Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken


Published: 2008-09-03

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1   Almindelige bestemmelser

Kapitel 2   Valg af menighedsråd

Kapitel 3   Præstevalg

Kapitel 3a   Koordineringsudvalg

Kapitel 4   Økonomi

Kapitel 5   Evaluering

Kapitel 6   Ikrafttræden
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken

I medfør af § 5 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007, og § 8, stk. 3 og stk. 4 og § 9, stk. 3 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 8 af 3. januar 2007 fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Danmark inddeles i følgende områder (menighedsrådskredse), for hvilke der er ansat faste præster for de døves menigheder:

1) Danmark øst for Storebælt omfattende Københavns Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift og Lolland-Falsters Stift under tilsyn af biskoppen over Københavns Stift.

2) Nordjylland og Midtjylland, omfattende Aalborg Stift, Århus Stift, Viborg Stift samt Hedensted Provsti og Vejle Provsti i Haderslev Stift og Skjern, Ringkøbing og Grene provstier i Ribe Stift under tilsyn af biskoppen over Aarhus Stift.

3) Syddanmark omfattende Fyens Stift, Haderslev Stift med undtagelse af Hedensted Provsti og Vejle Provsti og Ribe Stift med undtagelse af Skjern, Ringkøbing og Grene provstier under tilsyn af biskoppen over Haderslev Stift.

Stk. 2. Såfremt der er flere døvepræster i et område, fordeler disse præster selv opgaverne mellem sig.

Stk. 3. Kirkeministeriet ansætter en provst for døvemenighederne (døveprovsten).

Stk. 4. Provstefunktionen omfatter de døves menigheder som er forankret i Københavns Stift, Århus Stift og Haderslev Stift og de til menighederne knyttede 3 menighedsråd og døvepræster. Døvepræster, samt alle præster og provster i de 3 stifter kan søge stillingen. Døveprovsten er, såfremt der ikke er tale om en døvepræst, pligtig til at gennemgå en uddannelse efter Kirkeministeriets nærmere bestemmelse, herunder i dansk tegnsprog, og i et omfang deltage i døvearbejde.

§ 2. Hvert område har et menighedsråd, der består af 6 valgte medlemmer, der vælges efter reglerne i denne bekendtgørelse, samt den eller de ved menigheden ansatte præster.

§ 3. Hver af de i § 1 nævnte 3 menighedsrådskredse deles i 4 distrikter. I hvert af de 2 distrikter, hvor det største og det næststørste antal medlemmer af menigheden har bopæl eller er optaget som medlem, vælges der af og blandt de på valglisten optagne valgberettigede 2 medlemmer til menighedsrådet og 2 stedfortrædere. I hvert af de øvrige 2 distrikter vælges 1 medlem til menighedsrådet og 1 stedfortræder.

Stk. 2. Den nærmere afgrænsning af distrikterne fastsættes af den kirkebogsførende døvepræst og biskoppen efter forhandling med menighedsrådets valgte medlemmer.

Stk. 3. Det er kun muligt at være medlem af én menighedsrådskreds og tilknyttet ét distrikt.

Stk. 4. Døve medlemmer af folkekirken er som udgangspunkt medlem af menighedsrådskredsen i det distrikt, hvor de har bopæl.

Stk. 5. Ønskes optagelse som medlem i et andet distrikt eller anden menighedsrådskreds, end hvad der følger af bopæl, rettes henvendelse til valgbestyrelsen i den menighedsrådskreds, hvor der søges om optagelse og dermed ret til kirkelig betjening.

Stk. 6. Valgbestyrelsen i den menighedsrådskreds, hvor der søges om optagelse, giver meddelelse om skiftet til valgbestyrelsen i medlemmets bopælsmenighedsrådskreds.

Kapitel 2

Valg af menighedsråd

§ 4. Menighedsrådene vælges for 4 år, svarende til valgperioden for de ordinære menighedsråd. Mandaterne bortfalder dog i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted.

Stk. 2. Ordinære valg foregår i perioden fra den 1. september til kirkeårets begyndelse.

