o amnestii


Published: 1985

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
38/1985 Sb.ROZHODNUTÍprezidenta Československé socialistické republikyo amnestii ze dne 8. května 1985Ve dnech 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje českého a

slovenského lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou hodnotí

naše národy výsledky dosažené při výstavbě vyspělé socialistické

společnosti. Je to hrdá bilance našich pracujících, kteří iniciativně a

obětavě uskutečňují politiku Komunistické strany Československa. V naší

vlasti se dále rozvinula socialistická demokracie, prohloubila a

upevnila politická a morální jednota lidu. Tyto skutečnosti jsou

výrazem síly a pevnosti našeho socialistického zřízení a dávají záruku,

že u některých osob, i když porušily zákon, může být dosaženo

převýchovy i bez uložení trestu a jeho výkonu.Na návrh předsednictva ústředního výboru Komunistické strany

Československa a vlády Československé socialistické republiky používám

svého ústavního práva a udílím tutoamnestii:Čl.IPromíjíma) nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly

uloženy za přečin nebo úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující

jeden rok,b) nepodmíněné tresty odnětí svobody nebo jejich zbytky, pokud byly

uloženy za nedbalostní trestný čin ve výměře nepřevyšující tři roky,c) z ostatních nepodmíněných trestů odnětí svobody jejich část ve výši

jednoho roku, případně jejich zbytky kratší jednoho roku,d) podmíněně odložené tresty odnětí svobody,e) tresty nápravného opatření nebo jejich zbytky, které byly pravomocně

uloženy přede dnem tohoto rozhodnutí.Čl.IINepodmíněné tresty odnětí svobody uvedené v článku I písm. a), b), c)

promíjím odsouzeným, kteří trest vykonávají nebo mají vykonat v první

nápravně výchovné skupině, ve vojenském nápravném útvaru nebo nápravně

výchovném ústavu pro mladistvé.Čl.IIIPodmíněně odložené tresty odnětí svobody a tresty nápravného opatření

uvedené v článku I písm. d), e) promíjím s účinkem, že se dnem tohoto

rozhodnutí na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen.Čl.IV1. Nařizuji, aby nebylo zahajováno a bylo-li již zahájeno, aby bylo

zastaveno trestní stíhánía) pro přečiny a úmyslné trestné činy spáchané přede dnem tohoto

rozhodnutí, pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující

jeden rok,b) pro trestné činy spáchané přede dnem tohoto rozhodnutí z nedbalosti,

pokud je na ně stanoven trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky.2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se užije i ohledně trestů tam

uvedených, které byly uloženy dosud nepravomocnými rozsudky vyhlášenými

přede dnem tohoto rozhodnutí nebo v tento den.Čl.VToto rozhodnutí se nevztahujea) na osoby, které byly v posledních deseti letech přede dnem tohoto

rozhodnutí pravomocně odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody

pro jiný úmyslný trestný čin než je ten, o němž se rozhoduje podle

tohoto rozhodnutí, nebo které byly v posledních deseti letech

propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, který jim byl uložen pro

úmyslný trestný čin, ledaže se na ně hledí, jako by odsouzeny nebyly,b) na trestné činy opuštění republiky podle § 109 tr. zák. a na obdobné

trestné činy podle zákonů dříve platných, dále na trestné činy

přijímání úplatků podle § 160 tr. zák., nepřímého úplatkářství podle §

162 odst. 1 tr. zák. a zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák.,c) na trestné činy uvedené v článku I písm. b) a v článku IV odst. 1

písm. b) tohoto rozhodnutí, pokud jejich spáchání bylo spojeno s

úmyslným trestným činem, za který zákon stanoví trest odnětí svobody

převyšující jeden rok,d) na tresty úhrnné a souhrnné, jestliže některý ze sbíhajících se

trestných činů je uveden pod písmenem b) článku V tohoto rozhodnutí.Čl.VIUkládám ministrům spravedlnosti České socialistické republiky a

Slovenské socialistické republiky a ministru národní obrany

Československé socialistické republiky, aby mi na základě přezkoumání

předložili k rozhodnutí návrhy na prominutí nebo zmírnění trestů

uložených za trestné činy a přečiny spáchané před vyhlášením tohoto

rozhodnutí u osob, na které se rozhodnutí nevztahuje, jde-li oa) těhotné ženy,b) matky, které pečují o dvě nebo více dětí mladších 15 let,c) muže starší než 65 let a ženy starší než 60 let,d) osoby, které trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou.V Praze dne 8. května 1985Husák v.r.

Related Laws