změna zákona o civilním letectví


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
258/2002 Sb.ZÁKONze dne 24. května 2002,kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl.IZákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve

znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č.

146/2000 Sb., se mění takto:1. V § 49 odst. 1 se slova "a službu při odbavovacím procesu na

letišti" zrušují.2. Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49n, které včetně poznámky pod

čarou č. 5a) znějí:"§ 49aSlužby při odbavovacím procesu na veřejném letišti(1) Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti^5a) (dále jen

"odbavovací služby") může pro cizí potřeby poskytovat právnická osoba,

fyzická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště; pouze

letecký dopravce může tyto služby poskytovat pro vlastní potřebu.(2) Odbavovací služby lze poskytovat na základě souhlasu uděleného

Ministerstvem dopravy a spojů.§ 49bPodmínky pro udělení souhlasu(1) Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas k poskytování

odbavovacích služeb na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, žea) má sídlo nebo pobyt na území České republiky nebo v členském státě

Evropské unie, není-li žadatelem letecký dopravce; žadateli z členského

státu Evropské unie lze souhlas udělit dnem vstupu do Evropské unie na

základě principu vzájemnosti,b) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli

věku 21 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně

způsobilí, je-li žadatelem fyzická osoba,c) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dosáhli věku 18 let,

jsou plně způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden

člen statutárního orgánu je odborně způsobilý, je-li žadatelem

právnická osoba,d) má technické zařízení k poskytování odbavovacích služeb,e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z poskytování

odbavovacích služeb a zaplaceno pojistné,f) má finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb.(2) Náležitosti písemné žádosti o udělení souhlasu, podrobnosti o

způsobu prokázání finančního zajištění odbavovacích služeb a

náležitosti rozhodnutí o udělení souhlasu stanoví prováděcí právní

předpis.§ 49cBezúhonnostZa bezúhonného podle § 49b se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně

odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s

poskytováním odbavovacích služeb, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen

pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze

poskytování odbavovacích služeb a osobě žadatele o udělení souhlasu s

poskytováním odbavovacích služeb je obava, že se dopustí stejného nebo

podobného činu při poskytování odbavovacích služeb, pokud se na něj

nehledí, jako by nebyl odsouzen.§ 49dOdborná způsobilostOdbornou způsobilost žadatel prokazuje dokladem o ukončeném

vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo

právního zaměření a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti

v oboru civilního letectví nebo dokladem o ukončení úplného středního

odborného vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního

zaměření a dokladem o vykonávání pětileté praxe v řídící činnosti v

oboru civilního letectví.§ 49eOpatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti(1) Ministerstvo dopravy a spojů může z důvodu zajištění bezpečnosti

civilního letectví a bezpečnosti provozování veřejného letiště vydat

pro poskytování odbavovacích služeb spočívajících v odbavování

zavazadel, nákladů a pošty, technickém a provozním odbavení letadla na

odbavovací ploše a manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji,

opatření k regulaci odbavovacích služeb. Opatřením k regulaci

odbavovacích služeb může Ministerstvo dopravy a spojů pro veřejné

letiště,a) na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun

nákladu v kalendářním roce, omezit počet poskytovatelů odbavovacích

služeb pro cizí potřeby, nejméně však na dva poskytovatele, z nichž

jeden může být provozovatelem letiště,b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun

nákladu v kalendářním roce, vyhradit poskytování odbavovacích služeb

pro vlastní potřeby omezenému počtu leteckých dopravců, nejméně však

dvěma leteckým dopravcům.(2) Vymezení důvodu zajištění bezpečnosti stanoví prováděcí právní

předpis.§ 49fOpatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení

letiště(1) Ministerstvo dopravy a spojů může v případě provozního přetížení

veřejného letiště, v jehož důsledku dojde k omezení využitelného

prostoru pro poskytování odbavovacích služeb vydat opatření k regulaci

odbavovacích služeb. Opatřením k regulaci odbavovacích služeb z důvodu

provozního přetížení letiště může Ministerstvo dopravy a spojů pro

veřejné letiště,a) na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun

nákladu v kalendářním roce,1. omezit počet poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby

spočívajících v odbavování cestujících a zásobování palubního bufetu

letadla potravinami a nápoji,2. vyhradit poskytování odbavovacích služeb pro cizí potřeby

spočívajících v odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technickém a

provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulaci s leteckými

pohonnými hmotami a oleji jedinému poskytovateli odbavovacích služeb,b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun

nákladu v kalendářním roce,1. vyhradit poskytování odbavovacích služeb pro vlastní potřeby

spočívajících ve službách odbavování cestujících a zásobování palubního

bufetu letadla potravinami a nápoji omezenému počtu leteckých dopravců,2. zakázat leteckému dopravci poskytovat odbavovací služby pro vlastní

potřeby spočívající ve službách odbavování zavazadel, nákladů a pošty,

technickém a provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a

manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji, nebo vyhradit jejich

poskytování jedinému leteckému dopravci.(2) Vymezení důvodů provozního přetížení letiště stanoví prováděcí

