Dohoda o kulturní spolupráci s republikou Maledivy


Published: 1989

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
109/1989 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 14. září 1989o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické

republiky a vládou Republiky MaledivyDne 26. března 1989 byla v Male podepsána Dohoda o kulturní spolupráci

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky

Maledivy. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem

podpisu. Český překlad dohody se vyhlašuje současně.Ministr:JUDr. Johanes v. r.DOHODAo kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické

republiky a vládou Republiky MaledivyVláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky

Maledivy,vedené přáním ulehčit a rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti

kultury, školství, vědy, umění a zdravotnictví,přesvědčené, že tato spolupráce účinně napomůže posílení přátelských

vztahů mezi národy obou států,se dohodly takto:Čl.1Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury,

školství, vědy, zdravotnictví, sdělovacích prostředků a sportu na

zásadách porozumění a přátelství a při respektování zákonů druhého

státu.Čl.2Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi

kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a společenskými

organizacemi obou států včetně vědců, umělců, pracovníků v oblasti

školství, kultury a společenských organizací.Čl.3Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních, divadelních,

filmových děl a výstav a vydávání vědeckých a uměleckých děl druhého

státu.Čl.4Obě smluvní strany budou podporovat výměnu knih, kulturních, vědeckých

a uměleckých časopisů a filmů mezi knihovnami a jinými institucemi obou

států.Čl.5Smluvní strany budou poskytovat občanům druhého státu stipendia ke

studiu na svých školách, vědeckých a kulturních institucích.Čl.6Smluvní strany prozkoumají otázku uznávání dokladů o vzdělání a

vědeckých hodností, a pokud to budou považovat za nutné, uzavřou za

tímto účelem zvláštní dohodu.Čl.7Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti filmu, rozhlasu,

televize a tisku.Čl.8Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovními organizacemi a

sportovci obou států a pořádání sportovních utkání.Čl.9Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti medicíny,

lékařské vědy a zdravotnictví.Čl.10K provádění této dohody se smluvní strany diplomatickou cestou dohodnou

o akcích, které mají v úmyslu pořádat v budoucím období, anebo, pokud

to budou považovat za nutné, budou sjednávat na určitá časová období

prováděcí plány.Čl.11Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti,

pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s roční výpovědní

lhůtou.Dáno v Male dne 26. března 1989 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce

anglickém.Za vládu Československé socialistické republiky:Zdeno Litavský v. r.mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Československé socialistické

republikyZa vládu Republiky Maledivy:Fathula Jameel v. r.ministr zahraničních věcí

Related Laws