o technickém a záchranném vybavení námořní jachty


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
315/2000 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva dopravy a spojůze dne 25. srpna 2000o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování

způsobilosti k vedení námořní jachtyZměna: 135/2013 Sb.Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č.

61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení

ustanovení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:§ 1Předmět úpravyTato vyhláška stanovía) požadované technické a záchranné vybavení námořní jachty k námořní

plavbě,b) vymezení oblastí povolené námořní plavby námořní jachty s omezením

vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo pobřeží,c) podrobnosti o způsobu prokazování praxe, zkušební komisi a provádění

zkoušek,d) požadavky na znalosti žadatele,e) druhy, vzory, platnost, rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k

vedení námořní jachty a podmínky jejich vydávání,f) platnost dříve vydaných průkazů způsobilosti.ČÁST PRVNÍOBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY A POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A

ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTYHLAVA IVYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY§ 2Pro námořní jachty (dále jen "jachta") se vymezují tyto oblasti

povolené námořní plavby (dále jen "oblast plavby"):a) oblast plavby I zahrnuje rozsah námořní plavby jachty bez omezení

plavby,b) oblast plavby II zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do

vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží

stanovené střední výškou přílivu (dále jen "pobřežní linie"),c) oblast plavby III zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby

do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie,d) oblast plavby IV zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do

3 námořních mil od pobřežní linie,e) oblast plavby V zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do 0,75

námořní míle od pobřežní linie.HLAVA IIPOŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ§ 3Požadované technické vybavení(1) Požadovaným technickým vybavením jachty k námořní plavbě jea) signální vybavení,b) protipožární vybavení,c) navigační vybavení,d) rádiové vybavení,e) palubní vybavení.(2) Technické vybavení podle odstavce 1 musí být ve stavu způsobilém

pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami,

kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce

zákonů, (dále jen "mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika

vázána").^1)§ 4Signální vybaveníJachta musí být vybavenaa) navigačními světly,b) denními znaky,c) zařízením k podávání zvukových signálů,d) pyrotechnickými prostředky s vyznačenou dobou použitelnosti, pro

oblasti plavby I a II v počtu nejméně 6 kusů červených světlic nebo

pochodní a 1 kusu kouřového oranžového signálu; pro oblasti plavby III,

IV a V v počtu nejméně 3 kusů červených světlic nebo pochodní,e) vodotěsnou elektrickou svítilnou, která je uzpůsobena pro

signalizaci Morseovou abecedou, náhradní žárovkou a sadou náhradních

baterií ve vodotěsném obalu,f) vyhledávací svítilnou vhodnou pro použití při manévrování a

záchranných akcích,g) radarovým odražečem.§ 5Protipožární vybavení(1) Jachta musí být vybavenaa) přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve

vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí

překročit 6 kg,b) požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce,

která umožňuje nabírání vody z paluby,c) požární sekerou.(2) Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů

musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky

uvedené v odstavci 1 písm. a).(3) Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými

hasicími přístroji o hmotnosti náplně stanovené v příloze č. 1.(4) Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2

požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b).§ 6Navigační vybavení(1) Jachta musí být vybavenaa) osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu,

umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,b) dalekohledem,c) námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby

jachty, ve znění všech platných oprav.(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena

pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavenaa) optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,b) chronometrem nebo přesnými hodinami,c) astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,d) stopkami,e) přístrojem pro měření rychlosti jachty,f) sextantem,g) aneroidem,h) pomůckami pro práci na mapě.(3) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena

pro oblast plavby III, musí být vybavena optickým náměrníkem nebo

ručním zaměřovacím kompasem.§ 7Rádiové vybavení(1) Jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v

rozsahu velmi krátkých vln.(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena

pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena přijímačem pro příjem

informací o bezpečnosti námořní plavby a tísňovou radiobójí určující

pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech

(COSPAS-SARSAT, GMDSS).(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro

oblast plavby III, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o

bezpečnosti námořní plavby.§ 8Palubní vybavení(1) Jachta musí být vybavenaa) kotevním zařízením,b) dvěma bidly s hákem,c) dvěma vázacími lany,d) pevným lanovím upevněným k trupu tak, aby bylo možno je rychle

uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,e) dvěma odrazníky na každém boku jachty,f) ruční vodní pumpou,g) vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,h) vrhacím lankem,i) bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,j) lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,k) náhradními díly pro opravy,l) soupravou základního nářadí,m) nádobami na třídění odpadů.(2) Na jachtě musí být vyvěšen na přístupném místě postup určující

způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden v

příloze č. 2.§ 9Požadované záchranné vybavení(1) Jachta musí být vybavenaa) 2 záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a

názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se

snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním,b) záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za

námořní plavby.(2) Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím

záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo

podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou

světelno-dýmovou bójí.(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro

oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který

unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.(4) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro

oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena člunem se vztlakovými

komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při

plném zalití vodou.(5) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro

oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem

s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních

pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.(6) Požadované záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro

užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami,

kterými je Česká republika vázána.^1)ČÁST DRUHÁPRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTYHLAVA IDRUHY, VZORY A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ

JACHTY§ 10(1) Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby

(dále jen "průkaz") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení

plavby,b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením

plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální

délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie,

pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.(2) Držitel průkazu je oprávněn k vedení jachty při provozování námořní

plavby v rámci oprávnění, které je vyznačeno v průkazu.(3) Podle druhu pohonu jachty, k jejímuž vedení je průkaz určen,

vyznačí Námořní úřad (dále jen "Úřad") v průkazu údaj "s omezením na

motorové jachty" nebo "bez omezení".(4) Vzor tiskopisů průkazu je uveden v příloze č. 3.(5) Úřad vede evidenci průkazů.HLAVA IIPODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ§ 11(1) Úřad vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu.

Vzor žádosti o vydání průkazu je uveden v příloze č. 4.(2) Žádost o vydání průkazu musí být doloženaa) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,b) dokladem o praxi na jachtě,c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá

skutečné podobě žadatele,e) dokladem o zaplacení správního poplatku,^2)f) kopií platného průkazu, je-li žadatel jeho držitelem.Vydání průkazů§ 12Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, kteráa) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením

zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních

mil pod dohledem velitele jachty,b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,c) dosáhla věku 18 let,d) je způsobilá k právním úkonům,e) zaplatila správní poplatek.^2)§ 13Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, kteráa) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením

zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000

námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil

ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem

velitele jachty,c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,d) zaplatila správní poplatek.^2)§ 14Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, kteráa) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením

zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000

námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní

linie ve funkci velitele jachty,c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,d) zaplatila správní poplatek.^2)HLAVA IIIZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A POŽADAVKY NA ZNALOSTI ŽADATELE§ 15Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty v oblasti

plavby (dále jen "zkouška") se skládá před zkušební komisí tvořenou

nejméně 4 zkušebními komisaři, jejíhož předsedu, který řídí činnost

komise, a další členy zkušební komise jmenuje Úřad.§ 16(1) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností

uvedených v § 18 odst. 1 může být osoba, která je sama odborně

způsobilá v těchto odbornostech.(2) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností

uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "jachetní instruktor") může být

osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B.(3) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti ze základů

poskytování první pomoci může býta) lékař,b) vyšší zdravotnický pracovník v oboru diplomovaná všeobecná sestra,

diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná porodní asistentka,c) střední zdravotnický pracovník v oboru zdravotnický záchranář,

všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra,

ženská sestra nebo sestra pro intenzivní péči; předpokladem je, že od

doby výkonu jejich aktivní činnosti neuplynula u lékaře doba delší 5

let a u ostatních zdravotnických pracovníků doba delší 2 let.§ 17(1) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním C se ověřují teoretické a

praktické znalosti podle § 18.(2) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním A nebo B se ověřují

teoretické znalosti podle § 18 odst. 1.§ 18(1) Požadované teoretické znalosti:a) základy námořního práva a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, (dále jen

"pravidla o zabránění srážkám na moři"),^3)b) plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním a v ovládání jachet

motorových,c) námořní navigace,d) meteorologie,e) základy angličtiny,f) základy poskytování první pomoci.(2) Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:a) příprava na plavbu,b) manévrování s jachtou,c) vedení plavby,d) řešení mimořádných situací.§ 19(1) Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky fyzické osoby

(dále jen "uchazeč") podané u Úřadu. Vzor přihlášky je uveden v příloze

č. 5.(2) Uchazeč do 15 dnů ode dne doručení přihlášky obdrží vyrozumění o

termínu zkoušky.§ 20(1) Zkouška se skládá v českém jazyce.(2) Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po

ověření praktických znalostí jachetním instruktorem, je-li ověření

praktických znalostí požadováno. O průběhu ověření praktických znalostí

uchazeče podá jachetní instruktor písemnou zprávu ostatním členům

zkušební komise.(3) Znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 se ověřují ústním

přezkoušením po předchozím úspěšně vykonaném písemném testu z navigace.

Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč minimálně na 5 otázek z každé

odbornosti podle druhu odborné způsobilosti, kterou uchazeč prokazuje.§ 21Jestliže uchazeč prokázal požadované znalosti při řešení teoretických a

praktických úkolů, je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, v opačném

případě klasifikačním stupněm nevyhověl. Klasifikačním stupněm

nevyhověl je rovněž hodnocen uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy

nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.§ 22Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydá v den ústního přezkoušení

znalostí podle § 20 odst. 3 uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm

vyhověl. Osvědčení má tyto náležitosti:a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození uchazeče,b) číslo osvědčení,c) označení druhu průkazu, k jehož vydání uchazeč prokázal odbornou

způsobilost,d) datum vydání osvědčení a podpis předsedy zkušební komise.§ 23Uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm nevyhověl vydá zkušební

komise doklad o prokázaných znalostech z odborností podle § 18, které

při opakované zkoušce uskutečněné nejdříve po 2 měsících již nebudou

ověřovány.HLAVA IVZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE§ 24Délka praxe na jachtě se prokazujea) výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo

námořním úřadem pobřežního státu, nebob) listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou),

které provedl výhradně velitel jachty.HLAVA VPLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY§ 25Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti průkazu(1) Doba platnosti průkazu je 5 let a lze ji na základě písemné žádosti

držitele průkazu předložené Úřadu nejméně 2 měsíce před skončením doby

platnosti průkazu prodloužit. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení,

rodné číslo, a není-li rodné číslo, datum narození (dále jen "osobní

data") a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podle odstavce 1 musí

být doloženaa) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně

500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5

letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,c) dokladem o zaplacení správního poplatku,^2)d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá

skutečné podobě žadatele.(3) Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněníma) B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle

odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,b) A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle

odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.§ 26Zánik platnosti průkazuPlatnost průkazu zanikáa) uplynutím doby platnosti průkazu,b) ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,c) smrtí držitele průkazu.ČÁST TŘETÍSPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍPlatnost dříve vydávaných průkazů způsobilosti§ 27Průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel vydané před

účinností této vyhlášky Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "průkaz

ministerstva") a mezinárodní průkazy způsobilosti k vedení rekreačních

plavidel pro oblast 2.0, 2.1, 2.2 nebo 3.0 (dále jen "průkaz

způsobilosti") vydané před účinností této vyhlášky Státní plavební

správou platí do doby vyznačené platnosti, nejdéle do 1. července 2003.§ 28(1) Držiteli průkazu ministerstva pro oblast A, B nebo C po uplynutí

doby platnosti průkazu ministerstva Úřad průkaz ministerstva podle § 27

vymění za průkaz s odpovídajícím oprávněním na základě písemné žádosti

obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o výměnu průkazu ministerstva musí být doloženaa) průkazem ministerstva, který je určen k výměně,b) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v posledních 3 letech před

podáním žádosti o výměnu průkazu ministerstva,c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,d) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným

průkazem radiotelefonisty, jedná-li se o žádost o výměnu průkazu

ministerstva za průkaz s oprávněním C,e) dokladem o zaplacení správního poplatku,^2)f) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá

skutečné podobě žadatele.§ 29(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 po uplynutí doby

platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27

vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující

osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 musí být

doloženaa) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.0,b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám

na moři, navigace, základů angličtiny a základů poskytování první

pomoci,c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně

100 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným

průkazem radiotelefonisty,f) dokladem o zaplacení správního poplatku.^2)§ 30(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí

doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27

vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující

osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za

průkaz s oprávněním C musí být doloženaa) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,c) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným

průkazem radiotelefonisty,d) dokladem o zaplacení správního poplatku.^2)§ 31(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí

doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27

vymění za průkaz s oprávněním B na základě písemné žádosti obsahující

osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za

průkaz s oprávněním B musí být doloženaa) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele

průkazu způsobilosti pro oblast 2.1,c) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám

na moři, navigace, základů angličtiny a zdravotní péče, jedná-li se o

držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2,d) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele

průkazu způsobilosti pro oblast 2.2, který neprokáže praxi na jachtě

500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti podle

písmena e),e) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně

1 000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3

letech před podáním žádosti,f) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,g) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,h) dokladem o zaplacení správního poplatku.^2)§ 32(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 po uplynutí

doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27

vymění za průkaz s oprávněním A na základě písemné žádosti obsahující

osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 musí být

doloženaa) platným průkazem způsobilosti pro oblast plavby 3.0,b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám

na moři a základů angličtiny,c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně

2 500 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 5

letech před podáním žádosti,d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3

měsíců,e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,f) dokladem o zaplacení správního poplatku.^2)(3) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0, který

neprokáže praxi podle odstavce 2 písm. c), Úřad tento průkaz vymění za

průkaz s oprávněním B.§ 33Pro posuzování zdravotní způsobilosti velitele námořní jachty platí

přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisů o zdravotní

způsobilosti členů posádky námořní obchodní lodě.§ 34ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni

vyhlášení.Ministr:Ing. Schling v. r.Příl.1Hmotnost náplně v dalších hasicích přístrojích

Instalovaný výkon motoru v kW Nejmenší požadovaná hmotnost

náplně v kg

------------------------------------------------------------------

do 50 kW 2

do 100 kW 4

nad 100 kW za každých dalších

započatých 100 kW 2Příl.2Odstraňování odpadů z jachet na moři

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|Druhy odpadů |Mimo zvláštní oblasti |Ve zvláštních oblastech1) |

|Garbage Type |Outside Special Areas |In Special Areas |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|1. výrobky z umělých hmot včetně |odstraňování zakázáno/disposal |odstraňování zakázáno/disposal |

| lan z umělých vláken |prohibited |prohibited |

| (Plastic - including synthetic| | |

| ropes, plastic garbage bags) | | |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|2. papírový, textilní, kovový a |odstraňování povoleno ve vzdálenosti|odstraňování zakázáno/disposal |

| skleněný odpad |větší než 12 nm od pobřeží/not less |prohibited |

| (Paper, rags, metal and glass |than 12 nm offshore | |

| garbage) | | |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

|3. Potravinový odpad |odstraňování povoleno ve vzdálenosti|odstraňování povoleno ve vzdálenosti|

| (Food waste) |větší než 12 nm od pobřeží/not less |větší než 12 nm od pobřeží/not less |

| |than 12 nm offshore |than 12nm offshore |

+---------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+

Veškeré odpady shromážděné ve zvláštních nádobách na jachtě se ukládají

v přístavních sběrných zařízeních.All garbage collected in special vessels on board of the yacht should

be disposed in the port garbage containers.------------------------------------------------------------------1) Zvláštní oblasti jsou v souladu s pravidlem 5 přílohy V. Protokolu

1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL),

1973, oznámeným pod č. 71/1995 Sb., tyto oblasti: Středozemní moře,

Baltské moře, Černé moře, Rudé moře, Perský záliv, Severní moře,

antarktická oblast již od 60. rovnoběžky jižní šířky a Karibské moře.Příl.3

ČESKÁ REPUBLIKA

CZECH REPUBLICPRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

CERTIFICATE OF COMPETENCE YACHTMASTERVYDÁN

ISSUED BYMINISTERSTVEM DOPRAVY A SPOJŮ

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Vydáno v Praze Platné do

Issued in Prague on Valid tillStrana 1

Číslo průkazu/Numer of CertificateDržitel průkazu/Holder of the Certificate+-----------------+

| | Datum narození/Date of birth

| 3,5 x 4,5 |

| |

| | Místo narození/Place of birt

| |

| |

| | Státní příslušnost/Nationality

| |

| |

| | Rodné číslo/Personal number

+-----------------+Podpis držitele průkazu

Signature of the Holder of the CertificateStrana 2

Ministerstvo dopravy a spojů potvrzuje tímto, že držitel(ka)

