Novela zákona o neplatnosti někt. majetkově-právních jednání


Published: 1948

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
79/1948 Sb.ZÁKONze dne 7. dubna 1948,kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o

neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o

nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejícíchÚstavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na

tomto zákoně:Čl.IZákon č. 128/1946 Sb. se mění a doplňuje takto:1. § 4, odst. 1 zní:"(1) Nárok přísluší tomu, kdo neplatným převodem pozbyl věci (práva)

nebo kdo jiným neplatným majetkově-právním jednáním byl poškozen, anebo

jejich právním nástupcům; nárok nemůže býti uplatněn jménem toho, jehož

pobyt není znám, jménem pozůstalosti pak jenom tehdy, je-li znám pobyt

aspoň jednoho dědice. Byla-li by však oprávněna osoba státně

nespolehlivá, přísluší nárok státu jako majetek konfiskovaný podle

dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o

konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. Pokud nárok

uplatňuje národní správa zavedená do podniků (závodů) a jiných

majetkových podstat podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.

května 1945, č. 5. Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních

jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců,

Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, na

Slovensku podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 5. června 1945,

č. 50 Sb. n. SNR, o národní správě, hledí se na ni jako na osobu státně

spolehlivou."2. V § 6, odst. 1, větě třetí se za slovem "vázány" nahrazuje středník

tečkou a věta "na veřejné zájmy se nelze odvolávat, nedojde-li

prohlášení ministerstva spravedlnosti do tří měsíců ode dne, kdy žádost

o uznání veřejných zájmů došla ministerstvu spravedlnosti (pověřenectvu

pro soudnictví)." se vypouští.3. V § 6 se za odstavec 2 vkládá jako odstavec 3 toto ustanovení:"(3) To platí zejména, jde-li o vrácení zemědělského majetku (§ 4

dekretu presidenta republiky ze dne 21. června 1945, č. 12 Sb., o

konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů,

jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, § 2 nařízení

Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o

konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů,

jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa), pokud by pak tomu, proti

komu nárok směřuje, zbylo celkem méně než 15 ha zemědělské půdy, a1. ten, proti komu nárok směřuje, předloží osvědčení o státní

spolehlivosti - na Slovensku osvědčení místního národního výboru,

potvrzené okresním národním výborem, o tom, že se neexponoval za

nacismus nebo fašismus, ani nebyl funkcionářem nacistických nebo

fašistických organisací, ani horlivě nepůsobil v takových organisacích

anebo v organisacích, které nacistickému nebo fašistickému režimu

přisluhovaly, a že se ani jinak neprovinil proti zájmům Československé

republiky a českého a slovenského národa -, dále potvrzení místního

národního výboru o tom, že sám jako výkonný zemědělec na půdě

hospodaří, jsa existenčně na zemědělství převážně odkázán, jakož i o

tom, že celková výměra jeho zemědělské půdy je menší než 15 ha, anebo o

tom, při vrácení jaké výměry požadovaného majetku by mu zůstalo

zachováno celkem 15 ha zemědělské půdy, a2. ten, kdo nárok uplatňuje, není výkonným zemědělcem, který by na

vrácené půdě hospodařil."4. Ustanovení § 6, odst. 3 bude odstavcem 4 a ustanovení § 6, odst. 4

bude odstavcem 5.5. V § 11, odst. 1 se vkládá tato další věta:"K účinnosti soudní i mimosoudní dohody je třeba souhlasu příslušného

Fondu národní obnovy."Čl.II(1) Nebude-li nárok na vrácení podniků průmyslových a živnostenských,

které jsou ve správě Fondu národní obnovy anebo do nichž byla zavedena

národní správa podléhající dozoru tohoto fondu, jakož i zemědělského

majetku (§ 4 dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb., § 2 nařízení

Slovenské národní rady č. 104/1945 Sb. n. SNR), který spravuje Národní

pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (na Slovensku pověřenectvo

zemědělství a pozemkové reformy), uplatněn do tří měsíců ode dne, kdy

tento zákon nabude účinnosti, lze žádati jedině náhradu podle čl. III.(2) Po uplynutí lhůty dané v odstavci 1 lze na podniky a zemědělský

majetek, uvedené v odstavci 1, použíti obdobně předpisů o rozdělení

konfiskovaného majetku.Čl.III(1) Jestliže by nárok na vrácení věci (práva) směřoval podle § 4, odst.

2 zák. č. 128/1946 Sb., proti osobě, která věci (práva) nabyla podle

předpisů o rozdělení konfiskovaného majetku, a nejde-li o případy

upravené v čl. IV tohoto zákona, přísluší tomu, kdo je oprávněn podle §

4, odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb., nárok místo řečené osobě proti

příslušnému Fondu národní obnovy, a to jedině nárok na náhradu (§ 6

zák. č. 128/1946 Sb.).(2) Náhradu za nevrácenou věc (právo) přísluší ve výši obecné ceny.

