o posuzování tržní síly subjektů na trhu elektronických komunikací


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
228/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 26. června 2012o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou

významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikacíMinisterstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 468/2011

Sb., k provedení § 53 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:§ 1(1) Český telekomunikační úřad může za podniky se společnou významnou

tržní silou označit dva nebo více podniků, jestliže i při neexistenci

strukturálních nebo jiných vazeb mezi nimi působí tyto podniky na

relevantním trhu, jenž není efektivně konkurenční a na němž nemá žádný

z těchto podniků sám o sobě významnou tržní sílu^1).(2) Kritérii pro posuzování, zda má více subjektů na relevantním trhu

uvedeném v odstavci 1 společnou významnou tržní sílu, jsou zejména:a) malá pružnost poptávky,b) podobné tržní podíly,c) velké právní nebo ekonomické překážky pro vstup na trh,d) vertikální integrace se společným odmítáním dodávek,e) nedostatečná kupní síla na straně poptávky, nebof) nedostatečná potenciální konkurence.§ 2Vyhláška č. 430/2005 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování,

zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu

elektronických komunikací, se zrušuje.§ 3Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.Ministr:MUDr. Kuba v. r.1) Čl. 1 odst. 28 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze

dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice

2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným

zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o

oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.

Related Laws