právní předpis.§ 49gNáležitosti opatření(1) Opatření k regulaci odbavovacích služeb podle § 49e odst. 1 a § 49f

odst. 1 vydá Ministerstvo dopravy a spojů písemně a zveřejní je v

Letecké informační příručce nejpozději jeden kalendářní měsíc přede

dnem jeho zavedení.(2) V opatření k regulaci odbavovacích služeb Ministerstvo dopravy a

spojů uvedea) důvody, které vedly k jeho vydání,b) druh odbavovacích služeb, na které se vztahuje,c) prostor veřejného letiště, na který se opatření vztahuje,d) program opatření směřujících k překonání zavedených omezení,e) dobu trvání důvodů regulace odbavovacích služeb.(3) Na vydání opatření podle § 49e odst. 1 a § 49f odst. 1 se

nevztahuje správní řád.§ 49hVýbor dopravcůMinisterstvo dopravy a spojů zajistí, aby byl na veřejném letišti, na

kterém může být poskytování odbavovacích služeb regulováno opatřením

podle § 49e odst. 1 a § 49f odst. 1, ustaven výbor leteckých dopravců

složený ze zástupců leteckých dopravců, kteří toto letiště užívají,

popřípadě zástupců organizací, které tyto letecké dopravce zastupují,

vyhradí-li si letečtí dopravci tuto možnost.§ 49iVýběrové řízení(1) Ministerstvo dopravy a spojů vyhlásí k udělení souhlasu v případě,

kdy bude poskytování odbavovacích služeb regulováno opatřením podle §

49e odst. 1 písm. a) nebo § 49f odst. 1 písm. a), výběrové řízení.(2) Pro výběrové řízení platí přiměřeně ustanovení o obchodní veřejné

soutěži podle obchodního zákoníku. Podmínky a postup výběrového řízení

a způsob hodnocení žádostí o poskytování odbavovacích služeb stanoví

Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s provozovatelem veřejného

letiště a s výborem leteckých dopravců a uveřejní je v Letecké

informační příručce. Součástí podmínek výběrového řízení musí být

podmínky stanovené v § 49b pro udělení souhlasu.(3) Ministerstvo dopravy a spojů na základě posouzení a vyhodnocení

žádostí o udělení souhlasu ve výběrovém řízení a po projednání s

provozovatelem veřejného letiště a s výborem dopravců udělí souhlas k

poskytování odbavovacích služeb žadateli, který splnil nejlépe podmínky

stanovené ve výběrovém řízení.(4) Souhlas k poskytování odbavovacích služeb na základě výběrového

řízení může být udělen nejdéle na dobua) 7 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49e

odst. 1,b) 3 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49f

odst. 1 písm. a) bodu 1,c) 2 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49f

odst. 1 písm. a) bodu 2.(5) Jestliže je poskytování odbavovacích služeb regulováno podle § 49e

odst. 1 nebo § 49f odst. 1, může bez výběrového řízení poskytovat

odbavovací služby provozovatel veřejného letiště na letišti, jehož je

provozovatelem, na základě souhlasu uděleného podle § 49a.§ 49jSouhlas(1) Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas na základě výběrového

řízení v případě, že je poskytování odbavovacích služeb regulováno

podle § 49e odst. 1 písm. a) nebo § 49f odst. 1 písm. a) bodu 1, tak,

aby nejméně jeden z poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby

nebyl řízena) provozovatelem letiště, nebob) leteckým dopravcem, jehož výkon byl větší než 25 % cestujících a

nákladu zaznamenaný na letišti během kalendářního roku předcházejícího

roku, v němž byl udělen souhlas k poskytování odbavovacích služeb pro

cizí potřeby, neboc) Ministerstvem dopravy a spojů nebo Úřadem.(2) Ministerstvo dopravy a spojů rozhodne o udělení souhlasu na základě

výběrového řízení ve lhůtě 120 dnů od vyhlášení obchodní veřejné

soutěže.§ 49kZměna údajůZmění-li se podmínky stanovené v § 49b odst. 1, je držitel souhlasu k

poskytování odbavovacích služeb povinen oznámit Ministerstvu dopravy a

spojů změny týkající se údajů, na jejichž základě byl souhlas udělen, a

ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku změn předložit Ministerstvu dopravy a

spojů doklady osvědčující tyto změny.§ 49lOdnětí souhlasuMinisterstvo dopravy a spojů odejme souhlas udělený k poskytování

odbavovacích služeb, jestliže poskytovatel odbavovacích služeba) porušuje podmínky stanovené pro poskytování odbavovacích služeb v

rozhodnutí o udělení souhlasu,b) přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu byl

souhlas udělen,c) o odnětí souhlasu požádal,d) nesplní povinnost uloženou v § 49k.§ 49mPřístup k letištním zařízenímProvozovatel veřejného letiště je povinen umožnit právnické nebo

fyzické osobě, která poskytuje odbavovací služby pro cizí potřeby, a

leteckému dopravci, který poskytuje odbavovací služby pro vlastní

potřeby, přístup k letištním zařízením v rozsahu nezbytném pro

zajištění těchto služeb. Za přístup k letištním zařízením a jejich

užívání sjednává provozovatel veřejného letiště s poskytovatelem

odbavovacích služeb cenu podle cenových předpisů.^9)§ 49nVedení účtůPoskytovatel odbavovacích služeb musí vést pro poskytování těchto

služeb oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů. Provozovatel letiště

nesmí převádět finanční prostředky získané z provozování letiště do

odbavovací služby. Úřad provádí dozor nad vedením odděleného účtování.5a) § 16a odst. 7 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.

