změna zákona o elektronických komunikacích


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
468/2011 Sb.ZÁKONze dne 6. prosince 2011,kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍZměna zákona o elektronických komunikacíchČl. IZákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.

186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.

110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.

124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.

247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu

vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., se mění takto:1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy

„Evropské unie“.2. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu poznámky pod čarou

doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES,

kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací,

směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v

odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o

spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání

dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o

společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických

komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických

komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a

směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických

komunikací.“.3. V § 2 písm. f) se slova „a dohled“ nahrazují slovy „ , dohled“.4. V § 2 písmeno g) zní:„g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické

infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související se sítí

elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které

umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě

nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo

vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné

podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a

rozvodné skříně,“.5. V § 2 písm. h) se za slova „jiné prostředky,“ vkládají slova „včetně

prvků sítě, které nejsou aktivní,“ a slovo „rádiem“ se nahrazuje slovem

„rádiovými“.6. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a která podporuje

přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických

komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření

rozhlasového a televizního vysílání,“.7. V § 2 písm. m) se slovo „specifickou“ nahrazuje slovem „konkrétní“.8. V § 2 písmeno p) zní:„p) veřejně dostupnou telefonní službou veřejně dostupná služba

elektronických komunikací umožňující přímo nebo nepřímo uskutečňování

národních nebo mezinárodních volání,“.9. V § 2 písmeno s) zní:„s) voláním spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné služby

elektronických komunikací, které umožňuje obousměrnou hlasovou

komunikaci,“.10. V § 2 se na konci textu písmene u) slovo „a“ nahrazuje slovy „se

závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce

mezinárodních smluv, a se závazky vyplývajícími z členství České

republiky v Evropské unii nebo mezinárodních organizacích,“.11. V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena y) až aa), která včetně poznámky pod čarou č. 53 znějí:„y) porušením ochrany osobních údajů porušení bezpečnosti, které vede k

neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení,

vyzrazení či ztrátě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s

poskytováním veřejně dostupné služby elektronických komunikací,z) vertikálně integrovaným podnikem podnikatel, který provozuje síť

elektronických komunikací a který zároveň poskytuje služby

elektronických komunikací na maloobchodním nebo velkoobchodním trhu,

nebo skupina podnikatelů, pokud jejich vzájemné vztahy odpovídají přímo

použitelnému předpisu Evropské unie^53), a které zajišťují síť

elektronických komunikací a zároveň poskytují služby elektronických

komunikací na maloobchodním i velkoobchodním trhu,aa) přiřazenými službami služby související se sítí elektronických

komunikací nebo službou elektronických komunikací, které mohouumožnit,

umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě

nebo služby a zahrnují zejména systémy převodu čísel, či systémy

nabízející rovnocenné funkce, systémy podmíněného přístupu a

elektronické programové průvodce, jakož i jiné služby, například služby

určení totožnosti, místa nebo přítomnosti uživatele.53) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole

spojování podniků.“.12. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a doplňkových

služeb“ zrušují.13. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „uživatelů“ vkládají slova „a

osob, u kterých lze mít s ohledem na jejich věk nebo sociální potřeby

za to, že vyžadují zvláštní přístup“.14. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „včetně služeb

přenosu obsahu, a“.15. V § 5 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).16. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Evropských

společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.17. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a doplňkových služeb“ zrušují.18. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „a“.19. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).20. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:„c) spolupracují v souladu se zásadou transparentnosti s národními

regulačními úřady jiných členských států, Evropskou agenturou pro

bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením evropských regulačních

orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (dále jen „Sdružení

BEREC“) a s Komisí Evropské unie (dále jen „Komise“) na zajištění

jednotné regulační praxe při aplikaci příslušných směrnic Evropské

unie.“.21. V § 5 odst. 3 písm. e) se slova „osob s nízkými příjmy“ nahrazují

slovy „osob, u kterých lze mít s ohledem na jejich věk nebo sociální

potřeby za to, že vyžadují zvláštní přístup,“.22. V § 5 odst. 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a

doplňují se písmena g) a h), která znějí:„g) podporuje možnost přístupu koncových uživatelů k informacím a

možnost koncových uživatelů šířit informace a využívat aplikace a

služby podle svého výběru,h) zajišťuje harmonizaci využívání rádiových kmitočtů v souladu s

potřebou zajistit jejich účelné využívání a za účelem získání výhod pro

spotřebitele, jako jsou úspory z rozsahu a interoperabilita služeb

elektronických komunikací.“.23. V § 5 odstavec 4 zní:„(4) V rámci naplňování cílů uvedených v odstavcích 1 až 3 se

Ministerstvo a Úřad řídí zejména zásadami nediskriminace, objektivity,

technologické neutrality, transparentnosti a proporcionality uvedenými

v § 6. Přitom zejménaa) prosazují předvídatelnou regulaci zajišťováním jednotného

regulačního přístupu v průběhu příslušných období přezkumu,b) vytváří podmínky pro hospodářskou soutěž ku prospěchu spotřebitelů a

v odůvodněných případech podporují hospodářskou soutěž v oblasti

infrastruktury,c) podporují efektivní investice do inovace stávající infrastruktury

nebo výstavby nové infrastruktury, a to i tím, že zajišťují, aby

jakákoli povinnost spojená s přístupem k infrastruktuře řádně

zohlednila rizika, která nese investující podnikatel, a vytváří

podmínky pro uzavírání dohod o spolupráci mezi ním a stranou, která

usiluje o přístup, aby se investiční rizika rozložila, a přitom

zajišťují zachování hospodářské soutěže na trhu a dodržování zásady

nediskriminace,d) zohledňují různé podmínky týkající se hospodářské soutěže a

spotřebitelů, které existují v různých geografických oblastech České

republiky,e) při svém rozhodování zajišťují, aby za srovnatelných podmínek

nedocházelo k diskriminaci mezi podnikateli zajišťujícími sítě

elektronických komunikací nebo poskytujícími služby elektronických

komunikací.“.24. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Ustanovení tohoto zákona týkající se regulačních činností Úřadu v

oblasti sítí a služeb elektronických komunikací je třeba v

pochybnostech o jejich významu vykládat v souladu se zásadami uvedenými

v odstavci 4.“.25. V § 6 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Zjistí-li, že uložené

nápravné opatření má na trhy nežádoucí účinek, neúměrně je deformuje,

pominul důvod k jeho uložení, nebo na relevantním trhu existuje účinná

a udržitelná hospodářská soutěž, neprodleně uložené nápravné opatření

změní nebo zruší.“.26. V § 9 odst. 1 se slova „a na“ zrušují a za slova „provozování

přístrojů“ se vkládají slova „a na využívání rádiových kmitočtů“.27. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „Evropských společenství^5a)“

nahrazují slovy „Evropské unie^5b)“. Poznámka pod čarou 5b zní:„5b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27.

