o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972


Published: 1976

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
57/1976 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 27. ledna 1976o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972Dne 2. prosince 1972 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o kontejnerech

(1972), která byla jménem Československé socialistické republiky

podepsána dne 27. prosince 1973. Listina o schválení Úmluvy vládou

Československé socialistické republiky byla uložena u generálního

tajemníka Organizace spojených národů dne 4. září 1974.Úmluva vstoupila na základě svého článku 19 odstavce 1 v platnost dnem

6. prosince 1975 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro

Československou socialistickou republiku.Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.Celní Úmluva o kontejnerech, 1972PreambuleSmluvní strany,přejíce si rozvinout a usnadnit mezinárodní kontejnerovou dopravu,se dohodly takto:Kapitola IVšeobecná ustanoveníČl.1Pro účely této Úmluvy se rozumějí:a) "dovozním clem a poplatky" cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé

dávky vybírané při dovozu nebo v souvislosti s dovozem zboží, avšak s

výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou

poskytnutých služeb;b) "dočasným dovozem" dočasný dovoz s upuštěním od vybrání dovozních

cel a poplatků bez dovozních zákazů a omezení s podmínku zpětného

vývozu;c) "kontejnerem" přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná

cisterna nebo jiné obdobné zařízení):i) tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží;ii) mající trvalou povahu, a tudíž dostatečně pevné, aby mohlo být

opětovně používáno;iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží

jedním nebo více druhy dopravních prostředků beze změny nákladu;iv) konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména

při jeho překládce z jednoho druhu dopravy na jiný;v) konstruované tak, aby je bylo možno snadně nakládat a vykládat;vi) mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr.

Pod pojmem "kontejner" se rozumí příslušenství a výstroj kontejneru

podle jeho typu s podmínkou, že se takové příslušenství a výstroj

dopravují spolu s kontejnerem. Po pojmem "kontejner" se nerozumějí

vozidla, výstroj a náhradní díly vozidel, ani obaly;d) "vnitřní dopravou" doprava zboží naloženého na území daného státu s

tím, že bude vyloženo na území téhož státu;e) "osobou" jak fyzické, tak i právnické osoby;f) "uživatelem" kontejneru osoba, která nezávisle na tom, zda je či

není majitelem kontejneru, skutečně řídí jeho užívání.Čl.2Výhody uvedené v této Úmluvě se vztahují pouze na kontejnery, označené

shodně s podmínkami, uvedenými v příloze 1.Kapitola IIDočasný dovoza) Výhody dočasného dovozuČl.31. Každá smluvní strana povoluje za podmínek uvedených v článcích 4 až

9 dočasný dovoz jak ložených, tak i prázdných kontejnerů.2. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo nepovolovat dočasný dovoz

kontejnerů, které byly předmětem koupě, nájmu za úhradu nebo podobné

smlouvy uzavřené osobou bydlící nebo sídlící na jejím území.Čl.41. Kontejnery dovezené za podmínek dočasného dovozu musí být zpět

vyvezeny do tří měsíců ode dne jejich dovozu. Tato lhůta však může být

příslušnými celními orgány prodloužena.2. Kontejnery dovezené za podmínek dočasného dovozu mohou být vyvezeny

zpět přes kteroukoli příslušnou celnici, i když to není ta celnice,

která povolila jejich dočasný dovoz.Čl.51. Nehledě k povinnosti zpětného vývozu, stanoveného v odstavci 1

článku 4, nevyžaduje se zpětný vývoz značně poškozených kontejnerů,

pokud jsou podle předpisů dotyčné země a podle povolení celních orgánů:a) podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým podléhají s přihlédnutím

k jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k celnímu řízení; nebob) přenechány bezplatně příslušným orgánům této země; neboc) zničeny pod úřední kontrolou na náklady zájemců, přičemž zbytky a

vymontované součásti jsou podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým

podléhají se zřetelem k jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k

celnímu řízení.2. Jestliže kontejner dovezený za podmínek dočasného dovozu nemůže být

vyvezen následkem zabavení, odloží se povinnost zpětného vývozu,

stanovená v odstavci 1 článku 4, po dobu trvání zabavení.b) Postup při dočasném dovozuČl.6S výhradou ustanovení článků 7 a 8 kontejnery, dočasně dovezené za

podmínek stanovených touto Úmluvou, požívají režimu dočasného dovozu,

aniž se při jejich dovozu nebo zpětném vývozu vyžadují celní doklady

nebo složení jistoty.Čl.7Každá smluvní strana může dočasný dovoz kontejnerů podmínit splněním

všech nebo některých ustanovení o postupu při dočasném dovozu, uvedeném

v příloze 2.Čl.8Každá smluvní strana v případě, kdy nelze použít ustanovení článku 6,

si ponechává právo požadovat určitý druh jistoty, popřípadě předložení

celních dokladů týkajících se dovozu a zpětného vývozu kontejnerů.c) Podmínky užívání dočasně dovezených kontejnerůČl.91. Smluvní strany dovolují, aby se kontejnery dovezené za podmínek

dočasného dovozu podle ustanovení této Úmluvy, používaly pro

vnitrostátní dopravu zboží, přičemž každá smluvní strana může ukládat

všechny nebo některé podmínky uvedené v příloze 3.2. Výhoda uvedená v odstavci 1 se poskytuje bez újmy předpisů, které na

území každé smluvní strany platí pro tahače nebo podvozky kontejnerů.d) Zvláštní případyČl.101. Dovoluje se dočasný dovoz náhradních dílů určených k opravě dočasně

dovezených kontejnerů.2. Zpět nevyvezené a vyměněné díly jsou podle předpisů dotyčné země a

podle toho. co celní orgány této země povolí:a) podrobeny dovozním clům a poplatkům, kterým podléhají se zřetelem k

jejich stavu v době, kdy jsou předloženy k celnímu řízení; nebob) přenechány bezplatně příslušným orgánům této země; neboc) zničeny pod úřední kontrolou na náklady zájemců.3. Ustanovení článků 6, 7 a 8 platí obdobně pro dočasný dovoz

náhradních dílů, uvedených v odstavci 1.Čl.111. Smluvní strany se shodují v tom, že udělí souhlas k dočasnému dovozu

příslušenství a výstroje dočasně dovážených kontejnerů, jsou-li

dovážena spolu s kontejnerem a mají být zpět vyvezena zvlášť nebo s

jiným kontejnerem anebo jsou dovážena zvlášť a mají být zpět vyvezena s

kontejnerem.2. Ustanovení odstavce 2 článku 3 a článku 4, 5, 6, 7 a 8 platí obdobně

pro dočasný dovoz příslušenství a výstroje kontejnerů, uvedený v

odstavci 1. Toto příslušenství a výstroj lze používat ve vnitrostátní

dopravě podle ustanovení odstavce 1 článku 9, je-li dopravováno s

kontejnerem, na který se vztahují ustanovení zmíněného odstavce.Kapitola IIISchvalování kontejnerů k dopravě zboží pod celní závěrouČl.121. Aby mohly být kontejnery schváleny k dopravě pod celní závěrou, musí

odpovídat ustanovením Řádu uvedenému v příloze 4.2. Schválení se provádí podle některého ze způsobů, uvedených v příloze

