o přihlašování a zjišťování válečných škod


Published: 1945

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
54/1945 Sb.DEKRETpresidenta republikyze dne 31. srpna 1945o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených

mimořádnými poměryZměna: 116/1949 Sb.K návrhu vlády ustanovuji:§ 1(1) Podle tohoto dekretu se vyšetřují a zjišťují škody, které v době po

17. září 1938 utrpěli českoslovenští státní občané v obvodu zemí České

a Moravskoslezské nebo v cizině na životě, těle nebo na zdraví

(usmrcením, vězněním, internováním, deportováním, zlým nakládáním

apod.) nebo odcizením, zavlečením mimo státní území, zabráním,

zničením, poškozením nebo jinakou ztrátou věcí movitých nebo

nemovitých, anebo jiným způsobem (na výdělku, důchodu apod.), jestliže

tyto škody byly způsobenya) jakýmkoli válečným činem nebo jinakým opatřením některé válčící

strany, jejích bojových jednotek nebo příslušníků,b) při dočasné okupaci území republiky Československé orgány okupačních

států nebo orgány jednajícími z jejich příkazů, persekucí z důvodů

politických, národních nebo rasových, neboc) teroristickými akcemi organizací státu nepřátelských nebo osob

veřejně nebezpečných.(2) Za týchž předpokladů se vyšetřují a zjišťují také škody způsobené

právnickým osobám nebo jiným souborům osob a majetkovým podstatám,

jejichž sídlo je v obvodu zemí České nebo Moravskoslezské.§ 2(1) Při ocenění škody hledí se ke škodě, která skutečně vznikla a byla

způsobena skutečnostmi uvedenými v § 1 odst. 1.(2) Škody majetkové oceňují se zpravidla podle pořizovací ceny věci v

den účinnosti tohoto dekretu; nelze-li takto určiti majetkovou škodu,

je vzíti za základ obecnou cenu v době, kdy se škoda stala.(3) Pro ocenění jiných škod jest zpravidla směrodatnou výše zákonného

nároku na náhradu v takovém nebo obdobném případě podle předpisů

platných v den účinnosti tohoto dekretu.(4) Podrobné směrnice pro ocenění těchto škod vydá ministerstvo vnitra

v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.§ 3(1) Soupis a vyšetřování škod provádějí okresní národní výbory.(2) Okresní národní výbor, příslušný podle § 6 odst. 2 k přijetí

přihlášky, předloží do 10 dnů po uplynutí lhůty, uvedené v § 6 odst. 3,

jeden stejnopis přihlášek u něho podaných po provedení nezbytného

předběžného přezkoumání podle směrnic ministerstva vnitra přímo

Státnímu úřadu statistickému.§ 4(1) O přihlášených škodách provede okresní národní výbor potřebné

šetření, zejména řízení důkazní. Vyšetřené přihlášky (druhý stejnopis)

s doklady (§ 7 odst. 3) předloží okresní národní výbor příslušným

smíšeným komisím, kterým přísluší zjištění škod (§ 5).(2) Smíšená komise zařídí podle potřeby nutné doplnění šetření, načež

zjistí v každém jednotlivém případě škodu podle ustanovení § 2 a zapíše

svůj posudek do přihlášky. Posudek komise se straně nesděluje.§ 5(1) Smíšené komise (dále komise) zřídí se u okresních národních výborů.

Práce spojené s činností komisí obstarává okresní národní výbor, u

něhož jsou komise zřízeny.(2) Každá komise se skládá:1. ze zástupce okresního národního výboru, u něhož je zřízena, jako

předsedy,2. ze zástupce okresního finančního ředitelství,3. z odborníka, jejž povolá předseda komise z osob, označených mu

okresním národním výborem pro jednotlivé druhy škod; tohoto člena

komise, není-li státním zaměstnancem, vezme předseda před zahájením

jednání do slibu o tom, že bude svědomitě a nestranně plniti své

povinnosti.(3) K jednání komise může předseda přibrati další spolehlivé a

nestranné znalce s hlasem poradním.(4) Pro jednání komise platí přiměřeně, pokud tento dekret neustanovuje

jinak, předpisy o řízení ve věcech náležejících do působnosti

politických úřadů.(5) Komise se platně usnáší za přítomnosti všech členů a rozhoduje

většinou hlasů.(6) Funkce členů komise jest čestná.(7) Člen komise, jenž není státním zaměstnancem, má nárok, jestliže

nemá stálého bydliště v sídle komise, na náhradu skutečně zaplaceného

nutného jízdného z místa svého bydliště do sídla komise a zpět a na

náhradu nutných skutečných výloh, spojených se stravováním mimo dům a

noclehem. Přitom třeba dbáti nezbytné úspornosti ve veřejné správě.