června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve

Společenství a o změně směrnice 2002/21 ES.“.28. V § 10 odst. 1 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.29. V § 10 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ ,

nebo“ a doplňuje se písmeno p), které zní:„p) oznamování zahájení využívání rádiových kmitočtů podle písmene

m).“.30. § 11 včetně nadpisu zní:㤠11Zvláštní povinnosti(1) Zvláštními povinnostmi se rozumía) povinnosti spojené s poskytováním univerzální služby podle dílu 6

této hlavy,b) povinnosti uvedené v § 51 odst. 5 až 7, 11 a 12,c) povinnosti týkající se přístupu k síti podle § 79 a 84,d) povinnosti týkající se systému podmíněného přístupu (§ 83),e) povinnosti uvedené v § 69a a v § 69b.(2) Úřad je oprávněn uložit zvláštní povinnost podle odstavce 1 za

podmínek stanovených zákonem odděleně od podmínek uvedených ve

všeobecném oprávnění a po konzultaci podle § 130 a popřípadě i podle §

131. Pokud Úřad zvláštní povinnost uložil, přechází tato povinnost na

právního nástupce povinné osoby. V případě pochybností o tom, zda a v

jakém rozsahu přešla zvláštní povinnost na právního nástupce, rozhodne

o těchto skutečnostech Úřad.(3) Informace o uložení zvláštních povinností Úřad uveřejní.“.31. V § 12 odst. 1 se slova „131“ nahrazují slovy „popřípadě i podle §

131“.32. V § 13 odstavce 2 a 3 znějí:„(2) Fyzická osoba v oznámení uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu nebo přechodného

pobytu nad 90 dnů na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v

zahraničí (dále jen „bydliště“) a identifikační číslo osoby (dále jen

„identifikační číslo“), bylo-li přiděleno.(3) Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu, název, adresu

sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České

republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě

jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické

osoby.“.33. V § 13 odst. 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno d), které zní:„d) připravenost přednostně poskytovat služby podle § 99 odst. 3.“.34. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Právnická osoba dosud

nezapsaná v obchodním rejstříku při oznámení předloží též ověřenou

kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby.“.35. V § 13 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „To neplatí v případě,

kdy změna údajů byla oznámena prostřednictvím jiného agendového

místa^10a).“.36. V § 13 odstavec 7 zní:„(7) Fyzická a právnická osoba, která ukončila nebo přerušila

vykonávání komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění, je povinna

ve lhůtě 1 týdne ode dne ukončení nebo přerušení výkonu komunikační

činnosti oznámit tuto skutečnost Úřadu; odstavec 1 se použije

obdobně.“.37. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který zní:„(9) Fyzická a právnická osoba, která přerušila vykonávání komunikační

činnosti podle odstavce 7, je povinna v případě opětovného zahájení

vykonávání této činnosti, tuto skutečnost Úřadu oznámit; odstavec 1 se

použije obdobně.“.38. V § 14 odst. 1 se slova „základního registru osob^10a)“ nahrazují

slovy „základního registru právnických osob, podnikajících fyzických

osob a orgánů veřejné moci^10a)“.39. V § 14 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „jméno,“ vkládají slova

„popřípadě jména,“ a za slovo „firmu,“ se vkládá slovo „adresu“.40. V § 14 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo „sídlo“ nahrazuje slovy

„adresu sídla“.41. V § 14 odstavec 4 zní:„(4) Oznámí-li osoba uvedená v databázi Úřadu připravenost poskytovat

služby podle § 99 odst. 3, Úřad v databázi tuto skutečnost vyznačí.“.42. V § 15 odst. 1 se slova „Evropských společenství (dále jen

„Společenství“)“ nahrazují slovy „Evropské unie“.43. V § 15 odst. 2 se slova „práv vyplývajících z přídělu rádiových

kmitočtů“ nahrazují slovy „přídělu rádiových kmitočtů nebo jeho části“.44. V § 15 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „využívání

rádiových kmitočtů“ se vkládají slova „a krátkodobým oprávněním k

využívání rádiových kmitočtů“.45. V § 15 odstavec 5 zní:„(5) Pro účely výkonu správy rádiového spektra a státní kontroly

elektronických komunikací, vyhledávání a odstraňování zdrojů rušení

rádiových kmitočtů a pro kontrolu a vyhodnocení plnění podmínek, které

byly uloženy držiteli přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 ve

výběrovém řízení podle § 21, Úřad vede databázi přidělených rádiových

kmitočtů s informacemi zejména o číslech rozhodnutí, kterými byly

rádiové kmitočty přiděleny, a době, na kterou byly přiděleny. Databáze

je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejný

přístup není k údajům o osobě držitele individuálního oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů podle § 18 a o rádiových kmitočtech

přidělenýcha) Ministerstvu vnitra pro účely bezpečnosti státu,b) Policii České republiky pro účely bezpečnosti státu,c) Bezpečnostní informační službě,d) Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,e) Hasičskému záchrannému sboru České republiky,f) Ministerstvu obrany pro vojenské účely.“.46. V § 15 odst. 6 se slova „spektru^10a)“ nahrazují slovy