5.3. Kontejnery schválené některou smluvní stranou k dopravě pod celní

závěrou jsou přijímány ostatními smluvními stranami při jakémkoli

režimu mezinárodní dopravy vyžadujícím takovou závěru.4. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuznávat platnost

schvalovacího osvědčení kontejnerů, které nesplňují podmínky stanovené

v příloze 4. Nicméně však se smluvní strany vynasnaží nezdržovat

dopravu, jsou-li zjištěné nedostatky méně závažné a neposkytují-li

možnost pašování.5. Dříve, než se kontejner, jehož schválení se již neuznává, znovu

použije k dopravě zboží pod celní závěrou, musí být znovu uveden do

stavu, který je vyžadován k jeho schválení, nebo musí být předmětem

nového schválení.6. Ukáže-li se, že se závada vyskytovala již v době schválení

kontejneru, uvědomí se o tom příslušný orgán odpovědný za schválení.7. Zjistí-li se, že kontejnery schválené k dopravě zboží pod celní

závěrou podle způsobů uvedených v odstavci 1 a a b) přílohy 5

nevyhovují technickým podmínkám uvedeným v příloze 4, učiní orgán,

který udělil schválení, veškerá nutná opatření, aby kontejnery byly

uvedeny do stavu vyhovujícího těmto podmínkám, nebo aby schválení bylo

zrušeno.Kapitola IVVysvětlivkyČl.13Vysvětlivky uvedené v příloze 6 podávají výklad některých ustanovení

této Úmluvy a jejích příloh.Kapitola VRůzná ustanoveníČl.14Tato Úmluva nebrání stanovit výhodnější podmínky, které smluvní strany

poskytují nebo chtějí poskytovat jednostrannými opatřeními nebo na

základě dvoustranných nebo mnohostranných dohod s podmínkou, že takto

poskytnuté výhody nenarušují platnost ustanovení této Úmluvy.Čl.15Každé porušení ustanovení této Úmluvy, každá změna, falešné prohlášení

nebo činnost, kterou se výhody stanovené touto Úmluvou neoprávněně

rozšiřují na nějakou osobu nebo předmět, vystavuje pachatele v zemi,

kde přestupek byl spáchán, stíhání podle právního řádu této země.Čl.16Smluvní strany si na žádost vzájemně sdělují informace nutné k

provádění ustanovení této Úmluvy, zejména pokud jde o schvalování

kontejnerů a o technické charakteristiky jejich konstrukce.Čl.17Přílohy k této Úmluvě a podpisový protokol jsou nedílnou součástí

Úmluvy.Kapitola VIZávěrečná ustanoveníČl.18Podpis, ratifikace, přijetí, schválení a přístup1. Tato Úmluva je do 15. ledna 1973 v úřadě Spojených národů v Ženevě a

potom od 1. února do 31. prosince 1973 včetně v sídle Organizace

spojených národů v New Yorku otevřena k podpisu všem členským státům

Organizace spojených národů nebo některé z jejích odborných institucí

nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii, jakož i každému státu,

který je smluvní stranou statutu Mezinárodního soudního dvora, i

kterémukoli jinému státu pozvanému Valným shromážděním Organizace

spojených národů, aby se stal stranou této Úmluvy.2. Tato Úmluva může být ratifikována, přijata nebo schválena

signatárními státy.3. Tato Úmluva zůstane otevřena k přístupu kteréhokoli státu uvedeného

v odstavci 1.4. Ratifikační listiny a listiny o přijetí, schválení nebo přístupu se

ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.Čl.19Vstup v platnost1. Tato Úmluva vstoupí v platnost po uplynutí devíti měsíců ode dne,

kdy bude uložena pátá ratifikační listina nebo listina o přijetí,

schválení nebo přístupu.2. Pro každý stát, který tuto Úmluvu ratifikuje, přijme nebo schválí

anebo který k ní přistoupí po uložení páté ratifikační listiny nebo

listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, vstoupí tato Úmluva v

platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy tento stát složil svou

ratifikační listinu nebo listinu o přijetí, schválení nebo přístupu.3. Každá ratifikační listina nebo listina o přijetí, schválení nebo

přístupu uložená poté, kdy vstoupila v platnost změna této Úmluvy, bude

se mít za to, že se vztahuje na již změněné znění Úmluvy ode dne, kdy

změna vstoupí v platnost.Čl.20Zrušení Celní úmluvy o kontejnerech (1956)1. Dnem, kdy vstoupí v platnost, zrušuje a nahrazuje tato Úmluva ve

vztazích mezi stranami této Úmluvy Celní úmluvu o kontejnerech,

otevřenou k podpisu v Ženevě dne 18. května 1956.2. Nehledě k ustanovením odstavců 1, 2 a 4 článku 12, smluvní strany

přijímají k dopravě zboží pod celní závěrou kontejnery, schválené podle

ustanovení Celní úmluvy o kontejnerech (1956) nebo podle ustanovení

vyplynuvších z ní dohod uzavřených pod záštitou Spojených národů,

jestliže tyto i nadále splňují podmínky, za kterých byly dříve

schváleny. Za tím účelem mohou být osvědčení vydaná podle ustanovení

Celní úmluvy o kontejnerech (1956) nahrazena schvalovacím štítkem, a to

před uplynutím jejich doby platnosti.Čl.21Postup při projednávání pozměňovacích návrhů k této Úmluvě a k jejím

přílohám1. Každá smluvní strana může navrhnout jednu nebo více změn této

Úmluvy. Znění každého pozměňovacího návrhu se oznamuje Radě pro celní

spolupráci, která je rozešle všem smluvním stranám a zpraví o něm státy

uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami. Rada pro celní

spolupráci je rovněž povinna ve shodě s jednacím řádem uvedeným v

příloze 7 svolat správní výbor.2. Každý pozměňovací návrh předložený podle předchozího odstavce nebo

vypracovaný na schůzi výboru a schválený dvoutřetinovou většinou

přítomných a hlasujících členů se oznámí generálnímu tajemníkovi

Organizace spojených národů.3. Generální tajemník Organizace spojených národů rozešle pozměňovací

návrh smluvním stranám k přijetí a zpraví o něm státy uvedené v článku

18, které nejsou smluvními stranami.4. Pozměňovací návrh oznámený podle předchozího odstavce se považuje za

přijatý, jestliže do 12 měsíců ode dne, kdy pozměňovací návrh byl

oznámen generálním tajemníkem Organizace spojených národů, žádná

smluvní strana nevznese námitku.5. Generální tajemník Organizace spojených národů vyrozumí co nejdříve

všechny smluvní státy a státy uvedené v článku 18, které nejsou

smluvními stranami, zda proti pozměňovacímu návrhu byla vznesena

námitka. Byla-li proti pozměňovacímu návrhu vznesena námitka, považuje

se pozměňovací návrh za nepřijatý a nemá žádný účinek. Nebyla-li

generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů oznámena žádná

námitka, vstoupí změna v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce

po uplynutí 12měsíční lhůty uvedené v předchozím odstavci nebo

pozdějším dnem, který správní výbor stanoví v době přijetí

pozměňovacího návrhu.6. Každá smluvní strana může oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi

Organizace spojených národů požádat o svolání konference za účelem

provedení revize této Úmluvy. Generální tajemník Organizace spojených

národů oznámí žádost všem smluvním stranám a svolá konferenci za účelem

provedení revize Úmluvy, jestliže mu do čtyř měsíců ode dne jeho

oznámení alespoň jedna třetina smluvních stran sdělí souhlas s touto

žádostí. Generální tajemník Organizace spojených národů rovněž svolá

takovou konferenci; je-li o to požádán správním výborem. Správní výbor

podá takovou žádost, je-li podporována většinou přítomných a

hlasujících členů. Je-li podle tohoto odstavce konference svolána,

vyzve generální tajemník Organizace spojených národů všechny státy

uvedené v článku 18, aby se jí zúčastnily.Čl.22Zvláštní postup projednávání pozměňovacích návrhů k přílohám 1, 4, 5 a

61. Nezávisle na postupu projednávání pozměňovacích návrhů podle článku

21 mohou se v přílohách 1, 4, 5 a 6 provádět změny podle ustanovení

tohoto článku a ve shodě s jednacím řádem uvedeným v příloze 7.2. Kterákoli smluvní strana oznámí pozměňovací návrhy Radě pro celní

spolupráci. Tato o nich vyrozumí smluvní strany a státy uvedené v

článku 18, které nejsou smluvními stranami, a svolá správní výbor.3. Každý pozměňovací návrh podaný podle předchozího odstavce, nebo

vypracovaný na schůzi výboru a přijatý dvoutřetinovou většinou

přítomných a hlasujících členů tohoto výboru, se oznámí generálnímu

tajemníkovi Organizace spojených národů.4. Generální tajemník Organizace spojených národů rozešle pozměňovací

návrh smluvním stranám k přijetí a vyrozumí o něm státy uvedené v

článku 18, které nejsou smluvními stranami.5. Změna se považuje za přijatou, jestliže do 12 měsíců ode dne kdy

generální tajemník Organizace spojených národů rozeslal pozměňovací

návrh stranám, pětina smluvních stran nebo pět smluvních stran, je-li

tento počet menší, neoznámilo generálnímu tajemníkovi Organizace

spojených národů, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu vznášejí

námitky. Pozměňovací návrh, který není přijat, nemá žádný účinek.6. Je-li změna přijata, vstupuje pro všechny smluvní strany, které

proti pozměňovacímu návrhu nevznesly námitky, v platnost tři měsíce po

uplynutí 12měsíční lhůty uvedené v předchozím odstavci nebo kterýmkoli

pozdějším dnem, který určil správní výbor v době přijetí změny. V době

přijetí změny může výbor rovněž rozhodnout, že dosavadní přílohy

zůstanou po přechodnou dobu zcela nebo z části v platnosti zároveň se

změnou.7. Generální tajemník Organizace spojených národů oznámí smluvním

stranám den, kdy změna vstupuje v platnost, a vyrozumí o tom státy

uvedené v článku 18, které nejsou smluvními stranami.Čl.23VýpověďKaždá smluvní strana může tuto Úmluvu vypovědět složením listiny u

generálního tajemníka Organizace spojených národů. Výpověď nabývá

účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy listina o výpovědi byla

složena u generálního tajemníka Organizace spojených národů.Čl.24Pozbytí platnostiTato Úmluva pozbývá platnosti, jestliže během kteréhokoli dvouměsíčního

období poklesne počet smluvních stran na méně než pět.Čl.25Řešení sporů1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami, který se týká

výkladu nebo provádění této Úmluvy a který nemůže být vyřešen

vyjednáváním nebo jinak, se na návrh jedné z nich předkládá rozhodčímu

soudu složenému takto:každá sporná strana jmenuje rozhodce a oba

rozhodci určí třetího rozhodce, který je předsedou. Jestliže po

uplynutí tří měsíců od přijetí návrhu některá ze stran neurčí rozhodce

nebo jestliže se rozhodci nemohou dohodnout na volbě předsedy, může

kterákoliv z těchto stran požádat generálního tajemníka Organizace

spojených národů, aby jmenoval rozhodce nebo předsedu rozhodčího soudu.2. Rozhodnutí rozhodčího soudu ustanoveného podle ustanovení odstavce 1

je pro sporné strany závazné.3. Rozhodčí soud stanoví svůj vlastní jednací řád.4. Jak o řízení a místě zasedání, tak i o jakékoli sporné otázce, která

je mu předložena, rozhoduje rozhodčí soud většinou hlasů.5. Jakýkoli rozpor, který by mohl vzniknout mezi spornými stranami ve

věci výkladu nebo výkonu rozhodčího nálezu, může být kteroukoli stranou

předložen k rozhodnutí rozhodčímu soudu, který nález vynesl.Čl.26Výhrady1. Výhrady k této Úmluvě jsou přípustné s výjimkou výhrad týkajících se

ustanovení článků 2 až 8, 12 až 17, 20 a 25 a tohoto článku, jakož i

ustanovení příloh, s podmínkou, že se tyto výhrady oznámí písemnou

formou a že, stane-li se to před složením ratifikační listiny nebo

listiny o přijetí, schválení nebo přístupu, budou v této listině

potvrzeny. Generální tajemník Organizace spojených národů oznámí tyto

výhrady všem státům uvedeným v článku 18.2. Každou výhradu oznámenou podle odstavce 1:a) se pro smluvní stranu, která ji učinila, mění ustanovení této

Úmluvy, na něž se výhrada vztahuje, a to v rozsahu této výhrady, ab) v témže rozsahu se pro ostatní strany změní ustanovení ve vztahu ke

smluvní straně, která výhradu učinila.3. Každá smluvní strana, která oznámila výhradu podle odstavce 1, může

ji kdykoli odvolat tím, že o tom uvědomí generálního tajemníka

Organizace spojených národů.Čl.27OznámeníKromě oznámení a vyrozumění uvedených v článcích 21, 22 a 26 oznamuje

generální tajemník Organizace spojených národů všem státům uvedeným v

článku 18;a) podpisy, ratifikace, přijetí, schválení a přístupy podle článku 18,b) data nabytí platnosti této Úmluvy podle článku 19,c) datum nabytí platnosti změn Úmluvy podle článků 21 a 22,d) výpovědi podle článku 23,e) pozbytí platnosti této Úmluvy podle článku 24.Čl.28Autentické textyPrvopis této Úmluvy, jejíž znění v jazyce anglickém, čínském,

francouzském, ruském a španělském mají stejnou platnost, se ukládá u

generálního tajemníka Organizace spojených národů, který zašle jeho

ověřené opisy všem státům uvedeným v článku 18.Na důkaz toho podepsaní zplnomocněnci, řádně k tomu zmocnění svými

vládami, tuto Úmluvu podepsali.Dáno v Ženevě dne druhého prosince tisíc devět set sedmdesát dva.Příl.1Ustanovení o značení kontejnerů1. Na příhodném a dobře viditelném místě musí být na kontejnerech

trvanlivým způsobem uvedeny tyto údaje:a) údaje o majiteli nebo hlavním uživateli;b) poznávací značky a čísla kontejneru přijatá majitelem nebo

uživatelem;c) vlastní váha kontejneru s veškerou trvale připevněnou výstrojí.2. Země, do které kontejner patří, musí být udána buď plným názvem,

nebo poznávací značkou užívanou k označení země při registraci vozidel

v mezinárodní silniční dopravě. Každá země může užívání svého názvu

nebo své značky na kontejnerech upravit svými vnitrostátními předpisy.

