výše odměny za odborné vyjádření v trestním řízení


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
23/2002 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva spravedlnostize dne 8. ledna 2002,kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost

orgánů činných v trestním řízeníMinisterstvo spravedlnosti stanoví podle čl. II bodu 7 zákona č.

265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961

Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony:§ 1Odměna za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním

řízení činí za každou započatou hodinu práce podle celkového rozsahu a

náročnosti 75 až 125 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.^1)

Například § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr:JUDr. Bureš v. r.1) Např. § 15 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

pojištění a o změně a doplnění některých zákonů.