Dohoda o spolupráci v cestovním ruchu s Maďarskem


Published: 1973

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
122/1973 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 11. září 1973o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchuDne 22. června 1972 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové

republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 5. února 1973.Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.^*)Ministr:Ing. Chňoupek v. r.Dohodamezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské

lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchuVláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové

republikyvedeny snahou dále prohlubovat přátelské vztahy mezi svými zeměmi,

usilujíce o vytvoření nejpříznivějších podmínek pro vzájemné poznávání

úspěchů při výstavbě socialismu a komunismu a majíce za cíl podporovat

a dále rozšiřovat vzájemný cestovní ruch, uzavírají tuto Dohodu:Čl.1Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat spolupráci v oblasti

cestovního ruchu směřující k zlepšení vzájemného poznávání života lidu

obou států, jejich historie a dosažených výsledků při budování

socialismu.Čl.2Smluvní strany budou všestranně podporovat rozvoj všech forem

cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a

Maďarskou lidovou republikou, zejména- organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch,- turistiku mládeže,- cestovní ruch uskutečňovaný příslušnými orgány odborových organizací,- tematické odborné zájezdy včetně cest na kongresy, sympozia, výstavy,

sportovní akce, hudební a divadelní festivaly,- návštěvy mezi podniky, organizacemi, městy, okresy a kraji na základě

družby,- cesty turistů ze třetích zemí do Československé socialistické

republiky nebo Maďarské lidové republiky prostřednictvím organizací

cestovního ruchu.Čl.3Smluvní strany budou uskutečňovat další opatření k zjednodušení

hraničních formalit spojených s přechodem hranic turisty obou států.Čl.4Smluvní strany budou soustavně uskutečňovat opatření k zlepšování a

rozšiřování dopravního spojení mezi oběma státy, zejména- pravidelného i nepravidelného leteckého spojení,- pravidelných a mimořádných vlakových spojení,- sezónních autobusových a lodních linek,- příznivých podmínek pro motorizované turisty.Čl.5Smluvní strany budou podporovat rozvoj úzké spolupráce mezi vrcholnými

orgány cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány,

organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji a uskutečňování

cestovního ruchu.Čl.6Smluvní strany budou nadále rozšiřovat spolupráci v mezinárodních

organizacích cestovního ruchu a uskutečňovat výměnu zkušeností z

činnosti v této oblasti.Čl.7Smluvní strany se budou starat o to, aby příslušné orgány a organizace

cestovního ruchu obou států si vzájemně systematicky vyměňovaly

zkušenosti, údaje, informace a ostatní dokumentaci týkající se

cestovního ruchu.Čl.8Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a setkání odborných

pracovníků jednotlivých orgánů a organizací cestovního ruchu, zejména

pokud jde o výstavbu a úpravu objektů cestovního ruchu, činnost podniků

cestovního ruchu, vědeckou dokumentaci, statistiku. Za účelem přípravy

kádrů a zvyšování jejich kvalifikace budou podporovat vzájemnou výměnu

pracovníků výzkumných ústavů, cestovních kanceláří, ubytovacích a

stravovacích zařízení.Čl.9Smluvní strany zabezpečí, aby se vhodným propagačním, informačním a

náborovým působením zlepšovala informovanost občanů o možnostech

cestování do druhých států, čímž se bude přispívat k rozvíjení vzájemné

návštěvnosti.Čl.10Každá ze smluvních stran může zřídit na území druhého státu informační

středisko cestovního ruchu. Zřizování a činnost těchto středisek,

jejich práva a povinnosti se řídí právními předpisy přijímajícího

státu.Čl.11Úhrady za vzájemný cestovní ruch se budou provádět podle smluvní úpravy

platné mezi oběma smluvními stranami a způsobem dohodnutým mezi

finančními orgány obou smluvních stran.Čl.12Příslušné orgány smluvních stran budou vždy na určitá časová období

sjednávat protokoly o uskutečňování jednotlivých ustanovení této

Dohody.Čl.13Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů

každé ze smluvních stran. Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny

diplomatických nót o tomto schválení a bude platit po dobu pěti let.

Dohoda však bude prodlužována mlčky vždy o další rok, pokud ji jedna ze

smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím

příslušného období její platnosti.Dáno v Bratislavě dne 22. června 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v

jazyce slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vláduČeskoslovenské socialistické republiky:Dr. Emil Mišovský v. r.Za vláduMaďarské lidové republiky:Károly Molnár v. r.*) Zde se uveřejňuje český překlad.