Stk. 3. Såfremt der afholdes ekstraordinært valg, gælder valget kun for resten af valgperioden.

§ 5. Valgret har døve medlemmer af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Stk. 2. Døve valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsrådet.

Stk. 3. Døve personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, har ikke valgret.

Stk. 4. Vælgere kan udøve deres valgret i den menighedsrådskreds, hvor de har fast bopæl i et distrikt, eller hvor de senest ét år inden valgdagen er optaget som medlem i et distrikt.

§ 6. Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne i § 5 for valgret.

Stk. 2. Præster ansat i folkekirken er ikke valgbare.

§ 7. Valget forberedes og ledes i hver menighedsrådskreds af en valgbestyrelse, der består af den kirkebogsførende præst, en af biskoppen udpeget person samt af yderligere 2 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets valgte medlemmer.

§ 8. Valgbestyrelsen udarbejder en valgliste for hvert af de 4 distrikter, som menighedsrådskredsen består af.

Stk. 2. Vælgerne optages på valglisten for det distrikt i menighedsrådskredsen, hvor vælgeren har fast bopæl, eller hvor de er optaget som medlemmer, jf. § 3, stk. 5.

Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

Stk. 4. De, der er optaget på valglisten, men ikke på afstemningsdagen har bopæl i distriktet eller senest ét år inden valgdagen er optaget som medlem i et distrikt i menighedsrådskredsen eller som på afstemningsdagen ikke er medlem af folkekirken, har ikke ret til at afgive stemme.

§ 9. I perioden indtil afstemningsdagen i distriktet, skal den i § 8 nævnte valgliste suppleres med personer, som enten fejlagtigt ikke er optaget på valglisten, eller som senest en uge inden den første afstemningsdag i menighedsrådskredsen har fået fast bopæl i det pågældende distrikt.

Stk. 2. I perioden indtil afstemningsdagen i distriktet skal personer, som fejlagtigt er optaget på valglisten, jf. § 8, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeretten, slettes.

Stk. 3. Valgbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse på eller slettelse af valglisten, jf. stk. 1-2. Valgbestyrelsens afgørelse kan påklages til Kirkeministeriet.

§ 10. Den enkelte valgberettigede kan i forbindelse med en gudstjeneste i distriktet i perioden fra valglistens udarbejdelse, jf. § 8, til en uge før den første afstemningsdag i menighedsrådskredsen få oplyst, om vedkommende er optaget på valglisten.

Stk. 2. Oplysningen efter stk. 1 kan endvidere fås ved henvendelse til valgbestyrelsen.

Stk. 3. Klage over egen udeladelse af valglisten eller andres uberettigede optagelse på valglisten indgives skriftligt til valgbestyrelsen, der snarest afgør klagen. Valgbestyrelsens afgørelse kan påklages til Kirkeministeriet.

§ 11. Valget i hvert distrikt foretages på en af valgbestyrelsen fastsat dag, jf. § 4, stk. 2, i forbindelse med en af gudstjenesterne i distriktet. Valgret udøves ved personligt møde på valgstedet.

Stk. 2. I øvrigt fastsætter valgbestyrelsen alle til valgets foretagelse fornødne frister samt nærmere bestemmelser vedrørende kandidatopstilling, stemmeafgivning m.v.

Stk. 3. Samtlige bekendtgørelser vedrørende valget, herunder om tid og sted for de i § 10, stk. 1, nævnte gudstjenester, opstilling af kandidater, valgets afholdelse og resultatet af valget m.m. sker dels ved de ordinære gudstjenester i distriktet dels i menighedernes blade og Døvebladet samt eventuelt tillige på anden efter valgbestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde.

§ 12. Ekstraordinært valg kan afholdes efter Kirkeministeriets bestemmelse. Tidspunktet for valgets afholdelse fastsættes i så tilfælde af ministeriet.

Kapitel 3

Præstevalg

§ 13. Menighedsrådet afgiver indstilling om ansættelse i stilling som præst for døvemenigheden.

Stk. 2. Ved konstitution i stilling som præst for døvemenigheden af mindre end 1 års varighed indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd og døveprovsten.

