøministeren som aktionær i aktiebogen for Dansk Retursystem A/S.

§ 113. Miljøstyrelsen giver Dansk Retursystem A/S skriftlig meddelelse, hvis miljøministeren ønsker at udnytte retten til at erhverve Dansk Retursystem A/S' aktiver, jf. lovens § 9 e, stk. 2. Meddelelsen skal oplyse om lovhjemlen til erhvervelsen, de omstændigheder, der begrunder erhvervelsen, de aktiver, som erhverves, samt et tidspunkt for deres afhentning, der tidligst er 5 hverdage efter meddelelsen. Det kan i meddelelsen angives, at den nærmere oplysning om de aktiver, som erhverves, og tidspunktet for deres afhentning først gives efter en besigtigelse efter stk. 6.

Stk. 2. Vederlaget for erhvervede aktiver udgør deres bogførte værdi på dagen for afhentningen efter afskrivninger for perioden efter det forrige regnskabsår med et beløb, der svarer til den gebyrindtægt, som selskabet i perioden har oppebåret til dækning af afskrivninger på de erhvervede aktiver.

Stk. 3. Dansk Retursystem A/S skal efter anmodning yde assistance i forbindelse med afhentning af aktiver. Selskabet skal endvidere af egen drift aflevere alt skriftligt materiale, herunder kontrakter, garantibeviser, korrespondance, tegninger og brugsanvisninger m.v. vedrørende de erhvervede aktiver.

Stk. 4. Parterne underskriver en liste over erhvervede aktiver i forbindelse med afhentningen.

Stk. 5. Efter afhentningen fremsender Dansk Retursystem A/S til ministeren en dokumenteret opgørelse over vederlagets størrelse, jf. stk. 2. Efter modtagelse af opgørelsen udbetaler ministeren vederlaget til Dansk Retursystem A/S inden 5 hverdage. I tilfælde af indsigelse mod vederlagets størrelse skal ministeren udbetale den ubestridte del af vederlaget inden fristen og resten inden 5 hverdage efter afgørelse af indsigelsen.

Stk. 6. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan besigtige Dansk Retursystem A/S' aktiver, herunder foretage teknisk gennemgang og prøvekørsler m.v., for at konstatere aktivernes art, tilstand og funktionsdygtighed forud for en eventuel erhvervelse. Dansk Retursystem A/S skal efter anmodning yde assistance i forbindelse med en besigtigelse.

Kapitel 26

Administrative bestemmelser

§ 114. Dansk Retursystem A/S opkræver hver 4. uge skyldig pant og gebyrer efter denne bekendtgørelse hos producenter og importører, jf. dog § 33, § 38, § 49 og § 50.

§ 115. Gebyrer, omkostninger til trykning af pantmærker, for meget udbetalt investeringstilskud, forudbetalt håndteringsgodtgørelse og skyldig pant m.v. skal betales til Dansk Retursystem A/S senest 8 dage fra fakturadato.

Stk. 2. Betales gebyrer eller skyldig pant som nævnt i stk. 1 ikke rettidigt, skal der betales rente. Forrentningen sker fra forfaldsdagen og i øvrigt efter lovens § 88, stk. 3.

Stk. 3. Hvis ikke de skyldige beløb er indbetalt 14 dage efter påkrav, indbringer Dansk Retursystem A/S sagen for domstolene.

Stk. 4. I sager om mindre gældsforhold kan Dansk Retursystem A/S som alternativ til indbringelse for domstolene indgå passende afdragsordninger med debitoren til afviklingen af gældsforholdet.

§ 116. Dansk Retursystem A/S kan modregne tilgodehavender efter § 72, § 76 eller § 84 i den håndteringsgodtgørelse eller pant for returtagne emballager, som en returmodtager i henhold til § 71 og § 74 har krav på.

§ 117. Hvis producenten eller importøren ikke foretager den efter bekendtgørelsen krævede indberetning, jf. kapitel 13 og 14, kan Dansk Retursystem A/S træffe afgørelse om et skønnet salg, som kan danne grundlag for gebyropkrævningen, indbetaling og udbetaling af pant m.v.

Stk. 2. Hvis producenten eller importøren har afgivet urigtige oplysninger om antallet af solgte emballager med drikkevarer og af denne eller andre grunde har betalt for lidt i gebyr eller pant, opkræver Dansk Retursystem A/S det skyldige beløb. Dansk Retursystem A/S kan træffe afgørelse om et skønnet salg, som kan danne grundlag for gebyropkrævningen og indbetalingen af pant. Opkrævningen for det skønnede salg skal baseres på eventuelle tidligere indberetninger og opgørelser for returtagne emballager samt optælling af tom emballage efter §§ 66-68.

Stk. 3. Hvis producenten eller importøren har betalt for meget i gebyr eller pant, skal det for meget betalte tilbagebetales af Dansk Retursystem A/S senest 14 dage efter, at forholdet er konstateret af Dansk Retursystem A/S.

Kapitel 27

Tilsyn og kontrol

Tilsyn

§ 118. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen samt Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse om pantmærkning, jf. § 20, § 21, § 24 og bilag 2, og tilmelding af emballager m.v. jf. § 9, § 10 og § 14 til Dansk Retursystem A/S og varetager den myndighedsmæssige administration som følge af lovens § 110 a, stk. 1, og § 111 a.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med håndteringen af emballageaffald fra forhandlere m.v., der ikke indsamles af Dansk Retursystem A/S, samt emballager omfattet af bekendtgørelsen, der ikke længere kan genbruges, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen anviser det i stk. 3 nævnte affald til genanvendelse efter reglerne i bekendtgørelse om affald.

§ 119. Under transport mellem det danske toldområde og toldområdet i et andet EU-land af erhvervsmæssigt importerede emballager med drikkevarer skal importøren eller den, der handler på importørens vegne, på tilsynsmyndighedernes forlangende kunne fremvise dokumention for, at importøren er tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 9, og at emballagen er tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 10.

Kontrol

§ 120. Dansk Retursystem A/S fører løbende kontrol med overholdelsen af reglerne om mærkning af engangsemballage, opkrævning og udbetaling af pant samt udbyderes tilmelding til Dansk Retursystem A/S. Kontrollen gennemføres ved observationer på steder, hvortil offentligheden i almindelighed har adgang.

§ 121. Udbydere, distributører, butikker og returmodtagere skal på anmodning fra revisionsselskabet, Miljøstyrelsen eller told- og skatteforvaltningen fremsende enhver oplysning og dokumentation til revisionsselskabet og til myndighederne om virksomhedens salg, udlevering og overdragelse af emballager med drikkevarer for en nærmere bestemt periode. Det kan i den forbindelse bestemmes, at udbyderen, distributøren, butikken eller returmodtageren for egen regning skal lade en statsautoriseret eller registreret revisor gennemgå periodens faktureringer, og at revisoren skal afgive en erklæring om rigtigheden af de afgivne oplysninger.

§ 122. Revisionsselskabet meddeler efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller told- og skatteforvaltningen resultatet af den i § 121 nævnte undersøgelse. Revisionsselskabet meddeler endvidere Dansk Retursystem A/S resultatet af undersøgelsen i form af oplysninger som nævnt i § 70, stk. 3.

Stk. 2. Har en udbyder, distributør, butik eller returmodtager afgivet urigtige oplysninger i et omfang, der ikke er af underordnet betydning, eller efter påkrav har undladt at give oplysninger, som virksomheden har pligt til, foretager Dansk Retursystem A/S indberetning herom til Miljøstyrelsen.

Kapitel 28

Afgørelser og klage

§ 123. Miljøministerens beføjelser efter lovens § 9 a, stk. 3, udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan meddele dispensation fra reglerne i denne bekendtgørelse. Miljøstyrelsen kan i den forbindelse bestemme, at nærmere bestemte vilkår skal overholdes.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 124. Dansk Retursystem A/S’ afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 9 f. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Dansk Retursystem A/S har meddelt afgørelsen til afgørelsens adressat.

Stk. 2. Dansk Retursystem A/S’ afgørelser efter denne bekendtgørelse skal meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelsen skal begrundes. Begrundelsen skal henvise til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang afgørelsen efter disse regler hviler på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Afgørelsen skal indeholde oplysning om, at afgørelsen inden for 4 uger kan påklages til Miljøstyrelsen, og at klage skal være skriftlig.

Stk. 3. Hvis Dansk Retursystem A/S ved en afgørelse påtænker at lægge afgørende vægt på oplysninger, som afgørelsens adressat ikke kan antages at være bekendt med vedrørende de faktiske omstændigheder i afgørelsessagen, og disse oplysninger samtidig må antages at være til ugunst for den pågældende, kan Dansk Retursystem A/S ikke træffe afgørelse, før den pågældende er gjort bekendt med oplysningerne og har fået mulighed for at udtale sig herom.

Kapitel 29

Straf

§ 125. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at tilmelde sig eller tilmelde emballager til Dansk Retursystem A/S i overensstemmelse med § 9, stk. 1 og 3, § 10, stk. 1 og 4-7, og § 14, stk. 3 og 5,

2) undlader at overholde de i § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, 3 og 6, § 13, stk. 4, og § 14, stk. 4, nævnte frister for tilmelding til Dansk Retursystem A/S,

3) undlader at opkræve eller udbetale pant eller anvender andre pantsatser end de fastsatte, jf. § 3, § 4, § 31 og § 32, eller udbetaler pant i strid med § 72,

4) undlader at tilbagetage emballager, jf. § 6,

5) undlader at sikre, at genpåfyldelige emballager indgår i et retursystem, jf. § 7, stk. 1,

6) undlader at sikre, at emballage nyttiggøres, jf. § 7, stk. 2, § 14, stk. 6, eller § 63, stk. 5,

7) undlader at efterkomme myndighedernes anmodning om at tilvejebringe oplysninger, foretage undersøgelser og beregninger, jf. § 40, stk. 5,

8) undlader at føre regnskab med solgte, udleverede og overdragne emballager, jf. § 52,

9) undlader at foretage indberetning om solgte, udleverede og overdragne emballager, jf. § 53 og § 58,

10) tilsidesætter de af Dansk Retursystem A/S givne instruktioner om drift, vedligeholdelse og sikkerhedsmæssige forhold vedrørende komprimatorer, centrale styreenheder og andet teknisk udstyr, jf. § 85, stk. 3, og § 88, stk. 4,

11) markedsfører engangsemballage i strid med § 15, stk. 2 og 3,

12) markedsfører engangsemballage, der ikke er tilmeldt til Dansk Retursystem A/S, jf. § 10 og § 14,

13) markedsfører emballager uden den foreskrevne pantmærkning, jf. § 20,

14) markedsfører emballager mærket i strid med reglerne i § 20 og § 21, jf. bilag 2,

15) indgår aftale med revisionsselskabet i strid med § 100, stk. 1, eller indgår aftale med en operatør i strid med § 68, stk. 5 og 6,

16) videregiver, overdrager, behandler eller opbevarer oplysninger i strid med § 70, stk. 3, § 101, stk. 4, eller § 102, stk. 1 og 2

17) undlader at træffe foranstaltninger til at undgå beskadigelse af engangsemballager, jf. § 63, stk. 3, eller undlader at foretage registrering efter § 83, stk. 4,

18) undlader at give oplysninger til revisionsselskabet eller Miljøstyrelsen, jf. § 121,

19) undlader at separere engangsemballage, jf. § 65, stk. 2,

20) undlader at videregive oplysninger til Miljøstyrelsen, jf. § 122, stk. 1,

21) undlader at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring af en korrekt og betryggende pantafregning af engangsemballager, jf. § 66, stk. 3,

22) tilsidesætter påbud om at bringe samarbejdet med revisionsselskabet til ophør, jf. § 102, stk. 3, eller fortsætter samarbejdet med en operatør i strid med § 68, stk. 6,

23) undlader at registrere eller foretager urigtig registrering på faktura eller undlader at føre regnskab med returtagne tomme genpåfyldelige emballager, jf. § 60,

24) undlader at foretage indberetning af returtagne tomme genpåfyldelige emballager, jf. § 62,

25) lagrer, kopierer eller på anden måde gør oplysninger tilgængelige i strid med § 68, stk. 7,

26) afholder udgifter over gebyrer, indtægtsført pant eller andre indtægter til andre formål end de efter bekendtgørelsen tilladte, jf. § 33, stk. 2, § 35, § 37, § 39,§ 41, § 90, §§ 91-93, og § 99, stk. 3,