„spektru^10b)“.Poznámka pod čarou č. 10b zní:„10b) Rozhodnutí Komise 2007/344 ES ze dne 16. května 2007 o

harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve

Společenství.“.47. V § 15 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:„(7) Úřad je povinen provádět systematické monitorování efektivního

využívání rádiového spektra držiteli individuálních oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů podle § 18 a systematické monitorování

dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů rádiových kmitočtů z

výběrových řízení podle § 21. Za tím účelem je oprávněn shromažďovat

příslušné údaje od dotčených držitelů individuálních oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů, kontrolovat věrohodnost poskytnutých

údajů, vyhodnocovat plnění podmínek, které byly uloženy držiteli

přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 odst. 2 ve výběrovém řízení podle

§ 21.(8) K realizaci úkolů podle odstavců 1, 2, 5 až 7 Úřad provozuje

příslušné informační systémy a automatizovaný systém monitorování

kmitočtového spektra.“.48. V § 16 odst. 3 se za slova „Plán přidělení kmitočtových pásem“

vkládají slova „(národní kmitočtová tabulka)“.49. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , včetně

uvedení, zda mají být rádiové kmitočty využívány na základě všeobecného

oprávnění nebo na základě individuálního oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů, zda je počet práv k využívání rádiových kmitočtů

omezen, nebo zda došlo k omezení práv k využívání rádiových kmitočtů a

omezení zásad uvedených v § 16a“.50. V § 16 odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou „Údaje o

kmitočtových pásmech vyhrazených v plánu přidělení kmitočtových pásem

(národní kmitočtová tabulka) Ministerstvu obrany pro vojenské účely se

v plánu využití rádiového spektra neuveřejňují.“.51. Za § 16 se vkládá nový §16a, který včetně poznámky pod čarou č. 54

zní:㤠16a(1) Při správě rádiového spektra Úřad jedná v souladu se zásadou

technologické neutrality a neutrality vůči službám elektronických

komunikací.(2) Úřad v plánu využití rádiového spektra může omezit zásadu

technologické neutrality tím, že stanoví technické podmínky využívání

daného kmitočtového pásma určitým typem technologie, je-li to nezbytné

proa) zabránění škodlivé interferenci,b) ochranu veřejného zdraví proti škodlivým účinkům působení

elektromagnetického pole,c) zajištění technických podmínek kvality služby elektronických

komunikací,d) zajištění maximálního sdílení rádiových kmitočtů,e) zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů, nebof) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana života a zdraví,

podpora sociální, regionální nebo územní soudržnosti nebo podpora

kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, například

poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání.(3) Úřad v plánu využití rádiového spektra může omezit zásadu

neutrality vůči službám elektronických komunikací tím, že stanoví

využívání kmitočtového pásma konkrétní službou elektronických

komunikací a podmínky tohoto využívání, je-li to nezbytné proa) splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v

Mezinárodní telekomunikační unii, nebob) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana života a zdraví^54),

podpora sociální, regionální nebo územní soudržnosti nebo podpora

kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, například

poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání.(4) Úřad může v plánu využití rádiového spektra zakázat poskytování

služby elektronických komunikací v konkrétním kmitočtovém pásmu, a to

pouze v případě, jsou-li v daném kmitočtovém pásmu provozovány služby,

které slouží k ochraně života a zdraví.(5) Úřad provádí pravidelně, nejméně jednou za pět let, přezkum

nezbytnosti omezení podle odstavců 2 až 4 a výsledek tohoto přezkumu

uveřejní. Zjistí-li Úřad, že důvody pro omezení podle odstavců 2 až 4

již nejsou dány, plán využití rádiového spektra změní.54) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení

vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve

znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.“.52. V § 17 odstavec 1 zní:„(1) Rádiové kmitočty, které nelze využívat na základě všeobecného

oprávnění podle § 9, je možné využívat pouze na základě individuálního

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů“), nestanoví-li tento zákon jinak. Úřad

udělí žadateli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v případě,

je-li to nezbytné ka) zabránění škodlivé interferenci,b) zajištění technických podmínek kvality služby elektronických

komunikací,c) zabezpečení účelného využívání rádiového spektra,d) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana života a zdraví^54),

podpora sociální, regionální nebo územní soudržnosti nebo podpora

kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality médií, například

poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, neboe) experimentálním účelům.“.53. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:„a) je-li žadatelem1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, adresu

sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České

republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě

jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické

osoby,2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu místa podnikání a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a

datum narození fyzické osoby, nebo název a adresu sídla, popřípadě

adresu sídla organizační složky na území České republiky, popřípadě

identifikační číslo právnické osoby,“.54. V § 17 odst. 5 písmeno a) zní:„a) v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových

kmitočtů pro rozhlasové analogové vysílání licencí k provozování

rozhlasového vysílání šířeného analogově podle zvláštního právního

předpisu^11), nebo smlouvou s držitelem takové licence, s výjimkou

případu, kdy se jedná o žádost o udělení oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem

rádiových kmitočtů, nebo případu, kdy jsou rádiové kmitočty vyhrazeny

podle zvláštního právního předpisu^16),“.55. V § 17 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).56. V § 17 odst. 5 písm. c) se slova „u osob zapsaných v obchodním

rejstříku výpisem ne starším než 3 měsíce, popřípadě“ nahrazují slovy

„u osob dosud nezapsaných v obchodním rejstříku“.57. V § 17 odst. 6 se za slova „plánu přidělení kmitočtových pásem“

vkládají slova „(národní kmitočtová tabulka)“.58. V § 17 odst. 8 se věta první zrušuje.59. V § 17 odst. 10 se za slova „přidělení kmitočtových pásem“ vkládají

slova „(národní kmitočtová tabulka)“.60. V § 17 odst. 11 písm. c) se slova „anebo zajištění bezpečnosti

státu“ zrušují.61. V § 17 odst. 11 písmeno d) zní:„d) využívání požadovaných rádiových kmitočtů neumožňuje plán přidělení

kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) nebo plán využití

rádiového spektra; to neplatí v případě využívání rádiových kmitočtů

pro experimentální účely podle § 19b,“.62. V § 18 odst. 1 písmeno a) zní:„a) byla-li žadatelem1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, adresu

sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České

republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno,3. jiná nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

bydliště a datum narození fyzické osoby, nebo název a adresu sídla,

popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky,

popřípadě identifikační číslo právnické osoby,“.63. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slovo „označení“ vkládá slovo