§ 14. Efter ansøgningsfristens udløb sender biskoppen de indkomne ansøgninger gennem døveprovsten til menighedsrådets formand. Biskoppen berammer et orienterende møde med menighedsrådet. Mødet bør finde sted snarest muligt efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige menighedsrådsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Menighedsrådets indstilling må i så fald heller ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5.

Stk. 4. På det orienterende møde, der ledes af biskoppen eller af døveprovsten på biskoppens vegne, gennemgår biskoppen (døveprovsten) de indkomne ansøgninger. Biskoppen bistås på mødet af en autoriseret tegnsprogstolk. Døveprovsten deltager i mødet sammen med biskoppen, såfremt biskoppen ønsker det.

§ 15. Hvis et eller flere menighedsrådsmedlemmer anmoder om det, eller hvis biskoppen anser det for ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, eventuelt i forbindelse med indstillingsmødet. Bestemmelsen i § 14, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 16. Indstillingsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at formanden for menighedsrådet har modtaget ansøgningerne. Denne frist kan forlænges af biskoppen.

Stk. 2. Før indstillingsmødet gennemgår biskoppen eller døveprovsten reglerne for stillingens besættelse. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere. Bestemmelsen i § 14, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indstillingen foretages derefter i et møde uden biskoppens eller døveprovstens deltagelse. Heller ikke præster kan deltage i dette møde.

§ 17. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke ønsker at stemme på nogen af ansøgerne, afleverer den pågældende blank stemmeseddel. Dette gælder både ved første afstemning og ved de følgende. Blanke stemmesedler medregnes som afgivne stemmer.

§ 18. Indstillingen skal omfatte 2 af de ansøgere, der er faldet stemmer på ved første afstemning. Er der ved første afstemning kun faldet stemmer på 1 ansøger, afgøres det ved de følgende afstemninger, hvem der yderligere skal indstilles. En ansøger, der ved første afstemning har opnået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er dermed indstillet som nr. 1.

Stk. 2. Ved anden afstemning kan der afgives stemmer på alle ansøgere, der har fået stemmer ved første afstemning, dog ikke på en ansøger, der allerede ved 1. afstemning er indstillet som nr. 1. Hvis der ved første afstemning kun er faldet stemmer på 1 ansøger, kan der ved anden afstemning også stemmes på ansøgere, som ikke har fået stemmer ved første afstemning.

Stk. 3. Den, der ved anden afstemning opnår flest stemmer, er derved indstillet som nr. 1 eller - hvis nr. 1 er udpeget allerede ved første afstemning - som nr. 2. Ved stemmelighed indstilles de pågældende sideordnet som nr. 1 henholdsvis nr. 2. Såfremt to ansøgere indstilles sideordnet som nr. 1 eller som nr. 2 foretages ikke yderligere afstemning.

Stk. 4. Ved tredje afstemning, jf. dog stk. 3, sidste punktum, stemmes der efter samme regler som angivet i stk. 2-3 for at udpege nr. 2. Sådan afstemning foretages, selvom der kun kan afgives stemme på én ansøger.

Stk. 5. Hvis et teologisk retningsbestemt mindretal i menighedsrådet påberåber sig bestemmelsen i ansættelseslovens § 11, stk. 3, omfatter menighedsrådets indstilling foruden de ansøgere, som i medfør af stk. 1-4 bliver indstillet som nr. 1 og nr. 2, de øvrige ansøgere, som har opnået stemmer i første afstemningsrunde. Ethvert af mindretallets medlemmer kan ved ansøgningernes fremsendelse ledsage disse med en begrundelse for påberåbelsen af lovens § 11, stk. 3.

Stk. 6. Indstillingsmødets resultat, herunder de ved alle afstemninger faldne stemmetal, tilføres beslutningsprotokollen, som underskrives af samtlige mødedeltagere. Udskrift af protokollen vedrørende det i § 16, stk. 2, omtalte møde og vedrørende indstillingsmødet sendes umiddelbart efter det sidste mødes afslutning sammen med sagens akter og alle ansøgningerne gennem døveprovsten til biskoppen.

