výše další odměny členům zastupitelstev ve 2. pol. 2004

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
591/2004 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 24. listopadu 2004,kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém

pololetí roku 2004Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb.,

zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb.,

zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb.,

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004

Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.

450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č.

216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona

č. 501/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona

č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona

č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona

č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona

č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb.:§ 1(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží ve druhém pololetí roku 2004

další odměna ve výši dvaceti pěti procent částky, na kterou by jim

jinak vznikl nárok^1). Neuvolněným členům zastupitelstev je možno ve

druhém pololetí roku 2004 poskytnout další odměnu až do výše dvaceti

pěti procent částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.(2) Další odměna vypočtená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé

stokoruny směrem nahoru.§ 2ÚčinnostToto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Předseda vlády:JUDr. Gross v. r.Ministr vnitra:Mgr. Bublan v. r.1) Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům

zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.