o Dohodě o spolupráci v oblasti cest. ruchu mezi ČSSR a Kyprem


Published: 1975

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
93/1975 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 3. června 1975o Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou

socialistickou republikou a Kyperskou republikouDne 8. května 1974 byla v Nikósii podepsána Dohoda o spolupráci v

oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou

a Kyperskou republikou, která podle svého článku 9 vstoupila v platnost

dnem 7. února 1975.Český text Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.DOHODAo spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou

socialistickou republikou a Kyperskou republikouVláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky

přejíce si dále rozšiřovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi na

základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod a uznávajíce důležitost

cestovního ruchudohodly se na tomto:Čl.1Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky

budou věnovat zvláštní pozornost rozvíjení a rozšiřování vztahů v

oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi směřujícímu ke zlepšení

vzájemné informovanosti o životě, dějinách a kultuře jejich národů.Čl.2Smluvní strany budou v rámci svých platných právních předpisů

usnadňovat cestovní formality v zájmu rozvoje cestovního ruchu mezi

oběma zeměmi.Čl.3Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost rozvoji cestovního

ruchu mezi oběma zeměmi, zejména pokud jde o organizovaný a

neorganizovaný cestovní ruch, tematické odborné zájezdy, návštěvy

kongresů, symposií, výstav, sportovních akcí a hudebních a divadelních

festivalů.Čl.4Smluvní strany v zájmu rozvoje vzájemného cestovního ruchu budou

vytvářet podmínky k tomu, aby jejich občané byli lépe informováni o

možnostech cestování ve druhé zemi, a to zejména vhodným propagačním,

informačním a náborovým působením, výměnou tiskovin, filmů a výstav,

jakož i materiálů a filmů pro rozhlasové a televizní vysílání.Výše uvedené vzájemně vyměňované materiály budou osvobozeny od celních

poplatků.Čl.5Smluvní strany budou podporovat rozvoj stálé úzké spolupráce mezi

jejich orgány, organizacemi a institucemi, zúčastněnými na rozvoji a

provádění cestovního ruchu.Čl.6Smluvní strany budou podporovat další rozvoj spolupráce jejich

příslušných orgánů v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a

budou se informovat o zkušenostech v této oblasti.Čl.7Smluvní strany budou dbát o to, aby příslušné orgány a organizace obou

států si systematicky vzájemně vyměňovaly zkušenosti, údaje, informace

a ostatní dokumentaci týkající se cestovního ruchu.Čl.8Příslušné orgány smluvních stran mohou podle potřeby sjednávat vždy na

určitá časová období protokoly, v nichž stanoví podrobné formy

provádění této dohody.Čl.9Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních

stran a vstoupí v platnost v den výměny nót potvrzujících toto

schválení.Čl.10Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude mlčky prodlužována

vždy o další rok, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví

šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.Dáno v Nicosii dne 8. května 1974 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce

českém a řeckém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu Československé socialistické republiky:Ing. J. Jakubec v.r.Za vládu Kyperské republiky:Ch. Veniamin v.r.

Related Laws