o Dohodě mezi ČSSR a Beninskou lid. rep. o kulturní spolupráci


Published: 1988

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
33/1988 Sb.Vyhláškaministra zahraničních věcíze dne 23. listopadu 1987o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráciDne 23. května 1983 byla v Cotonou podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové

republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost

na základě svého článku 11 dnem 3. března 1987.České znění Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v. r.Dohodamezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské

lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráciVláda Československé socialistické republiky a vláda Beninské lidové

republikyvedeny přáním podporovat a rozvíjet vztahy spolupráce v oblasti

kultury, vědy, školství, informací, zdravotnictví, mezi mládeží a na

úseku sportu,přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských

vztahů mezi oběma státy,rozhodly se sjednat tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:Čl.1Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění,

vědy, školství, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, cestovního

ruchu, zdravotnictví, mezi mládeží a na úseku sportu.Čl.2Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a

zkušeností mezi kulturními, uměleckými, sportovními, zdravotnickými a

vzdělávacími orgány a institucemi svých zemí, a to zejménaa) podporou výměn výzkumných a pedagogických pracovníků,b) pořádáním výstav,c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých a

sportovních vystoupení,d) překládáním publikací a vydáváním literárních a vědeckých děl,e) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, umění, cestovního

ruchu, o mládeži a sportu,f) výměnou informací o životě ve státech smluvních stran za účelem

šíření objektivních informací v učebnicích a učebních osnovách a

audiovizuálními prostředky,g) podporou výměn odborníků z oblasti kultury, umění, vědy,

zdravotnictví, sportu a z řad mládeže,h) podporou filmové tvorby, výměn a uvádění filmů.Čl.3Smluvní strany umožní poskytnutím stipendií občanům druhé smluvní

strany řádné a postgraduální studium na svých vysokých školách a jiných

vzdělávacích zařízeních a stáže odborné výchovy.Čl.4Smluvní strany prozkoumají za účelem sjednání případné dohody otázku

rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech,

získaných na území jedné nebo druhé smluvní strany.Čl.5Smluvní strany budou umožňovat v souladu se svými platnými

vnitrostátními předpisy přístup do svých archivů, knihoven, muzeí a

uměleckých galerií státním občanům druhé smluvní strany.Čl.6Smluvní strany budou usnadňovat účast představitelů státu druhé smluvní

strany na sjezdech, konferencích, festivalech a jiných akcích s

mezinárodní účastí pořádaných na svém území.Čl.7Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých orgánů a organizací,

působících na úseku tisku, rozhlasu, televize a filmu, zejména výchovou

odborných pracovníků, poskytováním technické pomoci na úseku kádrů a

materiálního vybavení a výměnou rozhlasových a televizních pořadů,

novinářů, techniků a režisérů.Čl.8Smluvní strany budou podporovat spolupráci na úseku mládeže a sportu,

zejména výměnou sportovních družstev, výchovou řídících pracovníků,

poskytováním technické pomoci na úseku kádrů a materiálního vybavení.Čl.9Smluvní strany poskytnou v rámci platných předpisů státním občanům

státu druhé smluvní strany, kteří budou vysláni podle této dohody,

potřebné podmínky, aby mohli splnit své úkoly.Státní občané vysílajícího státu musí dodržovat platné vnitrostátní

předpisy přijímajícího státu.Čl.10Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat na určitá

období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož

i finanční podmínky jejich provádění.Čl.11Tato dohoda podléhá schválení příslušných orgánů každé smluvní strany a

vstoupí v platnost dnem výměny listin o schválení.Čl.12Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté bude mlčky prodlužována

vždy o další rok. V případě, že jedna ze smluvních stran vyjádří přání

ji změnit nebo vypovědět, musí to písemně oznámit šest měsíců před dnem

vstupu žádané změny nebo výpovědi v platnost.Bez ohledu na výpověď zůstanou ustanovení této dohody v platnosti až do

skončení všech programů dohodnutých příslušnými orgány stran na základě

této dohody.Dáno v Cotonou dne 23. května 1983 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce

českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu Československé socialistické republiky:Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.ministr zahraničních věcíZa vládu Beninské lidové republiky:Michel Alladaye v. r.ministr vnitra

Related Laws