§ 19. Efter modtagelsen af protokollatet og døveprovstens udtalelse afgiver biskoppen sin indstilling til kirkeministeren. Er der flere præstestillinger ved døvemenigheden, skal biskoppen udtale sig om, hvorvidt der er grundlag for, at hensyn til mindretal i menighedsrådskredsen inddrages i overvejelserne, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Forinden biskoppen afgiver den i stk. 1, 2. pkt., nævnte udtalelse, skal menighedsrådet gøres bekendt med dens indhold og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse herom. Biskoppen kan fastsætte en frist for afgivelse af menighedsrådets udtalelse.

§ 20. Såfremt bestemmelsen om kåring, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 12, finder anvendelse, kan biskoppen, såfremt forholdene begrunder det, bestemme, at menighedsmødet, jf. lov om ansættelse i folkekirken m.v. § 12, stk. 2, skal deles i flere møder. Møderne skal ikke afholdes samtidig.

Stk. 2. Biskoppen og eventuelle mødeledere, jf. lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. § 12, stk. 2, bistås under møderne af en autoriseret tegnsprogstolk.

§ 21. Præster må ikke deltage i andre møder vedrørende ansættelse i præstestilling for døvemenigheden end de møder, der er omtalt i § 14, stk. 4, § 15 og § 16, stk. 2.

§ 22. Stedfortrædere skal indkaldes for valgte medlemmer, der er forhindret i at deltage i møder, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med ansættelse i stilling som præst for døvemenigheden.

Stk. 2. Ethvert af menighedsrådets valgte medlemmer kan forlange, at også vedkommendes stedfortræder indkaldes til forberedende møder, herunder forhandlinger med ansøgere. Bestemmelsen i § 14, stk. 3, gælder også for stedfortrædere.

§ 23. Hvis formanden for menighedsrådet er forhindret i at deltage i et møde, varetager næstformanden de forpligtelser, der er tillagt formanden ved foranstående bestemmelser.

§ 24. Ansøgere, der af menighedsrådet er anmodet om at prædike eller bedt til en samtale, er berettiget til dækning af rejseudgifter efter de laveste satser, der gælder for tjenesterejser for statens tjenestemænd. Udgifterne afholdes af fællesfonden.

Kapitel 3a

Koordineringsudvalg

§ 24 a. Der etableres et koordineringsudvalg for døvemenighederne.

Stk. 2. Koordineringsudvalget består af fire medlemmer: Døveprovsten og et valgt lægt medlem fra hver af de tre menighedsråd. De valgte medlemmer kan anmode en af menighedens præster om at deltage som observatør i et eller flere møder.

Stk. 3. Valgret til koordineringsudvalget har medlemmer af menighedsrådet.

Stk. 4. Valgbar er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af menighedsrådet.

Stk. 5. Ordinært valg til koordineringsudvalg skal foretages inden udgangen af marts måned i året efter, at ordinært valg til menighedsrådene har fundet sted. Valget gælder fra 1. april, og funktionsperioden er 4 år. Første gang koordineringsudvalget etableres vælges medlemmerne dog i umiddelbar forlængelse af det ordinære valg til menighedsråd med virkning fra 1. søndag i advent 2008.

§ 24 b. Koordineringsudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Valget sker ved skriftlig afstemning på udvalgets konstituerende møde, som døveprovsten indkalder til. Valget har virkning for udvalgets funktionsperiode. Medlemmerne af udvalget har pligt til at modtage valg som formand og næstformand. Provstens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Stk. 2. Udvalget kan beslutte at tillægge formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, såfremt denne er valgt medlem af udvalget. Kirkeministeren kan fastsætte nærmere regler om formandshonoraret.

Stk. 3. Udvalgets beslutninger træffes i møder. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Stk. 4. Døveprovsten virker som udvalgets forretningsførende medlem og drager omsorg for udførelsen af udvalgets beslutninger.