27) undlader at foretage udbud eller foretager udbud i strid med § 96,

28) driver anden virksomhed, påtager sig forpligtelser eller iværksætter aktiviteter uden godkendelse, jf. § 98,

29) overtræder vilkår, der er fastsat af Miljøstyrelsen i en godkendelse, jf. § 98, stk. 4, eller dispensation, jf. § 123, stk. 2,

30) optager lån til formål eller på vilkår, pantsætter aktiver eller erhverver fast ejendom eller bygninger, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen, jf. § 99, stk. 1 og 2,

31) undlader at meddele Miljøstyrelsen om ejerskifte i Dansk Retursystem A/S, jf. § 112, stk. 2,

32) undlader at aflevere skriftligt materiale og dokumentation som angivet § 113, stk. 3 og 5, eller undlader at yde assistance, jf. § 113, stk. 3 og 6,

33) undlader at udarbejde og fremsende årsrapporter, halvårsrapporter og budgetter og budgetopfølgning, jf. § 64, stk. 2, og §§ 104-107,

34) tilsidesætter retningslinjer fastsat af Miljøstyrelsen om udarbejdelse af budget og budgetopfølgning, jf. § 107, stk. 5,

35) foretager registrering af omkostninger og indtægter i strid med fastlagte forretningsgange, jf. § 108 og § 109,

36) undlader at underrette Miljøstyrelsen om væsentlige budgetafvigelser, jf. § 107, stk. 6, eller ændringer i selskabets registrering af transaktioner, jf. § 109,

37) udfører arbejder eller foretager rapportering i strid med en af Miljøstyrelsen fastsat revisionsinstruks, jf. § 110, stk. 1,

38) undlader at tilvejebringe eller udlevere oplysninger og dokumentation eller foretage undersøgelser på anmodning fra Miljøstyrelsen, jf. § 111,

39) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller dokumentation efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 30

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 126. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. september 2008, jf. dog stk. 3-10, og ophæves automatisk den 4. september 2013, medmindre andet bestemmes.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer ophæves, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 3. Sager og klagesager, der verserede før den 5. maj 2008, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke. Verserende sager og klagesager, der er opstået i perioden fra den 5. maj 2008 til og med den 3. september 2008, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008. Klage over afgørelser truffet i perioden fra den 5. maj 2008 til og med den 3. september 2008, og som inden klagefristens udløb indbringes for Miljøstyrelsen, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse e nr. 326 af 24. april 2008.

Stk. 4. Udgifter til udbetaling af tilskud ydet efter bekendtgørelse nr. 1116 af 21. december 2001 om indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, jf. § 97, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, tilskud efter § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002, tilskud efter § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 og tilskud efter § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 indgår i fornødent omfang i beregning af logistikgebyret efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Opkrævning af gebyrer og udbetaling af håndteringsgodtgørelse følger de efter bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 allerede fastlagte opkrævnings- og udbetalingsterminer.

Stk. 6. Indberetninger efter denne bekendtgørelse om salg og udlevering af emballager samt returtagne tomme genpåfyldelige emballager følger de rapporteringsperioder, der allerede er fastlagt i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002.

Stk. 7. Produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, som allerede markedsførtes inden den 5. maj 2008, skal senest den 22. september 2008 være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 10.

Stk. 8. Udbydere, der markedsfører produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, skal senest den 22. september 2008 være tilmeldt Dansk Retursystem A/S i henhold til § 9.

Stk. 9. Importører og producenter af produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, skal senest den 1. oktober 2008 overholde reglerne i denne bekendtgørelse om mærkning af engangsemballage, jf. § 20.

Stk. 10. Distributører, dagligvarebutikker, returmodtagere, mellemhandlere og øvrige erhvervsdrivende, der inden den 1. oktober 2008 har købt eller fået leveret produkt- og emballagetyper indeholdende drikkevarer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, kan indtil den 1. december 2008 lovligt markedsføre disse emballager uden den pantmærkning m.v., som er foreskrevet i § 20.

§ 127. Tilskud ydet i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke eller i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer skal tilbagebetales, hvis de tilskudsberettigede anlæg m.v. tages varigt ud af drift. Tilskud skal endvidere tilbagebetales, hvis betingelser og vilkår for at opnå tilskud i henhold til § 43 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002, i henhold til § 81 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 eller i henhold til § 81 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008, enten ikke er opfyldt eller er tilsidesat i væsentlig grad. Værdien af tilskuddet nedskrives årligt med 20 procent af tilskudsbeløbet.

Stk. 2. De beløb, der skal tilbagebetales efter stk. 1, skal betales til Dansk Retursystem A/S senest 14 dage efter påkrav fra selskabet. Betales det skyldige beløb ikke rettidigt efter påkrav, indbringer Dansk Retursystem A/S sagen for domstolene.

§ 128. Butikker og returmodtagere, der har modtaget effektiviseringstilskud i henhold til § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke, i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke eller i henhold til § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, skal give Dansk Retursystem A/S og myndighederne adgang til at foretage installation, besigtigelse, afprøvning, reparationer og tekniske ændringer af modtage- og sorteringsanlæg, herunder centrale styreenheder, samt installation af komprimatorer uden udgifter for butikken med henblik på at muliggøre returtagning af engangsemballager og udbetaling af pant herfor, samt iværksættelse af sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse hermed.
Miljøministeriet, den 19. juni 2008
Troels Lund Poulsen
/ Anne-Marie Rasmussen
Bilag 1

Oversigt over emballager, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 1

Nedenstående oversigt gengiver bilag 2, nr. 2, litra a-e (anden del af bilag 2) i lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret senest ved lov nr. 523 af 17. juni 2008 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier.

Emballageafgiftslovens bilag 2 giver en oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift, jf. emballageafgiftslovens § 1, nr. 1 og 2.

Emballager, der er omfattet af emballageafgiftslovens § 1, nr. 2, er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem, dvs. af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer.

Emballager til de varegrupper, som er anført i oversigtens anden kolonne, er som nævnt omfattet af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer. Varegrupperne er dels beskrevet med samme ordlyd, som i emballageafgiftslovens § 1, nr. 2, litra a-e, og dels med en kortere og mere populær version af navngivningen af varegruppen. Der henvises også til EU’s kombinerede nomenklatur (toldtariffens varekoder) for at præcisere afgrænsningen mellem varegrupperne.

I oversigtens tredje kolonne er de omfattede varegrupper nærmere beskrevet.

Der henvises i oversigten bl.a. til dele af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her. Dette er markeret med indsatte fodnoter til oversigten.

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift

2)

Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystema.

Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur

Omfatter følgende:

Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

 Øl  

 Omfatter ikke følgende:

 

 

Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

 

 

Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor1) (frugtvin).b.

Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.

Kulsyreholdigt mineralvandOmfatter følgende:

Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:

Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatisere eller ej.

Sødede og/eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.

Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre, såsom lavalkoholholdig øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.

 

  Omfatter ikke følgende:

Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder bl.a. koncentreret saft, som ikke er drikkeklar, frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3,2) dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter udover position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Spiritusbaseret alkoholsodavandOmfatter følgende:Blandinger af spiritus med:

Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

Frugt- eller grønsagssafter eller -most.Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

 

Omfatter ikke følgende:

Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a3) (spiritus).

d.

Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra4). Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter udover position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

Andre gærede drikkevarer

- herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)Omfatter følgende:

Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.

Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:

 

Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

 

Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

 

Frugt- eller grønsagssafter eller -most.Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

 

Omfatter ikke følgende:

Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c4) (frugtvin).

Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c4)(frugtvin).

e.

Mineralvand, vand, limonade, iste og lignende drikkevarer, som er umiddelbart drikkeklare og, som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.

Ikkekulsyreholdigt vand, limonade, iste m.v.Omfatter følgende:

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand uden kulsyre, både tilsat og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og både aromatiseret og ikke aromatiseret.Såfremt blandingen er umiddelbart drikkeklar såsom vand med aroma, limonader, orangeader, iste og lignende og såfremt alkoholindholdet er på 0,5 pct. vol. eller derunder.

 

Omfatter ikke følgende:

Frugt- og grønsagssafter eller –most.

Drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk.


1) »nr. 1, litra c, ovenfor« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.


2) »nr. 3« henviser til emballageafgiftsloven, § 1, nr. 3.


3) »nr. 1, litra a« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.


4) »nr. 1, litra c« henviser til den første del af bilag 2 til emballageafgiftsloven, som ikke gengives her.Bilag 2

Mærkning af engangsemballage

1. Generelt om mærkning af engangsemballage

Dette bilag fastsætter retningslinjer for mærkning af alle engangsemballager til drikkevarer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 20.

Pantmærke, pantkode, EAN-stregkode og GTIN skal være en del af emballagens oprindelige grafiske design, det vil sige være direkte påtrykt på emballagen eller fortrykt på emballagens primære etiket, (primær mærkning, jf. § 20, stk. 3).

Alternativt benyttes en selvklæbende pantetiket med pantmærke, pantkode og materialespecifikation eller en selvklæbende pantetiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation, EAN-stregkode og GTIN, der alene er godkendt til det danske marked (sekundær mærkning, jf. § 20, stk. 4).

Uanset valg af mærkningsmåde, skal pantmærke, pantkode, materialespecifikationen, EAN-stregkode og GTIN udformes og placeres som beskrevet i dette bilag.

Uanset om engangsemballagerne sælges i multipak, gaveæsker, transportemballager m.v. eller enkeltvis, skal hver enkelt engangsemballage være mærket i overensstemmelse med retningslinjerne i dette bilag.

2. Tilmelding af engangsemballage

En producent eller importør skal ved tilmelding af engangsemballage efter § 10 oplyse, hvilken mærkningskategori som den pågældende ønsker at benytte til hver enkelt af de tilmeldte emballage- og produkttyper, jf. § 12.

Dansk Retursystem A/S meddeler på baggrund af fremsendt dokumentation jf. § 12, stk. 2, om mærkningen opfylder betingelserne i dette bilag. Dansk Retursystem A/S skal vejlede producenten og importøren om de tekniske muligheder og bekendtgørelsens krav til den ønskede mærkningskategori eller om valg af andre mærkningskategorier.

3. Pantmærke og pantkode

3.1. Pantmærket og pantkoden

Pantmærket og pantkoden består af følgende elementer, jf. figur 1:

1.

Et logo, bestående af to pile, der symboliserer, at engangsemballagen indgår i et pant- og retursystem med henblik på genanvendelse.2.

Et bogstav, der angiver, hvilket pantbeløb, der skal betales for den pågældende engangsemballage:

 Gruppe A:

Pant = 1,00 kr.

 Gruppe B:

Pant = 1,50 kr.

 Gruppe C:

Pant = 3,00 kr.3.

Ordet ”Pant”, som gør det tydeligt over for forbrugeren og returmodtageren, at der er tale om en pantbelagt emballage.4.

En pantkode bestående af 5 sorte prikker. Pantkodens udseende kan dog ændres efter forudgående godkendelse fra Miljøstyrelsen

3.2. Pantmærkets og pantkodens grafiske opbygning

Pantmærket og pantkoden skal udformes, så der er tilstrækkelig kontrast mellem baggrunden og selve pantmærket og pantkoden, idet der skal anvendes sort farve til pantmærkets logo og tekst samt til pantkoden.

Pantmærket og pantkoden skal trykkes på en hvid baggrund (hvid lyszone), og omkredsen af den hvide baggrund, der skal omgive pantmærket og pantkoden, skal være minimum 2 mm ind til det sorte pantmærke og pantkoden.

Højden på den hvide baggrund (hvide lyszone) skal være 19,4 mm og bredden skal være 18,8 mm, idet den hvide baggrund (hvide lyszone) kan være rektangulær eller følge konturerne rundt om pantmærket og pantkoden med respekt af en afstand på 2 mm. De forskellige løsninger til den hvide baggrund er angivet i figur 2.

Dansk Retursystem A/S kan undtagelsesvis træffe afgørelse om anvendelse af en anden lys baggrundsfarve end hvid, såfremt Dansk Retursystem A/S vurderer, at den anvendte farve ikke giver problemer med korrekt udbetaling af pant.

Der må inden for det hvide baggrundsområde ikke trykkes andre figurer m.v. end pantmærket og pantkoden.

