o Dohodě mezi ČSR a Německem o jednotném celním závěrovém řádu


Published: 1960

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
98/1960 Sb.Vyhláškaministra zahraničních věcíze dne 7. června 1960o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé

demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské

loděDne 18. září 1959 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou

Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o

jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.Vláda Dohodu schválila dne 6. ledna 1960. Schválení Dohody vládou

Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 30. ledna 1960 a

její schválení vládou Německé demokratické republiky bylo sděleno nótou

ze dne 5. května 1960.Podle svého článku 7 nabyla Dohoda účinnosti dnem 5. května 1960.České znění Dohody se vyhlašuje současně.David v. r.Dohodamezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické

republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské loděVláda Československé republiky a vláda Německé demokratické republiky

ve snaze podpořit mezinárodní dopravu a ulehčit plavbu na Labi rozhodly

se uzavřít Dohodu o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě.Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:vláda Československé republikyStanislava Saura, vedoucího Ústřední celní správy,vláda Německé demokratické republikyAntona Ruha, vedoucího Úřadu pro clo a kontrolu oběhu zboží,kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v naprostém

pořádku a náležité formě, dohodli se takto:Čl.1Pro celní projednávání lodí pod celní závěrou na Labi, jeho přítocích a

s ním souvisících vodních cestách na území smluvních stran platí

připojený jednotný celní závěrový řád pro labské lodi (dále jen

"závěrový řád"), který je nedílnou součástí této Dohody.Čl.2Potvrzení o způsobilosti lodí k celní závěře a osvědčení opravňující

provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou (dále jen

"potvrzení" a "osvědčení"), vydaná podle ustanovení závěrového řádu

celními orgány jedné smluvní strany, budou uznávána celními orgány

druhé smluvní strany, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení § 25

závěrového řádu.Čl.3Odebrání potvrzení nebo osvědčení celními orgány jedné smluvní strany

bude uznáváno celními orgány druhé smluvní strany.Čl.4Ústřední celní správy smluvních stran si vzájemně sdělí, které celní

orgány jsou oprávněny k vydávání nebo odebírání potvrzení a osvědčení.Čl.5Ústřední celní správy smluvních stran se vzájemně dohodnou na změnách

závěrového řádu, které se při provádění dohody ukáží potřebnými.Čl.6Tato Dohoda je otevřena přístupu třetích států, pokud jejich lodi jsou

na základě příslušných dohod oprávněny k plavbě na Labi na území

smluvních stran a pokud s přístupem smluvní strany souhlasí.Prohlášení o přístupu musí být každé ze smluvních stran sděleno nótou.Pro přistupující stát vstoupí Dohoda v platnost dnem, kdy smluvní

strany oznámí svůj souhlas s přístupem.Čl.7Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních

stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení.Každá ze smluvních stran může Dohodu při dodržení šestiměsíční lhůty

písemně vypovědět; vypoví-li Dohodu jedna ze smluvních stran, které ji

podepsaly, pozbude Dohoda po uplynutí výpovědní lhůty platnosti.Sepsáno v Praze dne 18. září 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce

českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu Československé republiky:Saur v. r.Za vládu Německé demokratické republiky:Ruh v. r.Jednotný celní závěrový řád pro labské lodě§ 1(1) Kdo žádá, aby zboží podléhající celnímu dozoru při dopravě na Labi,

jeho přítocích a s ním souvisících vodních cestách bylo propuštěno pod

celní závěrou, musí se vykázat těmito listinami:a) potvrzením o způsobilosti lodi k celní závěře (dále jen "potvrzení"

viz vzor A) ab) osvědčením opravňujícím provozovatele plavby k přepravě zboží pod

celní závěrou (dále jen "osvědčení" viz vzor B).(2) Pod celní závěrou smějí být propuštěny jen lodi určené k dopravě

zboží, jejichž způsob stavby a závěrová zařízení odpovídají ustanovením

obsaženým v §§ 2 - 16 tohoto závěrového řádu.I.Všeobecná ustanovení§ 2Lodi nesmějí mít tajné prostory ani vchody, které by nebylo možno při