Totožnost majitele nebo uživatele může být zajištěna uvedením buď jeho

jména, nebo jeho začátečních písmen s podmínkou, že písmena tvoří

ustálenou zkratku, a s vyloučením takového značení, jako jsou zkratky

nebo vlajky.3. Kontejnery schválené pro dopravu pod celní závěrou musí mimoto nést

dále uvedené údaje, které se podle ustanovení přílohy 5 rovněž uvádějí

na schvalovacím štítku:a) pořadové číslo přidělené výrobcem (výrobní číslo) ab) jsou-li kontejnery schváleny podle prototypu, poznávací čísla nebo

písmena tohoto typu.Příl.2Postup při dočasném dovozu podle článku 7 této Úmluvy1. Při provádění ustanovení článku 7 této Úmluvy používá každá smluvní

strana ke kontrole oběhu kontejnerů podrobených režimu dočasného dovozu

doklady, na nichž oběh těchto kontejnerů zaznamenávají majitelé,

uživatelé nebo jejich zástupci.2. Provádějí se tato ustanovení:a) majitel nebo uživatel kontejnerů musí být zastoupen v zemi, kde

kontejnery mají být podrobeny režimu dočasného dovozu;b) majitel, uživatel nebo jejich zástupce se písemně zavazuje:i) podávat celním orgánům zmíněné země na jejich žádost podrobné

informace o běhu každého kontejneru podrobeného režimu dočasného

dovozu, včetně dat a míst vstupu do země a výstupu z ní;ii) zaplatit dovozní cla a poplatky, které které by mohly být vyměřeny

v případě, kdyby podmínky dočasného dovozu nebyly splněny.Příl.3Užívání kontejnerů ve vnitřní dopravěPro užívání kontejnerů ve vnitřní dopravě na svém území podle článku 9

této Úmluvy může každá smluvní strana stanovit tyto podmínky:a) kontejner je nutno dopravit přiměřeně přímou dopravní cestou do

místa nebo co nejblíže místa, kde má být naloženo vývozní zboží nebo

odkud má být vyvezen zpět prázdný kontejner;b) kontejner lze ve vnitřní dopravě před jeho zpětným vývozem použít

pouze jednou.Příl.4Řád o technických podmínkách platných pro kontejnery, které mohou být

schváleny k mezinárodní přepravě pod celní závěrouČl.1Hlavní zásadyK mezinárodní přepravě zboží pod celní závěrou mohou být schváleny

pouze kontejnery konstruované a vybavené tak, aby:a) z celně uzavřené části kontejneru nebylo možno zboží vyjmout ani do

ní vložit bez zanechání viditelných stop vlomu nebo bez porušení celní

závěry;b) bylo možno snadno a účinně na ně přiložit celní závěru;c) neobsahovaly žádný prostor pro ukrytí zboží;d) veškeré prostory, ve kterých lze umístit zboží, byly při celní

prohlídce snadno přístupné.Čl.2Konstrukce kontejnerů1. Aby vyhovovaly ustanovením článku 1 tohoto Řádu:a) musí být konstrukční prvky kontejneru (stěny, podlaha, dveře,

střecha, sloupky, rámy, traverzy atd.) spojeny takovými zařízeními,

která nelze z vnějšku vyjmout a znovu dát na místo bez zanechání

viditelných stop, nebo takovými metodami, kterými se vytvoří celek,

který nelze změnit bez zanechání viditelných stop. Jsou-li stěny,

podlaha, dveře a střecha zhotoveny z různých prvků, tyto musí odpovídat

stejným požadavkům a být dostatečně pevné;b) dveře a veškeré jiné uzavírací systémy (včetně kohoutů, průlezových

nebo postranních otvorů atd.) musí mít zařízení umožňující přiložit

celní závěru. Je nepřípustné, aby toto zařízení bylo možno z vnějšku

sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, a rovněž

dveře nebo uzávěrové zařízení otevřít bez porušení celní závěry. Toto

zařízení musí být vhodným způsobem chráněno. Střechy smějí mít otvírací

otvory;c) větrací a výpustné otvory musí být opatřeny zařízením bránícím

přístupu dovnitř kontejneru. Toto zařízení musí být konstruováno tak,

aby je nebylo možno zvenčí sejmout a znovu dát na místo bez zanechání

viditelných stop.2. Nehledě k ustanovení článku 1 písm. c) tohoto Řádu, základní prvky

kontejneru, které z praktických důvodů musí obsahovat prázdné prostory

(například dvojité stěny mezi přepážkami), jsou přípustné. Aby těchto

prostorů nebylo možno použít k ukrytí zboží:i) vnitřní obložení kontejneru musí být připevněno tak, aby je nebylo

možno sejmout a znovu dát na místo bez zanechání viditelných stop, neboii) počet zmíněných prostor musí být co nejmenší a tyto prostory musí

být snadno přístupné při provádění celních prohlídek.Čl.3Skládací nebo rozbíratelné kontejnerySkládací nebo rozbíratelné kontejnery podléhají ustanovením článků 1 a

2 tohoto Řádu; mimoto musí být opatřeny systémem závěr, které blokují

jednotlivé části smontovaného kontejneru, nachází-li se tento systém

závěr na vnějších stranách kontejneru, musí být konstruován tak, aby v

případě smontovaného kontejneru bylo možno na tento systém závěr

přiložit celní závěry.Čl.4Kontejnery kryté plachtou1. Kontejnery kryté plachtou musí vyhovovat podmínkám uvedeným v

článcích 1, 2 a 3 tohoto Řádu, pokud se mohou tyto články na ně

vztahovat. Mimoto musí být ve shodě s ustanoveními tohoto článku.2. Plachta musí být vyrobena buď z pevného plátna, nebo z

neroztažitelné a dostatečně pevné tkaniny potažené umělou hmotou, nebo

pogumované. Plachta musí být v dobrém stavu a zhotovena tak, aby po

přiložení závěrového zařízení nebyl možný přístup k nákladu bez

zanechání viditelných stop.3. Je-li plachta zhotovena z několika kusů, musí být jejich okraje

přehnuty jeden do druhého a sešity dvěma švy vzdálenými od sebe alespoň

15 mm. Tyto švy musí být provedeny podle náčrtku čís. 1, přiloženého k

tomuto Řádu, nelze-li však některé části plachty (např. zadní záložku a

zesílené rohy) takto spojit, stačí přehnout horní část a sešit okraje,

jak je znázorněno na náčrtku čís. 2, přiloženého k tomuto Řádu. Jeden

ze švů smí být viditelný zevnitř a barva nitě použité pro tento šev se

musí zřetelně lišit od barvy plachty, jakož i od barvy nitě použité pro

druhý šev. Všechny švy musí být šité na stroji.4. Je-li plachta zhotovena z tkaniny potažené umělou hmotou, a to z

několika kusů, mohou být tyto kusy rovněž spojeny svárem podle náčrtku

čís. 3, přiloženého k tomuto Řádu. Okraj jednoho kusu musí překrývat

okraj druhého v šířce nejméně 15 mm. Spojení kusů musí být zajištěno po

celé šířce. Vnější okraj spoje musí být překryt páskou z umělé hmoty o

šířce nejméně 7 mm, která musí být rovněž připevněna svárem. Na této

pásce, jakož i v šířce nejméně 3 mm, po každé její straně, musí být

vyryt jednotný a výrazný reliéf. Svár musí být proveden tak, aby se

kusy nedaly od sebe oddělit a znovu spojit bez zanechání viditelných

stop.5.Opravy je nutno provádět způsobem znázorněným na náčrtku čís. 4,

přiloženém k tomuto druhého a spojeny dvěma viditelnými švy vzdálenými

od sebe nejméně 15 mm; barva niti viditelné zevnitř se musí lišit od

barvy niti viditelné zvenčí, jakož i od barvy plachty; všechny švy musí

být širé na stroji. Je-li nutno provést opravu poškozené plachty na

jejích okrajích, je třeba nahradit zničenou část jedním kusem a přišít

ho rovněž podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku, a podle náčrtku