Skrifttypen på selve pantmærket skal være Helvetica Rounded Bold. Skriftens punktstørrelse skal være minimum 6 punkt (ordet »Pant) og minimum 8 punkt (bogstav »A«, »B« eller »C«).

Pantkodens 5 prikker skal hver især have en radius på 1,2 mm og der skal være 0,7 mm mellem hver prik.

Bredden af pilelogoet/pantmærket er 11 mm.

Afstanden fra pilelogoet/pantmærket til pantkoden skal være 3 mm.

Det samlede grafiske billede af pantmærket og pantkoden skal have en bredde på 14,8 mm og en højde på 15,4 mm som angivet på figur 2.

Dansk Retursystem A/S sender på anmodning fra producenten og importøren information om tryktolerancer for pantmærket og pantkoden. Da størrelsesforholdet på pantmærket og pantkoden er afgørende for korrekt udbetaling af pant, skal ovenstående størrelser og udleverede informationer om tryktolerancer altid overholdes.

Derudover må pantmærket og pantkoden ikke præges eller profileres på engangsemballagen, idet der skal være tale om et fladt tryk.

4. EAN-stregkode og GTIN

I forbindelse med mærkning i mærkningskategori 1-3, rekvirerer producenten og importøren selv de nødvendige GTIN hos sit eget lands GS1-organisation forud for tilmelding af engangsemballagen til Dansk Retursystem A/S.

I forbindelse med mærkning i mærkningskategori 4 tildeler Dansk Retursystem A/S ved tilmelding engangsemballagen en unik dansk EAN-stregkode og et unikt dansk GTIN, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Ved lovliggørelse af engangsemballager, der er beslaglagt eller taget i bevaring tildeles emballagerne en EAN-stregkode med et GTIN, der alene er godkendt til det danske marked, og som er specifikt udvalgt af Dansk Retursystem A/S til anvendelse i lovliggørelsessituationer, jf. § 29, stk. 2.

For så vidt angår størrelsen og trykning af EAN-stregkoden, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, gælder:

1)

For mærkningskategori 1 og 2: at EAN-stregkoden (GTIN-13, GTIN-8, GTIN-12 (tidligere UPC –stregkode)) skal være fremstillet i overensstemmelse med GS1-standarden for størrelse 1.0 på dåser og størrelse 0.8 på primære etiketter på engangsflasker af plast og glas.2)

For mærkningskategori 4: at Dansk Retursystem A/S sikrer, at EAN-stregkoden på pantetiketten har en størrelse 0,9 uanset materialetype.

Der er ikke særlige krav til størrelsen af EAN-stregkoden for mærkningskategori 3.

EAN-stregkoderne, der anvendes ved mærkning, skal for alle mærkningskategorier leve op til de til enhver tid gældende GS1-standarder, som anbefales GSI/GTIN-12 systemet idet der henvises i øvrigt til GSI-Håndbogen 2000, udgivet af GS1-Danmark, samt eventuelle senere rettelser.

Hvis der efter den første markedsføring af en tilmeldt emballage- eller produkttype skiftes mærkningskategori, skal der skiftes EAN-stregkode og GTIN som følger:

Ændringer til og fra mærkningskategori 2 og 4 kræver altid ny EAN-stregkode og GTIN.

Ændring mellem mærkningskategori 1 og 3 kræver ingen ændring af EAN-stregkode og GTIN.

5. Pantetiketter

5.1. Pantetiketter

Dansk Retursystem A/S fremstiller 2 typer pantetiketter, som er opbygget på følgende måde, jf. figur 1, 5 og 6:

Mærkningskategori 3: en materialespecifikation (plast, glas, alu eller stål), et pantmærke og en pantkode.

Mærkningskategori 4: en materialespecifikation (plast, glas, alu eller stål), et pantmærke, en pantkode samt en EAN-stregkode og et GTIN, der er godkendt alene til det danske marked.

Der skal altid anvendes en pantetiket, hvor materialespecifikationen og værdien af panten på pantetiketten svarer til engangsemballagens materiale og panten, jf. § 3, § 4 og § 24, stk. 1, nr. 3 og 4.

Herudover fremstiller Dansk Retursystem A/S en særlig lovliggørelsespantetiket til lovliggørelse efter lovens § 111 a, stk. 3, jf. figur 7. Lovliggørelsespantetiketten består af en materialespecifikation (plast, glas, alu eller stål), et pantmærke, en pantkode samt en EAN-stregkode og et GTIN udvalgt af Dansk Retursystem A/S til lovliggørelse, jf. § 29. Lovliggørelsespantetiketten adskiller sig rent figurisk ved, at der er tilføjet 2 bjælker og en rund prik på pantetiketten.

5.2. Pantetikettens grafiske opbygning

Pantetikettens opbygning og anvendelse af farver skal udarbejdes på en sådan måde, at der opnås størst mulig sikkerhed for, at den ikke kan kopieres.

En pantetiket må maksimalt måle 60 mm i højden og 33 mm i bredden.

Dansk Retursystem A/S lader pantetiketterne trykke på papir eller plastfolie og sikrer, at pantetiketterne er selvklæbende og så vidt muligt ikke kan fjernes, uden at pantetiketten ødelægges.

Pantetiketter med stregkoder skal altid påsættes engangsemballagen således, at stregerne i koderne er parallelle med emballagens bund (ladder), og således at teksten i pantmærket læses vandret, når emballagen står op.

Pantetiketterne må ikke anbringes på let aftagelige etiketter (”peel-off etiketter”), på multipak emballage eller på transportemballage m.v., idet de enkelte engangsemballager skal påføres det selvklæbende pantmærke.

6. Krav til mærkningskategori 1

6.1. Mærkningskategori 1

Mærkningskategori 1 anvendes til engangsemballager, hvor den samlede mærkning med pantmærke, pantkode og den globalt benyttede EAN-stregkode og GTIN trykkes direkte på engangsemballagen eller på emballagens primære etiket, jf. § 24, stk. 1, nr. 1 og figur 3.

6.2. Pantmærke og pantkode

Kravene til pantmærke og pantkode, jf. afsnit 3, skal overholdes.

6.3. EAN-stregkode og GTIN

Kravene til EAN-stregkode og GTIN, jf. afsnit 4, skal overholdes.

6.4. Placering af mærkningen

Pantmærke og pantkode placeres så vidt muligt midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantmærke og pantkode aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen, jf. § 24, stk. 2.

EAN-stregkoden skal placeres lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder).

EAN-stregkoden placeres så vidt muligt i umiddelbar nærhed af pantmærke og pantkode. Toppen af EAN- stregkoden må aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen.

Ved placering af EAN-stregkoden i tilknytning til pantmærke og pantkode skal GTIN-12-systemets krav til størrelsen på lyszonen overholdes.

Pantmærket skal altid placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op.

Pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN må ikke placeres på en let aftagelig etiket (”peel-off etiket”), på multipak emballage eller på transportemballage m.v.

7. Krav til mærkningskategori 2

7.1. Mærkningskategori 2

Mærkningskategori 2 anvendes til engangsemballager, hvor den samlede mærkning med pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN, der alene er godkendt til det danske marked, trykkes direkte på engangsemballagen eller på emballagens primære etiket, jf. § 24, stk. 1, nr. 2 og figur 4.

7.2. Pantmærke og pantkode

Kravene til pantmærke og pantkode, jf. afsnit 3, skal overholdes.

7.3. EAN-stregkode og GTIN

Kravene til EAN-stregkode og GTIN, jf. afsnit 4, skal overholdes.

7.4. Placering af mærkningen

Pantmærke og pantkode placeres så vidt muligt midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantmærke og pantkode aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen, jf. § 24, stk. 2.

EAN-stregkoden skal placeres lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder).

EAN-stregkoden placeres så vidt muligt i umiddelbar nærhed af pantmærke og pantkode. Toppen af EAN-stregkoden må aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen.

Ved placering af EAN-stregkoden i tilknytning til pantmærke og pantkode skal GTIN-12-systemets krav til størrelsen på lyszonen overholdes.

Pantmærket skal altid placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op.

Pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN må ikke placeres på en let aftagelig etiket (”peel-off etiket”) eller på en multipak emballage, transportemballage m.v.

8. Krav til mærkningskategori 3

8.1. Mærkningskategori 3

Mærkningskategori 3 anvendes til engangsemballager, hvor den globalt benyttede EAN-stregkode og EAN-varenummer er trykt direkte på engangsemballagen eller på emballagens primære etiket. Mærkning med materialespecifikation, pantmærke og pantkode sker ved påklæbning af pantetiket fremstillet for Dansk Retursystem A/S, jf. § 24, stk. 1, nr. 3 og figur 5.

Pantetiketter fremstilles i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i afsnit 5.

8.2. Pantmærke og pantkode

Pantmærket og pantkoden indgår som en del af pantetiketten og skal overholde kravene til pantmærke og pantkode, jf. afsnit 3.

8.3. EAN-stregkode og GTIN

Kravene til EAN-stregkode og GTIN, jf. afsnit 4, skal overholdes.

8.4. Placering af pantetiketten

Pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantetiketten aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen, jf. § 24, stk. 2.

EAN-stregkoden skal være placeret lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder).

Pantetiketten skal så vidt muligt placeres i umiddelbar nærhed af EAN-stregkoden.

Ved placering af pantetiketten i tilknytning til EAN-stregkoden skal det sikres, at GTIN-12-systemets krav til størrelsen på lyszonen overholdes.

Pantetiketten skal altid placeres, så teksten læses vandret, når emballagen står op.

Pantetiketten må ikke placeres på en let aftagelig etiket (”peel-off etiket”) eller på en multipak emballage, transportemballage m.v.

Ved placering af pantetiketten på emballagen skal det sikres, at pantetiketten ikke skjuler øvrige lovpligtige mærkningsinformationer.

9. Krav til mærkningskategori 4

9.1. Mærkningskategori 4

Mærkningskategori 4 anvendes til engangsemballager, der ikke direkte på engangsemballagen eller på emballagens primære etiket har påtrykt EAN-stregkode og GTIN. Mærkningskategori 4 anvendes også, hvor EAN-stregkode og GTIN ikke overholder kravene i afsnit 4.

Mærkning med materialespecifikation, pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN, der er godkendt alene til det danske marked, sker ved påklæbning af pantetiket fremstillet af Dansk Retursystem A/S, jf. § 24, stk. 1, nr. 4.

Pantetiketter fremstilles i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i afsnit 5.

9.2. Pantmærke og pantkode

Pantmærket og pantkoden indgår som en del af pantetiketten og skal overholde kravene til pantmærke og pantkode, jf. afsnit 3.

9.3. EAN-stregkode og GTIN

En EAN-stregkode og et GTIN, der er godkendt alene til det danske marked, skal benyttes. EAN-stregkoden og GTIN tildeles af Dansk Retursystem A/S. Kravene til EAN-stregkode og GTIN, jf. afsnit 4, skal overholdes.

I mærkningskategori 4 skal EAN-stregkoden og GTIN på pantetiketten svare til den EAN-stregkode og det GTIN, som produkt- og emballagetypen er tilmeldt med efter § 10.

9.4. Placering af pantetiketten

Pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantetiketten aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantetiketten skal placeres andetsteds på emballagen jf. § 24, stk. 2.

Pantetiketten skal være placeret lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder) således, at pantetikettens tekst læses vandret, når emballagen står op.

Ved placering af pantetiketten på emballagen skal det sikres, at pantetiketten ikke skjuler øvrige lovpligtige mærkningsinformationer.

Såfremt emballagen måtte have en direkte påtrykt EAN-stregkode og GTIN på emballagens materiale eller på dennes primære etiket, skal pantetiketten altid dække som minimum 3 hele streger af den oprindelige EAN-stregkode. Er det ikke muligt på denne måde at dække den oprindelige EAN-stregkode på emballagen pga. kravene til pantetikettens placeringskrav, skal den oprindelige EAN-stregkode gøres ulæselig ved at overstrege 3 hele streger.

10. Krav til lovliggørelsesmærkning

10.1. Lovliggørelsespantetiket

I forbindelse med lovliggørelse af beslaglagte emballager skal der benyttes en lovliggørelsespantetiket, jf. § 29 og figur 7.

Mærkning med materialespecifikation, pantmærke, pantkode samt EAN-stregkode og GTIN, der er godkendt alene til det danske marked, sker ved påklæbning af lovliggørelsespantetiket fremstillet af Dansk Retursystem A/S.

