o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi ČSSR a Dánskem


Published: 1972

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
75/1972 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 19. září 1972o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou

republikou a Dánským královstvímDne 17. března 1972 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda

mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím.Podle svého článku VI odstavce 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem

podpisu, tj. dnem 17. března 1972.Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.První náměstek ministra:Krajčír v.r.DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODAmezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvímVláda Československé socialistické republiky a vláda Dánského

královstvímajíce na paměti svůj společný zájem na rozšiřování obchodu, který se

rozvíjel v rámci předcházející Dlouhodobé obchodní dohody,berouce v úvahu příznivé podmínky pro další rozvoj obchodu mezi oběma

zeměmi,přejíce si usnadnit a prohloubit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi na

základě rovnosti a vzájemných výhod,dohodly se takto:Čl.I1. Smluvní strany budou usilovat o zajištění harmonického a vzájemně

výhodného rozvoje obchodu mezi oběma zeměmi tím, že si budou poskytovat

navzájem příznivé podmínky pro podstatné zvýšení tohoto obchodu s

cílem, aby tím byl vytvořen základ pro stálý rozvoj hospodářských

vztahů mezi oběma zeměmi.2. Smluvní strany budou pokračovat v politice odstraňování jakýchkoliv

překážek ve volné výměně zboží mezi trhy obou zemí a budou usilovat o

rozšíření druhů zboží ve vzájemném obchodu.Čl.II1. Vzájemný obchod mezi oběma zeměmi se bude řídit Všeobecnou dohodou o

clech a obchodu (GATT), jejímiž členy je Československá socialistická

republika i Dánské království.2. Výměna zboží mezi Československou socialistickou republikou a

Dánským královstvím bude prováděna podle ustanovení této dohody a na

základě ročních protokolů, které budou tvořit nedílnou část této

dohody.3. Úřady obou smluvních stran budou vydávat všechna povolení - včetně

dovozních a vývozních licencí, pokud se vyžadují, až do množství nebo

hodnot zboží zahrnutého do zbožových listin připojených k ročním

protokolům.Čl.IIIKontrakty na zboží a služby podle této dohody budou uzavírány mezi

československými právnickými osobami oprávněnými podle československých

zákonů k zahraničně obchodní činnosti a právnickými osobami se sídlem a

fyzickými osobami s bydlištěm v Dánsku.Čl.IV1. Smluvní strany zřizují Smíšenou komisi, která bude zkoumat a

kontrolovat správné plnění této dohody. Smíšená komise bude projednávat

minulý průběh vzájemného obchodu a jiné otázky související s

hospodářskými vztahy mezi oběma zeměmi, bude předkládat návrhy a

doporučení pro příslušné vlády za účelem příznivého řešení jednotlivých

otázek a bude uzavírat roční protokoly zmíněné v článku II odstavec 2.2. Smíšená komise se bude scházet aspoň jednou za rok, střídavě v Praze

a v Kodani. Mimořádná zasedání Smíšené komise budou svolána na požádání

jedné ze stran a uskuteční se nejpozději do 30 dnů po takové žádosti v

místě, které se vzájemně dohodne. Na pořadu mimořádného zasedání budou

jednotlivé otázky týkající se obchodu, na jejichž projednání bude mít

kterákoli ze smluvních stran zájem.Čl.VPlatby mezi oběma zeměmi budou se provádět ve směnitelných měnách v

souladu s devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí.Čl.VI1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31.

prosince 1974. Nahrazuje Dlouhodobou obchodní a platební dohodu mezi

Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím

podepsanou dne 9. června 1966 v Kodani.2. S přihlédnutím ke svým mezinárodním závazkům, smluvní strany si

vyhrazují právo zahájit jednání o nutných úpravách této dohody, přičemž

však takové změny se nemohou dotknout základních cílů této dohody

týkajících se podpory obchodu mezi oběma zeměmi.3. Platnost této dohody se prodlouží mlčky vždy o dobu jednoho roku,

jestliže jedna ze smluvních stran ji nevypoví tři měsíce před skončením

její platnosti.4. Ukončení této dohody nebude mít žádný vliv na platnost a plnění

kontraktů uzavřených mezi organizacemi, institucemi a podniky obou zemí

během platnosti této dohody.Sepsáno v Praze dne 17. března 1972 ve dvou původních vyhotoveních v

anglickém jazyce.Za vládu Československé socialistické republiky:Ing. A. Barčák v.r.Za vládu Dánského království:Ivar Norgaard v.r.

Related Laws