Law Amending The Law On State Education (Su-Law) (Increase Tax Allowance, Dependents And Disability Allowance, End Of Double Clip System, Mandatory Digital Application, Flexible Credit Arrangement, Etc.)


Published: 2008-12-27

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

(Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 208 af 31. marts 2008 og lov nr. 374 af 26. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 2. pkt., ændres »Duborgskolen i Flensborg« til: »Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig«.

2. I § 2, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Betingelsen gælder herudover ikke for uddannelsessøgende, der ikke er registreret i CPR som udrejst, jf. § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale Personregister.«

3. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Studielån efter stk. 1, nr. 2, gives kun sammen med stipendium.«
Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.4. I § 8, stk. 4, nr. 2, 2. pkt., ændres »navn, adresse og personnumre« til: »navn og adresse«.

5. I § 10 a, stk. 1, § 24, stk. 7, nr. 2, 2. pkt., og stk. 9, og § 46, stk. 5, ændres »§ 7, stk. 2« til: »§ 7, stk. 3«.

6. I § 10 a, stk. 1, ændres »6.370 kr.« til: »7.120 kr.«

7. I § 10 a, stk. 2, ændres »§ 14, § 19, stk. 5, og § 20, stk. 2-5« til: »§ 14 og § 19, stk. 5«.

8. I § 10 b, stk. 1, og § 39, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 7, stk. 3, nr. 1« til: »§ 7, stk. 4, nr. 1«.

9. I § 10 b, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 3, nr. 2« til: »§ 7, stk. 4, nr. 2« og »715 kr.« til: »2.000 kr.«

10. I § 10 b, stk. 3, og § 22, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 4« til: »§ 7, stk. 5«.

11. § 10 b, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

12. I § 11, stk. 2, ændres »§ 20, stk. 2-6« til: »regler fastsat i medfør af § 20 a«.

13. § 12 affattes således:

»§ 12. De beløb, der er nævnt i §§ 8-11, reguleres én gang årligt den 1. januar.

Stk. 2. Beløbene reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes, afhængig af om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænser. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.«

14. § 13, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Undervisning på folkeskoleniveau og almen voksenuddannelse. Sammen med uddannelsesstøtte til almen voksenuddannelse kan der gives uddannelsesstøtte til forberedende voksenundervisning (FVU) til uddannelsessøgende på 18 og 19 år.«

15. I § 13, stk. 3, og § 22, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 5« til: »§ 7, stk. 6«.

16. § 20 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 20. Uddannelsessøgende kan vælge klip fra for en eller flere måneder i støtteåret. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fravalg af klip, herunder frister for fravalget.

§ 20 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der i uddannelser, der omfatter lønnet praktik, kan udbetales uddannelsesstøtte med dobbelt sats i måneden før den første lønnede praktikperiode.«

17. I § 22, stk. 2, ændres »§ 7, stk. 2 og 3« til: »§ 7, stk. 3 og 4«.

18. § 24, stk. 1, affattes således:

»Laveste fribeløb udgør

1) 6.370 kr. for uddannelsessøgende, der modtager SU uden for klippekortet, og

2) 7.870 kr. for uddannelsessøgende, der modtager SU inden for klippekortet.«

19. I § 24, stk. 5, og § 25, stk. 5, ændres »§ 12, stk. 3« til: »§ 12«.

20. I § 24, stk. 7, nr. 2, 1. pkt., indsættes efter »i henhold til«: »lov om arbejdsskadesikring,«.

21. I § 25, stk. 4, ændres »hver af ansøgers søskende« til: »hvert af forældrenes børn«.

22. I § 25, stk. 7, ændres »navn, adresse og personnummer« til: »navn og adresse«.

23. § 25, stk. 8, nr. 1, affattes således:

»1) om, hvornår forholdene hos kun den ene af forældrene skal lægges til grund for beregning af tillæg til grundstipendiet, jf. stk. 2 og 4,«

24. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 2, 2 a, 8, 10 a, 10 b, 11 og 25« til: »§§ 2, 2 a, 8, 10 a, 10 b, 11 og 14, § 19, stk. 3 og 4, og § 25«.

25. Efter § 38 indsættes:

»Kapitel 10 a

Ansøgning om og udbetaling af uddannelsesstøtte m.v.

§ 38 a. Den uddannelsessøgende skal indgive ansøgning og modtage afgørelser og meddelelser om uddannelsesstøtte i elektronisk form, jf. § 43 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om,

1) i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indgives i papirform, og

2) hvilke afgørelser og meddelelser uanset bestemmelsen i stk. 1 der kan afgives i papirform.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om

1) indhold og udformning af ansøgninger,

2) frister for ansøgninger,

3) frister for indgivelse af oplysninger og

4) frister for tilbagebetalinger.

§ 38 b. Uddannelsesstøtte udbetales til den uddannelsessøgendes Nemkonto.

