státní dluhopisy na úhradu dluhů státu splatných v roce 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
89/2014 Sb.ZÁKONze dne 23. dubna 2014o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních

dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1Účel zákona(1) Účelem státního dluhopisového programu podle tohoto zákona je

získání peněžních prostředků na úhradua) jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014,

včetně jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou

jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014,b) jmenovitých hodnot státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1

rok, odkupovaných z trhu v roce 2014,c) případných předčasných splátek jmenovitých hodnot státních

dluhopisů,d) případných předčasných splátek jmenovitých hodnot nebo jistin

derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin

státního dluhu,e) případných předčasných splátek jistin úvěrů přijatých od Evropské

investiční banky.(2) Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 209 640

831 901 Kč.§ 2Splatnost závazkůDluhy vyplývající ze státního dluhopisového programu podle tohoto

zákona budou splaceny nejpozději uplynutím 105 let ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.§ 3ÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.v z. Jermanová v. r.Zeman v. r.Sobotka v. r.