Změna vyhl. o předcházení nemocem přenosným ze zvířat na člověka


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
72/2013 Sb.VYHLÁŠKAze dne 15. března 2013,kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a

zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění

pozdějších předpisůMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární

zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona

č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona

č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 3

zákona:Čl. IVyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání

nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č.

356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005 Sb.,

vyhlášky č. 36/2007 Sb., vyhlášky č. 316/2007 Sb., vyhlášky č. 288/2008

Sb., vyhlášky č. 12/2010 Sb. a vyhlášky č. 161/2012 Sb., se mění takto:1. V § 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1 a 5, § 10 odst. 1

úvodní části ustanovení, § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení a písm.

a), § 15 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 1, § 31 písm. c), § 32 odst. 1

písm. c) bodě 5 a odst. 2 písm. c), § 34 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 36

odst. 1 písm. c), § 37a úvodní části ustanovení, § 38 písm. h), § 89, §

95 odst. 1 písm. c) bodě 5, § 97 odst. 1 písm. a) bodě 1, § 109, 141, §

150 odst. 1 písm. i), příloze č. 6 bodě 27, příloze č. 12 úvodní části

ustanovení a odst. 3 písm. a), příloze č. 23 bodě I odst. 4 písm. b) a

bodě II odst. 7 písm. b) a v příloze č. 24 kapitole 1 bodě I písm. D

písm. b) a kapitole 2 písm. D bodě 2 písm. a) se slova „Evropských

společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.2. V poznámce pod čarou č. 1a se věta poslední nahrazuje větou

„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21.

října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného

původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o

zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech

živočišného původu).“.3. Poznámka pod čarou č. 1h zní:„1h) Čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

1069/2009.“.4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:„2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.“.5. V § 138 odst. 1 se slovo „zjištěn“ nahrazuje slovy „potvrzen

krajskou veterinární správou“.6. V § 138 odst. 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a

doplňuje se písmeno s), které zní:„s) chov včel s dobrým čistícím instinktem.“.7. V § 139 úvodní části ustanovení a v § 140 odst. 1 úvodní části

ustanovení se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c) a d)“.8. V § 139 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova „uzávěru objektu a jeho“

zrušují a za slovo „označení“ se vkládá slovo „stanoviště“.9. V § 139 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova „prodej a jakékoli

přemísťování medu a ostatních včelích produktů s výjimkou přemístění

pro průmyslové zpracování“ nahrazují slovy „které přišly do styku s

včelami nebo jejich produkty z označeného stanoviště“.10. V § 139 odst. 1 písm. c) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:„3. pro krmení včel zákaz použití medu, který pochází z označeného

stanoviště, nebo medu, jehož část tvoří med z označeného stanoviště,“.11. V § 139 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno e), které zní:„e) provede epizootologické šetření.“.12. V § 140 odst. 1 písm. a) se za slovo „okruhu“ vkládá slovo

„nejméně“ a za slova „s přihlédnutím k“ se vkládá slovo

„epizootologickým,“.13. V § 140 odstavec 2 zní:„(2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm.

c) a d) zákona dále nařídí chovateli, u kterého byl výskyt nákazy

potvrzena) u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech

včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i

ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při

manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich

účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím

nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a

konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebob) u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech

včelstev s potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou

dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly

nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy.

Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev s potvrzeným

výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby

včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa likvidaci včelstev a

zařízení podle odstavce 2 písm. a).Chovatel provede utracení včelstev benzínem a bezprostředně poté

zajistí včelotěsnou úzávěru úlů. Likvidace včelstev jejich spálením se

provede nejpozději následující den po utracení; zároveň se likviduje

veškerý hořlavý materiál.“.14. V § 140 odst. 3 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „podle

odstavce 2 písm. a) nebo včelstev s potvrzeným výskytem nákazy podle

odstavce 2 písm. b) a úlů“.15. V § 140 odst. 4 se slova „půdy před a pod výlety z úlů a účinná

dezinfekce vyžíháním plamenem po předchozí mechanické očistě a

oškrábáním veškerého pevného, zejména kovového,“ zrušují a slova

„používá zpravidla“ se nahrazují slovem „použije“.16. V § 140 odst. 5 se za slovo „rukavice“ vkládají slova „pro

jednorázové použití“, slova „(gumové nebo pro jednorázové použití)“ se

zrušují a slova „ , obuvi a gumových rukavic“ se nahrazují slovy „a

obuvi“.17. V § 141 se slova „v souladu s“ nahrazují slovy „způsobem

stanoveným“.18. V § 142 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo „zařízení“ vkládají slova

„podle § 140 odst. 2“.Čl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.Ministr:Ing. Bendl v. r.

Related Laws