o Dohodě o ek., věd.tech. spolupráci mezi vládou ČSSR a Nigérie


Published: 1980

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
107/1980 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 27. června 1980o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou

Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou

Nigerijské federativní republikyDne 12. března 1979 byla v Lagosu podepsána Dohoda o ekonomické,

vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické

republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní

republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII dnem

14. prosince 1979.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.DOHODAo ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé

socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské

federativní republikyVláda Československé socialistické republiky a Federální vojenská vláda

Nigerijské federativní republiky, dále nazývané "smluvní strany",přejíce si posílit pouta přátelství, podpořit a rozšířit hospodářskou,

vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi v co nejširší možné

míře,majíce na vědomí výhody vyplývající z této spolupráce,dohodly se takto:Čl.ISmluvní strany budou spolupracovat a podporovat jedna druhou, v rámci

svých možností, schopností a zdrojů, při řešení problémů hospodářského,

vědeckého a technického rázu na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

při využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky, s cílem podpořit

další hospodářský rozvoj svých zemí.Čl.IIOblasti spolupráce zmíněné v článku I budou zahrnovat zejména:a) Zřizování a rozvoj různých průmyslových oborů, jako např.

metalurgie, energetika, textilní, chemický a potravinářský průmysl,

zemědělství a kooperaci ve vybraných strojírenských odvětvích, atd.b) Zřizování a provozování smíšených československo-nigerijských

průmyslových společností, obchodních, technických služeb a

konzultačních kanceláří.c) Vytváření podmínek pro průzkumy, geologické studie, úvodní studie,

průzkum a provádění základních projektů.d) Poskytování technických služeb.e) Výměnu expertů a poradců, školení místních pracovníků.f) Výměnu a nákup licencí, vědeckého a technického know-how.g) Organizování studijních kursů a seminářů týkajících se oblastí

spolupráce zmíněných v odstavcích a) až d) výše.h) Organizování výstav.i) Navázání úzké spolupráce mezi příslušnými bankovními institucemi

obou zemí.j) Jakoukoliv další formu spolupráce, která může být dohodnuta oběma

smluvními stranami.Čl.III(1) Hospodářská a technická spolupráce u hlavních projektů tak, jak je

uvažováno v článku II, bude uskutečňována ve smyslu dohod a kontraktů,

uzavíraných v souladu s ustanoveními platných dohod, existujícími mezi

oběma smluvními stranami.(2) Podniky obou smluvních stran mají možnost účastnit se tendrových

řízení za účelem provádění projektů dohodnutých v rámci této dohody.Čl.IVS odvoláním na článek II odstavce a), b), c) a d), každá smluvní

strana:1. Vytvoří nezbytné podmínky pro repatriaci investovaného kapitálu,

zisků, úroků a dalších plateb v souladu s devizovými zákony platnými v

každé příslušné zemi.2. Poskytne dočasné celní úlevy na předměty a zařízení dovezené do

jedné z obou zemí za účelem realizace projektů v rámci této dohody,

pokud se zmíněné předměty a zařízení nestanou součástí těchto projektů.3. Osvobodí experty a jejich rodiny od placení daní z příjmů a dávek

pokud jde o platy, vyplácené jim jejich vládou.Čl.V(1) Vláda Československé socialistické republiky tímto pověřuje

federální ministerstvo zahraničního obchodu a Federální vojenská vláda

Nigerijské federativní republiky tímto pověřuje federální ministerstvo

ekonomického rozvoje, jako odpovědné orgány, které budou dbát na plnění

této dohody, jakož i dalších otázek s touto dohodou souvisejících.(2) Každá ze smluvních stran bude oprávněna určit kdykoliv písemně

jakýkoliv jiný příslušný subjekt, organizaci nebo ministerstvo namísto

těch, které jsou jmenovány v předchozím odstavci.Poskytování expertů, poradců a dalších osob vládou Československé

socialistické republiky na žádost Federální vojenské vlády Nigerijské

federativní republiky za účelem pomoci při zabezpečení chodu

jednotlivých oblastí nigerijské ekonomiky, jakož i do vládních

institucí, bude uskutečňováno v souladu s platnou dohodou o

vědeckotechnické spolupráci mezi oběma zeměmi.Čl.VIJakákoliv osoba působící z pověření jedné ze smluvních stran při plnění

závazků na území druhé smluvní strany v rámci této dohody nebo v rámci

jakéhokoliv samostatného protokolu, ujednání, kontraktu nebo smlouvy,

omezí svou činnosti na území druhé smluvní strany pouze na otázky

související s touto dohodou, protokolem, ujednáním, kontraktem nebo

smlouvou a bude respektovat platné zákony a nařízení přijímající země.Čl.VIIKaždá smluvní strana se zavazuje pokládat za důvěrné jakékoliv

dokumenty. Informace nebo údaje, které získá nebo jakýmkoliv jiným

způsobem nabude v průběhu provádění této dohody a neposkytne tyto

dokumenty nebo jejich kopie, informace a údaje další třetí straně bez

výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.Čl.VIII(1) Pro zabezpečení provádění této dohody bude zřízena společná komise,

složená ze zástupců obou smluvních stran. Komise se bude scházet na

žádost kterékoliv smluvní strany, střídavě v hlavních městech obou

zemí.(2) Komise bude mít zejména za povinnost:a) podporovat a koordinovat hospodářskou, obchodní a průmyslovou

spolupráci mezi oběma smluvními stranami;b) zvažovat náměty, zaměřené k efektivnějšímu plnění této dohody;c) připravovat návrhy pro odstranění překážek, jež mohou vzniknout

během realizace jakéhokoliv projektu v rámci této dohody.Čl.IXTato dohoda se nedotýká platnosti jakýchkoliv závazků vyplývajících z

mezinárodních dohod, úmluv, smluv nebo protokolů sjednaných kteroukoliv

ze smluvních stran před uzavřením této dohody.Čl.XSmluvní strany se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou všechny

problémy, rozpory a rozdílnosti vzniklé v souvislosti s naplňováním

této dohody.Čl.XIDodatky nebo změny této dohody mohou být prováděny písemně a vstoupí v

platnost po schválení oběma smluvními stranami.Čl.XII(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že

byla schválena v souladu s ústavními předpisy obou smluvních stran a

bude platit po období 5 let.(2) Tato dohoda se automaticky prodlouží vždy o další období jednoho

roku, pokud jedna ze smluvních stran neprojeví 90 dní před ukončením

platnosti Dohody přání Dohodu vypovědět.(3) Po ukončení platnosti nebo vypovězení této dohody zůstanou její

ustanovení platná pro všechny existující závazky z projektů

projednávaných nebo započatých v době platnosti Dohody.Vyhotoveno a podepsáno v Lagosu dne 12. března 1979 ve dvou původních

vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají stejnou

platnost.Za vládu Československé socialistické republiky:A. Barčák v.r.Za Federální vojenskou vládu Nigerijské federativní republiky:O. Adewoye v.r.

Related Laws