Dohoda o letecké dopravě s Jihoafrickou republikou


Published: 1997

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
69/1997 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. srpna 1993 byla v

Pretorii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou

Jihoafrické republiky o letecké dopravě. Dohoda na základě svého článku

25 se předběžně provádí ode dne podpisu a vstoupila v platnost dnem 14.

září 1993. Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.DOHODAmezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké

dopravěVláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky (uváděné dále jako

"smluvní strany");jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k

podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944; apřejíce si uzavřít dohodu, která doplňuje výše zmíněnou Úmluvu za

účelem zřízení a rozvíjení leteckých služeb mezi a za územími jejich

států;se dohodly takto:Čl.1Definice(1) Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:(a) Výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví

otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje

jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli

změnu Úmluvy, pokud tyto přílohy a změny byly ratifikovány nebo přijaty

oběma smluvními stranami;(b) výraz "letecké úřady" znamená v případě vlády České republiky

Ministerstvo dopravy, ministra odpovědného za civilní letectví nebo

jakoukoli osobu nebo orgán pověřený vykonáváním funkcí v civilním

letectví nebo podobných funkcí, a v případě vlády Jihoafrické republiky

Ministerstvo dopravy, ministra odpovědného za civilní letectví nebo

jakoukoli osobu nebo orgán pověřený vykonáváním funkcí v civilním

letectví nebo podobných funkcí;(c) výraz "dohodnuté služby" znamená letecké služby zřízené na

stanovených linkách podle článku 3 odst. (2) této Dohody;(d) výrazy "letecké služby", "mezinárodní letecké služby", "letecký

podnik" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam stanovený

v článku 96 Úmluvy;(e) výraz "vybavení letadla" znamená předměty jiné než zásoby a

náhradní díly vyměnitelné povahy pro použití na palubě letadla během

letu, včetně prostředků první pomoci a vybavení pro přežití nehod;(f) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl

určen jednou smluvní stranou a oprávněn druhou smluvní stranou podle

článku 4 této Dohody;(g) výraz "náhradní díly" znamená předměty sloužící k opravě nebo

výměně, které budou přičleněny k letadlu, včetně motorů a vrtulí;(h) výraz "stanovené linky" znamená linky stanovené v Příloze k této

Dohodě;(i) výraz "zásoby" znamená předměty způsobilé k okamžité spotřebě při

používání nebo prodeji na palubě letadla za letu, včetně předmětů

určených k drobnému prodeji;(j) výraz "tarif" znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu

cestujících a zboží a podmínky podle kterých se tyto ceny používají,

včetně cen, provizí a podmínek za agentské a jiné pomocné služby, ale

nezahrnuje poplatky a podmínky pro dopravu pošty; a(k) výraz "území" znamená ve vztahu k státu pozemní oblasti,

vnitrozemské vody a přilehlé k nim pobřežní vody, stojící pod

svrchovaností, suzerenitou, ochranou nebo mandátem příslušného státu.(2) Příloha k této Dohodě tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna

odvolání k této Dohodě, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují

zmíněnou Přílohu.Čl.2Uplatňování ÚmluvyUstanovení této Dohody budou podléhat ustanovením Úmluvy o mezinárodním

civilním letectví, která se vztahují na mezinárodní letecké služby.Čl.3Poskytnutí přepravních práv(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená

v této Dohodě za účelem zřízení a provozování mezinárodních leteckých

služeb určeným leteckým podnikem na linkách stanovených v příslušné

části Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány "dohodnuté

služby" a "stanovené linky".(2) Podle ustanovení této Dohody bude určený letecký podnik každé

smluvní strany využívat při provozu dohodnuté služby na stanovené lince

následující práva:(a) právo létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;(b) právo přistávat na uvedeném území pro potřeby nikoli obchodní;(c) právo nakládat a vykládat na uvedeném území v místech stanovených v