49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.".3. V § 55 se zrušují odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje

jako odstavec 2.4. Za § 55 se vkládají nové § 55a a 55b, které včetně nadpisu znějí:"Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod§ 55a(1) Zřizuje se Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých

nehod se sídlem v Praze (dále jen "Ústav"). Ústav shromažďuje a

analyzuje informace o leteckých nehodách, včetně určování příčin

leteckých nehod, vypracovává závěry, včetně určení příčin nehod, a

vypracovává bezpečnostní doporučení k jejich předcházení. Zjišťování

stavu a jeho závěry či doporučení se nesmějí zabývat hodnocením či

posuzováním viny či odpovědnosti.(2) Inspektoři Ústavu jsou oprávněni ka) volnému přístupu na místo nehody, k letadlu a jeho obsahu a k

troskám letadla,b) zajištění okamžitého vypracování seznamu důkazů a kontroly

odstraňování trosek letadla pro účely zkoumání,c) okamžitému přístupu a využití letových zapisovačů a k veškerým

ostatním záznamům,d) okamžitému přístupu k výsledkům výslechů leteckého personálu a

testům provedeným na vzorcích odebraných z jejich tkání,e) výslechu svědků,f) volnému přístupu k veškerým informacím týkajícím se nehody u

vlastníka či provozovatele letadla nebo výrobce letadla a u orgánů

odpovídajících za provoz civilního letectví nebo letiště.§ 55b(1) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh

ministra dopravy a spojů. Podrobnosti o činnosti Ústavu a organizační

strukturu upravuje statut, který schvaluje vláda na návrh ministra

dopravy a spojů.(2) Ředitelem Ústavu může být jmenován bezúhonný občan České republiky;

za bezúhonného se považuje občan, který nebyl odsouzen za trestný čin

spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Ředitel Ústavu a inspektoři Ústavu nesmějí po dobu svého jmenování

vykonávat jakoukoliv činnost související se schvalováním typu letadla a

jeho součástí, letové způsobilosti, s udělováním licencí k provozování

letecké dopravy, s řízením letového provozu nebo provozu letiště a

nesmějí vykonávat funkci poradce či člena ve statutárních orgánech

subjektů, jejichž zájmy by mohly být v protikladu k činnosti Ústavu.(3) Ústav je organizační složkou státu, jeho rozpočet je součástí

rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy a spojů.(4) O každé nehodě, jejíž příčiny byly podle tohoto zákona zjišťovány,

musí inspektor Ústavu zpracovat zprávu, která musí obsahovat

bezpečnostní doporučení, je-li to vhodné. Zpráva musí být zveřejněna v

Letecké informační příručce do 12 měsíců od data nehody.".5. V § 81 odst. 2 se slova "Úřad může pověřit" nahrazují slovy

"Ministerstvo dopravy a spojů pověří".6. V § 82 odst. 1 se v návětí slovo "Úřadem" nahrazuje slovem

"Ministerstvem dopravy a spojů" a na konci odstavce se doplňuje písmeno

f), které zní:"f) vykonává dohled nad činností uživatelů sportovních létajících

zařízení v rámci jejich provozu.".7. V § 88 odst. 1 se doplňuje písmeno p), které zní:"p) pověřuje právnickou osobu, nebo fyzickou osobu ověřováním letové

způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich

uživatelů včetně evidence a vydávání příslušných dokladů a dohledem nad

činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich

provozu.".8. V § 88 se písmeno j) zrušuje.Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena j) až n).9. V § 89 se písmeno t) zrušuje.Dosavadní písmena u) až aa) se označují jako písmena t) až z).10. V § 89 se písmeno w) zrušuje.Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w) až y).11. V § 102 odst. 1 první větě se za slova "§ 47 odst. 2" vkládají

slova "§ 49b odst. 2, § 49e odst. 2, § 49f odst. 2".12. V § 102 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod

čarou č. 14a) zní:"d) podle článků 69 a 70 Evropské dohody^14a) zakládající přidružení

mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a

jejich členskými státy na straně druhé.14a) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání

Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné

straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně

druhé, ve znění pozdějších předpisů.".Čl.IIOsoba, která je oprávněna poskytovat odbavovací služby podle

dosavadních právních předpisů, může požádat Ministerstvo dopravy a

spojů o udělení souhlasu podle § 49b nejdéle do jednoho roku od nabytí

účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o žádosti se považuje osoba

za oprávněnou k poskytování těchto služeb. Nepožádá-li v této lhůtě o

udělení souhlasu, dosavadní souhlas k poskytování odbavovacích služeb

zaniká.Čl.IIIÚčinnostTento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 4, 8

a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.

Related Laws