„radiokomunikační“.64. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno h), které zní:„h) případná omezení změny držitele oprávnění nebo pronájmu práv

vyplývajících z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.“.65. V § 18 odstavec 3 zní:„(3) Doba platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle

odstavce 1 písm. g) může být stanovena nejdéle na 5 let, a to tak, aby

byla v souladu s plánem přidělení kmitočtových pásem (národní

kmitočtová tabulka), plánem využití rádiového spektra, harmonizačními

záměry Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce

mezinárodních smluv, a bezpečností státu, pokud tento zákon nestanoví

jinak. V případě udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na

základě práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů podle § 22,

může být doba platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

stanovena delší, nesmí však přesáhnout dobu platnosti přídělu rádiových

kmitočtů podle § 22 odst. 2 písm. f).“.66. V § 18 odst. 4, § 22 odst. 3, § 22a odst. 3 a 4, § 28 odst. 1, § 32

odst. 4, § 86 odst. 7, 8 a 9, § 92 odst. 2, § 105 odst. 2, § 108 odst.

1 písm. k), § 108 odst. 3, § 110 odst. 1, § 115 odst. 3 písm. k) a v §

117 odst. 2 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.67. V § 18 odst. 5 se slovo „individuálního“ zrušuje.68. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „anebo vyžaduje-li to zajištění

bezpečnosti státu“ zrušují.69. V § 19 odst. 1 písm. e) se slovo „individuálního“ zrušuje a na

konci textu písmene e) se doplňují slova „podle § 17“.70. V § 19 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „písmenu d)“

nahrazují slovy „písmenu e)“ a slova „až c)“ se nahrazují slovy „až

d)“.71. V § 19 odst. 2 se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c)“.72. V § 19 odst. 3 se za slova „v odstavci 1 písm. a)“ vkládají slova

„až c)“.73. V § 19 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Pokud jsou předmětem

prodloužení doby platnosti takové rádiové kmitočty, na něž byl vydán

příděl rádiových kmitočtů, nesmí být tato doba delší než doba platnosti

příslušného přídělu.“.74. V § 19 odst. 4 písm. d) se slovo „efektivnímu“ nahrazuje slovem

„účelnému“ a na konci textu písmene d) se slovo „nebo“ zrušuje.75. V § 19 odst. 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovy „ ,

nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:„f) jsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 3.“.76. V § 19 odst. 6 písmeno c) zní:„c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho podnikání nepokračuje

dědic^16b)nebo správce dědictví^16c),“.77. V § 19 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena f) a g), která znějí:„f) dnem pozbytí platnosti přídělu podle § 22c, pokud tento zákon

nestanoví jinak (§ 20 odst. 3), nebog) dnem nabytí právní moci nového oprávnění podle § 19a odst. 2.“.78. Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které včetně nadpisů znějí:㤠19aZměna držitele oprávnění a pronájem práva plynoucího z oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů(1) Ke změně držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů může

dojít, není-li v rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádiových

kmitočtů stanoveno jinak.(2) Změna držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů se

uskutečňuje prostřednictvím udělení nového oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů podle § 18 na základě společné žádosti budoucího

držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a dosavadního

držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Pro vydání nového

oprávnění se obdobně použijí § 17 a 18. Oprávnění dosavadního držitele

k využívání rádiových kmitočtů pozbude platnosti dnem nabytí právní

moci nového oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.(3) Úřad průběžně provádí přezkum udělených oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech, v nichž uděluje oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů, jejichž doba platnosti je delší než 10

let a u kterých nelze změnit držitele oprávnění, ani je pronajmout.

Pokud po konzultaci podle § 130 a na základě přezkumu Úřad zjistí, že

kritéria pro udělování oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v daném

pásmu v této podobě již nejsou relevantní, zruší na žádost držitele

oprávnění omezení změny držitele oprávnění nebo pronájmu práv

vyplývajících z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jiným osobám,

nebo vydá všeobecné oprávnění, kterým umožní využívat rádiové kmitočty

v daném pásmu na základě a za podmínek tohoto oprávnění.(4) Podnikatel může jinému podnikateli, který splňuje podmínky pro

držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, pronajmout práva

vyplývající z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, není-li v

rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů stanoveno

jinak. Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, který pronajal

práva vyplývající z tohoto oprávnění jinému podnikateli, nadále

odpovídá za plnění podmínek uvedených v tomto oprávnění. Uzavření

smlouvy podle věty první, jakož i ukončení její platnosti, oznamuje

držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Úřadu s uvedením údajů

podle § 13 odst. 2 nebo 3.§ 19bIndividuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro

experimentální účely(1) Úřad rozhodne o udělení individuálního oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů pro experimentální účely (dále jen „oprávnění pro

experimentální účely“) na základě písemné žádosti.(2) Experimentálním účelem se rozumí využívání rádiových kmitočtů pro

výzkum, vývoj a provozní ověřování nových vysílacích rádiových

zařízení, nebo ověřování a zjišťování fyzikálních vlastností šíření

rádiových vln.(3) Při využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely nesmí

docházet k poskytování služby elektronických komunikací za účelem

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

Subjekty, pro které držitel oprávnění pro experimentální účely

zajišťuje využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, se

podílejí na nákladech vzniklých v souvislosti s tímto využíváním,

přičemž souhrn přiměřených nákladů hrazených těmito subjekty nesmí

přesáhnout celkové náklady držitele oprávnění pro experimentální účely

na využívání rádiových kmitočtů pro příslušný experimentální účel.(4) Pro podání žádosti o udělení oprávnění pro experimentální účely se

použije obdobně § 17 odst. 3 a 4. Žadatel je povinen na výzvu Úřadu

předložit podrobnější informace o využití kmitočtů pro experimentální

účely.(5) Pro vydání oprávnění pro experimentální účely se použije obdobně §

17 odst. 6 a § 18 odst. 1 a 2. Úřad udělí oprávnění pro experimentální

účely nejvýše na dobu 12 měsíců. Dobu platnosti lze prodloužit

jedenkrát maximálně o 6 měsíců.(6) Úřad neudělí nebo neprodlouží oprávnění pro experimentální účely z

důvodů uvedených v § 17 odst. 11 písm. a) až c) a písm. e) a f) a v

případě, pokud způsob využití požadovaných rádiových kmitočtů pro

experimentální účely neodpovídá odstavci 2.(7) V případě udělení nebo prodloužení oprávnění pro experimentální

