změna vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem


Published: 2010

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
299/2010 Sb.VYHLÁŠKAze dne 25. října 2010,kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním

nemocem, ve znění pozdějších předpisůMinisterstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č.

222/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst.

1, 2 a 6 a § 47 odst. 3 zákona:Čl. IVyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění

vyhlášky č. 65/2009 Sb. a vyhlášky č. 443/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „proti sezónní chřipce,“ zrušují.2. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovy „hepatitidě B“ čárka nahrazuje

slovem „a“ a slova „a proti sezónní chřipce“ se zrušují.3. § 3 včetně nadpisu zní:㤠3Pravidelné očkování proti tuberkulóze(1) Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 k

této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce

posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným

zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika

tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce. Lékař

novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník,

jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému

lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci k očkování

podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, současně informuje pracoviště

kalmetizace. Registrující praktický lékař pro děti a dorost, zpravidla

do jednoho měsíce po převzetí do své péče, odesílá dítě, které splňuje

indikace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, a které nebylo proti

tuberkulóze dosud očkováno, na pracoviště kalmetizace.(2) U dětí, u kterých nemůže splnění indikací podle přílohy č. 3 k této

vyhlášce posoudit lékař novorozeneckého oddělení, zjišťuje tyto

indikace při prvním kontaktu se zákonným zástupcem dítěte registrující

praktický lékař pro děti a dorost. Pro další postup se odstavec 1 věta

poslední použije obdobně.“.4. V § 4 odstavec 1 zní:„(1) Základní očkování se provede v době od započatého devátého týdne

po narození dítěte třemi dávkami hexavalentní očkovací látky proti

záškrtu, tetanu, pertusi s acelulární složkou, invazivnímu onemocnění

vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, virové hepatitidě B a

inaktivovanou očkovací látkou proti přenosné dětské obrně (dále jen

„hexavalentní očkovací látka“) v průběhu prvního roku života dítěte,

podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou

dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky. Čtvrtá dávka

hexavalentní očkovací látky se podá nejpozději před dovršením

osmnáctého měsíce věku dítěte. U dětí očkovaných proti tuberkulóze se

základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého

třináctého týdne po narození dítěte, vždy však po zhojení

postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.“.5. V § 4 odst. 2 se za slova „proti těmto infekcím“ vkládají slova „s

acelulární pertusovou složkou“.6. V § 4 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:„(8) Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede

jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24

hodin po narození dítěte. V očkování těchto dětí se dále pokračuje od

šestého týdne po narození dítěte podle souhrnu údajů o přípravku^1)

hexavalentní očkovací látky.1) § 3 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o léčivech).“.7. § 6 včetně nadpisu zní:㤠6Pravidelné očkování proti pneumokokovým nákazám(1) Očkování proti pneumokokovým nákazám polysacharidovou očkovací

látkou se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro

dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování proti

pneumokokovým nákazám provede u fyzických osob umístěných v domovech

pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním

režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým

onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo

ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem. V dalším očkování proti

pneumokokovým nákazám se postupuje podle souhrnu údajů o přípravku^1).(2) U dětí, které mají zdravotní indikace uvedené v příloze č. 1 k této

vyhlášce, se do dovršení pěti let jejich věku provede očkování

konjugovanou pneumokokovou vakcínou v intervalech podle souhrnu údajů o

přípravku^1). Od dovršeného druhého roku věku dítěte lze v těchto

případech alternativně podat polysacharidovou očkovací látku proti

pneumokokové nákaze.“.8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.9. V § 9 odst. 1 se na konci textu druhé věty doplňují slova „a dále u

osob zařazených do rekvalifikačních kurzů, zajišťujících péči a

ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb nebo manipulujících v

zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem, a ve zdravotnických

zařízeních“.10. § 12 se včetně nadpisu zrušuje.11. V § 13 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Očkování se provede

očkovací látkou určenou k aktivní imunizaci podle souhrnu údajů o

přípravku^1) této očkovací látky.“.12. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.13. Za přílohu č. 1 se doplňují přílohy č. 2 a 3, které znějí:„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.Dotazník k definici rizika tuberkulózyJméno a příjmení dítěte ..............................Datum narození dítěte ............... Číslo pojištěnce (bylo-li přiděleno)...............Název/kód zdravotní pojišťovny: .........................................................

I. část - vyplňuje zákonný zástupce dítěteJeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti,

v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu. Zaškrtněte:Ano Ne/není mi známo

Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti,

v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval mimo

Českou republiku. Zaškrtněte:Ano Pokud ano, v jakém státě (vyjmenujte všechny státy) Ne/není mi známo..........................................................................................Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou. Zaškrtněte:Ano Ne/není mi známoBylo prováděno šetření ohledně TBC u osob, se kterými bylo dítě v kontaktu. Zaškrtněte:Ano Ne/není mi známoJméno a příjmení zákonného zástupce dítěte ................................Datum ............... Podpis zákonného zástupce dítěte ...............II. část - vyplňuje lékařDítě má indikaci k očkování proti tuberkulóze podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.,

o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Zaškrtněte:Ano NeJméno a příjmení lékaře ..............................Datum ............... Podpis lékaře ..............................Razítko zdravotnického zařízení

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 537/2006 Sb.Indikace očkování proti tuberkulóze1. Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen

domácnosti, v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.2. Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo

člen domácnosti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3

měsíce pobývá/pobýval ve státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40

případů na 100 000 obyvatel. Ministerstvo zdravotnictví každoročně

uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuberkulózy do 30 dnů od

aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.3. Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou.4. Indikace k očkování vyplývá z anamnestických údajů poskytnutých

lékaři novorozeneckého oddělení nebo registrujícímu praktickému lékaři

pro děti a dorost zákonnými zástupci dítěte. ".Čl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.Ministr:doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Related Laws