vnější prohlídce ihned zpozorovat. Části vnějších lodních stěn musí být

spolu tak spojeny (sroubeny, snýtovány, svařeny, upevněny šrouby

apod.), aby nemohly být odstraněny bez zanechání zřejmých stop.§ 3(1) Stěny nebo mezistěny, které oddělují závěrové prostory mezi sebou a

od ostatních prostorů lodi, musí být zhotoveny z plechu, jehož

jednotlivé pláty musí být navzájem a s lodním tělesem tak spojeny, aby

nemohly být od sebe a od lodního tělesa odděleny bez zanechání zřejmých

stop. Takovými plechovými stěnami musí být odděleny od závěrových

prostor též lodní skládky a stožárové tuleje, v nichž jsou zapuštěny

pohyblivé stěžně. Dveře a jiné otvory, které by vedly z kajutních

místností přímo do závěrových prostorů, nejsou dovoleny.(2) U dřevěných lodí mohou být stěny nebo mezistěny, uvedené v odstavci

1, zhotoveny též ze sroubených prken, která jsou stejně vysoká jako

lodní těleso a s ním pevně spojena. Každé prkno musí být pevně spojeno

s výztužnou konstrukcí mezistěny tak, aby jejich vyjmutí nebylo možné

bez zanechání zřejmých stop.§ 4(1) Skoby, oka, hřeby, nýty, svorky, šrouby, svorníky apod. použité na

vnější straně lodi musí být tak zajištěny (ohnuty, roznýtovány,

zašroubovány, svařeny apod.), aby nemohly být zvenčí odstraněny bez

zanechání zřejmých stop.(2) Klouby nemají být pokud možno používány. Kolíčky kloubů musí být

svařeny s vnějšími okraji kloubového pásu. Jen střední jazýček kloubů

smí být otáčivý a musí být také svařen. Kloubové kolíčky nesmí být na

konci jen roznýtovány nebo zašroubovány.(3) Ocelové součástky závěrových zařízení jako tyče, oka, skoby, klouby

atd., mohou být chráněny před zrezivěním pouze průhledným ochranným

nátěrem.(4) Závěrové tyče musí být taženy nebo vykovány z jednoho kusu tyčového

železa, na jednom konci zahnuty v dostatečně velkou hlavu (oko) a na

druhém konci musí mít výřez pro závěrový klín.§ 5(1) Pumpy, jeřáby, větrací roury, potrubí, světlíková okna, mříže apod.

v závěrových prostorách, na jejich stěnách nebo na palubě musí být

upevněny tak, aby byla zajištěna bezpečnost závěry a aby bylo vyloučeno

vyjmout tato zařízení bez zanechání zřejmých stop.(2) Pumpy a jeřáby, jež lze vyjmout, musí být odděleny od závěrových

prostorů pevným pažením, které musí být zařízeno podle ustanovení § 3

tohoto závěrového řádu.II.Zvláštní ustanoveníA.Lodi s pevnou palubou§ 6(1) Paluba musí být s lodním tělesem tak sroubena, sklínována,

snýtována, svařena nebo jinak pevně spojena, aby přístup do závěrových

prostorů nebyl možný bez zanechání zřejmých stop. Části spojující

palubu s lodním tělesem musí být jen uvnitř závěrového prostoru; jejich

sešroubování, snýtování, sklínování apod. je třeba provést způsobem

předepsaným v § 4 tohoto závěrového řádu. Svaření paluby s lodním

tělesem může být kromě toho provedeno též zvenčí.(2) Z paluby nesmí být žádný jiný přístup do závěrových prostorů než

nakládacími otvory. Paluba musí s bočními stěnami tvořit souvislý

celek, který je pevně spojen hřeby, nýty, šrouby, sváry apod. s

vnitřními žebry a mezistěnami.§ 7(1) Otvory vedoucí do závěrových prostorů musí mít pevně zasazené

rámové obruby a mohou být uzavírány víky nebo dveřmi. Jsou-li víka a

dveře z kovu, musí být zhotoveny z jednoho kusu silného plechu,

popřípadě z více kusů spojených nýtováním nebo svářením apod. Jsou-li

zhotoveny ze dřeva, musí být prkna zevnitř tak spojena, že jednotlivá

prkna nemohou být odstraněna bez zanechání zřejmých stop.(2) Lodě, jimiž se dopravuje zboží, které potřebuje stálé větrání,

mohou mít otvory uzavřené místo víky a dveřmi mříží z drátěného pletiva

nebo z děrovaného plechu zasazeného do dřevěného nebo železného rámu.

