o praktických zkouškách statistických


Published: 1921

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
55/1921 Sb.Nařízenívlády republiky Československéze dne 9. února 1921o praktických zkouškách statistických.Ku provedení zákona ze dne 28. ledna 1919, čís. 49 Sb. z. a n., a k

doplnění nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu

1919, čís. 635 Sb. z. a n., se nařizuje:§ 1.K dosažení stálého úřednického místa úředníka statisticko-technického

vykazujícího kvalifikaci ve smyslu § 52, lit. B, služební pragmatiky (§

5, lit. b, nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 635 Sb. z. a n.),

jakož i úředníka (kategorie C) při statistické službě státní (§ 5, lit.

c, téhož nařízení), jest třeba, aby uchazeč vykonal s úspěchem

praktickou zkoušku statistickou.Pro účetní úředníky, konající administrativní službu účetní, se zkouška

předcházejícím odstavcem stanovená nevyžaduje.§ 2.Nárok na připuštění k praktické zkoušce statistické má ten, kdo složil

maturitní zkoušku na střední škole nebo vyučovacím ústavě jí na roveň

postaveném a prokáže aspoň jednoletou praxi při Státním úřadě

statistickém. Výjimkou může býti rozhodnutím předsedy zkušební komise

připuštěn ke zkoušce i kandidát s praxí v jiné odborné službě

statistické.§ 3.Zkouška se koná písemně a ústně. Ústně z těchto předmětů:1. Základy theorie a techniky statistické, obzvláště též znalost

statistických pramenů a mechanických pomůcek;2. základy práva ústavního a správního, jmenovitě organisace veřejných

úřadů, dále základy národního hospodářství a finanční vědy;3. předpisy týkající se statistické služby (zvláště zákon o organisaci

statistiky, statut Státní rady statistické a Státního úřadu

statistického, zákon a nařízení o sčítání lidu, o statistice

zahraničního obchodu, nejdůležitější celní předpisy, pokud se týkají

statistické služby a pod.).Ústní zkouška trvá pro každého kandidáta zpravidla 3/4 hodiny.§ 4.K ústní zkoušce může býti připuštěn jen, do vykonal s prospěchem

písemnou zkoušku klausurní, jejímž účelem jest zjistiti počtářskou

dovednost, potřebnou statistickému úředníku, a schopnost pro úpravu

statistických tabulek.Úkoly pro písemnou zkoušku určuje předseda komise. Tato zkouška má

trvati nejdéle 2 hodiny. Výsledek písemné zkoušky posuzuje zkušební

komisař určený předsedou komise.§ 5.Ústní zkouška se koná před zkušební komisí, která se skládá ze tří

zkušebních komisařů (po jednom z každého zkušebního předmětu) a

předsedy. Předsedu zkušební komise, jeho náměstky a zkušební komisaře

jmenuje předseda vlády dle návrhu Státního úřadu statistického na dobu

tří let. Za komisaře buďtež jmenováni theoretičtí a praktičtí

odborníci, při čemž v prvé řadě přihlíženo budiž ke konceptním

úředníkům Státního úřadu statistického.§ 6.Zkušební komisi sestavuje předseda komise. Zkoušky se konají podle

potřeby po celý rok, a to v místnostech Státního úřadu statistického.§ 7.Žádost o připuštění ke zkoušce dlužno podati písemně předsedovi

zkušební komise, který o ní rozhoduje. Za zkoušky neplatí se poplatky.§ 8.Předseda zkušební komise má právo zúčastniti se zkoušky otázkami ze

všech oborů zkušebních. Jednotliví zkušební komisaři jsou omezeni

toliko na svůj obor.Předseda má dbáti o to, aby při zkoušení nebyly překročovány hranice

zkušební látky tímto nařízením vytčené.§ 9.Zkušební komise hlasuje o výsledku zkoušky. Známky pro prospěch jsou:

výborný, dobrý, dostatečný a nedostatečný. Usnesení děje se prostou

většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění pro kandidáta

nepříznivější.§ 10.O výsledku zkoušky sepíše se protokol. Kandidát může žádati, aby mu

bylo vydáno vysvědčení o zkoušce.§ 11.Zkoušku s nedostatečným prospěchem lze opakovati nejdříve po uplynutí

čtvrt roku, neurčí-li komise delší lhůtu, která však nesmí býti delší

než rok. Více než dvakráte nesmí býti zkouška opakována.§ 12.Proti usnesení zkušební komise a rozhodnutí předsedy není opravného

prostředku.§ 13.K ulehčení praktické zkoušky statistické může zaříditi předseda

Státního úřadu statistického kursy při Státním úřadě statistickém.§ 14.Pro zaměstnance Státního úřadu statistického jest předseda tohoto úřadu

oprávněn pro přechodnou dobu nejdéle do 6 měsíců, počítajíc od

účinnosti tohoto nařízení, povoliti úlevy z požadavku praktické zkoušky

statistické dle § 1 tohoto nařízení.§ 15.Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a zrušují se jím všechna

dosud platná nařízení o praktických zkouškách statistických.§ 16.Provedení tohoto nařízení přísluší předsedovi vlády.Černý v. r.Dr. Popelka v. r.Dr. Fajnor v. r.Dr. Engliš v. r.Dr. Šusta v. r.Dr. Burger v. r.Dr. Gruber v. r.Dr. Fatka v. r.Dr. Procházka v. r.Dr. Kovařík v. r.Dr. Brdlík v. r.Dr. Hotowetz v. r.Husák v. r.