čís. 1, přiloženého k tomuto Řádu. Opravy plachet z tkaniny potažené

umělou hmotou lze rovněž provádět způsobem popsaným v odstavci 4 tohoto

článku, avšak v tomto případě je nutno svár provést na obou stranách

plachty a záplata musí být přiložena zevnitř.6.a) Plachta musí být ke kontejneru připevněna přesně ve shodě s

podmínkami stanovenými v článku 1 písm. a) a b) tohoto Řádu.

Připevňování musí být zajištěno:i) kovovými kroužky připevněnými na kontejner;ii) šněrovacími dírkami na okraji plachty;iii) vazným prostředkem procházejícím kroužky nad plachtou a viditelným

zvenčí po celé jeho délce.Plachta musí krýt pevné části kontejneru na vzdálenost nejméně 250 mm,

měřeno od středu připevňovacích kroužků, kromě případů, kdy již systém

konstrukce kontejneru brání jakémukoliv přístupu ke zboží.b) Je-li nutno, aby okraj plachty byl ke kontejneru trvale připojen,

musí být spojení souvislé a provedeno pevnými prostředky.7. Vzdálenost mezi kroužky a mezi šněrovacími dírkami nesmí být větší

než 200 mm. Šněrovací dírky musí být vyztuženy.8. Jako vazné prostředky je nutno používat:a) ocelová lana o průměru nejméně 3 mm; nebob) konopné nebo sisalové provazy o průměru nejméně 8 mm, obalené

pláštěm z průhledné a neroztažné umělé hmoty. Lana mohou být opatřena

pláštěm z průhledné a nepružné umělé hmoty.9. Každé lano nebo provaz musí být z jednoho kusu a být opatřeno

koncovkou z tvrdého kovu na obou koncích. Způsob připevnění každé

kovové koncovky musí být proveden dutým nýtem procházejícím lanem nebo

provazem a umožňujícím protáhnout vazný prostředek celní závěry. Lano

nebo provaz musí zůstat viditelné z obou stran dutého nýtu, aby bylo

možno se přesvědčit, že lano nebo provaz je vskutku z jednoho kusu (viz

náčrtek čís. 5, přiložený k tomuto Řádu).10. V místech, kde jsou v plachtě otvory sloužící k nakládce a

vykládce, musí se oba okraje plachty dostatečně překrývat. Jejich

uzavření musí být rovněž zajištěno:a) šitou nebo svařovanou záložkou podle odstavců 3 a 4 tohoto článku;b) kroužky a šněrovacími dírkami vyhovujícími podmínkám uvedeným v

odstavci 7 tohoto článku ac) řemínkem zhotoveným z jednoho kusu vhodného nepružného materiálu,

nejméně 20 mm široký a 3 mm tlustý, provlečený kroužky a spojující oba

okraje plachty i záložku; tento řemínek musí být připevněn na vnitřní

straně plachty a mít šněrovací dírku pro lano nebo provaz uvedený v

odstavci 8 tohoto článku. Existuje-li zvláštní zařízení (přepážka

apod.) bránící přístupu k nákladu bez zanechání viditelných stop, není

záložka nutná.11. Identifikační značky, které musí být uvedeny na kontejneru podle

přílohy 1, jakož i schvalovací štítek podle přílohy 5, nesmějí být v

žádném případě zakryty plachtou.Čl.5Přechodná ustanoveníAž do 1. ledna 1977 bude dovoleno používat koncovky odpovídající

náčrtku čís. 5, přiloženému k tomuto Řádu, i když jejich dutý nýt dříve

schváleného typu má otvor, jehož rozměry jsou menší než rozměry,

uvedené na zmíněném náčrtku.Příl.5Postup při schvalování kontejnerů odpovídajících technickým podmínkám

uvedeným v příloze 4Všeobecná ustanovení1. Kontejnery mohou být schváleny pro dopravu zboží pod celní závěrou:a) buď na základě prototypu během jeho výroby (schvalování ve výrobním

stadiu);b) nebo po skončení výroby - jednotlivě nebo určitého počtu kontejnerů

téhož typu (schvalování po skončení výroby).Společná ustanovení pro oba způsoby schválení2. Příslušný schvalovací orgán vydává po schválení žadateli platné

schvalovací osvědčení podle daných okolností pro neomezenou řadu

kontejnerů schváleného typu nebo pro určitý počet kontejnerů.3. Dříve než majitel schvalovacího osvědčení použije schválený

kontejner k dopravě zboží pod celní závěrou, je povinen připevnit na

něj schvalovací štítek.4. Schvalovací štítek musí být trvale připevněn na dobře viditelném

místě vedle dalšího schvalovacího štítku vydaného pro úřední účely.5. Schvalovací štítek, odpovídající vzoru čís. 1 zobrazenému v dodatku

1 této přílohy, tvoří kovová destička o rozměrech alespoň 20 x 10 cm.

Na jejím povrchu musí být vyryty, vyraženy, nebo jiným trvale čitelným

způsobem uvedeny údaje nejméně ve francouzštině nebo angličtině:a) nápis "Schváleno pro dopravu pod celní závěrou";b) název země, ve které byl kontejner schválen, a to slovy nebo

rozlišovacím znakem užívaným k označení země při registraci silničních

vozidel v mezinárodní silniční dopravě, a číslo schvalovacího osvědčení

(číslice, písmena atd.), jakož i rok schválení (například "NL/26/73"

znamená: Nizozemsko, schvalovací osvědčení čís. 26, vydané v r. 1973);c) pořadové číslo kontejneru přidělené výrobcem (výrobní číslo);d) byl-li kontejner schválen na základě prototypu, poznávací čísla nebo

písmena prototypu kontejneru.6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným

pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží

pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak

znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho

schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu

schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.Zvláštní ustanovení o schvalování prototypu během jeho výroby8. Vyrábějí-li se kontejnery sériové podle téhož konstrukčního typu,

může výrobce požádat příslušný orgán země výroby o jejich schválení na

základě prototypu.9. Výrobce musí ve své žádosti uvést poznávací čísla nebo písmena,

která přiděluje typu kontejneru, o jehož schválení žádá.10. K této žádosti je nutno přiložit výkresy a podrobný popis

konstrukce typu kontejneru, který má být schválen.11. Výrobce se písemně zavazuje:a) předvést příslušnému orgánu ty z kontejnerů daného typu, které si