Stk. 2. Uddannelsesstøtte udbetales forud i månedlige rater, jf. dog §§ 38 c og 38 d, og kan tidligst udbetales fra begyndelsen af den måned, hvor ansøgning om støtte er modtaget

1) i styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 38 a, stk. 1, eller

2) på uddannelsesinstitutionen eller i styrelsen, jf. regler fastsat i medfør af § 38 a, stk. 2, nr. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne i stk. 2.

§ 38 c. Studielån, der er omfattet af § 9 og § 10 b, stk. 3, frigives til disposition med et månedligt beløb, jf. § 7, stk. 2 og 5, og udbetales, når den uddannelsessøgende har indgivet en anmodning om udbetaling gennem styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 43 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Studielån efter § 10 b, stk. 3, der gives sammen med slutlån, jf. § 7, stk. 5, frigives dog først til disposition, når den uddannelsessøgende i samme måned får slutlånet udbetalt, jf. § 38 d.

Stk. 2. Den uddannelsessøgende skal angive, med hvilket beløb det disponible studielån skal udbetales.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved

1) støtteårets udgang,

2) afbrud af uddannelsen,

3) orlov og

4) inaktivitet.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af studielån, herunder om frister, udbetalingstidspunkter, grænse for mindsteudbetaling og meddelelse om lånebetingelser og vilkår.

§ 38 d. Slutlån, der er omfattet af § 10, frigives til disposition med et månedligt beløb og udbetales, når den uddannelsessøgende har indgivet en anmodning om udbetaling gennem styrelsens elektroniske selvbetjeningssystem, jf. § 43 a, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Beløb efter stk. 1, der er til disposition, men ikke er udbetalt, bortfalder ved

1) støtteårets udgang,

2) afbrud af uddannelsen,

3) orlov og

4) inaktivitet.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling af slutlån, herunder om frister, udbetalingstidspunkter og meddelelse om lånebetingelser og vilkår.

§ 38 e. Den uddannelsessøgende skal oplyse sit personnummer ved ansøgning om uddannelsesstøtte og ved henvendelse til styrelsen i øvrigt.«

26. § 39, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Styrelsen kan hos told- og skatteforvaltningen, Det Centrale Personregister og andre myndigheder indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende og dennes forældre, der er nødvendige for tildeling, beregning og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, bopæl, antallet af ansøgers og dennes forældres børn under 18 år samt opholdsgrundlag for udenlandske statsborgere.«

27. § 39, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1-4 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form.«

28. § 41 ophæves.

29. § 42, stk. 1, affattes således:

»De afgørelser, som styrelsen kan træffe, kan efter styrelsens bestemmelse helt eller delvis henlægges til uddannelsesinstitutionerne. Styrelsen kan også bestemme, at en uddannelsesinstitution træffer afgørelser om uddannelsesstøtte til uddannelsessøgende, der er indskrevet på og gennemgår uddannelse på en anden uddannelsesinstitution. Uddannelsesinstitutionen kan indhente de oplysninger, der er nævnt i § 39, stk. 1-3, jf. stk. 9, og oplysninger fra andre uddannelsesinstitutioner, der har betydning for afgørelser om uddannelsesstøtte, hvis en afgørelse er henlagt til institutionen, eller hvis det følger af loven, at institutionen skal træffe afgørelsen.«

30. § 43, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Undervisningsministeren kan fastsætte regler om institutionernes administration i forbindelse med tildelingen af støtten, og kan herunder fastsætte regler om institutionernes bistand til de uddannelsessøgende i forbindelse med ansøgning om og udbetaling af uddannelsesstøtte. Styrelsen kan bestemme, at en uddannelsesinstitution bistår styrelsen på en anden eller flere andre uddannelsesinstitutioners vegne.«

31. I § 43 a, stk. 1, 2. pkt., ændres », lånedokumenter og ved afgivelse af oplysninger, jf. § 39, stk. 9, nr. 2, 3 og 6« til: »og ved afgivelse af oplysninger«.

32. § 62, stk. 7, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 10 a, stk. 2, § 11, stk. 2, § 20 og § 20 a i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 7, 12 og 16, samt ophævelsen af samme lovs § 10 b, stk. 4, 2. pkt., og § 62, stk. 7, jf. denne lovs § 1, nr. 11 og 32, træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af SU-lovens § 12, §§ 38 a-38 e, § 39, stk. 9, og § 43 a, stk. 1, 2. pkt., som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 13, 19, 25, 27 og 31, jf. dog stk. 5, samt for ophævelsen af § 41, jf. denne lovs § 1, nr. 28.

Stk. 4. § 2, stk. 3, 3. pkt., i SU-loven som indsat ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning for ansøgninger om godkendelse af uddannelser i udlandet som støtteberettigende, der modtages i styrelsen den 1. januar 2009 eller senere.

Stk. 5. Reguleringen efter SU-lovens § 12, stk. 3, sker første gang med virkning fra den 1. januar 2009 for de støttesatser og beløbsgrænser, der er nævnt i SU-lovens § 10 a, stk. 1, § 10 b, stk. 2, og § 24, stk. 1, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 6, 9 og 18.
Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008
MARGRETHE R.
/ Bertel Haarder

Related Laws