o určení obvodných úradov MNV v okrese ako stavebných úradov


Published: 1970

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
28/1970 Sb.VYHLÁŠKArady Okresního národního výboru v Nových Zámcíchze dne 27. února 1970,kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v

okrese stavebními úřady§ 1Rada Okresního národního výboru v Nových Zámcích určuje podle § 9 odst.

2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve spojení s čl. 6

zákona Slovenské národní rady č. 72/1969 Sb., o některých opatřeních v

organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické

republice, stavebními úřady.1. Obvodní úřad městského a místních národních výborů se sídlem v

Šuranech s územní působností pro město Šurany a obce Kostolný Sek,

Lipová a Nitriansky Hrádok;2. Obvodní úřad místních národních výborů se sídlem v Tvrdošovcích s

územní působností pro obce Tvrdošovce a Jatov.§ 2Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Tajemník:Ing. Hagara v. r.Předseda:Ing. Vajda v. r.

Related Laws