Jde-li však o majetek zemědělský, který by v případě vrácení podléhal

zákonným předpisům o uspořádání soukromého vlastnictví k půdě, sloužící

zemědělské výrobě, přísluší náhrada za nevrácený majetek ve výši

stanovené těmito předpisy. O tom, zdali jde o takový majetek a jaká

náhrada by zaň příslušela, rozhoduje ministerstvo zemědělství.(3) Náhrada se poskytne zpravidla ve státních dluhopisech, které si

Fond národní obnovy opatří u ministerstva financí. Osoba oprávněná (§

4, odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb.) je povinna dluhopisy přijmout místo

plnění v hotovosti.(4) Poskytne-li příslušný Fond národní obnovy náhradu podle odstavce 3,

může od osoby, která věci (práva) nabyla podle předpisů o rozdělení

konfiskovaného majetku, požadovati rozdíl mezi obecnou cenou věci

(práva) a cenou nabývací, nebrání-li tomu sociální, osidlovací nebo

jiné závažné důvody anebo důvody hospodářské výstavby státu.Čl.IV(1) Jestliže by nárok na vrácení věci (práva) směřoval podle § 4, odst.

2 zák. č. 128/1946 Sb. proti tomu, kdo věci (práva) nabyl podle

předpisů o znárodnění (o jeho rozsahu, zřizování národních podniků a

začleňování do nich, zejména podle předpisů o rozdělování

konfiskovaného majetku) nebo proti tomu, kdo věci (práva) takto nabude

do pravomocného rozhodnutí o nároku, může osoba oprávněná podle § 4,

odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb. žádati (§ 10 zák. č. 128/1946 Sb.) jen o

určení, že pozbyla věci (práva) neplatným majetkově-právním jednáním

nebo neplatným zásahem do majetku z doby nesvobody. O náhradě a její

výši jest pak rozhodnouti v řízení podle předpisů o náhradě za

znárodněný majetek.(2) Jestliže však nárok na vrácení věci (práva) směřuje podle odstavce

1 proti osobě, která věci (práva) nabyla nebo do pravomocného

rozhodnutí o nároku nabude podle předpisů o zřizování národních podniků

z jiných než znárodněných majetkových podstat nebo podle předpisů o

začleňování takovýchto podstat, ačli nejde o věc (právo), jež by byla

jinak znárodněna podle předpisů o znárodnění a jeho rozsahu, může osoba

oprávněná podle § 4, odst. 1 zák. č. 128/1946 Sb. žádati jen náhradu

podle § 6 zák. č. 128/1946 Sb. Povinnost k zaplacení této náhrady však

stíhá jen Fond znárodněného hospodářství. Tento fond poskytne náhradu v

cenných papírech nebo v hotovosti obdobně podle předpisů vydaných k

provedení ustanovení § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října

1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.

Tato náhrada je splatna do šesti měsíců ode dne doručení soudního

rozhodnutí řečenému fondu.(3) O tom, jde-li o věc (právo) uvedenou v odstavci 1 nebo 2, rozhoduje

příslušné ministerstvo.Čl.V(1) V případech zvláštního zřetele hodných může stát zcela nebo zčásti

nahradit na vázaný vklad (dekret presidenta republiky ze dne 19. října

1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny) toho, proti komu nárok

na vrácení věci (práva) směřuje, nabývací cenu vrácené věci (práva),

zaplacenou t. zv. slovenskému státu. O přiznání náhrady rozhoduje věcně

příslušné pověřenectvo v dohodě s pověřenectvem financí podle směrnic

ministerstva financí. Z přiznané náhrady uhradí se dlužné daně a jiné

veřejné dávky toho, proti komu nárok na vrácení věci (práva) směřuje,

pokud je lze platiti převodem z vázaných vkladů.(2) Je-li nabývací cena vrácené věci (práva) v soudním depositu,

poukáže ji soud na vázaný vklad složitele, nepodléhá-li depositum

konfiskaci a nenabyla-li třetí osoba na toto depositum práva.(3) Poskytne-li se tomu, komu nárok na vrácení věci (práva) přísluší,

peněžitá náhrada místo vrácení věci (práva), nahradí mu stát částku,

kterou ten, proti komu nárok směřuje, zaplatil jako nabývací cenu t.

zv. slovenskému státu, po odpočítání daní a jiných veřejných dávek.

Náhradu tuto poskytne stát zpravidla v dluhopisech, které na základě

tohoto zákonného ustanovení vydá, a ten, komu nárok na vrácení věci

(práva) přísluší, je povinen dluhopisy místo plnění v hotovosti

přijmouti. Případný rozdíl mezi uvedenou nabývací cenou a obecnou cenou

doplatí ten, proti komu nárok na vrácení věci (práva) směřuje.Čl.VIK ustanovením tohoto zákona přihlédne soud i v řízení opravném, a to i

z moci úřední.Čl.VIIZásady o poskytování náhrady ve státních dluhopisech nebo v hotovosti a

ustanovení o vydání, úročení a umoření těchto dluhopisů a o jejich

převoditelnosti, jakož i o vzájemném vypořádání nároků vzniklých

prováděním tohoto zákona mezi Fondem národní obnovy, Národním

pozemkovým fondem a československým státem, zastoupeným ministerstvem

financí a ministerstvem zemědělství, stanoví vláda nařízením.Čl.VIIIMinistr spravedlnosti se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a

nařízení uveřejnil úplné znění zákona č. 128/1946 Sb., jak vyplývá ze

změn provedených tímto zákonem.Čl.IXTento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni

členové vlády.