Jízdným se rozumí jízdné nejvýše II. třídy vlakové anebo jízdné za

použití jiného hromadného veřejného dopravního prostředku (autobusu,

lodi). Náhradu těchto skutečných výloh může ministerstvo vnitra

paušalovati v dohodě s ministerstvem financí. Náhrady ty hradí se ze

státních prostředků po předložení řádně doloženého cestovního účtu,

jejž upraví zemský národní výbor. Pokud člen komise jest státním

zaměstnancem, jest postupovati podle předpisů platných pro státní

zaměstnance.§ 6(1) Řízení o soupisu, vyšetření a zjištění škody se zavede pouze na

podkladě přihlášky. K podání přihlášky je oprávněn poškozený, nebo

právní nástupce, a nejsou-li známi, osoba spravující poškozený majetek,

jinak místní národní výbor. Přihlášku stran majetku, který byl

zkonfiskován, zajištěn nebo jest ve státní správě nebo je dán pod

národní správu, podá ten, kdo při počátku účinnosti tohoto dekretu má

dotčený majetek ve vlastnictví, ve správě nebo jej zajistil, jinak

místní národní výbor. Přihlášky nebo soupisy škod, jež byly podány před

počátkem účinnosti tohoto dekretu, nejsou podkladem k zavedení řízení.(2) Přihláška se podává u okresního národního výboru, v jehož obvodu má

strana své bydliště (sídlo). Nemá-li strana bydliště v obvodu zemí

České a Moravskoslezské, podá přihlášku u okresního národního výboru, v

jehož obvodu měla poslední bydliště. Neměla-li strana vůbec bydliště v

zemích České a Moravskoslezské, podá přihlášku u ministerstva vnitra.(3) Přihláška musí býti podána nejpozději do 21 dnů ode dne účinnosti

tohoto dekretu, jinak nebude k ní přihlíženo. Prokáže-li však strana,

že nemohla přihlášku podati ve lhůtě pro vážné překážky, může býti

přihlédnuto i k přihlášce později podané.§ 7(1) Přihláška se podává ve dvou stejnopisech na tiskopisech, jejichž

vzor stanoví ministerstvo vnitra.(2) Přihláška má obsahovati zejména:a) osobní a rodné údaje poškozeného i přihlašovatele (§ 6 odst. 1),

jejich bydliště /sídlo), národnost a státní příslušnost,b) přesný popis škody s údajem, kdy, kde, kým, jakým způsobem a za

jakých okolností byla způsobena,c) označení důkazních prostředků§ (úřední osvědčení, písemná svědectví,

označení svědků, fotografie apod.),d) výši škody, jakož i výši a druh požadované náhrady, zejména zda se

požaduje vrácení odcizeného nebo zavlečeného majetku, anebo jiná věc

téhož druhu, jakosti a ceny, kterou třeba uvésti,e) prohlášení, zda, kdy a kde podala strana již dříve přihlášku,

obdržela-li náhradu, zálohu nebo podporu a v jaké výši, nebo byla-li jí

škoda nahrazena zcela nebo zčásti jinak.(3) Doklady, které má strana po ruce, buďtež připojeny v příloze k

přihlášce, pokud možno v opisu soudně ověřeném.§ 8(1) Z podání přihlášky, vyšetření a zjištění škody nevzniká straně

právní nárok na náhradu škody.(2) Úprava odškodnění se vyhrazuje zvláštním předpisům.§ 9Soudy, úřady a jiné orgány veřejné správy jsou povinny spolupůsobit při

provádění tohoto dekretu.§ 10Kdo v přihlášce nebo v řízení o ní učiní vědomě nesprávné údaje nebo

jakkoli působí na jiného, aby nesprávnými údaji nebo jiným jednáním

porušil správnost šetření, bude potrestán - nejde-li o čin trestný

soudně - okresním národním výborem pro přestupek pokutou do 50 000 K

nebo trestem vězení do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li

uložena pokuta, buď pro případ její nedobytnosti zároveň uložen

náhradní trest vězení podle míry zavinění v mezích sazby trestu na

svobodě. Byl-li vedle pokut uložen i trest na svobodě, nesmí trest na

svobodě spolu s náhradním trestem vězení přesahovati nejvyšší mez sazby

trestu na svobodě.§ 11Tento dekret platí jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá

účinnosti osmého dne po vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě

se zúčastněnými ministry.Dr. Beneš v. r.Fierlinger v. r.Nosek v. r.