o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou ČSSR a Indonézie


Published: 1977

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
56/1977 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 12. července 1977o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické

republiky a vládou Republiky IndonésieDne 10. května 1972 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky

Indonésie. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 13 dnem 7.

srpna 1976.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.První náměstek ministra:Krajčír v.r.DOHODAo letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a

vládou Republiky IndonésieVláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky

Indonésie, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

otevřené k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944 a vedeny přáním

uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi Československou

socialistickou republikou a Republikou Indonésií, se dohodly takto:Čl.1Pro účely této Dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví

otevřenou k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944 a zahrnuje všechny

Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo

Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;b) výraz "letecký úřad" znamená pokud jde o Československou

socialistickou republiku federální ministerstvo dopravy a každou osobu

nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době

vykonávány tímto ministerstvem nebo podobných úkolů, a pokud jde o

Republiku Indonésii ministra spojů a každou osobu nebo orgán pověřený

prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto

ministrem, nebo podobných úkolů;c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna

strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s

článkem 3 této Dohody k provozování leteckých služeb na tratích

určených v takovém oznámení;d) výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní

letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě.Čl.21. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v

této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích uvedených v

příslušném oddílu Přílohy k této Dohodě.2. Letecké podniky obou smluvních stran budou užívat tato práva:a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; ac) při provozování dohodnuté služby na stanovené trati podle ustanovení

této Dohody přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto

trať v Příloze k této Dohodě pro účely vykládání a nakládání

cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.Čl.31. Každá smluvní strana určí písemným oznámením druhé smluvní straně

jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na

stanovených tratích.2. Po obdržení tohoto oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou

ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému

podniku nebo podnikům příslušné provozní oprávnění.3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého

podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost

dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a

přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu

mezinárodních obchodních leteckých služeb.4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého

podniku a pozastavit nebo zrušit práva udělená leteckému podniku v

odstavci 2 článku 2 této Dohody nebo uložit takové podmínky, které může

považovat za nezbytné při využívání těchto práv leteckým podnikem v

každém případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část

vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní

straně, která určuje letecký podnik, nebo státním příslušníkům smluvní

strany, která určuje letecký podnik.5. Kdykoliv poté, co ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku byla

splněna, letecký podnik k tomu určený a oprávněný může zahájit

provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že služba bude

provozována teprve tehdy, až budou pro ni stanoveny tarifní podmínky v

souladu s ustanovením článku 7 této Dohody.6. Každá smluvní strana je oprávněna pozastavit práva udělená leteckému

podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit takové

podmínky při využívání těchto práv leteckým podnikem, které uzná za

nutné, v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy

smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo jinak nepostupuje při

provozování služby v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě;

platí přitom výhrada, že pokud by okamžité pozastavení těchto práv nebo

uložení podmínek nebylo nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů

a předpisů, bude toto právo uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní

stranou.Čl.41. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel

provádějících mezinárodní létání na její území anebo výstup z něho,

nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím

území, se budou vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé

smluvní strany a budou takovými letadly dodržovány při vstupu nebo

výstupu a v době pobytu na území první smluvní strany.2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její

území anebo výstup z jejího území cestujících, posádky nebo nákladu

letadla, včetně předpisů týkajících se vstupu, výstupu, pasových

náležitostí, celních a zdravotních opatření, budou dodržovány při

vstupu, při výstupu a v době pobytu na území první smluvní strany.Čl.51. Letadlo používané určeným leteckým podnikem každé smluvní strany a

vstupující, znovu vystupující nebo letící přes území druhé smluvní

strany, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé

vybavení a zásoby letadla uložené na palubě takového letadla, budou

osvobozeny od celních poplatků a jiných dávek vybíraných při dovozu,

vývozu nebo tranzitu zboží. Toto se bude rovněž vztahovat na zboží na

palubě letadla, které bude spotřebováno za letu přes území této druhé

smluvní strany.2. Pohonné hmoty, mazací oleje, zásoby letadla, náhradní díly a obvyklé

