o Dohodě mezi vládou ČSSR a Mosambiku o vědeckotech. spolupráci


Published: 1980

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
10/1980 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 12. listopadu 1979o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráciDne 3. července 1979 byla v Maputu podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové

republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost

podle svého článku X dnem 5. července 1979.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické

lidové republiky o vědeckotechnické spolupráciVláda Československé socialistické republiky a vláda Mosambické lidové

republiky (dále uváděné jako smluvní strany), přejíce si dále rozvíjet

vzájemnou vědeckou a technickou spolupráci s cílem upevnit přátelské

vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi, se dohodly

takto:Čl.IObě smluvní strany budou spolupracovat ve věcech vědeckých a

technických s cílem co nejúčinněji využívat nejnovějších výsledků vědy

a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.Čl.IISpolupráce mezi smluvními stranami, jak uvedeno v článku I této dohody,

bude spočívat v:a) poskytování odborníků, poradců, zdravotnického personálu, jakož i

zařízení a dodávek v rámci této dohody;b) organizování teoretického a praktického výcviku příslušníků obou

smluvních stran. Přijímající země poskytne odborný výcvik nebo

specializaci stejné úrovně jako poskytuje stážistům a odborníkům

kterékoli třetí země, přičemž vezme v úvahu stupeň kvalifikace stážistů

a odborníků;c) spolupráci v jakékoli jiné formě vědeckotechnické činnosti, která

bude vzájemně dohodnuta.Čl.IIIRozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce včetně úrovně, jakož i

způsobu odměny, budou dohodnuty mezi příslušnými československými

organizacemi oprávněnými podle československého práva a oprávněnými

vládními organizacemi Mosambické lidové republiky.Čl.IVKaždá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany vyslaným na

její území na základě této dohody veškerou potřebnou pomoc v souladu se

zákony a předpisy platnými v každé zemi.Čl.VKaždá smluvní strana zajistí expertům druhé smluvní strany

vykonávajícím své povinnosti podle této dohody na jejím území stejné

zacházení jako expertům z kterékoli třetí země.Čl.VIVšechny osoby plnící své povinnosti na území druhé smluvní strany podle

této dohody se budou ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro

plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zásahu do jiných záležitostí.Čl.VIIKaždá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané ve

spojitosti s plněním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez

předchozího souhlasu druhé smluvní strany.Čl.VIIIUstanovení této dohody se nebudou vztahovat na odborníky, techniky,

úředníky a další osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze

smluvních stran na základě jednotlivých kontraktů na dodávku zboží nebo

poskytování služeb spojených s těmito dodávkami zboží.Čl.IXObě smluvní strany budou na výslovnou žádost jedné z nich konzultovat

druhou v jakékoli záležitosti související s plněním této dohody.Čl.XTato dohoda podléhá schválení v souladu se zákonnou úpravou každé

smluvní strany a vstoupí v platnost v den výměny nót potvrzujících toto

schválení.Tato dohoda zůstane v platnosti tři roky a bude poté mlčky prodlužována

vždy na období jednoho roku, pokud ji jedna ze smluvních stran neukončí

výpovědí předloženou tři měsíce před vypršením uvedené platnosti.Vyhotoveno a podepsáno v Maputu dne 3. července 1978 ve dvou původních

vyhotoveních v anglickém jazyce.Za vláduČeskoslovenské socialistické republiky:Andrej Barčák v.r.ministr zahraničního obchoduZa vláduMosambické lidové republiky:Salomäo Munguambe v.r.ministr zahraničního obchodu

Related Laws