Příloze cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro nebo pocházející

z míst na území druhé smluvní strany; a(d) právo nakládat a vykládat na území třetích zemí v místech

stanovených v Příloze cestující, zavazadla, zboží a poštu určené pro

nebo pocházející z míst na území druhé smluvní strany, uvedených v

Příloze.(3) V tomto článku nemůže být nic považováno za propůjčení práva

určenému leteckému podniku jedné smluvní strany k nakládání na palubu

cestujících, zboží a pošty na území státu druhé smluvní strany pro jiné

místo na území státu této druhé smluvní strany.(4) Mezi smluvními stranami budou uplatňována ustanovení Dohody o

tranzitu mezinárodních leteckých služeb, otevřené k podpisu v Chicagu

dne sedmého prosince 1944.(5) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku budou uplatňována pro

všechny typy civilních letadel.Čl.4Určení leteckých podniků(1) Každá smluvní strana má právo písemně určit druhé smluvní straně

jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na

stanovených linkách. Z praktických důvodů bude dále pojem letecký

podnik používán v jednotném čísle.(2) Letecký úřad druhé smluvní strany po obdržení oznámení o takovém

určení udělí bez prodlení, s výhradou ustanovení odstavců (3) a (4)

tohoto článku, leteckému podniku určenému podle odstavce (1) tohoto

článku příslušné provozní oprávnění.(3) Za účelem udělení příslušného provozního oprávnění podle odstavce

(2) tohoto článku může letecký úřad jedné smluvní strany požadovat od

leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal, že je

způsobilý dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento

úřad obvykle uplatňuje při provozu mezinárodních leteckých služeb v

souladu s ustanoveními Úmluvy.(4) Pokud smluvní strana není přesvědčena, že podstatná část

vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní

straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům,

bude mít právo(a) odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci (2)

tohoto článku; nebo(b) určenému leteckému podniku uložit k výkonu práv, stanovených v

článku 3 této Dohody, podmínky, které považuje za nezbytné.(5) Letecký podnik, který byl určen a oprávněn podle tohoto článku,

může provozovat dohodnuté služby, k nimž byl oprávněn, za předpokladu,

že jsou pro tuto službu v platnosti tarify stanovené podle článků 8 a

14 této Dohody a že vždy budou tímto leteckým podnikem dodržovány.Čl.5Odvolání nebo pozastavení provozního oprávnění(1) Smluvní strana má právo odvolat provozní oprávnění nebo pozastavit

výkon práv udělených touto Dohodou určenému leteckému podniku druhé

smluvní strany nebo uložit k výkonu těchto práv podmínky, které

považuje za nezbytné(a) v jakémkoli případě, kdy není přesvědčena, že převážná část

vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní

straně, která letecký podnik určila, nebo státním příslušníkům této

smluvní strany; nebo(b) v případě, že určený letecký podnik nedodržuje zákony a předpisy

platné na území smluvní strany poskytující tato práva; nebo(c) v jakémkoli případě, kdy letecký podnik nejedná podle podmínek

stanovených v této Dohodě.(2) Toto právo bude uplatněno pouze po konzultaci s leteckým úřadem

druhé smluvní strany, ledaže okamžité odvolání, pozastavení práv nebo

uložení podmínek zmíněných v odstavci (1) tohoto článku je nezbytné k

zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů nebo ustanovení této

Dohody.Čl.6Uznání osvědčení a průkazů(1) Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy, vydané nebo

potvrzené jako platné jednou smluvní stranou a jejichž platnost

neskončila, budou druhou smluvní stranou uznány za platné pro provoz

dohodnutých služeb na stanovených linkách pouze za předpokladu, že tato

osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy byly vydány nebo

potvrzeny jako platné podle norem stanovených v Úmluvě.(2) Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat pro

lety nad svým územím diplomy a průkazy udělené jejím státním

příslušníkům druhou smluvní stranou.Čl.7Uplatňování zákonů a předpisů(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup, let uvnitř

