o změnách ve vyhlášce 307/1953 Ú.l. o přeměně spol. Kovo


Published: 1965

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
153/1965 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničního obchoduze dne 28. prosince 1965o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č.

307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro

dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční

obchodMinistr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle

§ 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního

obchodu a mezinárodního zasílatelství:Čl.IVyhláška ministra zahraničního obchodu č. 307/1953 Ú. l., o přeměně

společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků

přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:KOVO, podnik zahraničního obchodu.2. § 2 odst. 1 zní:"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a

dovoz výrobků elektroniky a slaboproudé techniky, rozhlasových a

televizních vysílacích středisek, výrobků měřicí techniky a

automatizace, výrobků zdravotnické techniky, zařízení nemocnic,

kancelářských a matematických strojů, jakož i zařízení na výrobu

radiopřijímačů, televizorů, magnetofonů, gramofonů a jejich součástek.K oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly,

komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební

části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným."3. § 4 zní:"§ 4(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a

odpovídá za své závazky svým jměním.(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik."4. V § 5 se nahrazují slova "ústřední ředitel" slovy "generální

ředitel".5. § 7 zní:"§ 7(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho

organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru

ministerstva zahraničního obchodu vydává ministr zahraničního obchodu.

Financování, úvěrování, platební styk, fakturování a pokladní operace

podniku upravují zvláštní předpisy."6. Za § 8 se vkládá § 8a, který zní:"§ 8aPodnik může uzavírat smlouvy o sdružení s dodavatelskými a

odběratelskými hospodářskými organizacemi za účelem zlepšování

dodavatelsko-odběratelských vztahů a ke zvyšování ekonomické účinnosti

zahraničního obchodu a výroby."Čl.IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966 s výjimkou ustanovení

čl. I bod 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.^*)Ministr:Hamouz v. r.*) Platí tedy do 30. 6. 1966 předmět podnikání podle § 2 odst. 1

vyhlášky č. 307/1953 Ú. l.

Related Laws