tento orgán bude přát přezkoumat;b) umožnit příslušnému orgánu přezkoumat další jednotky během sériové

výroby dotyčného typu;c) informovat příslušný orgán o každé změně ve výkresech nebo v

popisech konstrukce, nehledě na důležitost takové změny, a to dříve,

než bude zavedena;d) uvést na viditelném místě na kontejnerech kromě údajů stanovených

pro schvalovací štítek rovněž poznávací čísla nebo písmena

konstrukčního typu, jakož i pořadové číslo každého kontejneru v sérii

dotyčného typu (výrobní číslo);e) vést evidenci kontejnerů vyrobených podle schváleného typu.12. Příslušný orgán případně určí, jaké změny je nutno na prototypu

provést, aby mohl být schválen.13. Osvědčení na prototyp nelze vydat, aniž příslušný orgán zjistil

prohlídkou jednoho nebo více kontejnerů vyrobených podle tohoto typu,

že kontejnery tohoto typu vyhovují technickým podmínkám stanoveným v

příloze 4.14. V případě schválení prototypu kontejneru se vydává jedno vyhotovení

schvalovacího osvědčení shodného se vzorem čís. II, uvedeným v dodatku

2 k této příloze, a platného pro všechny kontejnery vyrobené shodně se

schváleným prototypem. Toto osvědčení opravňuje konstruktéra

připevňovat na každý kontejner typové série schvalovací štítek podle

vzoru popsaného v odstavci 5 této přílohy.Zvláštní ustanovení o schvalování po skončení výroby15. Jestliže o schválení nebylo požádáno ve stadiu výroby, může

vlastník, uživatel nebo zástupce některého z nich požádat o schválení

příslušný orgán, kterému někdo z nich může předvést jeden nebo více

kontejnerů, o jejichž schválení žádají.16. V každé žádosti o schválení, podané podle ustanovení odstavce 15

této přílohy, je nutno uvést pořadové číslo (výrobní číslo) vyznačené

výrobcem na každém kontejneru.17. Příslušný orgán prohlédne tolik kontejnerů, kolik uzná za nutné, a

zjistí-li, že tento kontejner nebo tyto kontejnery vyhovují technickým

podmínkám uvedeným v příloze 4, vydá schvalovací osvědčení shodné se

vzorem čís. III, uvedeným v dodatku 3 k této příloze, a platné pouze

pro počet schválených kontejnerů. Toto osvědčení, ve kterém se uvádí

pořadové číslo nebo čísla přidělená výrobcem kontejneru nebo

kontejnerů, na které se osvědčení vztahuje, opravňuje žadatele

připevnit ke každému schválenému kontejneru schvalovací štítek podle

odstavce 5 této přílohy.Doplněk 1 k příloze 5Vzor č. 1Schvalovací štítek (francouzská verze)Doplněk 1 k příloze 5Vzor č. 1Schvalovací štítek (anglická verze)Dodatek 2 k příloze 5Vzor č. IICelní úmluva o kontejnerech, 1972Schvalovací osvědčení prototypu kontejneru

1. Číslo osvědčení^*)......................................

2. Potvrzuje se, že níže podepsaný prototyp byl schválen a že

kontejnery vyrobené podle tohoto typu mohou být použity k

dopravě zboží pod celní závěrou.

3. Druh kontejneru............................................

4. Poznávací čísla nebo písmena prototypu ....................

5. Poznávací čísla konstrukčních výkresů......................

6. Poznávací číslo popisu konstrukce..........................

7. Vlastní váha...............................................

8. Vnější rozměry v cm........................................

9. Základní údaje o konstrukci(druh materiálů,způsob konstrukce

atd.).......................................................

............................................................

............................................................

10. Toto osvědčení platí pro všechny kontejnery vyrobené podle

shora uvedených výkresů a popisu konstrukce.

11. Vydáno.....................................................

(název a adresa výrobce)

který je oprávněn připevnit schvalovací štítek na každý jím

vyrobený kontejner schváleného typu.

V ..................... dne........................... 19 .....

(místo) (datum)

.............................................................

(podpis a razítko organizace nebo vydávajícího orgánu)Důležité upozornění (odstavce 6 a 7 přílohy 5 Celní úmluvy o

kontejnerech, 1972)6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným

pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží

pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak

znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho

schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu

schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.Dodatek 3 k příloze 5Celní úmluva o kontejnerech, 1972 Schvalovací osvědčení výrobně

dokončeného kontejneru

1. Číslo osvědčení^*).....................................

2. Potvrzuje se, že níže uvedený(é) kontejner(y) byl(y)

schválen(y) pro dopravu zboží pod celní závěrou.

3. Druh kontejneru(ů) ..................................

4. Pořadové(á) číslo(a) kontejneru(ů), přidělené(á)

výrobcem .......

5. Vlastní váha..........................................

6. Vnější rozměry v cm...................................

7. Základní údaje o konstrukci (druh materiálů, způsob

konstrukce atd.)......................................

......................................................

8. Vydáno................................................

(jméno a adresa žadatele)

který je oprávněn připevnit schvalovací štítek na shora

uvedený(é) kontejner(y)

V ..................... dne ............................ 19 ......

(podpis a razítko organizace nebo vydávajícího orgánu)Důležité upozornění(odstavce 6 a 7 přílohy 5 Celní úmluvy o kontejnerech, 1972)6. Jestliže kontejner již nevyhovuje technickým podmínkám vyžadovaným

pro jeho schválení, musí být před svým dalším použitím k dopravě zboží

pod celní závěrou uveden do stavu, ve kterém byl schválen, aby tak

znovu vyhovoval těmto technickým podmínkám.7. Změní-li se základní charakteristiky kontejneru, pozbude jeho

schválení platnosti a kontejner musí být příslušným orgánem znovu

schválen, dříve než může být použit k dopravě zboží pod celní závěrou.Příl.6VysvětlivkyÚvodi) V souladu s ustanovením článku 13 této Úmluvy podávají vysvětlivky

výklad některých ustanovení této Úmluvy a jejích příloh.ii) Vysvětlivkami se nemění ustanovení Úmluvy nebo jejích příloh;

upřesňuje se jimi pouze jejich obsah, význam a dosah.iii) Se zřetelem k zásadám určeným ustanoveními článku 12 přílohy 4 k

této Úmluvě pro schvalování kontejnerů pro dopravu pod celní závěrou

upřesňují vysvětlivky, v případech kdy je to možné, konstrukční metody,

které mají smluvní strany přijímat ve shodě s těmito ustanoveními.

Rovněž uvádějí případné konstrukční metody, které těmto ustanovením

nevyhovují.iv) Vysvětlivky umožňují provádět ustanovení Úmluvy a jejích příloh v

souladu s technickým rozvojem a s požadavky hospodářského charakteru.

0. Základní text Úmluvy0.1 Článek 1Písmeno c) i) - Částečně uzavřené kontejnery0.1 c) i) - 1 Ve smyslu písmena c) i) článku 1 použitý výraz

"kontejnery" tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor,

znamená zařízení skládající se obvykle z podlahy a z horní

konstrukce, kterou je vymezen ložný prostor rovnající se

ložnému prostoru uzavřeného kontejneru. Horní konstrukce se

obvykle skládá z kovových prvků tvořících kostru kontejneru.