Dráty pletiva musí být alespoň 2 mm silné a nesmí být od sebe vzdáleny

více než 25 mm. Průměr otvorů plechu nesmí být větší než 25 mm. Drátěné

pletivo nebo děrovaný plech musí být s rámem tak spojeny, aby je nebylo

možno sejmout bez zanechání zřejmých stop.§ 8(1) Zařízení sloužící k uzavření otvorů musí být upraveno tak, aby

otvorová víka nebo dveře nebylo možno prohnout, zvednout nebo vysunout

bez zanechání zřejmých stop.(2) Otvorové rámy, jakož i otvorová víka a dveře, musí být opatřeny oky

nebo petlicemi a oky, jimiž se prostrčí nebo protáhnou ocelové závěrové

tyče nebo ocelová lana.(3) K uzavření několika vedle sebe ležících otvorových vík musí být

použito nejméně dvou dostatečně silných ocelových tyčí spojených s

otvorovým rámem podle odstavce 2.§ 9(1) U tankových lodí smí být jednotlivé nádrže mezi sebou spojeny.

Otvory vedoucí do nádrží (nakládací otvory, průlezy, atd.) se uzavírají

ocelovými víky a musí být podle § 8 tohoto závěrového řádu zařízeny pro

bezpečné uzavření. Nádržová potrubí musí být zařízena tak, aby jejich

určení a spojení bylo možno snadno rozpoznat. Kohouty, ventily,

záklopky, příruby atd. musí být upraveny tak, aby bylo možno přiložit

celní závěry.(2) Veškerá potrubí i se spojovacími kusy, ventily a přírubami musí být

z tvrdého kovu nebo stejně hodnotných umělých hmot.B.Lodi s rozebíratelným nebo posuvným krytema)Lodi se zařízením na protikrokev§ 10(1) Krycí prkna rozebíratelného krytu musí být stejně dlouhá jako prkna

bočního krytu a musí být opatřena na vnitřní straně lištou, zamezující

posouvání prken po krokvích. Každé prkno musí přesahovat spodní prkno

alespoň o 2 cm a krycí prkno na hřebenici obě spodní prkna stejnou

měrou. Je-li rozebíratelný kryt opatřen postranními prkny (boční kryt),

musí být tato prkna spojena s nosníky krytu tak, aby nemohla být zvenčí

uvolněna bez zanechání zřejmých stop.(2) Prkna krytu, jež dosahují k volnému prostoru a přiléhají k

některému jeho vchodu, musí být opatřena na vnější straně řádně

upevněnými úhelníky, které se zakryjí protikrokví, aby bylo znemožněno

vysunutí prken.(3) Stejným způsobem musí být zabezpečena krycí prkna dosahující k

ochozu; konce těchto protikrokví musí být zajištěny podle ustanovení §

11 odstavce 3 a 4 tohoto závěrového řádu.(4) Je-li krycí prkno na hřebenici upevněno kloubovým pásem, musí mít

drážku, do níž přesně zapadne pás tvořící závěru.§ 11(1) Místo styku rozebíratelných krytů musí být zakryto protikrokví,

která přiléhá spodní hranou přesně na krycí prkna ležící na krokvích

krytu.(2) Stejná protikrokev musí být umístěna uprostřed krytu, aby se

zabránilo posunutí prken.(3) Přední a zadní dvojice protikrokví ležících na mezistěnách, které

dělí závěrové prostory od ostatních prostorů, musí být na vnější straně

upraveny tak, aby konce krycích prken ležících vespod i konce krycích

prken na hřebenici byly zakryty.(4) Upevnění tohoto zakrytí musí odpovídat ustanovení § 4 tohoto

závěrového řádu.§ 12(1) Protikrokve musí být upraveny tak, aby ostatní závěrové části s

nimi souvisící nemohly být posunuty.(2) Protikrokev musí mít na dolním konci hák, který se zasune do oka