nebo výstup z jejího území letadel jejího vlastního určeného leteckého

podniku při provádění mezinárodního letu nebo provozu a navigaci

takového letadla na jejím území budou stejným způsobem uplatňovány vůči

letadlu určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a budou tímto

letadlem dodržovány při vstupu nebo výstupu nebo provozu na území státu

této první smluvní strany.(2) Zákony a předpisy jedné smluví strany, které upravují vstup, pobyt

nebo výstup z jejího území pro cestující, posádky, zboží nebo poštu,

jako jsou zákony a předpisy týkající se vstupu, výstupu,

přistěhovalectví, vystěhovalectví, pasů, stejně tak jako celní,

zdravotní a sanitární opatření, budou platné pro cestující, posádky,

zboží a poštu dopravované letadly určeného leteckého podniku druhé

smluvní strany při vstupu nebo výstupu a při pobytu na území této

smluvní strany. Tyto zákony a předpisy budou uplatňovány vůči určenému

leteckému podniku jedné smluvní strany stejně jako vůči určenému

leteckému podniku druhé smluvní strany.Čl.8Letové řády(1) Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží leteckému

úřadu druhé smluvní strany letové řády svých zamýšlených služeb ke

schválení nejméně šedesát (60) dní předem, uvádějíc počet frekvencí,

typ letadla, uspořádání a počet sedadel využitelných pro veřejnost.(2) Pokud určený letecký podnik bude chtít provádět doplňkové lety k

těm, které jsou obsaženy ve schválených letových řádech, projedná tyto

lety s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany. V případě, že

nemůže být dosaženo ujednání mezi určenými leteckými podniky, bude

záležitost vyřešena oběma leteckými úřady.(3) Jakékoli následné změny schválených letových řádů určeného

leteckého podniku budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé

smluvní strany.Čl.9Zásady provádění dohodnutých služeb(1) Určenému leteckému podniku každé smluvní strany bude poskytnuto

slušné a spravedlivé zacházení, aby jim byla umožněna stejná

příležitost k provozu dohodnutých služeb. Každá smluvní strana učiní v

rámci svých pravomocí všechna nezbytná opatření, aby vyloučila všechny

formy diskriminace nebo nekalých konkurenčních praktik, nepříznivě

působících na konkurenční postavení leteckého podniku druhé smluvní

strany.(2) Pro posouzení provádění dohodnutých služeb budou brány v úvahu

současné a přiměřeně očekávané přepravní požadavky a kapacita nabízená

na každé ze stanovených linek.Čl.10Výjimky z celních, inspekčních a jiných podobných poplatků(1) Letadla používaná k provozu dohodnutých služeb určenými leteckými

podniky kterékoli ze smluvních stran, jakož i jejich obvyklé vybavení,

dodávka pohonných hmot a olejů a zásoby (včetně potravin, nápojů a

tabáku) na palubě těchto letadel budou po přistání osvobozena od všech

celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných podobných dávek za

předpokladu, že vybavení, dodávky a zásoby zůstanou na palubě letadla

do té doby, než budou znovu vyvezeny nebo použity během části letu

prováděného nad územím dotyčné smluvní strany.(2) Při dodržení odstavce (3) tohoto článku budou ze všech celních

poplatků, inspekčních poplatků a jiných podobných dávek, s výjimkou

poplatků odpovídajících poskytnutým službám, také vyjmuty:(a) zásoby letadla, převzaté na palubu na území smluvní strany v rámci

limitů stanovených leteckými úřady této smluvní strany, určené pro

použití na palubě odlétávajícího letadla určeného leteckého podniku

druhé smluvní strany a používaného pro dohodnuté služby;(b) náhradní díly dovezené na území kterékoli smluvní strany pro údržbu

nebo opravu letadla používaného při dohodnutých službách určeným

leteckým podnikem druhé smluvní strany; a(c) pohonné hmoty a oleje dodávané přilétávajícímu/