Tyto typy kontejnerů mohou mít rovněž jednu nebo více bočních

nebo čelních stěn. Některé z těchto kontejnerů mají pouze

střechu spojenou s podlahou svislými sloupky. Kontejnery

tohoto typu se užívají zejména k dopravě objemného zboží

(např. osobních automobilů).Písmeno d) Příslušenství a výstroj kontejneru0.1 c) -1 Výraz "příslušenství a výstroj kontejneru" zahrnuje

zejména tato zařízení, i když jsou snímatelná:

a) výstroj, jejímž účelem je kontrolovat, měnit nebo udržovat

teplotu uvnitř kontejneru;

b) malé přístroje (zapisovače teploty nebo nárazů apod.),

které udávají nebo zaznamenávají okolní podmínky a nárazy;

c) vnitřní přepážky, palety, přihrádky, podpěry, háčky a jiná

podobná zařízení pro uložení zboží.4. Příloha 44.2 Článek 2Odstavec 1 pododstavec a) - Montáž konstrukčních prvků4.2.1. a) - 1a) Je-li použito spojovacích součástí (nýtů, šroubů,

svorníků, matic atd.), musí tyto součásti být v dostatečném

počtu umístěny zvenčí, procházet spojenými prvky a vyčnívat

dovnitř a tam být spolehlivě připevněny (např. přinýtovány,

svařeny, opatřeny kroužky, přišroubovány a přinýtovány nebo

přivařeny k matici šroubu). Obyčejné nýty (tj. takové, k

jejichž přiložení je třeba zásahu z obou stran spojovaných

prvků) však lze přikládat také zevnitř. Přitom však podlaha

kontejnerů může být připevněna samořeznými šrouby, nýty

přikládanými pomocí výbušné nálože nebo samoprůchodnými

nýty přiloženými zevnitř a procházejícími v pravém úhlu

podlahou a spodními kovovými traverzami s podmínkou, že při

použití samořezných šroubů budou některé z jejich konců

vyčnívat nad vnější povrch traverz nebo budou k němu

přivařeny.

b) Příslušný orgán stanoví počet a druh spojovacích

součástí, které musí vyhovovat podmínkám písmene a) této

vysvětlivky, přičemž se tento orgán musí přesvědčit, že

takto spojené konstrukční prvky nelze přemístit bez

zanechání viditelných stop. Volba a umístění jiných

spojovacích součástí nejsou nijak omezeny.

c) Spojovací součásti, které lze bez zanechání viditelných

stop odstranit a vyměnit zásahem z jedné strany, tj.

aniž by bylo nutno zasáhnout z obou stran spojovaného

prvku, nejsou ve smyslu písmene a) této vysvětlivky

přípustné. Jde zejména o výbušné nýty, slepé nýty apod.

d) Shora popsané způsoby montáže platí rovněž pro speciální

kontejnery, např. pro izotermické kontejnery, chladicí

kontejnery a cisternové kontejnery, pokud tyto způsoby

nejsou neslučitelné s technickými předpisy, kterými tyto

kontejnery musí vyhovovat se zřetelem na jejich použití.

Nelze-li z technických důvodů upevnit konstrukční prvky

způsobem popsaným pod písmenem a) této vysvětlivky,

mohou být tyto konstrukční prvky spojeny spojovacími

součástmi zmíněnými pod písmenem c) této vysvětlivky,

pokud spojovací součásti použité na vnitřní straně stěny

nejsou přístupné z vnější strany.Odstavec 1 písmeno b) - Dveře a jiné uzavírací systémy4.2.1. b) - 1a) Zařízení umožňující přikládat celní závěry musí:

i) být připevněno svařováním nebo alespoň pomocí dvou

spojovacích součástí vyhovujících ustanovením

písmene a) vysvětlivky 4.2.1. a) - 1 nebo

ii) být konstruováno tak, aby po uzavření a

zaplombování kontejneru nemohlo být odstraněno bez

zanechání viditelných stop; nebo

iii) mít otvory o průměru alespoň 11 mm nebo průřezy

dlouhé alespoň 11 mm a široké 3 mm.

b) Kloubové a nasazovací závěsy, závěsné čepy a jiná

zařízení pro zavěšení dveří a podobné prvky musí být

připevněny podle ustanovení písmene a) této vysvětlivky.

Mimoto musí být různé součásti takových závěsných

zařízení (např. osy nebo dříky závěsů nebo čepů)

zamontovány tak, aby nemohly být bez zanechání

viditelných stop odstraněny nebo demontovány, je-li

kontejner uzavřen a opatřen celní závěrou. Není-li však

závěsné zařízení přístupné zvenčí, stačí, aby dveře,

které byly uzavřeny a opatřeny celní závěrou, nemohly

být bez zanechání viditelných stop z něho vyňaty.

Mají-li dveře nebo uzavírací systém více než dva závěsy,

musí být pouze dva z nich, které jsou nejblíže konců

dveří, připevněny podle ustanovení shora uvedeného

písmene a) i).

c) Kontejnery s velkým počtem takových uzávěrů jako

záklopky, kohouty, průlezy, příruby atd. musí být

upraveny tak, aby počet celních závěr mohl být co

nejmenší. Za tím účelem musí být sousední uzávěry spolu

společným zařízením, vyžadující pouze jednu celní závěru

nebo opatřeny krytem vyhovujícím témuž účelu.

d) Kontejnery s otvírací střechou musí být konstruovány

tak, aby počet celních závěr mohl být co nejmenší.Odstavec 1 písmeno c) - Větrací otvory4.2.1. c) - 1

a) jejich největší rozměr nesmí být v zásadě větší než 400

mm.

b) Otvory, které by umožňovaly přímý přístup ke zboží, musí

být nahrazeny kovovým pletivem nebo dírkovanou kovovou

deskou (největší rozměr děr: 3 mm v obou případech) a

chráněny přivařenou kovovou mřížkou (největší rozměr

ok: 10 mm)

c) Otvory neumožňující přímý přístup ke zboží (např. u

kolenových nebo přepážkových systémů) musí být opatřeny

stejnými zařízeními, avšak díry a oka mohou být velká až

10 a 20 mm.

d) Jsou-li otvory zhotoveny v plachtách, vyžadují se v

zásadě zařízení uvedená pod písmenem b) této

vysvětlivky. Přípustné však jsou uzávěrové systémy

zhotovené z dírkované kovové desky umístěné zvenčí a z

kovového pletiva nebo z pletiva z jiného materiálu,

připevněného zevnitř.Odstavec 1 písmeno c) - Výtokové otvory4.2.1. c) - 2

a) Jejich největší rozměr nesmí být v zásadě větší než 35

mm.

b) Otvory umožňující přímý přístup ke zboží musí být

opatřeny zařízeními uvedenými pod písmenem b)

vysvětlivky 4.2.1. c) - 1, týkající se větracích otvorů.

c) Jestliže výtokové otvory neumožňují přímý přístup ke

zboží, nevyžadují se zařízení uvedená pod písmenem b)

této vysvětlivky za předpokladu, že otvory jsou opatřeny

spolehlivým přepážkovým systémem snadno přístupným

zevnitř kontejneru.4.4. Článek 4Odstavec 3 - Plachty zhotovené z několika kusů4.4.3. 1

a) Jednotlivé kusy téže plachty mohou být vyrobeny z

různých materiálů vyhovujících ustanovení odstavce 2

článku 4 přílohy 4.

