o doplňcích zákona o propůjčování míst legionářům


Published: 1946

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
196/1946 Sb.Zákonze dne 3. října 1946,jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č.

462 Sb., o propůjčování míst legionářům.Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na

tomto zákoně:Čl.IZákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst

legionářům, se doplňuje takto:V § 2 se vkládá mezi odstavce 4 a 5 nový odstavec tohoto znění:"Spojeneckým a spřáteleným armádám uvedeným v předchozích dvou

odstavcích se klade na roveň Rudá armáda Svazu sovětských

socialistických republik."Čl.IITento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr

národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.Dr. Beneš v.r.Gottwald v.r.arm. gen. Svoboda v.r.