Dodatek k Dohodě o zrušení vízové povinnosti se Slovenskem


Published: 1997

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
55/1997 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. června 1994 byl v

Praze podepsán Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou

Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992,

vyhlášené pod č. 149/1993 Sb. a č. 210/1996 Sb.Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku III dnem podpisu.České znění Dodatku se vyhlašuje současně.DODATEKk Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o

zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se dohodly na

uzavření Dodatku k této Dohodě.Čl.IDohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o

zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992 se doplňuje takto:Článek 3 zní:"Občané státu jedné smluvní strany mohou vstupovat na území státu druhé

smluvní strany v kterémkoli vhodném místě, pokud to není zakázáno

vnitrostátními předpisy státu příslušné smluvní strany. Občané třetích

států mohou překračovat státní hranice mezi Českou republikou a

Slovenskou republikou pouze v místech existujících celních přechodů.".Čl.IIDodatek se stává nedílnou součástí této Dohody.Čl.IIIDodatek vstoupí v platnost dnem podpisu.Dáno v Praze dne 20. června 1994 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce

českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu České republiky:Doc. Ing. Josef Zieleniec CSc. v. r.ministr zahraničních věcíZa vládu Slovenské republiky:JUDr. Eduard Kukan v. r.ministr zahraničních věcí