b) Při zhotovení plachty je přípustné jakékoli uspořádání

kusů, jež dostatečně zajišťuje bezpečnost s podmínkou,

že kusy jsou spojeny shodně s ustanoveními článku 4 přílohy 4.Odstavec 6 písmeno a)4.4.6. a) - 1

Na náčrtku čís. 1, 2 a 3, připojených k této příloze jsou

uvedeny příklady vyhovujících zařízení pro připevnění

plachty ke kontejneru a systému připevnění plachet k

rohovým prvkům kontejnerů z celního hlediska.Odstavec 8 - Uzávěrová lana s textilním jádrem

4.4.8. - 1

Pro účely tohoto odstavce jsou přípustná lana obsahující

textilní jádro zcela obalené šesti prameny ocelových drátů

s podmínkou, že průměr těchto lan je nejméně 3 mm

(nepočítaje v to případný plášť z průhledné umělé hmoty).Odstavec 10 písmeno c) - Řemínky plachet4.4.10. c) - 1

Ke zhotovení řemínků může být použit tento materiál:

a) kůže,

b) textilie, a to i pogumované tkaniny nebo tkaniny

potažené umělou hmotou s podmínkou, že po přetržení

nemohou být svařeny nebo spojeny bez zanechání

viditelných stop.4.4.10. c) - 2

Zařízení zobrazené na náčrtku čís. 3 připojeném k této

příloze, vyhovuje ustanovením poslední části odstavce 10

článku 4 přílohy 4. Vyhovuje rovněž ustanovením pod

písmenem a) odstavce 6 článku 4 přílohy 4.

5. Příloha 55.1. Odstavec 1 - Schválení spojených kontejnerů krytých plachtou5.1.1. Jestliže dva kontejnery kryté plachtou a schválené pro

dopravu pod celní závěrou jsou spojeny tak, že tvoří jediný

kontejner krytý jedinou plachtou a vyhovující podmínkám

dopravy pod celní závěrou,nevyžaduje se pro tento celek

zvláštní schvalovací osvědčení ani zvláštní schvalovací

štítek.Příl.6Náčrtek č. 1Zařízení pro připevnění plachty ke kontejneruNíže zobrazené zařízení vyhovuje ustanovením pod písmenem a) odstavce 6

článku 4 přílohy 4.Příl.6Náčrtek č.2Zařízení pro připevnění plachty k rohovému prvkuNíže zobrazené zařízení vyhovuje ustanovením pod písmenem a) odstavce 6

článku 4 přílohy 4.Příl.6Náčrtek č.3Jiný příklad zařízení pro připevnění plachty ke kontejneruNíže zobrazené zařízení vyhovuje ustanovením poslední části odstavce 10

článku 4 přílohy 4. Rovněž vyhovuje ustanovením odstavce 6 článku 4

přílohy 4.Příl.7Složení a jednací řád správního výboruČl.11. Členy správního výboru jsou smluvní strany.2. Výbor může rozhodnout, že příslušné správy států uvedených v článku

18 této Úmluvy, které nejsou smluvními stranami, nebo zástupci

mezinárodních organizací, mohou být přítomni při projednávání otázek

týkajících se jejich zájmů na zasedání výboru jako pozorovatelé.Čl.2Rada pro celní spolupráci poskytuje výboru potřebné sekretářské služby.Čl.3Výbor volí každoročně na svém prvním zasedání svého předsedu a svého

místopředsedu.Čl.4Příslušné správy smluvních stran zasílají Radě pro celní spolupráci

zdůvodněné pozměňovací návrhy k této Úmluvě, jakož i žádosti o zařazení

otázek na pořad jednání zasedání výboru. Rada pro celní spolupráci

uvědomuje o těchto návrzích a žádostech příslušné správy smluvních

stran a států, které jsou uvedeny v článku 18 této Úmluvy a nejsou

smluvními stranami.Čl.51. Rada pro celní spolupráci svolává výbor na žádost příslušných správ

nejméně pěti smluvních stran. Rozesílá návrh pořadu jednání příslušným

správám smluvních stran a států uvedených v článku 18 této Úmluvy,

které nejsou smluvními stranami, a to nejméně šest týdnů před zasedáním

výboru.2. Na základě rozhodnutí výboru, učiněného podle ustanovení odstavce 2

článku 1 tohoto jednacího řádu, navrhuje Rada pro celní spolupráci

příslušným správám států uvedených v článku 18 této Úmluvy, které

nejsou smluvními stranami, jakož i zainteresovaným mezinárodním

organizacím, aby na zasedání výboru vyslaly své pozorovatele.Čl.6O návrzích se hlasuje. Každá smluvní strana zastoupená na zasedání má

jeden hlas. Návrhy, které nejsou pozměňovacími návrhy k této Úmluvě,

přijímá výbor většinou hlasů odevzdaných přítomnými a hlasujícími

členy. Pozměňovací návrhy k této Úmluvě, jakož i rozhodnutí o nabytí

platnosti jejích změn v případech uvedených v odstavci 5 článku 21 a v

odstavci 6 článku 22 této Úmluvy, se přijímají dvoutřetinovou většinou

hlasů odevzdaných přítomnými a hlasujícími členy.Čl.7Před ukončením svého zasedání schvaluje výbor zprávu.Čl.8Pokud tato příloha neobsahuje jiná příslušná ustanovení a nerozhodne-li

výbor jinak, používá se jednacího řádu Rady pro celní spolupráci.Podpisový protokolPři podpisu této Úmluvy datované dnem dnešním, prohlašují podepsaní,

svými vládami k tomu řádně zmocnění, toto:1. Uznání zásady dočasného dovozu kontejnerů je neslučitelné s tím, aby

se při výpočtu dovozních cel a poplatků váha nebo cena kontejneru

připočítávala k váze nebo ceně zboží. Připočítávat k váze zboží určité

tárové procento je dovoleno, jestliže se to děje vzhledem k tomu, že

zboží není baleno, nebo vzhledem k povaze obalu, avšak nikoliv vzhledem

k tomu, že se zboží dopravuje v kontejnerech.2. Ustanoveními této Úmluvy není nikterak omezeno použití

vnitrostátního zákonodárství nebo mezinárodních dohod jiné než celní

povahy, které upravují užívání kontejnerů.3. V článku 1 této Úmluvy stanovený minimální vnitřní objem jednoho

krychlového metru neznamená, že by pro kontejnery menšího objemu měly

platit přísnější předpisy, a smluvní strany se vynasnaží uplatňovat u

těchto kontejnerů stejný režim dočasného dovozu jako u kontejnerů

definovaných v této Úmluvě.4. Pokud jde o režimy dočasného dovozu kontejnerů podle ustanovení

článků 6, 7 a 8 této Úmluvy, uznávají smluvní strany, že zrušením

veškerých celních dokladů a veškerých celních jistot by mohly dosáhnout

jednoho z hlavních cílů této Úmluvy, a vynasnaží se, aby k tomuto

výsledku dospěly.*) Uveďte písmena a číslice, které mají být uvedeny na schvalovacím

štítku [viz písmeno b) odstavce 5 přílohy 5 Celní úmluvy o

kontejnerech, 1972].

Related Laws