Farven på EAN-stregkodens og GTIN baggrund skal være hvid.

Lovliggørelsespantetiketten fremstilles i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i afsnit 5.

10.2. Pantmærke og pantkode

Pantmærket og pantkoden indgår som en del af pantetiketten og skal overholde kravene til pantmærke og pantkode, jf. afsnit 3.

10.3. EAN-stregkode og GTIN

Ved lovliggørelse efter beslaglæggelse af engangsemballager tildeles en EAN-stregkode med et GTIN, der alene er godkendt til det danske marked, og som er specifikt udvalgt af Dansk Retursystem A/S til anvendelse i lovliggørelsessituationer, jf. § 29, stk. 2. Kravene til EAN-stregkode og GTIN, jf. afsnit 4, skal overholdes.

10.4. Placering af pantetiketten

Pantetiketten skal så vidt muligt placeres midt på emballagen i forhold til top og bund, dog må toppen af pantetiketten aldrig placeres mere end 180 mm fra bunden af emballagen. Dansk Retursystem A/S kan i forbindelse med valg af mærkningskategori kræve, at pantmærke og pantkode skal placeres andetsteds på emballagen, jf. § 24, stk. 2.

Pantetiketten skal være placeret lodret på emballagen. Det betyder, at stregerne i EAN-stregkoden skal være parallelle med emballagens bund (ladder) og således, at pantetikettens tekst læses vandret, når emballagen står op.

Såfremt emballagen måtte have en direkte påtrykt EAN-stregkode og GTIN på emballagens materiale eller på dennes primære etiket, eller såfremt der i forvejen måtte sidde en pantetiket, skal lovliggørelsespantetiketten altid dække som minimum 3 hele streger af den oprindelige EAN-stregkode. Er det ikke muligt på denne måde at dække den oprindelige EAN-stregkode på emballagen pga. kravene til pantetikettens placeringskrav, skal den oprindelige EAN-stregkode gøres ulæselig ved at overstrege 3 hele streger.

Ved placering af pantetiketten på emballagen skal det sikres, at pantetiketten ikke skjuler øvrige lovpligtige mærkningsinformationer.


Bilag 3

Beregning af håndteringsgodtgørelse

1. Indledning

Håndteringsgodtgørelse er den betaling for returmodtagelse og sortering af tomme emballager, der ydes til butikker efter reglerne i denne bekendtgørelse. Håndteringsgodtgørelsen skal afspejle omkostningerne til det tidsforbrug (omregnet til lønudgifter), der kan relateres til rensortering af genpåfyldelige emballager og klargøring af tomme engangsemballager i Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmateriel hos butikker, jf. § 74.

Som udgangspunkt skal beregningen af håndteringsgodtgørelsen omfatte samtlige operationer, der udføres af butikspersonalet i forbindelse med håndteringen af de returnerede emballager, der udløser håndteringsgodtgørelse.

Beregning af håndteringsgodtgørelse bygger på en opdeling af emballagerne i returgrupper og butikkerne i butiksgrupper. Ved at kombinere disse to grupperinger fremkommer 9 håndteringsgodtgørelsessatser for genpåfyldelige emballager og 15 håndteringsgodtgørelsessatser for engangsemballage. Forskellen i antallet af satser skyldes, at der for engangsemballage er tale om flere butiksgrupper end for genpåfyldelig emballage. Butiks- og returgruppestrukturen fremgår af afsnit 2 og 3 i dette bilag. De mange satser har til formål at sikre, at der i videst muligt omfang udbetales den håndteringsgodtgørelse, der netop svarer til den enkelte butiks omkostninger.

Dansk Retursystem A/S oplyser efter anmodning fra udbydere, butikker, distributører og mellemhandlere om de gældende satser for håndteringsgodtgørelse for henholdsvis genpåfyldelig emballage og engangsemballage. Herudover offentliggøres de gældende satser for håndteringsgodtgørelse på Dansk Retursystem A/S’ hjemmeside.

2. Retur- og butiksgrupper for genpåfyldelige emballager

Genpåfyldelige emballager er inddelt i følgende returgrupper, jf. § 74, stk. 2, nr. 1-3:Returgruppe 1: Glasflasker

Returgruppe 2: Plastflasker på ikke over 99 cl

Returgruppe 3: Plastflasker på over 99 cl

Håndteringsgodtgørelse for genpåfyldelige emballager beregnes for følgende butiksgrupper:Butiksgruppe A1 og A2 (A): Butikker med returautomat, der har modtaget investeringstilskud inden for de sidste 5 år, uanset om der er installeret en komprimator eller ej.

Butiksgruppe B1 og B2 (B): Butikker med returautomat, der ikke har modtaget investeringstilskud de sidste 5 år, uanset om der er installeret en komprimator eller ej.

Butiksgruppe C: Butikker uden returautomat, der modtager genpåfyldelig emballage manuelt.

Ud fra ovennævnte struktur beregnes der 9 satser for håndteringsgodtgørelse for genpåfyldelige emballager, jf. skema 1.

Skema 1 – Håndteringsgodtgørelsessatser for genpåfyldelig emballage Butiksgruppe

A1 og A2 (A)

Butiksgruppe

B1 og B2 (B)

Butiksgruppe CGlasflasker

HG sats 1g

HG sats 4g

HG sats 7gPlastflasker på ikke over 99 cl

HG sats 2g

HG sats 5g

HG sats 8gPlastflasker på over 99 cl

HG sats 3g

HG sats 6g

HG sats 9g

3. Retur- og butiksgrupper for engangsemballager

Engangsemballager er inddelt i følgende returgrupper, jf. § 74, stk. 2, nr. 4-6:Returgruppe 4: Engangsemballager af metal (aluminium og stål).

Returgruppe 5: Engangsemballager af plast.

Returgruppe 6: Engangsemballager af glas.

Alle engangsemballager inden for samme materialekategori indplaceres i de samme returgrupper uanset emballagernes størrelse.

Håndteringsgodtgørelse for engangsemballager beregnes for følgende butiksgrupper:Butiksgruppe A1: Butikker, der har installeret returautomat, som har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste 5 år, og som har installeret en komprimator.

Butiksgruppe A2: Butikker, der har installeret returautomat, som har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste 5 år, og som ikke har installeret en komprimator.

Butiksgruppe B1: Butikker, der har installeret returautomat, som ikke har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste 5 år, og som har installeret en komprimator.

Butiksgruppe B2: Butikker, der har installeret returautomat, som ikke har modtaget investeringstilskud fra Dansk Retursystem A/S inden for de sidste 5 år, og som ikke har installeret en komprimator.

Butiksgruppe C: Butikker uden returautomat, der modtager engangsemballage manuelt.

Ud fra ovennævnte struktur beregnes der 15 satser for håndteringsgodtgørelse for engangsemballager, jf. skema 2.

Skema 2 – Håndteringsgodtgørelsessatser for engangsemballager Butiks-

gruppe A1

Butiks-

gruppe A2

Butiks-

gruppe B1

Butiks-

gruppe B2

Butiks-

gruppe CMaterialekategori: metal (aluminium og stål)

HG sats 1e

HG sats 4e

HG sats 7e

HG sats 10e

HG sats 13eMaterialekategori: plast

HG sats 2e

HG sats 5e

HG sats 8e

HG sats 11e

HG sats 14eMaterialekategori: glas

HG sats 3e

HG sats 6e

HG sats 9e

HG sats 12e

HG sats 15e

4. Dansk Retursystem A/S’ normbutikker

Satserne for håndteringsgodtgørelse revideres hvert 4. år af Dansk Retursystem A/S efter tidsstudier i selskabets 84 normbutikker.

Normbutikkerne udvælges af Dansk Retursystem A/S således, at der indgår både butikker, der har modtaget investeringstilskud og butikker, der ikke har modtaget investeringstilskud.

Den geografiske fordeling inden for analysegrupper og butikskæder sikres ved en passende fordeling af normbutikkerne øst og vest for Storebælt.

Repræsentation i analysen af butikker tilhørende butikskæder sikres ved, at der inden for hver analysegruppe udvælges butikker med repræsentation fra forskellige butikskæder.

Herudover sker udvælgelsen af normbutikker i overensstemmelse med opdelingen i skema 3.

Skema 3 - Opdeling af Dansk Retursystem A/S’ normbutikker

Analysegrupper

Butikstyper

Samlet retur-mængde af genpåfyldelige emballager og engangsemballager pr. år pr. butik

Butikker med returautomat

Butikker med komprimator

Antal normbutikkerAnalyse-

gruppe 1

Varehuse, store og mellemstore supermarkeder og store discountbutikker

≥ 700.000 emballager

Ja

Ja

30Analyse-

gruppe 2

Små og mellemstore supermarkeder, herunder discountbutikker

< 700.000 emballager

JaJa

12Nej

18

Analyse-

gruppe 3

Små supermarkeder, kiosker, minimarkeder, tankstationer, små discountbutikker mm.

Ikke mængdeopdelt

Nej

Nej

24

 

 

 

 

 

 Dansk Retursystem A/S etablerer desuden i fornødent omfang en selvstændig normgruppe for mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer.

På basis af analyserne i normbutikkerne beregnes satserne for håndteringsgodtgørelsen ud fra de

33 pct. mest effektive normbutikker inden for hver af de tre analysegrupper med hensyn til omkostningerne til håndtering. Der beregnes 9 satser for genpåfyldelige emballager og 15 satser for engangsemballager.

Dansk Retursystem A/S udskifter halvdelen af normbutikkerne, hver gang selskabet skal foretage nye tidsstudier i forbindelse med en revision af satserne for håndteringsgodtgørelse, jf. § 74, stk. 4. Udskiftningen skal i videst muligt omfang ske jævnt inden for de tre analysegrupper. Blandt halvdelen af de normbutikker, der skiftes ud i forbindelse med en nye tidsstudier, er de normbutikker, der i den forgangne periode har skiftet fra en butiksgruppe (A1, A2, B1, B2 eller C) til en anden.

5. Beregningsforudsætninger og beregningsmetoder

I det følgende beskrives de forudsætninger og beregningsmetoder, efter hvilke satserne for håndteringsgodtgørelse for henholdsvis genpåfyldelig emballage og engangsemballage fastsættes.

For beregning af håndteringsomkostningerne benyttes normtal udtrykt som anført nedenfor.

Normtal benyttes på to niveauer:

1.

På tværs af butikker2.

På enkelte butikker

Skema 4 – Beregningsforudsætninger for håndteringsgodtgørelse

På tværs af butikker

Enhed

Genpåfyldelig emballage

Engangs-emballageAntal løse emballager på flaskebord

Emballager pr. m2Antal kasser på rullebane

Kasser pr. m

 

Andel af faste ikke henførbare omkostninger i tid for flaskedreng (FD)

Pct.Andel af ikke henførbare omkostninger i tid for butikspersonale (BP)

Pct.Timeløn FD

Kr. pr. time inkl. feriepengeTimeløn BP

Kr. pr. time inkl. feriepengeForudsat pris og lønindeks

Stigning i pct.BP servicetid: min. pr. returautomat pr. time

Min. pr. timePå enkelte butikker 

Fordeling FD/BP

Pct.Fordeling af løse flasker og flasker i kasser

Pct.

 

Gangtid FD og BP - kun i manuelle butikker

Sekunder pr. flaske

5.1. Beregning af håndteringsomkostninger

Analysen omfatter tidsstudier i Dansk Retursystem A/S’ normbutikker af samtlige operationer, der udføres i forbindelse med returtagning, sortering og klargøring af genpåfyldelig emballage og engangsemballage i hver af de enkelte normbutikker.

Håndteringstiderne er opdelt i et antal deloperationer, som både dækker butikker med og uden returautomat/komprimator. De af deloperationerne, der benyttes i en given normbutik, tidsstuderes ud fra ensartede metoder og principper.

Håndteringsomkostningerne opdeles i:faste ikke henførbare omkostninger

variable henførbare omkostninger for de enkelte returgrupper

Faste ikke henførbare omkostninger fordeles ud fra en fordelingsnøgle på de enkelte omkostningsbærere (her returgruppe). Variable henførbare omkostninger fordeles direkte på den enkelte omkostningsbærer (her returgruppe).

5.2. Faste ikke henførbare omkostninger

Håndteringstiderne for de faste ikke henførbare omkostninger er opdelt i de deloperationer, der fremgår af skema 5.