vybavení dočasně dovezené na území každé smluvní strany, aby tam byly

neodkladně nebo po skladování zabudovány nebo jinak přijaty na palubu

letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebo byly jinak

znovu vyvezeny z území první smluvní strany, budou osvobozeny od

celních poplatků a jiných dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku.3. Pohonné hmoty a mazací oleje převzaté na palubu letadla určeného

leteckého podniku každé smluvní strany na území druhé smluvní strany a

použité při mezinárodních leteckých službách budou osvobozeny od

celních poplatků a jiných dávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku,

jakož i od jakýchkoliv jiných zvláštních spotřebních dávek za

předpokladu, že budou dodrženy celní předpisy.4. Každá smluvní strana může přechovávat zboží uvedené v odstavcích 1

až 3 tohoto článku pod celním dohledem nebo kontrolou.5. Pokud zboží uvedené v odstavcích 1 až 3 tohoto článku nepodléhá

žádným poplatkům nebo jiným dávkám, nebudou se na takové zboží

vztahovat žádné hospodářské zákazy nebo dovozní, vývozní či tranzitní

omezení, které by se jinak na ně vztahovaly, ledaže by se takový zákaz

či omezení vztahovaly na všechny letecké podniky včetně národních

leteckých podniků a šlo by o některé položky uvedené v odstavcích 1 až

3 tohoto článku.6. Postup uvedený v tomto článku bude doplňovat a nebude se dotýkat

toho, co každá smluvní strana je povinna poskytnout podle článku 24

Úmluvy.Čl.61. Kapacita poskytovaná určenými leteckými podniky smluvních stran při

dohodnutých službách bude v úzkém vztahu s předpokládanými požadavky na

letecký provoz mezi územími obou smluvních stran. Kapacita služeb,

které mají být provozovány každým leteckým podnikem, bude dohodnuta

mezi leteckými úřady obou smluvních stran na základě zásady řádných a

stejných možností.2. Letecký úřad každé smluvní strany bude poskytovat leteckému úřadu

druhé smluvní strany na požádání takové pravidelné nebo jiné

statistické přehledy, jež mohou být rozumně požadovány pro účely

posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách určeným

leteckým podnikem nebo podniky první smluvní strany.Čl.71. Tarify pro kteroukoliv dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené

výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům jako

jsou provozní náklady, přiměřený zisk, charakteristiky letu (jako jsou

standardy rychlosti a vybavení letadla) a tarify jiných leteckých

podniků na kterémkoliv úseku stanovené trati. Tarify budou stanoveny na

dvoustranném základě mezi určenými leteckými podniky nebo

prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení

leteckých dopravců, přičemž se budou brát v úvahu částky agentských

provizí uplatňované v souvislosti s těmito tarify.2. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou

smluvních stran.3. Nedosáhnou-li určené letecké podniky dohody o tarifech, letecké

úřady smluvních stran se samy pokusí tarify určit vzájemnou dohodou.4. Nebudou-li moci letecké úřady schválit tarify předložené jim podle

odstavce 2 tohoto článku, nebo tarify určit podle odstavce 3, bude spor

řešen v souladu s ustanoveními článku 9 této Dohody.5. Žádné tarify nevstoupí v platnost, jestliže letecké úřady smluvních

stran s nimi nevysloví souhlas s výjimkou případu, kdy dojde k urovnání

podle ustanovení odstavce 3 článku 9 této Dohody.6. Tarify sjednané v souladu s ustanoveními tohoto článku budou platit

do doby než dojde ke sjednání nových tarifů v souladu s ustanoveními

tohoto článku.Čl.8Letecké úřady smluvních stran provedou konzultace, bude-li to

kterákoliv ze smluvních stran považovat za nutné, aby byla zajištěna

úzká spolupráce ve všech otázkách týkajících se provádění této Dohody.Čl.91. Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoliv spor týkající se

výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy a nebude-li moci

být urovnán leteckými úřady smluvních stran, smluvní strany se samy

pokusí vzájemným jednáním spor urovnat.2. Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout urovnání jednáním,

spor může být na žádost kterékoliv smluvní strany předložen k

rozhodnutí tribunálu tří arbitrů, z nichž po jednom jmenuje každá

smluvní strana a třetí bude určen těmito dvěma vybranými. Každá smluvní

strana bude jmenovat arbitra ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy

jedna smluvní strana dostala od druhé smluvní strany diplomatickou

cestou oznámení se žádostí o řešení sporu arbitrážním tribunálem a

třetí arbitr bude určen během dalšího období šedesáti (60) dnů.

Nebude-li možné dosáhnout takto urovnání, smluvní strany se dohodnou na

způsobu určení třetího arbitra.3. Smluvní strany se zavazují podrobit se každému rozhodnutí učiněnému

na základě odstavce 2 tohoto článku.4. Jestliže se kterákoliv smluvní strana nebo určený letecký podnik

kterékoliv smluvní strany nepodrobí rozhodnutí učiněnému na základě

odstavce 2 tohoto článku a do doby než se mu podrobí, druhá smluvní

strana je oprávněna omezit, pozastavit nebo zrušit jakákoliv práva nebo

oprávnění, která udělila touto Dohodou smluvní straně, jež se dopustila

opomenutí, nebo určenému leteckému podniku či podnikům této smluvní

strany nebo určenému leteckému podniku, jenž se dopustil opomenutí.Čl.101. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit

kterékoliv ustanovení této Dohody včetně její Přílohy, takováto změna,

bude-li dohodnuta mezi smluvními stranami, vstoupí v platnost jakmile

bude potvrzena výměnou diplomatických nót.2. V případě sjednání jakékoliv obecné mnohostranné úmluvy týkající se

letecké dopravy, kterou budou obě smluvní strany vázány, tato Dohoda

bude upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními takové úmluvy.Čl.11Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně

písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato

výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní

letectví. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této

Dohody dvanáct (12) měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní

strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím

tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní

stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní poté, co ji

obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.Čl.12Tato Dohoda a každá její změna podle článku 10 bude registrována u

Mezinárodní organizace pro civilní letectví.Čl.13Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této

Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost

počínaje datem pozdějšího z těchto písemných oznámení.Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.Dáno v Praze dne 10. května roku tisíc devětset sedmdesát dva ve dvou

vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž oba texty mají stejnou

platnost.Na důkaz toho níže podepsaní, kteří byli zmocněni svými vládami,

podepsali tuto Dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.Za vládu Československé socialistické republiky:Dr. Ing. Šutka v.r.Za vládu Republiky Indonésie:Dr. Seda v.r.Příl.ODDÍL I1. Vláda Republiky Indonésie udělí leteckému podniku nebo podnikům

určeným vládou Československé socialistické republiky oprávnění

provozovat letecké služby v obou směrech na trati:Body odletu Mezilehlé body Cílové bodyPraha nebo Athény Djakarta

Bratislava Káhira

Bejrút

Kuvajt

Teherán

Karáčí

Bombaj

Phnom Penh2. Letecký podnik nebo podniky určené vládou Československé

socialistické republiky budou mít právo vynechávat trvale nebo při

jednotlivých letech přistání v kterémkoliv z mezilehlých bodů uvedených

v odstavci 1.ODDÍL II1. Vláda Československé socialistické republiky udělí leteckému podniku

nebo podnikům určeným vládou Republiky Indonésie oprávnění provozovat

letecké služby v obou směrech na trati:Body odletu Mezilehlé body Cílové bodyDjakarta Phnom Penh Praha nebo

Bombaj Bratislava

Karáčí

Teherán

Kuvajt

Bejrút

Káhira

Athény2. Letecký podnik nebo podniky určené vládou Republiky Indonésie budou

mít právo vynechávat trvale nebo při jednotlivých letech přistání v

kterémkoliv z mezilehlých bodů uvedených v odstavci 1.

Related Laws