připevněného k lodnímu boku, hořejší část protikrokve pás posouvatelný

v drážce. Tento pás, jakož i protikrokev musí být opatřeny dvěma

výřezy, jimiž při přiložení protikrokve procházejí dva háky pevně

zasazené do krytových krokví a sahající těsně nad pásy. Konec pásu

přesahující protikrokev musí být opatřen petlicí nebo okem, jež

zasahují do pásu protilehlé protikrokve. Na oka se přiloží buď

jednotlivě celní závěry nebo se přiloží celní závěry na závěrovou tyč

protaženou více oky.b)Lodi se zařízením na bočnice a hřebenici§ 13(1) Lodi se zařízením na bočnice a hřebenici musí mít podél závěrových

prostorů na obou stranách ochozy a otvory k jejich závěrovým prostorům

musí být ohraničeny bočnicemi a koncovými štítovými paženími. Ochozy,

bočnice a koncová pažení musí být spojena mezi sebou a s lodním tělesem

v pevný celek. Postranní nástavce odnímatelných bočnic musí být spojeny

s lodním tělesem tak, aby je nebylo možno zvenčí uvolnit. Hřebenice

musí být na obou koncích pevně spojeny s lodním tělesem tak, aby po

přiložení celní závěry nemohly být zvenčí odstraněny; příklop na

hřebenici musí být k ní připevněn tak, aby bez zanechání zřejmých stop

nemohl být odstraněn. Drážka pod tímto příklopem musí odpovídat síle

dřevěných desek (odstavec 2).(2) K zakrytí závěrových prostorů se musí použít dřevěné desky, které

po zasunutí do drážky hřebenice a uložení na bočnici tvoří úplně těsný

a pevný kryt; jsou-li tyto desky složeny z několika prken, musí tato

prkna být spojena na vnitřní straně alespoň dvěma svlaky nebo dvěma

ocelovými pásy tak, aby vyjmutí nebo posunutí jednotlivých prken nebylo

možné. Jednotlivé dřevěné desky musí být opatřeny vhodným zařízením

(např. na dolním konci výstupkem narážejícím na vnitřní stěnu bočního

nástavce), aby po přiložení celní závěry je nebylo možno posunout nebo

vyjmout.(3) Pro přiložení celní závěry musí být na každé desce, podle toho jak

je široká, připevněna jedna nebo více petlic o šířce nejméně 60 mm a na

vnější straně bočnice závěrová oka o šířce nejméně 75 mm. Spojení

petlic s dřevěnými deskami a, jsou-li petlice složeny z více částí,

spojení těchto částí mezi sebou, nesmí být na klouby. Závěrová zařízení

musí být upravena tak, aby po prostrčení závěrových tyčí závěrovými oky

nebylo možno jednotlivé desky zvednout bez zanechání zřejmých stop.§ 14(1) Použijí-li se k zakrytí závěrových prostorů místo prken nebo

dřevěných desek kovové tabulové kryty, je třeba, aby celní závěra byla

zabezpečena podle ustanovení § 13 tohoto závěrového řádu.(2) Závěrová zařízení tabulových kovových krytů sestávají ze dvou

petlic, které zapadají do ok upevněných na bočnicích. Oky se protahují

závěrové tyče. Horní konce tabulí jsou uloženy v odnímatelné hřebenici,

která je uvnitř zajištěna. Hrany desek jsou zahnuty a uloženy v

profilové tyči na bočnicích a na hřebenici.§ 15Použije-li se k zakrytí závěrových prostorů vlnitého plechu, musí být

zakrytí provedeno v příčném směru. Jednotlivé díly musí být zhotoveny z

jednoho kusu a musí se tak překrývat, aby byla zajištěna bezpečnost

závěrů. Závěrová zařízení musí být provedena stejným způsobem, jak je

stanoveno v § 14 tohoto závěrového řádu.c)Lodi s posuvným krytem§ 16(1) Materiál posuvného krytu musí zajišťovat bezpečné zakrytí

závěrových prostorů.(2) Posuvný kryt je umístěn na bočnici, po které se podélně posunuje.