Skema 5 – Deloperationer for de faste ikke henførbare omkostninger

Faste ikke henførbare omkostninger

Genpåfyldelig emballage

EngangsemballageRejse flasker på bånd (omfatter kun butikker med returautomat)Skubbe flasker frem (omfatter kun butikker med returautomat)Flytte kasser/sække/pallerKundebetjening/skift af bonrullePlanlægning (omfatter kun butikker med returautomat)Oprydning 

 

Lede efter kasser/sække/paller 

 

Ventetid 

 Tidsforbruget til de håndteringsoperationer, der ikke med rimelighed kan henføres til en bestemt returgruppe, fordeles på de enkelte returgrupper ud fra deres andel af den samlede operationstid i butikken og ud fra andelen af de returnerede emballager til butikker (sidste 12 måneder).

5.3. Variable henførbare omkostninger

De variable henførbare omkostninger findes ved tidsstudier af samtlige operationer, der udføres i forbindelse med returtagningen, rensorteringen og klargøringen af emballager i hver butik, og som direkte kan henføres hertil.

Håndteringstiderne for de variable omkostninger er for alle butikker opdelt i et antal deloperationer, som dækker både butikker med og uden returautomater, jf. skema 6:

Skema 6 – Deloperationer for de variable henførbare omkostninger

Variable henførbare omkostninger

Genpåfyldelig emballage

EngangsemballageFlytte kasse eller pallecontainer til bånd eller bordModtage emballage fra kunde inkl. sortering i kasse eller sækModtage kasse fra kunde

 

Udskrive flaskebon til kundeFlytte pallecontainer til tømmestation

 

Sortering i kasse/sæk eller pallecontainer.Flytte kasse fra rullebane til palle eller gulv

 

Flytte kasse til palleteringssted

 

Placering af kasse på ren palle/mixpalle

 

Transport til baglager/gård/skur/kælder

 

Eftersortering og palletering af mixpalle til rene paller

 

Omsnøring

 

Transport af palle, kasse, sæk eller pallecontainer fra baglager til afhentningspladsPlacere kasse til komprimeret emballage i komprimator Flytte fyldt kasse fra komprimator Mærke og lukke fyldt kasse med komprimeret emballage og fyldt sæk eller pallecontainer 

5.4. Beregningsmetode

Håndteringsomkostningerne pr. butik beregnes ud fra de samme principper. De variable operationstider tillægges fast ikke henførbare tid og omregnes til håndteringsomkostninger gennem brug af fordelingsprocent for flaskedreng/butikspersonale samt en vægtet timeløn for hver gruppe.

Den endelige håndteringsomkostning beregnes på tværs af de tre normbutiksanalysegrupper ud fra en vægtning af de samlede returmængder pr. analysegruppe.

6. Ændring af satser for håndteringsgodtgørelse

Når en butik installerer en returautomat, en komprimator eller modtager investeringstilskud, skal butikken skifte til en anden butiksgruppe og dermed en anden sats for håndteringsgodtgørelse. Butikken skal, jf. § 74, stk. 6, meddele dette til Dansk Retursystem A/S inden 14 dage efter, at ændringen indtræder. Det samme gør sig gældende, såfremt det er mere end 5 år siden butikken har modtaget investeringstilskud eller hvis butikken ophører med benytte returautomat/komprimator til at modtage emballagen. I forbindelse med disse ændringer gælder følgende:

1)

Butikker, der har modtaget investeringstilskud før denne bekendtgørelses ikrafttræden, jf. § 42 i bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002, § 79 i bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 eller § 79 i bekendtgørelse nr. 326 af 24. april 2008 indplaceres i butiksgruppe A1 eller A2 i 5 år efter at det tilskudsfinansierede anlæg er opstillet og godkendt af Dansk Retursystem A/S. Perioden beregnes fra den dag, hvor Dansk Retursystem A/S udbetalte tilskuddet til butikken.2)

Butikker, indplaceret i butiksgruppe A1 eller A2, jf. punkt 1, flyttes dog altid først til butiksgruppe B1, B2 eller C fra den dato, hvor det anlæg, der er ydet tilskud til, helt eller delvis tages ud af drift, medmindre butikken modtager et nyt investeringstilskud, som gør, at butikken skal forblive i butiksgruppe A1 eller A2.3)

Butikker i butiksgruppe B1, B2 eller C, der modtager investeringstilskud i henhold til § 78, flyttes til butiksgruppe A1 eller A2 fra den dato, hvor Dansk Retursystem A/S udbetaler investeringstilskud til butikken.4)

Butikker, der modtager emballage manuelt, som installerer en returautomat, og som ikke har modtaget investeringstilskud, flyttes til butiksgruppe B1 eller B2. Den nye indplacering sker fra den dato, retur­automaten er idriftsat. Det påhviler butikken at oplyse Dansk Retursystem A/S om installations- og idriftsætningstidspunktet for returautomaten.5)

Dansk Retursystem A/S flytter en butik fra butiksgruppe A2, B2 eller C til butiksgruppe A1 eller B1 fra den dato, hvor der idriftsættes en komprimator.6)

Butikker, der ophører med at benytte en returautomat, indplaceres i butiksgruppe C fra den dag, hvor returautomaten tages varigt ud af drift.6)

Butikker, der ophører med at have en komprimator, indplaceres i butiksgruppe A2, B2 eller C afhængigt af, om butikken har modtaget investeringstilskud, og om butikken har taget returautomaten varigt ud af drift.Bilag 4

Beregning af indsamlingsgebyr for engangsemballage

1. Indledning

Et indsamlingsgebyr betales til Dansk Retursystem A/S for hver engangsemballage med drikkevarer, der sælges, udleveres eller overdrages på det danske marked, jf. § 36. Indsamlingsgebyret for en engangsemballage skal i videst muligt omfang dække de variable og faste omkostninger, der er forbundet med indsamling af den pågældende emballage.

Ved indsamling forstås aktiviteter, materiel, administration m.v. i forbindelse med opsamling af engangsemballager i indsamlingsmateriel fra Dansk Retursystem A/S hos returmodtagere, komprimering i butik eller optælling og komprimering på terminal, transport fra returmodtager via mellemlager til terminal, salg og transport af skrot m.v. samt pantadministration vedrørende engangsemballage og renter af indestående pant.

Gebyrerne fastsættes årligt og revideres i fornødent omfang, jf. § 46. Justeringen sker på baggrund af erfaringer fra det realiserede salg og fordelingen af engangsemballager på materialekategorier, volumenindhold og indsamlingskanal, jf. nedenfor, samt indregning af nye engangsemballager, der er tilmeldt efter den senest foretagne revision af gebyrsatserne.

2. Beregningsstruktur

Indsamlingsgebyret beregnes inden for følgende 4 materialekategorier:Kategori 1: Aluminium

Kategori 2: Stål

Kategori 3: Plast

Kategori 4: Glas

Inden for hver materialekategori beregnes et indsamlingsgebyr for engangsemballager med samme volumenindhold. Der kan dog i særlige tilfælde beregnes forskellige gebyrsatser for engangsemballager inden for en materialekategori, som har samme volumenindhold, f.eks. hvis engangsemballagernes vægt er forskellig. Skrotprisen, som indgår i gebyrberegningen, er vægtafhængig. Det beregnede indsamlingsgebyr for f.eks. 0,5 liter engangsplastflasker kan derfor variere, hvis nogle engangsplastflasker med denne volumen vejer væsentligt mere end andre engangsplastflasker med samme volumenindhold.

Såfremt engangsemballagens skrotværdi væsentligt ændres på grund af engangsemballagens materialesammensætning, kan der beregnes et selvstændigt indsamlingsgebyr for sådanne engangsemballager.

Der er tre omkostningstyper:

Type 1:

Variable volumenafhængige indsamlingsomkostninger pr. engangsemballage inden for en materialekategori. (-> pris pr. stk. indsamlingsmateriel – f.eks. sæk eller kasse)Type 2:

Variable vægtafhængige indtægter og omkostninger pr. engangsemballage inden for en materialekategori. (-> netto skrotpris)Type 3

Faste investerings- og administrationsomkostninger samt renter pr. engangsemballage, beregnet på tværs af alle materialekategorier. ( -> produktionsomkostninger og administrationsomkostninger).

3. Indsamlingsgebyrets beregningsmetode

Type 1 – Variable volumenafhængige omkostninger

Disse omkostninger opgøres pr. materialekategori som summen af nedenstående pr. indsamlingsmateriel med engangsemballager og omfatter udgifter til:Indsamlingsmateriel

Etiketsæt

Clips til indsamlingsmateriel

Transport til mellemlager

Transport til terminal

Optælling på terminal (efter manuel returtagning), opgøres som omkostninger (øre/indsamlingsenhed) og ud fra:

 

emballager pr. indsamlingsmateriel (stk.)

 

optælling pr. time (stk.)

 

timesats (kr./time)

Vejekontrol og komprimering

Omkostningerne opgøres for hver materialekategori og kan variere afhængig af indsamlingsmåde, f.eks. om returmodtageren har en komprimator eller ej, og hvilket indsamlingsmateriel returmodtageren benytter. For emballager af aluminium, plast og stål opgøres både for manuel modtagelse og modtagelse med efterfølgende komprimering. Summen for den pågældende materialekategori overføres til et beregningsskema pr. engangsemballage (f.eks. aluminiumsdåse, 0,33 l).

Type 2 – Variable vægtafhængige indtægter og omkostninger

Disse indtægter og omkostninger opgøres som nettoindtægt/skrotpris (øre/gram) pr. materialekategori:Bruttoindtægt (øre/gram)

Ekskl. fragtomkostninger (øre/gram)

Nettoindtægt pr. gram af det pågældende materiale overføres til et beregningsskema pr. engangsemballage.

Type 3 – Faste investerings- og administrationsomkostninger samt renter

Fællesomkostninger i forbindelse med pant- og retursystemet for alle engangsemballager inden for samtlige materialekategorier opgøres og fordeles ligeligt på det forventede antal engangsemballager pr. år og omfatter:

A.

Afskrivning og forrentning af investeringer vedr. engangsemballager i:

 a)

Tællemaskiner

 b)

Pressemaskiner til komprimering på terminaler

 c)

Komprimatorer hos returmodtagere

 d)

Transportudstyr

 e)

It-udstyrInvesteringerne opgøres for de enkelte indsamlingsmåder hos returmodtagere og for hver materialekategori.B.

Faste omkostninger – henførbare til engangsemballage:

 a)

Produktionsomkostninger:

 

 1.

Husleje eller nettoomkostning til egne bygninger/lokaler - øst + vest

 

 2.

Vedligeholdelse og serviceaftaler for maskiner og udstyr m.v.

 

 3.

Forbrug af varme, el og vand m.v.

 

 4.

Forsikringer og afgifter

 

 5.

Øvrige produktionsomkostninger

 b)

Administrationsomkostninger til indsamling m.v. og terminaler:

 

 1.

Pantadministration

 

 2.

Kontraktadministration

 

 3.

Kvalitetsopfølgning

 

 4.

Rapporteringer (bl.a. indsamlingsprocenter)

 

 5.

Indkøb (bl.a. forbrugsmaterialer)

 

 6.

Salg af skrot og miljøaftaler

 

 7.

Driftsledelse på terminaler

 

 8.

Vedligehold og service

 

 9.

Udvikling og optimering

 

 10.

Øvrige administrationsomkostningerC.

Andel af Dansk Retursystem A/S’ fælles administrationsomkostninger:

 a)

Ledelse, sekretær, it-support, information m.v.D.

Renter af indestående pant, jf. § 41.

Summen af disse fællesomkostninger overføres til et beregningsskema pr. engangsemballage.

For hver enkelt engangsemballage (f.eks. 0,33 l dåse af aluminium, 0,50 l dåse af stål, 1,5 l flaske af plast eller 0,25 l flaske af glas) summeres de beregnede omkostninger for manuel returtagning henholdsvis returtagning hos returmodtagere med installeret komprimator. De samlede beregnede omkostninger pr. engangsemballage vægtes med baggrund i den forventede fordeling af returtagning af den pågældende engangsemballage for hver indsamlingsmåde for budgetåret. De således vægtede indsamlingsgebyrer for hver enkelt engangsemballage med samme volumenindhold inden for en materialekategori summeres og vægtes indbyrdes i forhold til antallet af solgte engangsemballager i Danmark, hvorved fås én gebyrsats for samtlige engangsemballager med samme volumenindhold inden for den pågældende materialekategori.

