Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer


Published: 2008-07-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1   Uddannelsens formål og udbud

Kapitel 2   Adgangskrav

Kapitel 3   Uddannelsens struktur og indhold

Kapitel 4   Merit

Kapitel 5   Adgang til linjefag

Kapitel 6   Prøver og bedømmelse

Kapitel 7   Studieordning

Kapitel 8   Klageregler

Kapitel 8   Ikrafttrædelse
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og udbud

§ 1. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaringer, som ønsker at undervise i folkeskolen.

Stk. 2. Uddannelsens formål er at give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger, der er nødvendige for at kunne virke som lærer i folkeskolen, herunder at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

§ 2. Uddannelsen til meritlærer kan udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.

Kapitel 2

Adgangskrav

§ 3. Adgang til uddannelsen forudsætter enten

1) at ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, eller

2) at ansøgeren

a) er mindst 25 år,

b) har gennemført en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og

c) har mindst 2 års erhvervserfaring.

Stk. 2. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra adgangsbetingelserne i stk. 1, hvis en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse. Dispensation gives på baggrund af en konkret og individuel vurdering af ansøgeren.

Kapitel 3

Uddannelsens struktur og indhold

§ 4. Meritlæreruddannelsen er en deltidsuddannelse, der udbydes i henhold til Lov om åben uddannelse. Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid og som fjernundervisning efter reglerne herom i Lov om åben uddannelse.

§ 5. Uddannelsen udgør enten 2,05 årsværk eller 2,65 årsværk svarende til henholdsvis 123 point og 159 point i European Credit Transfer System (ECTS), hvor 60 ECTS-point svarer til en heltidsstuderendes arbejde i 1 år, alt efter hvilke linjefag, den studerende vælger, jf. stk. 2. Uddannelsen består af følgende uddannelseselementer: linjefag, pædagogiske fag og praktik, jf. dog § 6. Mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for de enkelte fag i uddannelsen, jf. stk. 2 og 3, fremgår af Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Stk. 2. De studerende skal vælge to linjefag, hvoraf det ene skal være på 0,6 årsværk svarende til 36 ECTS-point, og det andet kan være på enten 1,2 årsværk svarende til 72 ETCS-point eller på 0,6 årsværk svarende til 36 ECTS-point. Linjefag på 72 ECTS-point er dansk (aldersspecialiseret), matematik (aldersspecialiseret), engelsk, fysik/kemi, natur/teknik, historie og idræt. Linjefag på 36 ECTS-point er billedkunst, biologi, dansk som andetsprog, fransk, geografi, hjemkundskab, kristendomskundskab/religion, materiel design, musik, samfundsfag, specialpædagogik og tysk.

Stk. 3. De pædagogiske fag i form af almen didaktik, psykologi og pædagogik udgør tilsammen 0,55 årsværk svarende til 33 ECTS-point.

Stk. 4. I uddannelsen indgår endvidere praktikforløb på i alt 0,3 årsværk svarende til 18 ECTS-point, som finder sted i folkeskolen eller i en fri grundskole og omfatter undervisningstimer og deltagelse i øvrige læreropgaver under vejledning af en eller flere praktiklærere. Målet med praktikken er at skabe en kobling mellem teori og praksis med henblik på, at den studerende erhverver færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. Den studerendes linjefag indgår i praktikken, som koordineres med de øvrige dele af uddannelsen.

Kapitel 4

Merit

§ 6. Studerende har ret til merit for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer. Merit gives af den enkelte uddannelsesinstitution på baggrund af gennemført undervisning og beskæftigelse, der står mål med de fag, uddannelsesdele og praktikdele, der søges merit for.

Stk. 2. Undervisningsministeriet udarbejder efter drøftelse med professionshøjskolerne en oversigt over forudgående kvalifikationer, som erstatter fag eller praktikforløb. Institutionerne er forpligtede til at anerkende de kvalifikationer og kompetencer, der fremgår af oversigten, som meritgivende. Oversigten vil fremgå af Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kapitel 5

Adgang til linjefag

§ 7. Den studerende har adgang til de enkelte linjefag i uddannelsen, når den pågældende i et eller flere af de adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer, der er fastsat for de pågældende linjefag i bilag 5 til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, efter 7-trinsskalaen, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, mindst har opnået karakteren 7 på B-niveau eller karakteren 02 på A-niveau, jf. dog stk. 2. Adgang til linjefaget dansk (aldersspecialiseret) forudsætter, at den studerende i dansk på gymnasialt A-niveau efter 7-trinsskalaen mindst har opnået karakteren 7, jf. stk. 1, 1. pkt. Den adgangsgivende karakter skal være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter i det pågældende fag.

Stk. 2. Studerende, der påbegynder deres første linjefag i 2008, har uanset stk. 1 adgang til dette fag, når den studerende i et eller flere af de adgangsgivende gymnasiale fag og niveauer efter 7-trinsskalaen mindst har opnået karakteren 02 på B-niveau, jf. stk. 1, 3. pkt.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde og efter en konkret og individuel vurdering kan uddannelsesinstitutionen give en studerende adgang til et eller flere linjefag uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2, såfremt institutionen vurderer, at den studerende har de nødvendige faglige kvalifikationer til at følge niveauet i undervisningen og gennemføre faget.

