, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920


Published: 1921

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
81/1921 Sb.Zákonze dne 8. února 1921,kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k

finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z. a n.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:§ 1.Dodatkem k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z. a n.,

stanoví se v připojeném dodatečném rozpočtu pro rok 1920 další výdaje v

kap. XI. (min. národní obrany), a to:výdaje řádné obnosem 810.193.955 K," mimořádné obnosem 342.170.225 K,úhrnem 1.152.364.180 K,další příjmy řádné obnosem 22.456.100 Ka vláda se zmocňuje, aby schodek až do výše 1.129.908.080 K uhradila

finanční operací.§ 2.Dále se stanoví v tomto dodatečném rozpočtu výdaje úřadu pro zahraniční

obchod na rok 1920 zákonem ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a

n., zřízeného, a sice:řádné výdaje obnosem 16.171.414 K,mimořádné výdaje obnosem 14.378.586 K,úhrnem 30.550.000 Ka řádné příjmy tímže obnosem.§ 3.Dodatečných úvěrů u kapitoly XI., tímto zákonem povolených, smí býti

použito po 3 měsíce po vyhlášení tohoto zákona, avšak jen na zaplacení

závazků, které byly splatny do konce roku 1920.§ 4.K úhradě vyšších výdajů přes úvěry schváleného rozpočtu na rok 1920 v

ostatních kapitolách až do výše 3.679.336.932 K ustanovují se vyšší

příjmy v těchže kapitolách očekávané obnosem 2.622.723.921 K a úspory

výdajové v kap. VII. tit. 1. § 1 (V.) a tit. 1. § 3 (X., I.), dále při

kap. XXI. tit. 4. § 2 pol. 1. a 2. do obnosu 1217 mil. K.§ 5.Jednotlivý výdaj dle § 4 tohoto zákona může býti poukázán jen po

provedeném řízení dle § 7 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb.

z. a n.§ 6.Provedení tohoto zákona, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení, ukládá

se ministru financí.T. G. Masaryk v. r.Černý v. r.Dr. Hotowetz v. r.,v zastoupení nepřítomného ministra financí.