tohoto průkazu složil úspěšně zkoušku, která prokázala

jeho/její*) schopnost vést na moři jachtu o maximální délce

16/24*) metrů v souladu se zákonem č. 61/2000 o námořní plavbě,

a je právoplatným držitelem národního povolení a může vykonávat

funkci.Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic

certifies herewith that the holder of this certificate has

successfully passed examination necessary to demonstrate

his/her*) competence to operate yacht up to the LOA 16/24*) metres

on the high seas in accordance with the provisions of the Act

No. 61/2000 on Maritime Shipping and is a lawful holder of the

National Licence and may serve in the capacity

jako/asPodpis odpovědného státního úředníka

Signature of duly authorized official

Úřední razítko

Official seal

Jméno odpovědného státního úředníka

Name of duly authorized official

------------------------------------------------------------------

*) Nehodící se škrtněte - Delete as appropriateStrana 3

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

EXTEND OF COMPETENCEOPRÁVNĚNÍ A - VELITEL JACHTY OCEÁNSKÉ PLAVBY

A - YACHTMASTER OCEANDržitel tohoto průkazu je oprávněn vést jachtu na volném moři bez

omezení.The holder of this Certificate has competency to operate yacht on

the high seas without any limitations.OPRÁVNĚNÍ B - VELITEL JACHTY MOŘSKÉ PLAVBY

B - YACHTMASTER OFFSHOREDržitel tohoto průkazu je oprávněn vést jachtu na moři s omezením

plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.The holder of this Certificate has competency to operate yacht at

sea not exceeding 200 nautical miles from the coastline.OPRÁVNĚNÍ C - VELITEL JACHTY POBŘEŽNÍ PLAVBY

C - YACHTMASTER COASTALDržitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální

délce 16 metrů s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše

20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne

6 stupňů Beaufortovy stupnice.The holder of this Certificate has competency to operate yacht up

to the LOA 16 metres at the sea not exceeding 20 nautical miles

from the coastline providing the wind does not exceed force 6 of

Beaufort scale.Strana 4Příl.4

Námořní úřad

Nalepit kolekŽÁDOST

o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachtyŽádám o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty s

oprávněním: .................- s omezením na motorové jachty- bez omezení

Jméno a příjmení, titul ..........................................Datum narození .............. Místo narození .....................Rodné číslo ..................... Státní příslušnost .............Adresa trvalého pobytu žadatele ...................................................................................................Tel. ............... Fax. ...................................

V .................. dne ................. ................

podpis žadatelePříl.5

+---------------+

| |

| |

| |

| Foto žadatele |

| 3,5 x 4,5 |

| |

| |

| |

+---------------+PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKYPřihlašuji se k provedení zkoušky k prokázání odborné způsobilosti

k vedení námořní jachty za účelem získání průkazu způsobilosti

k vedení námořní jachty s oprávněním A, B, C1)Jsem držitelem průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

č. .............. vydaného .............. dne ....................

s oprávněním ...........................+-------------------------------------------------------------------------+

|ÚDAJE O ŽADATELI |

| |

|Příjmení ..................... Jméno ................... Titul ..........|

| |

|Rodné příjmení ............ Datum narození ......... Rodné číslo ........|

| |

|Místo narození ............ Okres ............ Státní příslušnost .......|

| |

|Místo trvalého pobytu ...................................................|

| |

|Místo přechodného pobytu ................................................|

| |

|Telefon ...................... |

| |

|Občanský průkaz (popřípadě jiný platný úřední průkaz k prokázání |

|totožnosti: .............................................................|

+-------------------------------------------------------------------------+

V ................ dne ............ ...............

podpis žadatele

Totožnost ověřil ...................... dne ................------------------------------------------------------------------

1) Nehodící se škrtněteVybraná ustanovení novelČl. II vyhlášky č. 135/2013 Sb.Přechodná ustanovení1. Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s

oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za

průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s

oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve

znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.2. Požádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty v

oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č.

315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této

vyhlášky, o výměnu průkazu, Námořní úřad tento průkaz vymění za průkaz

způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C

podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném

po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. Námořní úřad před provedením

výměny průkazu způsobilosti podle věty první odebere žadateli průkaz

způsobilosti, který je vyměňován.1) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři

(SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních

Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod

č. 263/1995 Sb.2) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů.3) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři

(COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.