Tidligere års eventuelle over- og underskud for hver enkelt materialekategori indgår i beregningen af indsamlingsgebyrsatser for den kommende budgetperiode. Over- og underskud fordeles på alle engangsemballager inden for den pågældende materialekategori.
Bilag 5

Funktionelle og tekniske krav til komprimatorer hos returmodtagere

1. Indledning

Dansk Retursystem A/S kan indkøbe komprimatorer til komprimering af engangsemballager og installere disse hos returmodtagere, jf. § 85 og § 86.

Kravene i dette bilag finder også anvendelse, hvis en returmodtager selv indkøber og installerer en komprimator, jf. § 87. Det er således også i dette tilfælde et krav, at komprimatoren er installeret som en integreret del af returautomaten eller i et lukket system på sorteringsanlægget. Komprimatoren skal altid tilkobles en central styreenhed.

De nedenfor nævnte krav gælder komprimatorer til komprimering af emballager af stål, aluminium og plast.

2. Placering, installation, tilslutning m.v.

Til brug for komprimering af dåser af stål, aluminium og plastemballager installeres efter reglerne i § 85 en komprimator hos returmodtagere.

Komprimatoren installeres som en integreret del af returautomaten i et lukket system på sorteringsanlægget, jf. § 85, stk. 2. Komprimatoren skal altid placeres således, at det ikke er muligt at udtage emballager mellem returautomatens registreringsenhed og komprimatoren, idet der skal afregnes pant elektronisk med Dansk Retursystem A/S, jf. § 68. Placeringen skal forhindre gentagne registreringer, og dermed pantudbetaling flere gange for samme emballage.

Komprimatoren skal være indrettet således, at den til enhver tid kan håndtere det indsamlingsmateriel, som Dansk Retursystem A/S kræver for at kunne foretage indsamling af de komprimerede emballager. Komprimatoren skal være dimensioneret således, at indsamlingsmateriellet fra Dansk Retursystem A/S kan placeres enten under eller i tilknytning til komprimatoren.

Komprimeringsmodulet skal være udstyret med en eller flere sikkerhedsanordninger. Fjernes sikkerhedsanordningerne, skal det afbryde komprimatoren og den videre on line dataregistrering, og dermed pantudbetalingen.

Når indsamlingsmateriellet til komprimatoren fjernes, eller komprimatoren på anden måde afbrydes, skal komprimatoren give besked til den centrale styreenhed.

Alle sikkerhedsanordninger skal være indkoblede/tilsluttede, for at komprimatoren kan anvendes.

3. Overordnede krav til komprimatoren

Komprimatoren skal overholde EN 1050 med senere ændringer om risikovurdering.

Det er afgørende for korrekt afregning af pant til returmodtageren, at komprimatoren kan kommunikere med den centrale styreenhed udlånt af Dansk Retursystem A/S via en international BUS standard som DRS fastsætter, fx P-Net standarden i den europæiske CENELEC standard EN 50170.

Derudover skal komprimatoren være CE-mærket separat, og ved installation skal komprimatoren indgå i en samlet CE-mærkning for hele systemet. CE-mærkningen skal ske i henhold EMC 89/336/EØF eller efterfølgende gældende regler

Endelig skal komprimatoren overholde til enhver tid gældende regler for maskinsikkerhed herunder blandt andet EN 418:1994 Maskinsikkerhed om nødstopsfunktion og nødstopudstyr og EN 60204-1:1998 Maskinsikkerhed om elektrisk materiel på maskiner.

4. FunktionerKomprimatoren igangsættes automatisk via et signal fra den centrale styreenhed, når der i automaten scannes en emballage, der skal komprimeres.

Emballagen kører ud af returautomaten/sorteringsanlægget og skubbes ned i komprimatoren.

Emballagen komprimeres og falder direkte ned i en opsamlingsenhed.

Komprimatoren stopper automatisk igen, f.eks. efter 30 sekunder, medmindre der er en ny emballage på vej, som skal komprimeres.

Efter komprimering af emballage sendes besked til den centrale styreenhed om, at komprimering er foretaget.

Det komprimerede materiale skal være af en sådan kvalitet, at det kan materialesorteres på Dansk Retursystem A/S’ anlæg.

Tekniske specifikationerKomprimatoren placeres indendørs.

Rumtemperatur: 5 - 40 °C.

Komprimatoren skal være rengøringsvenlig.

Støjniveauet må være maximalt 89 dB(A) re 1 pW.

Komprimatoren skal dimensioneres til at kunne indgå som et integreret modul i sorteringsanlægget eller returautomaten.

Komprimatoren udføres i rustfrit stål eller andet ikke korroderende materiale.

Kapacitet: Minimum 45 emballager pr. minut.

Komprimatoren skal være afskærmet af hensyn til personsikkerhed samt mod stænk, sprøjt og udsivende væsker.

Komprimeringsgraden skal for stål og aluminium være 1:6 og for plast 1: 2 målt for hver emballagestørrelse og type for sig.

Komprimatoren skal give signal via en fotocelle eller anden føler for fuldmelding af indsamlingsenheden. Signal vedrørende fuldmelding sendes til den centrale styreenhed via en international BUS standard som DRS fastsætter, fx P-Net standarden i den europæiske CENELEC standard EN 50170.

Det største emne, som i hel tilstand skal kunne passere komprimatoren, er et emne på ca. 125 mm i diameter og med en længde på ca. 380 mm.

Det skal sikres, at punkteringsmekanismer i videst muligt omfang kan hindre, at emballagen under komprimering sprænges.

Komprimeringen skal foregå på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, at emballagen er blevet komprimeret og ikke kan forveksles med eksempelvis en sammentrykket emballage, idet der skal være tydelige og karakteristiske komprimeringsmærker på emballagen.Bilag 6

Investeringstilskud

1. Indledning

Ydelse af tilskud til effektivisering af butikker med returautomat har til formål at reducere butikkens håndteringsomkostninger i forbindelse med returmodtagelse og sortering af tomme drikkevareemballager. Tilskudsordningen har hermed også til formål at reducere Dansk Retursystem A/S’ gebyrfinansierede udgifter til håndteringsgodtgørelse til butikker.

Butikkernes flaskerum er indrettet ud fra følgende primære forudsætninger om, at

1.

der er installeret en eller flere returautomater, bl.a. til modtagelse af løse emballager,2.

der sker automatisk sortering i flaskerummet af de returnerede emballager inden for følgende sorteringsgrupper:

 1.

Pantmærkede engangsemballager af aluminium, stål og plast.

 2.

Genpåfyldelige plastflasker i alle størrelser.

 3.

Genpåfyldelige glasflasker i størrelserne 33 cl. og 25 cl.

 4.

Øvrige emballager, herunder

 

 

pantmærkede engangsemballager af glas,

 

 

øvrige genpåfyldelige glasflasker,

 

 

fejlsorterede emballager fra gruppe 1, 2, og 3,

 

 

vin og spiritusflasker og

 

 

emballage uden pant3.

der er installeret en eller flere centrale styreenheder, som udlånes af Dansk Retursystem A/S.

En effektiv modtagelse og sortering af returnerede emballager til butikker med en eller flere returautomater forudsætter, at emballagerne automatisk registreres og udsorteres i fire sorteringsgrupper ved hjælp af anlæg m.v., til hvilke tilskud kan ydes, jf. § 78.

I returautomaten foregår identifikation og kontrol af emballage, afregning med kunde og kommunikation til den centrale styreenhed. Sorteringssystemet modtager information fra den centrale styreenhed for udsortering af emballage. Hvis en butik har den samme leverandør af returautomat og sorteringssystem, kan den samlede kommunikation til Dansk Retursystem A/S’ centrale styreenhed foregå fra en integreret styreenhed fra leverandøren.

Styringen skal understøtte en international BUS-standard som f.eks. P-Net standarden i den Europæiske CENELEC standard: EN 50170. Dansk Retursystem A/S fastsætter styringsmodellen ud fra den centrale styreenheds krav om kommunikation med de tilkoblede komponenter.

Kommunikationen med Dansk Retursystem A/S foregår via den centrale styreenhed, hvori indbygges sikkerhed mod utilsigtet adgang til data samt utilsigtet rettelse af disse.

2. Funktionelle og tekniske krav til returautomater og tilskudsberettigede anlæg

Investeringstilskud i henhold til bekendtgørelsens § 78 ydes bl.a. på betingelse af, at butikken har installeret og idriftsat en eller flere returautomater, der opfylder de i dette bilag nævnte funktionelle og tekniske krav, jf. afsnit 2.1 og 2.2. Det er desuden en betingelse for ydelse af tilskud, at tilskudsberettigede anlæg m.v. opfylder de i dette bilag nævnte funktionelle og tekniske krav, jf. afsnit 2.1 og 2.3.

Kravspecifikationerne er beskrevet som funktionelle krav, således at den tekniske løsning udformes af leverandøren selv.

2.1 Overordnede krav

Dette afsnit indeholder de overordnede krav, som returautomater, jf. § 80, nr. 2, og afsnit 2.2 nedenfor, og anlæg m.v. til sortering af emballager, jf. § 78, stk. 2 og 3, og afsnit 2.3 nedenfor, skal opfylde, i relation til konstruktionsprincipper, service og vedligeholdelse, opfyldelse af standarder, sikkerhedsbestemmelser, CE-mærkning, overensstemmelseserklæringer samt dokumentation.Dokumentation på dansk skal fremlægges for Dansk Retursystem på forlangende og som minimum omhandle:

 

Teknisk beskrivelse med angivelse af bl.a. støjniveau.

 

Konstruktions- og principtegninger.

 

Tætningsklasse for elektriske komponenter IP63.

 

Elektriske tilslutningsdiagrammer.

 

Sikkerhedsmæssig granskning.

 

Operatør-/betjeningsvejledning.

 

Serviceoperatørmanual.

 

Vedligeholdelsesforskrifter.

 

Fejlsøgning og -afhjælpningsmanualer.

CE-mærkning, overensstemmelseserklæringer, sikkerhedsmæssig granskning og vurdering, brugsanvisninger udarbejdes og underskrives af producenten/leverandøren.

Drivprincip/netspænding: Elmotorer 380 V, 220 V eller 24 V. Andre drivprincipper, f.eks. med pneumatik eller hydraulik vil ikke blive godkendt.

Luftfugtighed: max. 90 pct. RF.

Minimum vedligeholdelse, jf. maskindirektiv L207, 41. årgang, afsnit L207/18, afsnit 1.6.

Udskiftning af moduler og komponenter med standardværktøjer.

Støjniveau < 89 dB(A) re 1pW.

CE mærkning i overensstemmelse med EMC 89/336/EØF.

EMC krav i henhold til følgende bestemmelser:

 

DS/EN 61000-6-2: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6-2: Generiske standarder. Immunitetsstandard for industrielle miljøer.

 

DS/EN 61000-6-3 og 61000-6-3/A11: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig, erhverv og letindustri miljøer.

 

DS/EN 61000-3-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Del 3-2: Grænseværdier – Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusiv 16 A per fase).

 

DS/EN 61000-3-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier. Begrænsninger af spændingsfluktuationer og flimmer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A per fase og ikke beregnet til betinget tilslutning.

De leverede enheder skal opfylde de gældende krav på leveringstidspunktet i de nævnte standarder inklusive senere ændringer:DS/EN 55022: Informationsteknologisk udstyr – Radiostøjkarakteristikker – Grænseværdier og målemetoder

DS/EN 55024 + DS/EN 55024/IS 1: Informationsteknologisk udstyr – Immunitetskarakteristikker – Grænseværdier og målemetoder.

DS/EN ISO 13850:2006 Maskinsikkerhed - Nødstop – Principper for udformning.

DS/EN 953:2003 Maskinsikkerhed - Beskyttelsesskærme - Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme.

DS/EN 954-1:1999+2003 Maskinsikkerhed. Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Del 1: Generelle principper for konstruktion.

DS/EN1037:1998 Maskinsikkerhed. Forhindring af utilsigtet start.

DS/EN 1088:1998 Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger. Konstruktionsprincipper og udvælgelse.

DS/EN 1088/A1:2007 Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger. Konstruktionsprincipper og udvælgelse.

DS/EN 60204-1:2006 Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

DS/EN 60204-1/Ret. 2:2006 Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

DS/EN ISO 14121-1:2007 Maskinsikkerhed – Principper for risikovurdering.

