zrušení z. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zař.


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
466/2011 Sb.ZÁKONze dne 6. prosince 2011,kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových

ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, a mění související zákonyZměna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZrušení zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických

zařízeních§ 1Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických

zařízeních a o změně některých zákonů, se zrušuje.§ 2Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb., která nebyla pravomocně

skončena, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.ČÁST DRUHÁZměna zákona o péči o zdraví lidu§ 3V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.

245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se odstavec 11 včetně poznámky

pod čarou č. 2d zrušuje.ČÁST TŘETÍzrušena§ 4zrušenČÁST ČTVRTÁZměna zákona o daních z příjmů§ 5V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č.

259/1994 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona

č. 188/2011 Sb., se odstavec 5 zrušuje.ČÁST PÁTÁZměna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů§ 6V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích

nálezů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky

pod čarou č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.ČÁST ŠESTÁZměna zákona o státní statistické službě§ 7V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve

znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č.

562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č.

245/2006 Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně poznámky

pod čarou č. 12c zrušuje.Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).ČÁST SEDMÁZměna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů§ 8V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005

Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci

písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně poznámky pod

čarou č. 16c se zrušuje.ČÁST OSMÁZměna zákona o ochraně veřejného zdraví§ 9§ 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., se

včetně poznámky pod čarou č. 59 zrušuje.ČÁST DEVÁTÁZměna insolvenčního zákona§ 10V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g)

včetně poznámky pod čarou č. 2a zrušuje.Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).ČÁST DESÁTÁZměna zákoníku práce§ 11Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.

116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č.

294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.

382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č.

326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.

73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011 Sb., se mění

takto:1. V § 109 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.2. V § 109 odst. 3 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.3. V § 109 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 41a

zrušuje.ČÁST JEDENÁCTÁZměna zákona č. 296/2007 Sb.§ 12V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění

zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,

zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část stá druhá

zrušuje.ČÁST DVANÁCTÁZměna zákona č. 362/2007 Sb.§ 13V zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se

část patnáctá zrušuje.ČÁST TŘINÁCTÁZměna zákona č. 126/2008 Sb.§ 14V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s

přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění

zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část dvacátá třetí

zrušuje.ČÁST ČTRNÁCTÁZměna zákona č. 306/2008 Sb.§ 15V zákoně č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o

důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č.

479/2008 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.ČÁST PATNÁCTÁZměna zákona č. 227/2009 Sb.§ 16V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s

přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009

Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona č. 159/2010

Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se část sto osmdesátá čtvrtá zrušuje.ČÁST ŠESTNÁCTÁZměna zákona č. 281/2009 Sb.§ 17V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s

přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb., se část sto

sedmdesátá pátá zrušuje.ČÁST SEDMNÁCTÁÚČINNOST§ 18Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.Němcová v. r.Klaus v. r.Nečas v. r.

Related Laws