účely v kmitočtovém pásmu vyhrazeném výhradně pro rozhlasovou službu

Úřad informuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.(8) Držitel oprávnění pro experimentální účely nemá nárok na ochranu

před škodlivou interferencí způsobovanou rádiovými zařízeními ostatních

radiokomunikačních služeb a zároveň nesmí způsobovat škodlivou

interferenci vůči rádiovým zařízením ostatních radiokomunikačních

služeb.(9) V případě že dojde ke vzniku škodlivé interference způsobované

držitelem oprávnění pro experimentální účely vůči rádiovým zařízením

ostatních radiokomunikačních služeb, je držitel oprávnění pro

experimentální účely povinen bezprostředně podniknout takové kroky,

které této škodlivé interferenci zabrání, v krajním případě využívání

rádiových kmitočtů pro experimentální účely na vlastní náklady ukončit.(10) Oprávnění pro experimentální účely pozbývá platnostia) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,b) v případě, že je uděleno k využívání rádiových kmitočtů v

kmitočtovém pásmu, ve kterém je omezen počet práv k využívání rádiových

kmitočtů a ve kterém došlo v době platnosti oprávnění pro

experimentální účely k udělení práv k využívání rádiových kmitočtů na

základě výběrového řízení podle § 21. To neplatí v případě, že držitel

oprávnění pro experimentální účely, se stal držitelem tohoto práva,c) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem oprávnění, pokud

tato nemá právního nástupce,d) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho podnikání nepokračuje

dědic^16b)nebo správce dědictví^16c),e) dnem, kdy rozhodnutí Úřadu podle odstavce 13 nabylo právní moci.(11) Držitel oprávnění pro experimentální účely je povinen bezodkladně

oznámit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto

oprávnění uděleno.(12) Úřad je oprávněn rozhodnout o změně oprávnění pro experimentální

účely z důvodů uvedených v § 19 odst. 1.(13) Úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí oprávnění pro experimentální

účely z důvodů uvedených v § 19 odst. 4 písm. a) až c) a písm. e).(14) Držitel oprávnění pro experimentální účely je povinen poskytnout

Úřadu na jeho žádost informace o výsledcích využívání rádiových

kmitočtů k experimentálním účelům.(15) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o udělení oprávnění

pro experimentální účely nemá odkladný účinek.“.79. § 20 a 21 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 57a a 55 znějí:㤠20Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů(1) Úřad může omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů v plánu

využití rádiového spektra pouze z důvodů zajištění účelného využívání

rádiových kmitočtů a není-li to v rozporu se zájmem uživatelů nebo

zájmem na rozvíjení hospodářské soutěže.(2) Při konzultaci podle § 130 Úřad vždy uvedea) údaje o rádiových kmitočtech nebo kmitočtovém pásmu, jichž se

omezení týká,b) předpokládaný počet práv, která by měla být udělena,c) podmínky, které Úřad zamýšlí stanovit v souvislosti s využíváním

rádiových kmitočtů,d) důvody, které vedou k záměru omezit počet práv k využívání rádiových

kmitočtů.(3) Úřad je povinen sledovat a v přiměřených intervalech nebo na

základě důvodného požadavku osoby dotčené omezením počtu práv k

využívání rádiových kmitočtů přezkoumávat, zda důvody pro omezení počtu

práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají. Má-li Úřad za to, že

důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů pominuly nebo

že vzhledem k zájmu uživatelů nebo zájmu na rozvíjení hospodářské

soutěže je třeba omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů

zrušit, Úřad omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v plánu

využití rádiového spektra zruší a následně rozhodne o zrušení přídělu

uděleného v tomto kmitočtovém pásmu. Rozhodnutí o oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů vydaná na základě zrušeného přídělu a podmínky

stanovené v těchto rozhodnutích nadále zůstávají v platnosti, pokud

Úřad z důvodů, pro které došlo ke zrušení omezení počtu práv,

nerozhodne o odnětí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Pokud

Úřad rozhodl o zrušení přídělu a o odnětí oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů vydaných na základě zrušeného přídělu, náleží

držiteli přídělu náhrada za odnětí přídělu. Při stanovení výše náhrady

Úřad zohlední aktuální zůstatkovou cenu přídělu a efektivní a účelně

vynaložené náklady podle § 27 odst. 5 vzniklé držitelům v důsledku

případného vyklizení kmitočtového pásma.(4) V případě, že je v daném kmitočtovém pásmu udělen příděl rádiových

kmitočtů, je Úřad povinen provést přezkum podle odstavce 3 ve lhůtě 18

měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu. V tomto přezkumu Úřad

posoudí zejménaa) nutnost zachování omezení počtu práv,b) účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadním držitelem

přídělu,c) technické podmínky dalšího využívání rádiových kmitočtů,d) zájem dosavadního držitele přídělu o předmětné rádiové kmitočty,e) fungování hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací.(5) V případě, že na základě výsledků přezkumu bude mít Úřad za to, že

je třeba i nadále zachovat omezení počtu práv, zajistí ocenění

dotčeného přídělu rádiových kmitočtů na základě znaleckého posudku, a

to nejpozději 12 měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu. Po

konzultaci podle § 130, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění

přídělu, Úřad vyzve dotčeného držitele přídělu k podání žádosti o

udělení nového přídělu podle závěrů přezkumu. Tuto výzvu Úřad učiní

nejpozději 6 měsíců před skončením doby platnosti přídělu. O žádosti

Úřad rozhodne bez výběrového řízení podle § 21.(6) V případě, že držitel přídělu nepodá žádost o udělení nového