Evt. Bus system P-Net i overensstemmelse med den tidligere EN 50170, som nu er erstattet af

 

DS / EN 61158-3:2004

 

DS / EN 61158-2:2004

 

DS / EN 61784-1:2004

 

DS / EN 61158-4:2004

 

DS / EN 61158-5:2004

 

DS / EN 61158-6:2004

2.2 Returautomat og modtagelse af emballager

Specifikationerne anført i det følgende gælder for alle returautomattyper til løse emballager.

2.2.1 Funktioner

Returautomaten skal kunne modtage alle engangsemballager og genpåfyldelige emballager, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

Funktionskrav til returautomaten er:Identifikationen af emballagen skal ske på basis af scanning af stregkode.

For kontrol foretages der formgenkendelse.

Krav om returnering af emballagen til kunden, hvis emballagen ikke kan identificeres af returautomaten eller den centrale styreenhed.

Accept eller afvisning sker ved opslag i database i den centrale styreenhed.

Indikation af forkert emballageorientering (flaskehalsen eller dåseåbning først). Korrekt orientering er med bunden først.

Stregkodescanning af GTIN-13/GTIN-12nummer. Som minimum skal følgende stregkodetyper, hvor kvalitet og størrelse er i henhold til GS1 Denmarks retningslinjer, kunne aflæses: EAN-13, EAN-8 og UPC stregkoder.

Scanning af lodrette og vandrette stregkoder trykt på labels, etiketter eller direkte på emballagen.

Formgenkendelse af minimum 400 forskellige emballageformer.

Det skal være muligt at håndtere op til fire ekstra signaler fra den centrale styreenhed til identifikation og kontrol af emballager.

Emballagen modtages og måles i vandret position.

En fejlfunktion skal altid meddeles til den centrale styreenhed. Som option kan der medsendes 80 karakterer til beskrivelse.

Der skal være plads til montering af måleapparat(er) i returautomaten, herunder Dansk Retursystem A/S’ sikkerhedskamera, som kommunikerer direkte med den centrale styreenhed. Der skal som minimum afsættes disponibel plads med dimensionerne: Længde 250 mm, bredde 80 mm og højde 150 mm.

2.2.2 Styring

Returautomatens styring håndterer formgenkendelse, stregkodescanner, emballageorientering samt kundedisplay og printer for pantbon. Fra returautomaten kommunikeres med den centrale styreenhed, som ved opslag i GTIN-database giver signal til returautomaten om udbetaling af pant eller om returnering af emballagen til kunden.

Følgende funktioner skal opfyldes:Transport af emballage fra kundeaflevering til sorteringssystem.

Scanning af emballagens stregkode.

Identifikation af emballageform.

Modtagelse eller afvisning af emballager via signal fra den centrale styreenhed.

Forberedt for op til fire signaler, der sendes til den centrale styreenhed for identifikation og kontrol af emballager.

Display for kundeinformation.

Printning af pantbon inkl. beregning af pantbeløb og generering af fortløbende nummer samt stregkode.

Backup af fortløbende nr. i EAN-13 stregkode pantbon. Ved strømsvigt må der ikke startes forfra.

Mulighed for at udskrive statistik over modtagne emballager med som minimum følgende oplysninger: Periode, antal emballager pr. pantbeløb og et totalbeløb for udbetalt pant.

2.2.3 Kundeinformation

Kundeinformationen består af en vejledning på display, en pantbon, samt evt. tekst på returautomatens front.

Kunden skal via displayet have vejledning i betjening af returautomaten ved aflevering af emballage, besked om godkendt eller afvist emballage samt pantbeløb pr. godkendt emballage og pantbeløb i alt. Displayet skal være letlæseligt.

Efter afsluttet aflevering af returemballage skal kunden have udskrevet en pantbon som kvittering. Alle modtagne emballager - pantgivende som ikke pantgivende - tildeles en pantkode og printes på bon.

Krav til printer er følgende:Aktivering af printer ved tryk på en »pantknap« med automatisk udskrivning efter et programmeret »time out«.

Print af EAN-8, EAN-13 og UPC/EAN-128 stregkodesymbol.

Anbefalede typer termopapir og bonrullebredder skal specificeres, og må ikke begrænse sig til leverandørens egne produkter.Pantbon skal indeholde følgende information:

Automatnr. (n 2), automatløbenr. (n 5).

Dato og klokkeslæt.

Antal emballager pr. pantbeløb og pantbeløbet i alt.

EAN-13 stregkode med følgende indhold:

 

Kodeident: 20 (n 2).

 

Fortløbende nummer (varenummer): (n 4).

 

Pantbeløb i alt: (n 6 med 2 decimaler).

 

Checkciffer: (n 1).

2.2.4 Performance

Returautomatens performance omfatter kapacitet og registreringer.Automatkapacitet skal være min. 30 emballager pr. minut. Der må maksimalt anvendes 2 sekunder til identifikation og transport pr. emballage.

»Read rate« for scanningssystem skal være min. 99 pct. for koder indenfor specifikation (grade A eller 1).

Formgenkendelse skal kunne foretages med 95 pct. sikkerhed på et udvalgt antal emballager.

2.3. Sorteringssystem

Sorteringssystemet i flaskerummet skal opbygges med henblik på, at den samlede returmængde, der er den mængde emballage, som butikken tager retur, når bortses fra genpåfyldelige emballager, som modtages i kasse, automatisk udsorteres i fire sorteringsgrupper for at opnå en effektiv håndtering og sortering af emballagerne i udbydernes kasser og bakker og i Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmateriel. Den tekniske indretning af sorteringssystemet skal tilpasses den enkelte butiks fysiske forhold og under hensyn til de enkelte leverandørers tekniske anlæg. Anlæg m.v. skal dog opfylde de funktionelle og tekniske krav til sorteringssystemer, jf. nedenfor og afsnit 3.

Sorteringssystemet skal kunne modtage alle engangsemballager og genpåfyldelige emballager, som er omfattet af denne bekendtgørelse og som modtages af returautomaten. F.eks. skal sorteringssystemet være i stand til at håndtere let deformerede emballager, hvis disse er modtaget af returautomaten.

Udsortering af emballager sker på basis af information fra den centrale styreenhed.

2.3.1 Krav til udsortering

Det er bl.a., jf. § 80, stk. 1, nr. 2 og 3, en betingelse for tilskud efter § 78, at de i nedenstående skema anførte krav til udsortering i fire sorteringsgrupper opfyldes ved installering og idriftsættelse af tilskudsberettigede anlæg m.v.

Skema 1: Udsorteringskrav

Sorteringsgrupper

Sortering i butikker med komprimator

Sortering i butikker uden komprimator

Sorteringskvalitet efter udsorteringSorteringsgruppe 1:

Sortering af komprimerbar engangsemballage af aluminium, stål og plast

Udsortering til komprimering

Udsortering i Dansk Retursystem A/S’ sække (indsamlingsmateriel)

Ukomprimerede engangsemballager er sorteret i materialekategorierne metal og plastSorteringsgruppe 2:

Sortering af genpåfyldelige plastflasker – alle størrelser1)

Udsortering i en container eller andet

Plastflaskerne er blandet i størrelser og farver i container eller andet med henblik på manuel sortering og overflytning til kasser og bakker (rensortering)Sorteringsgruppe 3:

Genpåfyldelige glasflasker i størrelserne 33 cl. og 25 cl.

Udsortering til et flaskebord

Glasflaskerne 33 cl. og 25 cl. står blandet på flaskebordet med henblik på en efterfølgende manuel rensorteringSorteringsgruppe 4:

Øvrige emballager, herunder:

1. Engangsemballager af glas2)

2. Øvrige genpåfyldelige glasflasker

3. Fejlsorterede emballager fra gruppe 1, 2, og 3

4. Vin og spiritusflasker

5. Emballage uden pant

Udsortering af emballagerne til et flaskebord eller container under hensyn til den enkelte butiks indretning og leverandørens tekniske anlæg

Emballagerne står blandet på flaskebordet eller ligger blandet i container med henblik på efterfølgende rensortering eller placering i Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmateriel eller indsamlings-materiel i øvrigt1) Såfremt Dansk Retursystem A/S kan dokumentere, at det er økonomisk rentabelt at investere i en ekstra sorteringsport, skal der ske en separat udsortering af genpåfyldelige plastflasker i henholdsvis 50 cl. og 150 cl. flasker.

2) Såfremt Dansk Retursystem A/S kan dokumentere, at det er økonomisk rentabelt at investere i en ekstra sorteringsport, skal der ske en separat udsortering af engangsemballage af glas til Dansk Retursystem A/S.

 Butikker, der ikke modtager en tilstrækkelig returmængde til at kunne ydes et fuldt investeringstilskud, skal som minimum opfylde nedenstående krav til udsortering for at kunne ydes tilskud til delvis finansiering af anlæg m.v. i henhold til § 81, stk. 8.

For butikker med returmængder, der mindst udgør 50 pct. af den mængde, der er en betingelse for at få fuldt tilskud, skal følgende krav til udsortering i tre sorteringsgrupper opfyldes ved installering og idriftsættelse af tilskudsberettigede anlæg m.v., jf. skema 2.

For butikker med returmængder, der er mindre end 50 pct. af den mængde, der er en betingelse for at få fuldt tilskud, skal følgende krav til udsortering i to sorteringsgrupper opfyldes ved installation og idriftsættelse af tilskudsberettigede anlæg m.v., jf. skema 2.

Skema 2: Udsorteringskrav for butikker, der ydes investeringstilskud med delvis egenfinansiering

Butikker, der modtager mindst 50 pct. af de returmængder, der er en betingelse for at modtage fuldt tilskudSorteringsgrupper

Sorteringskrav

Sorteringskvalitet efter udsorteringSorteringsgruppe 1:

Sortering af komprimerbar engangsemballage af aluminium, stål og plast

Udsortering til en komprimator eller i Dansk Retursystem A/S’ sække (indsamlingsmateriel)

Ukomprimerede engangsemballager skal manuelt eftersorteres før de placeres i Dansk Retursystem A/S sække (sortering i materialekategorier metal og plast)Sorteringsgruppe 2:

Udsortering af engangsemballage af glas

Udsortering af engangsemballagerne til et flaskebord eller andet

Engangsemballager af glas ligger blandet (i alle størrelser) med henblik på manuel overflytning til Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmaterielSorteringsgruppe 3:

Udsortering af genpåfyldelige flasker af glas og plast

Udsortering til et flaskebord

Flaskerne står blandet på flaskebordet med henblik på en efterfølgende rensortering i kasser og bakkerButikker, der modtager mindre end 50 pct. af de returmængder, der er en betingelse for at modtage fuldt tilskudSorteringsgrupper

Sorteringskrav

Sorteringskvalitet efter udsorteringSorteringsgruppe 1:

Udsortering af alle engangsemballager

Udsortering til et flaskebord eller andet

Emballagerne står blandet på flaskebordet med henblik på manuel sortering i Dansk Retursystem A/S’ indsamlingsmaterielSorteringsgruppe 2:

Udsortering af alle genpåfyldelige flasker

Udsortering til et flaskebord

Flaskerne står blandet på flaskebordet med henblik på en efterfølgende rensortering i kasser og bakker

2.3.2 Funktioner

Funktionskrav til sorteringssystemet er:Udsortering i forskellige sorteringsporte på grundlag af information fra den centrale styreenhed.

Transport og udsortering af genpåfyldelige flasker skal foregå med mindst muligt slid.

En eventuel fejlfunktion på sorteringssystemet skal meddeles til den centrale styreenhed.

Krav om etablering af lukket system for transport af engangsemballage fra returautomat til komprimator, således at det ikke er muligt at fjerne emballage efter registrering og indtil udført komprimering.

Mulighed for senere udskiftning af container/sække med komprimator på en given udsorteringsport.

2.3.3 Styring

Styreenheden i sorteringssystemet skal kunne modtage signal fra den centrale styreenhed om udsortering af emballager i sorteringsgrupper.

Sorteringssystemets styreenhed skal kunne kommunikere med en international BUS-standard som f.eks. P-Net standarden i den Europæiske CENELEC standard: EN 50170.

2.3.4 Performance

Styringssystemets performance omfatter en kapacitet på min. 40 emballager pr minut.

Det skal være muligt at fortsætte automatfunktionen, således at kunden kan aflevere emballager, selv om sorteringen ikke fungerer. I disse tilfælde skal emballagerne fortsætte ud på et bord, hvor emballagerne placeres i lodret position.