Posuvné části krytu musí být opatřeny pevnými patkami, které znemožňují

jejich zvednutí. Tyto části se musí po uzavření prostoru dostatečně

překrývat.(3) Posuvné části krytu každého závěrového prostoru musí být na

stranách, kde se dotýkají mezistěn, opatřeny závěrovými oky. Tato oka

musí po uzavření prostoru přiléhat k okům upevněným na bočnici.(4) Větrací otvory v posuvných krytech musí být upraveny způsobem

uvedeným v § 7 odstavec 2 tohoto závěrového řádu.III.Potvrzení o způsobilosti lodi k celní závěře§ 17(1) O vydání potvrzení je nutno žádat celní orgány státu, v němž je loď

registrována. Provozovatel plavby, který podává návrh na vydání

potvrzení, musí přistavit prázdnou loď celním orgánům oprávněným na

základě článku 4 Dohody k vydávání potvrzení a předložit tyto listiny

ve dvojím vyhotovení:a) výkres lodi a závěrového zařízení v příčném a podélném řezu, jakož i

v pohledu na palubu; při tankových lodích výkres lodí, z něhož musí být

patrný rozvod potrubí a závěrová zařízení;b) popis obsahující bližší údaje o závěrových prostorech, jejich

otvorech a dveřích, o způsobu stavby lodi, kajut a jiných prostor a o

závěrovém zařízení.(2) Příslušné celní orgány provedou na základě předložených listin

prohlídku lodi a přezkoušejí závěrová zařízení v přítomnosti zmocněného

zástupce provozovatele plavby. Zjistí, zda se stavba lodi shoduje s

výkresem a popisem, zda vyhovuje předpisům tohoto závěrového řádu a zda

umožňuje přiložení celní závěry. Přitom může být na útraty

provozovatele plavby přibrán odborník ve stavbě lodí. Nebyly-li

shledány závady, vyhotoví celní orgán potvrzení podle vzoru A a připojí

k němu jedno vyhotovení výkresu a opisu. Vůdce lodi je povinen

uschovávat uvedené listiny v nepromokavé schránce na palubě lodi a

předložit je celním orgánům, orgánům plavební správy nebo bezpečnosti k

nahlédnutí, kdykoliv o to požádají. Druhopisy listin zůstanou v úschově

celního orgánu, který potvrzení vydal.§ 18(1) Potvrzení platí na dobu pěti let; před uplynutím této lhůty musí

být loď přistavena příslušnému celnímu orgánu k nové prohlídce.

Nebudou-li při prohlídce zjištěny závady, celní orgány ověří potvrzení.

Ověřené potvrzení platí na dobu dalších pěti let.(2) Nenavrhne-li provozovatel plavby po uplynutí platnosti potvrzení

jeho prodloužení, je povinen vrátit je celnímu orgánu, který je vydal.

Nesplní-li provozovatel plavby tuto povinnost, je každý celní orgán

oprávněn toto potvrzení mu odebrat.§ 19(1) Použijí-li se k zakrytí závěrových prostorů nebo závěrových

zařízení lodi musí být hlášena příslušnému celnímu orgánu, a to dříve,

než bude podán návrh na další propuštění pod celní závěrou. K hlášení

je třeba připojit výkres a popis stavební změny, každé ve dvojím

vyhotovení a listiny uvedené v § 17 odstavec 1 tohoto závěrového řádu.

Zároveň musí být loď, je-li to nutné prázdná, přistavena k prohlídce.(2) Nebudou-li při prohlídce závěrových zařízení zjištěny závady, ověří

celní orgán na potvrzení znovu, že loď je způsobilá k celní závěře a

připojí k potvrzení jedno vyhotovení výkresu a popisu uvedeného v

odstavci 1. Druhá vyhotovení budou zaslána celnímu orgánu, který vydal

potvrzení.(3) Budou-li při přezkoušení závěrových zařízení zjištěny závady a

neodstraní-li je provozovatel plavby ve stanovené lhůtě, zadrží celní

orgán listiny označené v odstavci 1 a zašle je s udáním závad celnímu

orgánu, který potvrzení vydal.§ 20(1) Dříve, než celní orgány přiloží celní závěry na závěrové prostory,

musí se přesvědčit o řádném stavu závěrových zařízení.(2) Celní orgány jsou oprávněny po vyložení závěrových prostorů

přezkoušet způsobilost lodi k celní závěře. Zjistí-li se závady, zadrží

celní orgán listiny uvedené v § 1 a postupuje podle ustanovení § 19

odstavec 3 tohoto závěrového řádu.IV.Oprávnění provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní závěrou§ 21Provozovatel plavby musí mít pro každou loď, na které má být

