změna zákona o vysokých školách


Published: 2001

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
147/2001 Sb.ZÁKONze dne 4. dubna 2001,kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č.

210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a

organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a

Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IZměna zákona o vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

ve znění zákona č. 210/2000 Sb., se mění takto:1. V § 2 odstavec 4 zní:"(4) Vysoká škola univerzitní může uskutečňovat všechny typy studijních

programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou,

uměleckou nebo další tvůrčí činnost.".2. V § 2 odst. 5 první věta zní: "Vysoká škola neuniverzitní

uskutečňuje bakalářské studijní programy a může též uskutečňovat

magisterské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou,

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.".3. V § 20 odst. 3 se slova "ani k peněžitému nebo nepeněžitému vkladu

do obchodní společnosti nebo družstva" zrušují a na konci odstavce se

doplňují věty, které zní: "Veřejná vysoká škola není oprávněna se stát

společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní

společnosti. Dále veřejná vysoká škola není oprávněna vkládat do

obchodní společnosti nebo družstva nemovité věci nabyté do vlastnictví

veřejných vysokých škol z vlastnictví státu a poskytnutou dotaci podle

§ 18 odst. 3. Podmínkou peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických

osob je stanovení pravidel vnitřním předpisem veřejné vysoké školy.".4. V § 45 odstavec 1 zní:"(1) Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu

povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském

studijním programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a

metody; obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.".5. V § 46 odstavec 2 zní:"(2) Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní

program; standardní doba tohoto studia je nejméně jeden a nejvýše tři

roky. V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního programu, může

být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který

nenavazuje na bakalářský studijní program; v tomto případě je

standardní doba studia nejméně čtyři a nejvýše šest roků.".6. V § 48 odstavec 1 zní:"(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním

programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného

vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s

vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích. Podmínkou

přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na

bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v

bakalářském studijním programu.".7. V § 49 odstavec 1 zní:"(1) Vysoká škola nebo fakulta může stanovit další podmínky přijetí ke

studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo

prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké

školy; v případě přijímání ke studiu v magisterském studijním programu,

který navazuje na bakalářský studijní program, též podmínky týkající se

příbuznosti studijních oborů nebo počtů kreditů získaných během studia

ve vybraných typech předmětů. Kredity se přitom rozumí kvantitativní

vyjádření studijní zátěže určité části studia. Kromě toho může stanovit

nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené

podmínky; splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí

nejlepších.".8. V § 50 odst. 8 se na konci doplňuje věta, která zní: "Ministerstvo

stanoví vyhláškou postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího

řízení, a to včetně požadavků na základní statistické

charakteristiky.".9. V § 58 odstavec 3 zní:"(3) Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o

jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví

mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každý další

započatý měsíc studia nejméně jednu čtvrtinu základu; do doby studia se

započte též doba předchozího studia v bakalářských a magisterských

studijních programech, které nebylo řádně ukončeno podle § 45 odst. 3

nebo § 46 odst. 3.".10. § 60 zní:"§ 60Celoživotní vzdělávání(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat

bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované

na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního

vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání

s ním musí být seznámeni předem.(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká

škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního

vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou

studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat

kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše

60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle tohoto

zákona.".11. V § 72 odst. 5 větě třetí se slova "z jiné vysoké školy než z té"

nahrazují slovy "odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy".12. V § 74 odst. 3 větě druhé se slova "z jiné vysoké školy než z té"

nahrazují slovy "odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy".13. V § 87 na konci písmena q) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno r), které zní:"r) uděluje věcné a finanční ocenění vynikajícím studentům, absolventům

studia ve studijním programu a dalším osobám za mimořádné výsledky ve

studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí

činnosti.".14. V § 95 odstavec 2 zní:"(2) Vojenské vysoké školy se při přijímání vojáků v činné službě ke

studiu řídí požadavky Ministerstva obrany. Průběh služby a hmotné

zabezpečení studentů-vojáků v činné službě se řídí zvláštními právními

předpisy.24) Počet studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě, činí

zpravidla jednu třetinu kapacity vojenských vysokých škol a je

každoročně upřesňován v návaznosti na výši požadavku Ministerstva

obrany na přípravu studentů-vojáků v činné službě.".Čl.IIZměna zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další

předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a

organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a

Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisůV zákoně č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a

Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,

ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a zákona č. 422/2000 Sb., se v § 1

odst. 3 za slova "Na vysokých školách" vkládají slova "a na veřejných

vysokých školách^5)" a na konci odstavce 3 se za slovem "Senátem" tečka

zrušuje a doplňují se slova "vysoké školy a fakulty.".Poznámka pod čarou č. 5) zní:"5) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

předpisů.".Čl.IIIPřechodná ustanovení1. Akreditace studijních programů udělené podle dosavadního zákona o

vysokých školách jsou tímto zákonem nedotčeny. Ke studiu v

akreditovaných magisterských studijních programech však mohou být

uchazeči přijímáni pouze do 31. prosince 2003, pokud rektor nebo orgán

vykonávající působnost rektora nepodá v této lhůtě Ministerstvu

školství, mládeže a tělovýchovy žádost o akreditaci nebo její

prodloužení nebo rozšíření podle § 79 nebo § 80 odst. 2 a 3 dosavadního

zákona o vysokých školách; v případě podání žádosti zůstává do

rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v platnosti

udělená akreditace.2. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mohou být dokončena podle

dosavadního zákona o vysokých školách nejpozději do 31. prosince 2002.Čl.IVÚčinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.

Related Laws