přídělu ve lhůtě stanovené Úřadem, která nesmí být kratší než 1 měsíc,

nebo žádost neodpovídá závěrům přezkumu, Úřad přistoupí k výběrovému

řízení podle § 21.§ 21Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů(1) Je-li počet práv k využívání rádiových kmitočtů plánem využití

rádiového spektra omezen, vyhlásí Úřad výběrové řízení za účelem

udělení práv k využívání rádiových kmitočtů^57a)a stanoví, zda budou

žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů hodnoceny podle

kritérií uvedených v odstavci 3, nebo zda budou jediným kritériem

hodnocení žádostí výsledky aukce. Před vyhlášením výběrového řízení

Úřad konzultuje podmínky účasti, kritéria a způsob hodnocení žádostí a

podmínky výběrového řízení podle § 130.(2) Podmínky účasti ve výběrovém řízení stanoví Úřad s přihlédnutím ke

splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 až 4 a v souladu se zásadami

uvedenými v § 6. Podmínky účasti mohou zahrnovat zejména finanční,

technické a odborné předpoklady podnikatele pro využívání přidělených

rádiových kmitočtů. Pokud žadatel nesplní podmínky účasti ve výběrovém

řízení, Úřad rozhodne o jeho vyřazení z další účasti na řízení. Podání

opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.(3) Kritéria hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových

kmitočtů v případě výběrového řízení formou hodnocení žádosti stanoví

Úřad s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 a 3 a v

souladu se zásadami uvedenými v § 6. Kritéria mohou zahrnovat zejménaa) finanční, technické a odborné předpoklady podnikatele pro využívání

přidělených rádiových kmitočtů,b) dobu zahájení využívání rádiových kmitočtů, harmonogram rozvoje

využívání rádiových kmitočtů v závislosti na pokrytí území nebo

obyvatel a způsob využívání rádiových kmitočtů,c) předpokládanou výši investičních nákladů na výstavbu a rozvoj sítě

elektronických komunikací.(4) Úřad je oprávněn po žadateli požadovat, aby předložil nezbytné

informace, kterými prokáže, že může podmínky spojené s udělením práv

splnit; neposkytne-li žadatel informace ve stanovené lhůtě, je Úřad

oprávněn žádost o udělení práv zamítnout.(5) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní v Telekomunikačním

věstníku a na elektronické úřední desce Úřadu včetněa) informace, pro které služby mají být práva k využívání rádiových

kmitočtů udělena,b) předpokládaného počtu práv, která by měla být udělena,c) údajů o rádiových kmitočtech, které jsou předmětem výběrového

řízení,d) podmínek spojených s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů,

včetně doby, na kterou budou příděly rádiových kmitočtů uděleny,e) určení, zda žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

budou hodnoceny podle kritérií uvedených v odstavci 3 nebo zda jediným

kritériem hodnocení žádostí o udělení práv k využívání rádiových

kmitočtů budou výsledky aukce,f) výše ceny za udělení práva k využívání rádiových kmitočtů, kritérií

hodnocení žádostí a pravidel výběrového řízení v případě, že žádosti o

udělení práv k využívání rádiových kmitočtů budou hodnoceny podle

kritérií uvedených v odstavci 3,g) aukčního řádu obsahujícího úplná pravidla aukce v případě, že

jediným kritériem hodnocení žádostí o udělení práv k využívání

rádiových kmitočtů budou výsledky aukce,h) podmínek účasti výběrového řízení,i) lhůty pro podávání žádostí,j) výše a podmínek složení peněžité záruky^55), je-li vyžadována pro

zajištění průběhu a účelu výběrového řízení, a dále vymezení případů,

kdy peněžitá záruka propadá.(6) Po vyhlášení výběrového řízení nelze podmínky výběrového řízení

měnit. Úřad je oprávněn vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení

zastavit, a to i po uplynutí lhůty stanovené pro předkládání žádostí. V

případě, že se účastník výběrového řízení dopustí jednání, které by

ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo výsledek tohoto výběrového řízení,

Úřad rozhodne o jeho vyřazení z další účasti na výběrovém řízení.(7) V případě, že jediným kritériem hodnocení žádostí o udělení práv k

využívání rádiových kmitočtů budou výsledky aukce, jsou z práva

nahlížet do spisu vyloučeny ty části spisu, u nichž by v důsledku

nahlížení mohlo dojít k poškození oprávněných zájmů žadatelů nebo by

tím mohlo dojít k ohrožení nebo zmaření průběhu nebo výsledku

výběrového řízení. Toto omezení se týká i informace o žadatelích, kteří

podali žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, a jejich

počtu. Jsou-li jediným kritériem hodnocení žádostí o udělení práv k

využívání rádiových kmitočtů výsledky aukce, jsou účastníci výběrového

řízení povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

týkají jejich účasti v daném řízení.(8) Na základě výsledku výběrového řízení Úřad zamítne žádosti

neúspěšných žadatelů, a to do dvou měsíců po skončení výběrového

řízení. Po právní moci rozhodnutí podle věty první a zaplacení ceny za

udělení práva k využívání rádiových kmitočtů podle výsledků výběrového

řízení, vydá Úřad rozhodnutí podle § 22. Nezaplatí-li úspěšný žadatel

cenu za udělení práv k využívání rádiových kmitočtů podle výsledků

výběrového řízení, Úřad jeho žádost zamítne. Rozhodnutí podle § 22 se

doručuje pouze úspěšnému žadateli.(9) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení včetně

odůvodnění uveřejní nejpozději do 1 měsíce od jeho ukončení.57a) § 146 správního řádu.55) § 147 správního řádu.“.80. V § 22 odstavec 1 zní:„(1) Přídělem rádiových kmitočtů se rozumí udělení práva k využívání

rádiových kmitočtů podle podmínek, které budou Úřadem stanoveny v

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Předseda Rady Úřadu (dále jen