/tranzitujícímu/odlétávajícímu letadlu provozovanému při dohodnutých

službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, i když část

těchto dodávek má být užita během části letu provozovaného nad územím

smluvní strany, v němž byly vzaty na palubu.(3) Materiál a zásoby uvedené v odstavci (2) písm. (a), (b) a (c)

tohoto článku mohou být předmětem celního dozoru nebo kontroly.(4) Výjimky poskytované v odstavci (2) písm. (b) tohoto článku budou

také použitelné v případě, kdy se letecký podnik jedné smluvní strany

dohodl s jiným leteckým podnikem na území druhé smluvní strany, který

obdobně požívá tato osvobození od druhé smluvní strany, o zapůjčení

nebo předání položek stanovených v odstavci (2) písm. (b) tohoto

článku.Čl.11Vyložení vybavení, materiálu a zásobObvyklé letové vybavení, jakož i materiály a zásoby uložené na palubě

letadla určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany mohou být

vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celnice této

druhé smluvní strany a tato celnice může požadovat, aby vybavení,

materiály a zásoby byly uloženy pod jejím dohledem do té doby, než

budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními

zákony a předpisy.Čl.12Přímý tranzitCestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany, kteří neopustí

část letiště určenou pro takový účel, budou, s výjimkou opatření na

ochranu před zločinem a leteckým pirátstvím, podrobeni jen zjednodušené

kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od

celních a jiných poplatků.Čl.13Ochrana před nezákonnými činy(1) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou

pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a

jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho

cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i

jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.(2) Smluvní strany budou jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o

trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla,

podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního

zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, a Úmluvy o

potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního

letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971.(3) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích jednat v souladu s

ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní

organizací pro civilní letectví a označovanými jako přílohy k Úmluvě v

rozsahu, v němž jsou tato ustanovení pro smluvní strany platná; budou

vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaní na jejich území nebo

provozovatelé letadel mající hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé

sídlo na jejich území a provozovatelé letišť na jejich území jednali v

souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví.(4) Každá smluvní strana souhlasí, že může být požadováno, aby tito

provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního

letectví, zmíněná výše v odstavci (3), vyžadovaná druhou smluvní

stranou pro vstup, výstup a pobyt na území této druhé smluvní strany.(5) Každá smluvní strana zajistí na svém území přijetí odpovídajících

opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek,

příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před

a v průběhu nastupování nebo nakládání.(6) Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli

požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní

opatření, aby se čelilo určité hrozbě.(7) V případě spáchání činu nebo hrozby spáchání nezákonného zmocnění

se civilních letadel nebo jiného činu proti bezpečnosti těchto letadel,

jejich cestujících a posádek, letišť nebo navigačních zařízení si

smluvní strany vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými

příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení

takových činů nebo hrozeb.(8) Má-li smluvní strana rozumné důvody se domnívat, že druhá smluvní

strana se odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního

letectví, letecký úřad první smluvní strany může požádat o neodkladné

konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.Čl.14Tarify(1) Tarify používané určeným leteckým podnikem každé smluvní strany pro

služby uvedené v této Dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž

bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou

náklady na provoz, zájmy uživatelů, povaha služeb (jako je rychlost a

cestovní uspořádání), sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk

a tarify jiných leteckých podniků. Smluvní strany budou považovat za

nepřijatelné tarify nekale konkurenční nebo diskriminující, nepřiměřeně

vysoké nebo omezující přepravu na základě zneužití dominantního

postavení, nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé státní dotaci

či podpoře.(2) Tarify uvedené v odstavci (1) budou dle možnosti sjednány určenými

leteckými podniky. Takové dohody může být dosaženo využitím příslušného

mezinárodního mechanizmu pro stanovení tarifů.(3) Tarify určeného leteckého podniku jedné smluvní strany budou

předloženy leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději šedesát (60)

dnů před jejich zamýšleným vstupem v platnost (dále uváděno jako

"oznamovací období"). Ve zvláštních případech může být oznamovací

období na základě dohody zmíněných úřadů zkráceno.(4) Tarify budou považovány za schválené, pokud oba letecké úřady