3. Beregning af tilskud og returmængder

Beregning af det årlige investeringstilskud pr. butik sker ud fra en opdeling af butikker i fem tilskudsgrupper under hensyn til butikkernes årlige returmængder af emballage, når bortses fra genpåfyldelige emballager, som modtages i kasse. Tilskudsbeløbet pr. butik til anlæg m.v. til sorteringssystemet i flaskerummet består af et grundtilskud beregnet pr. returautomat samt et supplerende tilskud beregnet på baggrund af den årlige returmængde (svarende til de returnerede emballager, ekskl. genpåfyldelige flasker returneret i kasser) pr. butik indenfor hver tilskudsgruppe.

Grundtilskuddet er det samme for alle butikker uanset butikkens årlige returmængde, da det er det samme tekniske princip (sorteringssystem), som benyttes i alle butikker. Der er her tale om følgende hovedkomponenter, som indgår i det sorteringssystem, der ydes grundtilskud til:Transportbånd.

Flaskerejsere.

Sorteringssystem/-pusher.

Flaskebord.

Styring.

Container.

Grundtilskuddet beregnes ud fra de udbudspriser på et sorteringssystem, som Dansk Retursystem A/S modtager i forbindelse med indgåede rammeaftaler med leverandører, jf. § 79.

Grundtilskuddet ydes pr. returautomat. Hvis en butik har mere end en returautomat, beregnes en gennemsnitlig returmængde pr. returautomat, og butikken indplaceres i en af de fem tilskudsgrupper på basis heraf.

Det supplerende tilskud beregnes på baggrund af butikkens returmængder og under hensyn til butikkens behov for sorteringskapacitet. Til butikker i tilskudsgruppe 5 med de laveste returmængder, jf. skema 3, ydes der ikke supplerende tilskud, da det forudsættes, at sorteringssystemet, hvortil der ydes grundtilskud, har tilstrækkelig kapacitet.

Det supplerende tilskud pr. butik inden for hver tilskudsgruppe er fastlagt ud fra et teknisk skøn over behovet for ekstra anlægsinvesteringer, som kan sikre driftseffektiviteten i flaskerummet i butikker med større returmængder end butikker i tilskudsgruppe 5. Tilskuddet beregnes som en procentandel af grundtilskuddet, jf. nedenstående skema.

Det supplerende tilskud ydes til kapacitetsforbedrende anlægsinvesteringer på følgende områder:Udvidelse af sorteringsbordenes areal.

Sortering af engangsemballage af glas.

Sortering af genpåfyldelige plastflasker i containere med store og små flasker.

Ændring af styring.

Eventuelle investeringer i yderligere anlæg, der kan nedbringe håndteringsomkostningerne i flaskerum.

Returmængder i kasser indgår ikke i tilskudsberegningen, da det kun i begrænset omfang er økonomisk hensigtsmæssigt at yde tilskud til effektivisering af kassehåndteringen. Butikkerne kan dog benytte det supplerende tilskud til ombygning af rullebaner til kasser.

Den nedre grænseværdi for den returmængde, som er en betingelse for ydelse af fuldt tilskud, beregnes for butikker med henholdsvis uden komprimator, da besparelsespotentialet ved effektivisering af emballagesorteringen i butikker med henholdsvis uden komprimator ikke er det samme.

Skema 3: Struktur for beregning af tilskudsbeløb pr. butik inden for hver tilskudsgruppe

Tilskudsgruppe

Grundtilskud pr. returautomat

Supplerende tilskud

Krav om årlige returmængder pr. butik inden for hver tilskudsgruppe

 

 

 Butikker med komprimatorer

Butikker uden komprimatorerTilskudsgruppe 1

Grundtilskud pr. år

+ 80 pct.

Krav om returmængder

Krav om returmængderTilskudsgruppe 2

Grundtilskud pr. år

+ 60 pct.

Krav om returmængder

Krav om returmængderTilskudsgruppe 3

Grundtilskud pr. år

+ 40 pct.

Krav om returmængder

Krav om returmængderTilskudsgruppe 4

Grundtilskud pr. år

+ 20 pct.

Krav om returmængder

Krav om returmængderTilskudsgruppe 5

Grundtilskud pr. år

0

Nedre grænseværdi for fuldt tilskud

Nedre grænseværdi for fuldt tilskud

 

Vægtet besparelsespotentiale pr. emballage fastlagt ud fra Dansk Retursystem A/S’ tidsstudier i normbutikker (håndteringsgodtgørelsesanalyser)

Øre pr. emballage

Øre pr. emballage

3.1 Besparelsespotentiale ved effektivisering af emballagesorteringen i butikker

Dansk Retursystem A/S gennemfører årligt en beregning af det gennemsnitlige besparelsespotentiale ved effektivisering af emballagesorteringen med tilskud i butikker med henholdsvis uden komprimator. Herved sikres, at der som minimum er balance mellem udbetaling af tilskud og det forventede besparelsespotentiale i form af lavere håndteringsomkostninger ved returmodtagelse og sortering.

Besparelsespotentialet ved effektivisering fastlægges gennem analyser i Dansk Retursystem A/S’ normbutikker, jf. bilag 3, og ud fra en revision af øvrige beregningsforudsætninger. Disse forudsætninger omhandler bl.a. en beregning af en gennemsnitsbutiks andel af returnerede genpåfyldelige flasker i kasser og returmængdeandelen i gennemsnit pr. sorteringsgruppe, jf. skema 4.

Besparelserne i håndtering af de returnerede emballager fastlægges på baggrund af Dansk Retursystem ­A/S’ håndteringsanalyse i normbutikker før og efter, at en butik har modtaget investeringstilskud og dermed er blevet effektiviseret. Besparelserne i håndtering er ikke de samme for hver af de 4 sorteringsgrupper. Besparelsespotentialet opgøres derfor som et samlet vægtet beløb i øre for hver emballage, der returneres til en gennemsnitsbutik med returautomat installeret. Besparelsespotentialet opgøres pr. kalenderår for henholdsvis butikker med og uden komprimator installeret.

Beregning af besparelsespotentialet fremgår af skema 4, idet Dansk Retursystem A/S udarbejder retningslinjer for metoder og forudsætninger ved beregning af besparelsespotentialet, som godkendes af Miljøstyrelsen, jf. § 81, stk. 6.

Skema 4: Struktur for beregningen af besparelsespotentialet ved effektvisering af butikker med returautomat

Sorteringsgrupper

Besparelse i håndteringsomkostninger ved effektivisering


Den enkelte sorteringsgruppes andel af de samlede returmængder i en gennemsnitsbutik1)

Vægtet besparelse for butikker med komprimator

Vægtet besparelse for butikker uden komprimator

 Øre/emballage

Pct.

Øre / emballage

Øre / emballage

Sorteringsgruppe 1Engangsemballage af metal og plastNormtal pr.

gruppe

Andel af

returmængder

Ingen besparelse for denne gruppe

Vægtet

besparelse

Sorteringsgruppe 2Genpåfyldelige plastflaskerNormtal pr.

gruppe

Andel af

returmængder

Vægtet

besparelse

Vægtet

besparelse

Sorteringsgruppe 3Genpåfyldelige glasflasker 25 cl. Og 33 cl.Normtal pr.

gruppe

Andel af

returmængder

Vægtet

besparelse

Vægtet

besparelse

Sorteringsgruppe 4Engangsemballage af glasNormtal pr.

gruppe

Andel af

returmængder

Vægtet

besparelse

Vægtet

besparelseVægtet besparelsespotentiale for butikker med og uden komprimator

Samlet vægtet besparelse

Samlet vægtet besparelse
1) Returmængdeandelen pr. sorteringsgruppe fastlægges på basis af Dansk Retursystem A/S’ rapporterede og registrerede returmængder fra butikker og returmodtagere i et kalenderår.

3.2 Tilskudsrammer, grænseværdier for returmængder og tilskudsbeløb

Den samlede tilskudsramme for et år fastlægges hvert år i forbindelse med Dansk Retursystem A/S’ budget og godkendes af Miljøstyrelsen, jf. § 78, stk. 4. Tilsvarende fastlægges og godkendes for hver tilskudsgruppe grænseværdierne for den enkelte butiks returmængde og det maksimale tilskudsbeløb pr. butik, jf. § 81, stk. 7. Til brug for den årlige fastlæggelse og godkendelse af tilskudsramme, grænseværdier for returmængder og tilskudsbeløb pr. butik foretager og beskriver Dansk Retursystem A/S bl.a. følgende:Opgørelse over den gennemsnitlige returmængdeandel i butikker med returautomat for de fire sorteringsgrupper, jf. skema nr. 2: Udsorteringskrav.

Opgørelse af det vægtede besparelsespotentiale pr. emballage ved effektivisering af emballagesorteringen med tilskud for butikker med henholdsvis uden komprimator.

Opgørelse af den returmængde, der som minimum kræves for at en butik kan få et fuldt tilskud til effektivisering af emballagesorteringen.

Fastlæggelse af tilskudsbeløb pr. butik inden for hver tilskudsgruppe.

Skøn over antal butikker inden for hver tilskudsgruppe, der forventes at få tilsagn om tilskud til udbetaling i budgetåret.

Budgettering af det samlede tilskudsbudget for kalenderåret.

Fastlæggelse af det beløb, som butikker, der årligt har en returmængde under grænseværdien for fuldt tilskud, skal bidrage med i egenfinansiering.

Ved fastlæggelse af butikkens tilskudsbeløb beregnes butikkens samlede returmængder (de sidste 12 mdr.) af engangsemballage og genpåfyldelige flasker fratrukket de mængder af genpåfyldelige flasker, som butikken modtager retur i kasser. Såfremt det ikke er muligt for butikken at dokumentere mængden af genpåfyldelige flasker returneret i kasser, benyttes Dansk Retursystem A/S’ årlige opgjorte gennemsnitsprocent for genpåfyldelige flasker returneret i kasser. Denne procent beregnes i Dansk Retursystem A/S’ normbutikker.
Bilag 7

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitionerKapitel 2

Pant og generelle pantkravKapitel 3

Returtagning m.v.Kapitel 4

Krav til retur- og indsamlingsprocentKapitel 5

Tilmelding til Dansk Retursystem A/SKapitel 6

Indlæsning af data i returautomaterKapitel 7

MærkningskravKapitel 8

Indbetaling af pant til Dansk Retursystem A/S for engangsemballageKapitel 9

GebyrerKapitel 10

Beregning og fastsættelse af gebyrer m.v.Kapitel 11

Opgørelse og betaling af gebyrerKapitel 12

Udbyderes m.v. salgsregnskaberKapitel 13

Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af engangsemballageKapitel 14

Opgørelse af salg, udlevering og overdragelse af genpåfyldelig emballageKapitel 15

Opgørelse af returmængder for genpåfyldelig emballageKapitel 16

Indsamlingssystemet og opgørelse af returmængder for engangsemballageKapitel 17

Revisionsselskabets opgørelser til brug for Dansk Retursystem A/SKapitel 18

Udbetaling af pant fra Dansk Retursystem A/S for indsamlede engangsemballagerKapitel 19

HåndteringsgodtgørelseKapitel 20

Investeringstilskud m.v.Kapitel 21

Komprimatorer, centrale styreenheder og andet udstyrKapitel 22

Dansk Retursystem A/SKapitel 23

RevisionsselskabetKapitel 24

Budget, regnskab og revision m.v. for Dansk Retursystem A/SKapitel 25

Overdragelse af Dansk Retursystem A/S’ aktier og aktiver til statenKapitel 26

Administrative bestemmelserKapitel 27

Tilsyn og kontrolKapitel 28

Afgørelser og klageKapitel 29

StrafKapitel 30

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelserBilag 1

Oversigt over emballager, der er omfattet af bekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 1Bilag 2

Mærkning af engangsemballageBilag 3

Beregning af håndteringsgodtgørelseBilag 4

Beregning af indsamlingsgebyr for engangsemballageBilag 5

Funktionelle og tekniske krav til komprimatorer hos returmodtagereBilag 6

InvesteringstilskudOfficielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 1994 nr. L 365, side 10) som ændret ved direktiv 2004/12/EF om ændring af direktiv nr. 94/62/EF om emballage og emballageaffald (EF-Tidende 2004 nr. L 47, side 26). Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

Related Laws