Stk. 5. Møderne er offentlige. Udvalget kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt eller ønskeligt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning forhandles for lukkede døre, hvis det bestemmes af udvalget eller af formanden. Udvalget kan tillade personer, der er ansat af udvalget, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

Stk. 6. Koordineringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Er der uenighed i udvalget om forretningsgangen, kan spørgsmål herom forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.

Stk. 7. De i lov om menighedsråd § 46, stk. 1, nævnte regler om annullation og suspension af beslutninger finder tilsvarende anvendelse over for koordineringsudvalgets og de tre døvemenighedsråds beslutninger, der strider mod lovgivningen. Endvidere finder de i lov om menighedsråd § 46, stk. 2-5, og § 48 nævnte regler om pålæggelse af tvangsbøder i forbindelse med ulovlige undladelser, anlæggelse af erstatningssager ved domstolene, frafald af erstatningsanlæg mod betaling af erstatningsretlig bod samt nedsættelse eller helt bortfald af en erstatning tilsvarende anvendelse over for medlemmer af koordineringsudvalget og medlemmerne af de tre døvemenighedsråd, der er ansvarlige for en undladelse eller for, at en kirkekasse eller Koordineringsudvalgskassen er påført et tab.

Stk. 8. Stiftsøvrighedens afgørelser efter stk. 7, 1. pkt., kan af koordineringsudvalget og de tre døvemenighedsråd indbringes for kirkeministeren. Stiftsøvrighedens afgørelser efter stk. 7, 2. pkt., kan af de pågældende medlemmer af koordineringsudvalget og medlemmerne af de tre døvemenighedsråd indbringes for kirkeministeren. Det er Stiftsøvrigheden i det stift, hvor døveprovsten har sin ansættelse, som har de omtalte tilsynsbeføjelser.

§ 24 c. Koordineringsudvalget har ansvaret for fordeling af den samlede bevilling til døvemenighederne og skal koordinere arbejdet mellem døvemenighederne. Udvalget skal godkende det samlede konsoliderede årsregnskab for døvemenighederne og fremsende det til Kirkeministeriet.

Kapitel 4

Økonomi

§ 25. Menighedsrådene har hver deres kirkekasse. Menighedsrådene er ansvarlige for budget og regnskab vedrørende deres døvemenighed.

Stk. 2. De døves menigheder er én regnskabsførende institution under fællesfonden, jf. senest bekendtgørelse nr. 1504 af 14. december 2006 og udarbejder budget og regnskab efter bestemmelser fastsat af Kirkeministeriet.

§ 26. Der oprettes en koordineringsudvalgskasse, der bestyres af koordineringsudvalget.

Stk. 2. Koordineringsudvalgskassen kan anvendes til at finansiere konvent for døvepræsterne, deltagelse i nordiske og internationale døvepræstemøder og fælles opgavevaretagelse for døvemenighederne.

Stk. 3. Udgifterne til valg af koordineringsudvalg og til disses møder, herunder honorar til formanden, befordringsgodtgørelse og diæter til de valgte medlemmer samt udvalgenes udgifter til medhjælp, kontorartikler m.v., udredes af koordineringsudvalgskassen efter kirkeministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Udgifter til koordineringsudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser m.v., der må anses af betydning for udøvelsen af hvervet som koordineringsudvalgsmedlem, afholdes af Døvemenighedernes koordineringsudvalgskasse. Der vil endvidere efter kirkeministerens bestemmelse af koordineringsudvalgskassen kunne ydes valgte udvalgsmedlemmer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i sådanne kurser m.v.

§ 27. Koordineringsudvalget får udbetalt den samlede bevilling for døvemenighederne. Efter fordeling af bevillingen i udvalget vil pengene blive stillet til rådighed for døvemenighederne.

Stk. 2. Koordineringsudvalget har mulighed for at tilbageholde en reserve på op til 5 % af den samlede bevilling til uforudsete udgifter.

Kapitel 5

Evaluering

§ 28. Der gennemføres en evaluering af struktur mv. senest 4 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 886 af 20. september 2005 om menighedsråd for døvemenighederne i folkekirken ophæves.
Kirkeministeriet, den 3. september 2008
Birthe Rønn Hornbech
/ Paolo Perotti

Related Laws