nevyjádří svůj nesouhlas s tarify do třiceti (30) dnů od data jejich

předložení podle odstavce (3). V případě, že oznamovací období bylo

podle odstavce (3) zkráceno, letecké úřady mohou dohodnout, že období,

v němž musí být jakýkoli nesouhlas oznámen, bude kratší než třicet (30)

dnů.(5) Tarify stanovené v souladu s ustanoveními tohoto článku zůstanou v

platnosti až do stanovení nových tarifů.(6) Určené letecké podniky obou smluvních stran nesmí požadovat tarify

rozdílné od těch, které byly stanoveny v souladu s tímto článkem.Čl.15Uživatelské poplatkyPoplatky a sazby požadované na území státu kterékoli smluvní strany v

souvislosti s provozem leteckého podniku druhé smluvní strany za

použití letišť a jiných leteckých zařízení na území první smluvní

strany nebudou vyšší než ty, které jsou požadovány při provozu

jakéhokoli jiného leteckého podniku zabývajícího se podobným provozem.Čl.16Obchodní činnost(1) Určeným leteckým podnikům obou smluvních stran bude dovoleno zřídit

na území druhé smluvní strany kanceláře k propagaci letecké dopravy a

prodeji letenek, stejně tak jako používat další zařízení požadovaná pro

zajištění letecké dopravy.(2) Určenému leteckému podniku jedné smluvní strany bude povoleno mít a

udržovat na území druhé smluvní strany svůj řídící, obchodní, provozní

a technický personál, který může být potřebný v souvislosti se

zajištěním letecké dopravy.(3) Podle vlastního uvážení určeného leteckého podniku mohou být

personální potřeby zajištěny jeho vlastním personálem nebo použitím

služeb jiné organizace, společnosti nebo leteckého podniku činného na

území druhé smluvní strany a oprávněného na tomto území takové služby

provádět.(4) Každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku druhé smluvní

strany právo zabývat se prodejem letecké dopravy na jejím území buď

přímo, nebo podle vlastního uvážení leteckého podniku prostřednictvím

jeho zprostředkovatelů.(5) Výše uvedené činnosti budou prováděny v souladu se zákony a

předpisy druhé smluvní strany.Čl.17Převody výnosů(1) Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé

smluvní strany právo volného převodu přebytků příjmů nad výdaji

dosaženými tímto leteckým podnikem na území první smluvní strany v

souvislosti s přepravou cestujících, zavazadel, zboží a pošty. Převod

bude proveden v souladu s devizovými předpisy platnými na území této

smluvní strany, na základě úředního devizového kurzu v některé z volně

směnitelných měn.(2) V případě, že způsob plateb mezi smluvními stranami bude upraven

zvláštní dohodou, bude použita tato zvláštní dohoda.Čl.18Místo zdaněníPříjmy získané leteckým dopravním podnikem určeným smluvní stranou z

mezinárodní dopravní činnosti budou zdanitelné pouze ve státě, kde se

nachází ústředí zmíněného určeného leteckého podniku.Čl.19Poskytování informacíLetecký úřad každé smluvní strany poskytne leteckému úřadu druhé strany

na základě jeho vyžádání informace týkající se dopravy uskutečněné na

dohodnutých službách příslušným určeným leteckým podnikem. Tyto

informace budou zahrnovat statistiky a všechny další informace

požadované k určení objemu přeprav uskutečněných leteckými podniky na

dohodnutých službách.Čl.20Konzultace(1) V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran v

pravidelném a častém spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo

korespondencí, aby byla zajištěna úzká součinnost ve všech

záležitostech ovlivňujících plnění této Dohody.(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke

kterémukoli problému týkajícímu se této Dohody. Tyto konzultace budou

zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, kdy druhá strana obdrží

žádost, pokud není smluvními stranami stanoveno jinak.Čl.21Změny(1) Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit

jakékoli ustanovení této Dohody, tato změna vstoupí v platnost, pokud

je dohodnuta mezi smluvními stranami, po potvrzení výměnou

diplomatických nót.(2) Změny v příloze k této Dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi

leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od jimi

dohodnutého data a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou

diplomatických nót.(3) Jestliže pro obě smluvní strany vstoupí v platnost obecná

mnohostranná úmluva o pravidelných mezinárodních leteckých službách,

tato Dohoda bude upravena tak, aby odpovídala ustanovením takové

mnohostranné úmluvy pouze v rozsahu, v jakém tato ustanovení byla

přijata oběma smluvními stranami.Čl.22Řešení sporů(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody bude

urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže

letecké úřady nedosáhnou dohody, spor bude urovnán diplomatickou

cestou.(2) Jestliže smluvní strany prostřednictvím svých leteckých úřadů nebo

diplomatickou cestou nedosáhnou urovnání jednáním, spor může být na

žádost kterékoli smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu.

Tribunál bude složen ze tří arbitrů, jeden bude určen každou smluvní

stranou a třetí bude dohodnut dvěma arbitry takto určenými za podmínky,

že tento třetí arbitr nebude státním příslušníkem některé ze smluvních

stran. Každá ze smluvních stran určí arbitra ve lhůtě šedesáti (60) dnů

ode dne, kdy některá ze smluvních stran obdržela od druhé smluvní

strany diplomatickou nótu požadující arbitráž sporu a třetí arbitr bude

dohodnut poté ve lhůtě dalších šedesáti (60) dnů, nebo jestliže třetí

arbitr nebude určen v této uvedené lhůtě, může být požádán prezident

Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby určil arbitra

nebo arbitry; za předpokladu, že prezident není státním příslušníkem

některé smluvní strany.(3) Tribunál si stanoví svůj vlastní jednací řád.(4) Smluvní strany prozatímně nesou náklady arbitrážního řízení stejným

dílem do konečného rozhodnutí arbitrážního tribunálu.(5) Smluvní strany se podrobí jakémukoli předběžnému a konečnému

rozhodnutí tribunálu.Čl.23Registrace Dohody a jejích změnTato Dohoda a jakékoli její následné změny budou smluvními stranami

registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.Čl.24Ukončení platnosti DohodyKaždá smluvní strana může kdykoli písemně oznámit druhé smluvní straně

své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Takové oznámení bude

zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V takovém

případě platnost této Dohody skončí dvanáct (12) měsíců po dni, kdy

oznámení obdržela druhá smluvní strana, pokud by nebylo oznámení o

výpovědi odvoláno na základě dohody před uplynutím výpovědní lhůty. V

případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, oznámení

bude považováno za doručené čtrnáct (14) dní poté, kdy oznámení

obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.Čl.25Vstup v platnostTato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu; vstoupí v

platnost, jakmile si smluvní strany navzájem oznámí, že byly splněny

jejich příslušné ústavní postupy.Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými

příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu ve dvojím vyhotovení v

jazyce anglickém.Dáno v Pretorii dne 16. srpna 1993.Za vládu České republiky:PhDr. Jan Stráský v. r.ministr dopravyZa vládu Jihoafrické republiky:Dr. P. J. Welgemoed v. r.ministr dopravy, pošt a telekomunikacíPříl.Seznam linek

1. Jihoafrické linkyBody v Jihoafrické Mezilehlé Body v České Body za

republice body republice

------------------------------------------------------------------

Body v Jihoafrické budou určeny Praha Jeden bod za

republice později bude určen

později

------------------------------------------------------------------2. České linkyBody v České Mezilehlé Body v Jihoafrické Body za

republice body republice

------------------------------------------------------------------

Body v České budou určeny Johannesburg Jeden bod za

republice později bude určen

později

------------------------------------------------------------------Poznámka:Určený letecký podnik každé smluvní strany může na stanovených linkách

vynechat jeden nebo více bodů za předpokladu, že počáteční bod linky se

nachází na území smluvní strany, která letecký podnik určila.

Related Laws