§ 8. Studerende, der i medfør af § 7 ikke har adgang til et eller flere ønskede linjefag, har, såfremt de opfylder betingelserne i Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen), mulighed for også efter optagelse på meritlæreruddannelsen gennem gymnasial supplering at erhverve tilstrækkelige forudsætninger til at optages på og gennemføre det eller de pågældende linjefag.

§ 9. Uddannelsesinstitutionen kan i studieordningen fastsætte en adgangsbegrænsning for, hvor mange studerende der kan optages på et givet linjefag, herunder fælles- og specialiseringsforløb.

Stk. 2. Har uddannelsesinstitutionen fastsat adgangsbegrænsning til linjefag efter stk. 1, skal institutionen i studieordningen fastlægge nærmere kriterier for optagelse på de pågældende linjefag, idet optagelse skal ske efter de studerendes kvalifikationer. Institutionen kan ikke i medfør af 1. pkt. fastsætte lavere krav for optagelse på de enkelte linjefag end, hvad der følger af § 7, stk. 1 og 2.

Kapitel 6

Prøver og bedømmelse

§ 10. For prøver og bedømmelse ved uddannelsens linjefag og pædagogiske fag gælder reglerne i kapitel 6 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

§ 11. Praktikforløb afsluttes med bedømmelsen Bestået/Ikke-bestået. Bedømmelse af praktikken foretages af uddannelsesinstitutionen efter en skriftlig begrundet indstilling fra praktikstedet. Der skal desuden foreligge en skriftligt begrundet indstilling fra en eller flere af uddannelsesinstitutionens undervisere af, hvorledes den studerendes præstation skal bedømmes, jf. § 53, stk. 2 i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Stk. 2. Studerende, der får bedømmelsen Ikke-bestået i henhold til stk. 1, kan gå praktikforløbet om én gang på samme praktiksted eller, hvis den studerende ønsker det, på et andet praktiksted. Bedømmes en praktikperiode, som den studerende har gået om, fortsat Ikke-bestået, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan, hvis ganske særlige grunde taler derfor, give en studerende mere end en mulighed for at gå en praktikperiode, der er bedømt Ikke-bestået, om. Procedurer herfor fastsættes i studieordningen.

§ 12. Om prøver og bedømmelser gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (prøvebekendtgørelsen).

Kapitel 7

Studieordning

§ 13. Studieordningen indeholder de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om

1) uddannelsens tilrettelæggelse, jf. § 4 og § 5, herunder forskellige undervisnings- og arbejdsformer samt samspillet mellem pædagogiske fag, linjefag og praktik,

2) udbuddet af linjefag

3) eksamen og prøver, herunder for de enkelte fag om

a) eksamensterminer, prøveformer og eksaminationstider og

b) eventuelle delprøver og disses bedømmelse, og

4) praktik, herunder mål, progression, vejledning og bedømmelse.

Stk. 2. Studieordningen kan indeholde hjemmel for uddannelsesinstitutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer af studieordningen indhenter institutionen en udtalelse fra censorformandskabet, jf. prøvebekendtgørelsen.

Stk. 4. Studieordningen, herunder væsentlige ændringer i denne, træder i kraft ved studieårets begyndelse og skal indeholde overgangsregler. Censorformandskabet skal orienteres om studieordningen og ændringer heri.

Stk. 5. Gældende studieordninger skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Stk. 6. Institutionerne koordinerer deres studieordninger, så der sikres ensartethed i uddannelsen på landsplan.

Kapitel 8

Klageregler

§ 14. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet af den, afgørelsen angår, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der videresender klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentaren skal medsendes til ministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 15. Institutionernes afgørelser om merit kan for så vel danske som udenlandske kvalifikationer, jf. § 6, indbringes for Kvalifikationsnævnet, jf. Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 16. Klager over prøver og eksamen er omfattet af prøvebekendtgørelsens regler, jf. § 12.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionens beslutning om at bedømme en studerendes praktik som Ikke-bestået kan indbringes for Undervisningsministeriet efter retningslinjerne i § 14.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008 og har virkning for studerende, der påbegynder uddannelsen efter dette tidspunkt, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 340 af 12. maj 2003 om uddannelsen til meritlærer ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Institutionerne kan for studieåret 2008/2009 vælge at undlade at udbyde meritlæreruddannelsen i henhold til denne bekendtgørelse. I så fald udbydes meritlæreruddannelsen i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse.

Stk. 4. Studerende, der er begyndt på uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 12. maj 2003 om uddannelsen til meritlærer, kan færdiggøre uddannelsen i henhold til den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse frem til den 1. juli 2012.

Stk. 5. Adgangskravet i § 3 stk. 1, nr. 2, litra a, evalueres senest ved udgangen af 2011.
Undervisningsministeriet, den 3. juli 2008
P.M.V.
Jens Strunge Bonde
Afdelingschef
/ Trine Ingemansen

Related Laws