změna obecního zřízení, krajského zřízení a z. o hl. m. Praze


Published: 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
216/2004 Sb.ZÁKONze dne 8. dubna 2004,kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o krajích (krajské zřízení)Čl.IZákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č.

273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.

231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a

zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:1. V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".2. V § 5 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".3. V § 5 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".4. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:"(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické

osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak

kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho

souhlas.".ČÁST DRUHÁZměna zákona o obcích (obecní zřízení)Čl.IIZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.

273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.

311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č.

22/2004 Sb., se mění takto:1. V nadpisu dílu 4 hlavě I se slovo "prapor" nahrazuje slovem

"vlajka".2. V § 34a odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".3. V § 34a odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".4. V § 34a odst. 3 větě první se slovo "prapor" nahrazuje slovem

"vlajku".5. V § 34a odst. 3 větě třetí se slovo "praporu" nahrazuje slovem

"vlajky".6. V § 34a odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".7. V § 142 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".8. V § 142 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".ČÁST TŘETÍZměna zákona o hlavním městě PrazeČl.IIIZákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.

145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.

450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:1. V nadpisu nad § 15 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka".2. V § 15 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".3. V § 15 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".4. V § 15 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".5. V § 15 odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku".ČÁST ČTVRTÁÚČINNOSTČl.IVTento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Zaorálek v. r.Klaus v. r.Špidla v. r.

Related Laws