„předseda Rady“) rozhodne o udělení přídělu rádiových kmitočtů

žadateli, který byl vybrán postupem podle § 21, nebo byl vybrán k

využívání rádiových kmitočtů rozhodnutím Komise.“.81. V § 22b odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.82. V § 22b odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovy „ ,

nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:„d) držitel přídělu nesplnil povinnost uloženou v § 23 odst. 5.“.83. V § 22c odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.84. V § 22c odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovy „ ,

nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:„f) nabytím právní moci rozhodnutí podle § 20 odst. 3.“.85. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Pokud Úřad na základě přezkumu a po konzultaci podle § 130 zjistí,

že v určitém kmitočtovém pásmu může na základě udělených přídělů

rádiových kmitočtů dojít k narušení hospodářské soutěže v důsledku

hromadění spektra, rozhodne o povinnosti převodu přídělu nebo určené

části přídělu anebo poskytnutí souhlasu k jejich využívání jiným

podnikatelem, a to za úplatu. Nesplní-li dotčený držitel přídělu

rozhodnutí Úřadu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 120 dnů, Úřad

rozhodne o odnětí dotčeného přídělu nebo jeho části.“.86. V § 24 odst. 1 se slova „je povinen“ nahrazují slovy „a držitel

oprávnění pro experimentální účely jsou povinni“.87. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „na poměru přidělené šířky

kmitočtového pásma k minimální šířce kmitočtového pásma příslušného

kmitočtového rastru stanoveného v plánu využití rádiového spektra“

nahrazují slovy „využívané šířce kmitočtového pásma“.88. V § 24 odst. 2 písm. e) se slovo „efektivní“ nahrazuje slovem

„účelné“.89. § 25 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 56 zní:㤠25Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů(1) Úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na

základě žádosti na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu

nepřesahující 15 dnů. Krátkodobé oprávnění je určeno pro jednorázové

účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat, zejména k

zajištění rádiové komunikace ochranného doprovodu významných osob,

televizních a rozhlasových přenosů z nenadálých událostí a územně

omezené rádiové komunikace při pořádání sportovních a kulturně-

společenských akcí. Lze jej udělit, jsou-li požadované kmitočty k

dispozici a nedojde-li jejich využíváním ke škodlivé interferenci. Dobu

platnosti krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nelze

prodloužit.(2) Žádost musí obsahovata) identifikační údaje žadatele v rozsahu podle § 17 odst. 3 písm. a),b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány v rozsahu podle

§ 17 odst. 4,c) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů.(3) Žádost musí být doručena Úřadu nejdříve 15 dnů, nejméně však 3

pracovní dny před požadovaným termínem zahájení využívání rádiových

kmitočtů.(4) V případě, že žádost o vydání krátkodobého oprávnění byla u Úřadu

podána v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu nebo

prostřednictvím telefaxu, dodatečné potvrzení způsobem stanoveným

správním řádem^56)se nevyžaduje.(5) Žadatel je povinen uhradit a při podání žádosti doložit uhrazení

jednorázového poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve výši 3 000

Kč.(6) Pokud se žadateli nevyhoví, vrátí mu Úřad celý poplatek za

využívání rádiových kmitočtů.(7) Pokud nelze rozhodnutí o vydání krátkodobého oprávnění žadateli

včas oznámit doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí v

listinné nebo elektronické podobě, vyrozumí Úřad žadatele o vydání

rozhodnutí tak, že mu zašle telefaxem nebo elektronicky kopii

stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. Stejnopis písemného

vyhotovení rozhodnutí mu Úřad doručí v nejkratším možném termínu.(8) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vydání krátkodobého

oprávnění nemá odkladný účinek.(9) Využívání rádiových kmitočtů zahraničním subjektem na principu

vzájemnosti podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních

smluv, anebo vyplývající z členství České republiky v Evropské unii,

Severoatlantické alianci anebo mezinárodních organizacích, anebo v

zájmu bezpečnosti státu, nepodléhá jednorázovému poplatku.(10) Udělí-li Úřad krátkodobé oprávnění pro službu šíření rozhlasového

a televizního vysílání, bezodkladně o tom informuje Radu pro rozhlasové

a televizní vysílání.56) §37 odst. 4 správního řádu.“.90. V § 26 odst. 1 se slova „žadatele o oprávnění“ zrušují.91. V § 26 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Držitel oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů je povinen zajistit, aby obsluhu

vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze osoba, která má platný

průkaz odborné způsobilosti.“.92. V § 27 odst. 1 větě první se slova „a b)“ nahrazují slovy „až c) a

podle § 20 odst. 3“.93. V § 27 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:„(2) Prostředky radiokomunikačního účtu lze použít také k úhradě výdajů

Úřadu v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona spojených

se zajišťováním správy rádiového spektra, a to na uhrazení nákladů

vynaložených naa) odbornou pomoc při zajištění výběrového řízení podle § 21,b) nákup, úpravy, opravy, pravidelnou údržbu a další rozvoj

programových nástrojů a výpočetní techniky nezbytné pro výkon správy

rádiového spektra.(3) Prostředky radiokomunikačního účtu podle odstavce 2 nesmí v

kalendářním roce přesáhnout výši 25 % zůstatku na radiokomunikačním

účtu za předchozí kalendářní rok. Úřad je oprávněn čerpat úhradu výdajů

pouze, pokud tím nedojde k omezení uspokojení nároků oprávněných nároků

subjektů podle odstavce 1.“.Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.94. V § 29 odst. 1 se za slova „využívání čísel“ vkládají slova „ ,

včetně evropských harmonizovaných čísel^18a),“.95. V § 29 odst. 2 se slova „veřejně dostupnou telefonní službu“

nahrazují slovy „veřejně dostupnou službu elektronických komunikací“.96. V § 30 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „podle §

32, které uděluje Úřad, nevyplývá-li z práva Evropské unie něco jiného

nebo pokud oprávnění k využívání čísel neuděluje Mezinárodní

telekomunikační unie^57)“.Poznámka pod čarou č. 57 zní:„57) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie E.169 a E.152.“.97. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „veřejné“ vkládají slova „i

neveřejné“.98. V § 30 odst. 2 se za slovo „nepodnikající“ vkládá slovo „právnické“

a věta poslední se zrušuje.99. V § 30 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta druhá, která zní:

