o Dohodě mezi ČSSR a Jemenem o vědecké a tech. spolupráci


Published: 1980

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
92/1980 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 31. března 1980o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Jemenské lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráciDne 3. dubna 1979 byla v Adenu podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové

demokratické republiky o vědecké a technické spolupráci. Dohoda

vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 17. prosince 1979.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.První náměstek:Ing. Knížka v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské

lidové demokratické republiky o vědecké a technické spolupráciVláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské lidové

demokratické republiky (dále označené jako smluvní strany), přejíce si

upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a podporovat

vědeckou a technickou spolupráci v zájmu rozvoje národního hospodářství

obou zemí, se dohodly takto:Čl.1Smluvní strany majíce na zřeteli vzájemnou výhodnost a vzájemné

respektování svrchovanosti obou zemí budou prostřednictvím svých

příslušných organizací usilovat o rozvoj vztahů v oblasti techniky,

vědy, výchovy a ve zdravotnictví.Čl.2Smluvní strany usnadní v oblastech uvedených v článku 1 této dohody

výměnu a návštěvy technických výzkumných pracovníků, poskytování

teoretického a praktického výcviku a zaměstnávání expertů druhé země,

při respektování platných ustanovení a možnost obou zemí.Čl.3Obě smluvní strany umožní účast odborníků druhé strany, kteří o to

projeví zájem, na kongresech, sympoziích, vědeckých konferencích,

seminářích atd. organizovaných jejich zeměmi.Čl.4Smluvní strany budou podporovat výměnu písemných informací a materiálů

obsahujících výsledky dosažené v různých oblastech uvedených v článku 1

této dohody.Čl.5Každá smluvní strana se zavazuje poskytnout v souladu s platnými zákony

ve své zemi veškerou nezbytnou pomoc státním příslušníkům druhé smluvní

strany pobývajícím na jejím území v souvislosti s úspěšným vykonáváním

úkolů v rámci této dohody.Čl.6Každá smluvní strana učiní vše, aby experti druhé smluvní strany, kteří

plní své úkoly podle této dohody na území druhé smluvní strany,

požívali stejných výhod, jaké jsou poskytovány expertům jakékoli třetí

země.Čl.7Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce, včetně úrovně a

způsobu odměňování budou dohodnuty mezi Polytechnou z československé

strany a ministerstvem plánování z jemenské strany. K tomuto cíli bude

na každé dva roky sestaven prováděcí program.Čl.8Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany

podle této dohody se budou ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými

pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do jiných

záležitostí.Čl.9Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v

souvislosti s prováděním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez

předchozího souhlasu druhé smluvní strany.Čl.10Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na experty, techniky,

úředníky a ostatní osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze

smluvních stran podle individuálních kontraktů, jejichž předmětem jsou

dodávky zboží nebo poskytování služeb spojených s takovými dodávkami

zboží.Čl.11Obě smluvní strany se budou na výslovnou žádost kterékoli z nich radit

ve všech záležitostech, týkajících se provádění této dohody.Čl.12Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla

schválena příslušnými úřady smluvních stran.Tato dohoda bude platit na období pěti let a poté bude automaticky

prodlužována vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran

neoznámí druhé smluvní straně tři měsíce předem, že si přeje dohodu

ukončit.V případě ukončení platnosti této dohody, dohodnou se smluvní strany

před ukončením její platnosti na způsobu ukončení projektů započatých v

rámci této dohody.Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou původních vyhotoveních v anglickém

jazyce.Vyhotoveno a podepsáno v Adenu dne 3. dubna 1979.Za vláduČeskoslovenské socialistické republiky:Ing. Josef Kočí v.r.Za vláduJemenské lidové demokratické republiky:Othman Abdul Gabbar v.r.

Related Laws