o vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele pošt. licence


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
465/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 17. prosince 2012o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní

licenceČeský telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o

poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních

službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 33a odst. 2

zákona o poštovních službách:§ 1Metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování(1) Držitel poštovní licence člení náklady a výnosy podle účelu, na

který byly vynaloženy nebo se kterým souvisí. Toto členění je alespoň

tak podrobné, aby každá základní služba obsažená v jeho poštovní

licenci byla sledována odděleně. Ostatní služby mohou být sdruženy do

tolika skupin, aby nebyl zpochybněn účel oddělené evidence.(2) Držitel poštovní licence rozlišuje při účelovém členění nákladů

podle odstavce 1 procesy a činnosti v návaznosti na využití poštovní

sítě při zajišťování poštovních služeb.(3) Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady, které byly

vynaloženy za účelem poskytování služeb a zahrnují přímé mzdové a

ostatní osobní náklady, ostatní přímé náklady a technologicky nezbytné

společné náklady. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat náklady

uvedené v tabulce č. 5 v příloze k této vyhlášce. Tyto náklady se

nepřiřazují.(4) Přímé náklady přiřazuje držitel poštovní licence přímo činnosti

nebo službě, se kterou přímo souvisejí. Za společné náklady se považují

nepřímé náklady a ostatní (režijní) náklady. Nepřímé náklady přiřazuje

držitel poštovní licence na základě příčinné souvislosti s procesy,

činnostmi nebo poskytovanými službami pomocí vazby na jinou kategorii

nákladů nebo na jinou technickou veličinu vyjádřenou ve formě

alokačních klíčů. Ostatní náklady (režijní) přiřazuje držitel poštovní

licence pomocí vazby na již přiřazené náklady.(5) Pro přiřazování nákladů a výnosů, které jsou společné jak pro

služby poskytované na základě poštovní licence, tak pro ostatní služby,

držitel poštovní licence použije stejné alokační klíče.§ 2Způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů(1) Držitel poštovní licence vede oddělenou evidenci nákladů a výnosů

takovým způsobem, aby bylo možné zřetelně rozlišovat náklady a výnosy

na jednotlivé základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a na

ostatní poštovní služby.(2) Držitel poštovní licence rozlišuje náklady v souladu se svou

organizační strukturou v systému vnitropodnikového účetnictví tak, aby

bylo zachyceno místo vzniku nákladů. I v případě, že držitel poštovní

licence nevede vnitropodnikové účetnictví, vede oddělenou evidenci

nákladů a výnosů v systému nákladových středisek.(3) Držitel poštovní licence vede odděleně náklady, které se

nepřiřazují, a nekalkulované výnosy podle tabulky č. 5 uvedené v

příloze k této vyhlášce.(4) Oddělenou evidenci přímých nákladů, nepřímých nákladů a ostatních

nákladů vede držitel poštovní licence tak, že vychází z ocenění podle

zákona o účetnictví.(5) Držitel poštovní licence vede oddělenou evidenci nákladů a výnosů

tak, aby bylo prokazatelné, že žádné náklady ani výnosy nebyly

započteny nebo přiřazeny více než jedenkrát. Evidence musí být úplná,

srozumitelná a průkazná.§ 3(1) Oddělenou evidenci nákladů a výnosů ostatních poštovních služeb,

poštovních služeb, které jsou svými znaky podobné kvalitativním znakům

základních služeb obsažených v jeho poštovní licenci, vede držitel

poštovní licence tak, aby bylo možné ověřit, zda nedochází ke křížovému

financování mezi těmito službami a službami základními.(2) Náklady a výnosy z ostatních poštovních služeb, které nejsou

podobné základním službám, může vykazovat držitel poštovní licence v

souhrnu za všechny tyto služby.(3) Náklady a výnosy z nepoštovních služeb může držitel poštovní

licence vykazovat v souhrnu za všechny tyto služby. Evidenci nákladů a

výnosů nepoštovních služeb poskytovaných s využitím některé části

poštovní sítě zajistí držitel poštovní licence takovým způsobem, aby

byl schopen předložit Úřadu při ověřování čistých nákladů z poskytování

základních služeb podrobné údaje o těchto nákladech a výnosech.(4) Náklady a výnosy za služby spojené s přístupem k poštovní

infrastruktuře vede držitel poštovní licence odděleně za jednotlivé

nabízené služby přístupu.§ 4Přiměřený ziskPřiměřený zisk držitele poštovní licence se stanoví jako zisková

přirážka ve výši 8,7 % k ekonomicky oprávněným nákladům přiřazeným

základním poštovním službám.§ 5Struktura vykazovaných informacíDržitel poštovní licence předkládá výsledky oddělené evidence nákladů a

výnosů prostřednictvím výkazů uvedených v příloze k této vyhlášce.§ 6ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.Předseda Rady:PhDr. Dvořák, CSc., v. r.PřílohaVýkazy - výsledky oddělené evidence