dopravováno zboží pod celní závěrou, osvědčení. Osvědčení vyhotovuje

příslušný celní orgán podle vzoru B a musí být uschováno spolu s

listinami uvedenými v § 17 tohoto závěrového řádu.§ 22(1) Provozovatel plavby, kterému bylo vydáno osvědčení, je povinen:a) dbát o to, aby celní závěra nebyla poškozena a aby nedošlo k

opatření, které by umožňovalo přístup ke zboží bez porušení celní

závěry;b) hlásit každou změnu závěrových zařízení lodi způsobem stanoveným v §

19 tohoto závěrového řádu příslušným celním orgánům dříve, než podá

návrh na propuštění pod celní závěrou;c) hlásit během 14 dnů každou loď, která již nepluje z jeho příkazu,

příslušnému celnímu orgánu a vrátit mu osvědčení;d) nezaměstnávat na této lodi osoby, které se dopustily deliktu celní

nebo devizové povahy.(2) Ústřední celní správy mohou povolit výjimky k bodu d).§ 23(1) Při porušení ustanovení § 22 tohoto závěrového řádu mohou celní

orgány uložit na základě vnitrostátních předpisů celní náhradu,

popřípadě peněžitou pokutu. Kromě toho může být odebráno osvědčení.(2) Zákonná ustanovení smluvních stran o stíhání a trestání deliktů

celní nebo devizové povahy zůstávají nedotčena.§ 24Překlady listin uvedených v §§ 1, 17 a 19 tohoto závěrového řádu musí

být úředně ověřeny.V.Přechodná ustanovení§ 25Lodi, které byly uznány za způsobilé k celní závěře podle dosavadních

předpisů, budou propuštěny pod celní závěrou za dosavadních podmínek do

31. prosince 1960.Vzor APotvrzení č. .....o způsobilosti k celní závěře lodi:(druh, jméno, číslo nebo jiná značka, domovský přístav atd.) platí

do .................Podle § 17 jednotného celního závěrového řádu pro labské lodi

ze dne 18. září 1959 uznává se způsobilost shora jmenované lodi k

celní závěře.Toto potvrzení s výkresem a popisem, jakož i osvědčením

opravňujícím provozovatele plavby k přepravě zboží pod celní

závěrou, musí vůdce lodi uschovávat v nepromokavé schránce na

palubě lodi. Na požádání musí být tyto listiny předloženy celním

orgánům, jakož i orgánům plavební správy nebo bezpečnosti k

nahlédnutí.Každá stavební změna závěrových prostorů nebo závěrových

zařízení lodi musí být hlášena příslušnému celnímu orgánu dříve,

než bude podán návrh na propuštění pod celní závěrou. Zároveň je

třeba předložit výše uvedené listiny s výkresem a popisem stavební

změny. Loď musí být přistavena k prohlídce............... dne ......... 19.. .........................

(celní orgán)

L. S.

.........................

podpisZáznamy celních orgánů o přezkoušení způsobilosti k celní závěře a

prodloužení platnosti potvrzení:Vzor BOsvědčení č. .....Provozovateli plavby (jméno a sídlo) ........................

udílí se podle jednotného celního závěrového řádu pro labské lodi

ze dne 18. září 1959 pro loď (druh, jméno, číslo nebo jiná značka,

domovský přístav atd.) oprávnění k dopravě zboží pod celní

závěrou.Provozovatel plavby je povinen:a) dbát toho, aby celní závěra nebyla poškozena a aby nedošlo k

opatření, které by umožňovalo přístup ke zboží bez porušení

celní závěry;b) hlásit každou změnu závěrových zařízení lodi příslušným celním

orgánům dříve, než podá návrh na propuštění lodi pod celní

závěrou;c) hlásit během 14 dnů každou loď, která již nepluje z jeho

příkazu, příslušnému celnímu orgánu a vrátit mu osvědčení;d) nezaměstnávat na této lodi osoby, které se dopustily deliktu

celní nebo devizové povahy.Při nedodržení těchto ustanovení mohou celní orgány uložit

peněžitou pokutu nebo celní náhradu. Kromě toho může být odebráno

toto osvědčení............... dne ......... 19.. .........................

(celní orgán)

L. S.

.........................

podpis

Related Laws