„V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným

komunikačním sítím je Úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické

osobě, která není podnikatelem podle věty první.“.100. V § 30 odst. 3 písmeno a) zní:„a) je-li žadatelem1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě

adresu sídla organizační složky na území České republiky, a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména,

příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě

adresu sídla organizační složky na území České republiky, a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu sídla a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno,“.101. V § 30 odst. 4 se slova „u osob zapsaných v obchodním rejstříku

doložena výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce;“

zrušují a za slovo „rejstříku“ se vkládá slovo „doložena“.102. V § 32 odst. 1 písmeno a) zní:„a) byla-li žadatelem1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě

umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno,2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu sídla podnikání a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno,3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu sídla a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno,“.103. V § 32 odst. 2 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“ a

písmeno d) se zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).104. V § 33 odstavec 1 zní:„(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým

koncovým uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů,

volání, které je bezplatné a které nevyžaduje použití jakéhokoliv

platebního prostředku, na čísla tísňového volání. Čísly tísňového

volání jsou jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní

čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla tísňového

volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život,

zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.“.105. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 2 až 11.106. V § 33 odst. 2 se slova „telefonní službu“ nahrazují slovy „službu

elektronických komunikací pro originaci národních volání“.107. V § 33 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.108. V § 33 odst. 3 písm. b) se slova „Úřadu a“ zrušují.109. V § 33 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.110. V § 33 odst. 5 se slovo „telefonní“ nahrazuje slovem „komunikační“

a slova „Úřadu a“ se vypouštějí.111. V § 33 odstavec 6 zní:„(6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen zajistit informování

veřejnosti o existenci a podmínkách používání čísel tísňového volání,

zejména v seznamech telefonních čísel účastníků veřejně dostupné

telefonní služby (dále jen „účastnické seznamy“), v místech umístění

veřejných telefonních automatů a způsobem umožňujícím dálkový

přístup.“.112. V § 33 odst. 7 se slova „se vznikem“ nahrazují slovy „s

originací“.113. V § 33 odst. 8 se slova „telefonní službu“ nahrazují slovy „službu

elektronických komunikací pro originaci národních volání“.114. V § 33 odst. 9 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, číslo „4“

nahrazuje číslem „3“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“.115. V § 33 odstavec 10 zní:„(10) Pokud účastník, popřípadě uživatel, uskutečňuje zlomyslná volání

na čísla tísňového volání, je podnikatel, v jehož síti bylo takové

volání započato, povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště

pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti

přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato

volání uskutečňována, s výjimkou veřejných telefonních automatů, k

veřejné komunikační síti. Žádost podle věty první musí být učiněna v

elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo musí být

opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném

certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

podle zvláštního právního předpisu. Subjekt provozující pracoviště pro

příjem volání na čísla tísňového volání je oprávněn dočasně odmítnout

komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím telekomunikačního koncového

zařízení, ze kterého bylo uskutečňováno opakované zlomyslné volání.“.116. V § 33 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:„(11) O opětovném umožnění přístupu telekomunikačního koncového

zařízení k veřejné komunikační síti rozhodne Úřad na žádost dotčeného

účastníka. Při rozhodování Úřad přihlédne k závažnosti jednání, zejména

ke způsobu, rozsahu a následkům zlomyslného volání.“.Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.117. V § 33a se vkládá nadpis „Přístup k evropským harmonizovaným

číslům“.118. V § 33a se slova „bezplatné volání“ nahrazují slovy „volání, které

je bezplatné a které nevyžaduje použití jakéhokoliv platebního

prostředku,“.119. V § 33a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se

odstavec 2, který zní:„(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je

povinen zajistit informování účastníků a uživatelů o existenci a

podmínkách používání evropských harmonizovaných čísel, zejména způsobem

umožňujícím dálkový přístup.“.120. V § 34 odstavec 1 zní:„(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit,

aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní

číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na

podnikateli, který službu poskytuje, v případěa) geografických telefonních čísel na určeném území,b) negeografických telefonních čísel kdekoli na území státu.

Tato povinnost se nevztahuje na přenositelnost telefonních čísel mezi

veřejnou pevnou a veřejnou mobilní komunikační sítí. To neplatí v

případě telefonních čísel, u kterých to stanoví prováděcí právní

předpis podle § 29 odst. 4.“.121. V § 34 odst. 2 se slova „veřejné telefonní“ nahrazují slovy

„veřejné komunikační“.122. V § 34 odst. 3 se slovo „telefonních“ nahrazuje slovem

„komunikačních“.123. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Doba, po kterou není účastníkovi během procesu přenesení

telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně dostupná služba

elektronických komunikací, nesmí přesáhnout jeden pracovní den.“.124. § 35 včetně nadpisu zní:㤠35Přístup k telefonním číslům a službám elektronických komunikací(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací je povinen zajistit, je-li to technicky proveditelné a

ekonomicky přiměřené, s výjimkou případů, kdy se volaný účastník

rozhodl z obchodních důvodů omezit přístup volajících, kteří se

nacházejí v určitých geografických oblastech, aby koncoví uživatelé

měli v rámci Evropské unie přístupa) ke službám poskytovaným prostřednictvím negeografických telefonních

čísel a mohli tyto služby využívat,b) ke všem číslům používaným v Evropské unii, bez ohledu na technologii

a zařízení používaná operátorem, včetně čísel z národních číslovacích

plánů členských států Evropské unie, čísel patřících do Evropského

telefonního číslovacího prostoru a univerzálních mezinárodních čísel

pro bezplatné volání.(2) Úřad je oprávněn uložit podnikateli zajišťujícímu veřejnou

komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací povinnost informovat uživatele o ceně za

volání na čísla určená pro služby s vyjádřenou cenou. Úřad může těmto

subjektům současně uložit povinnost, aby uživatelé byli při přístupu ke

konkrétním službám s vyjádřenou cenou informováni bezplatně

automatickou hláskou o výši ceny volání, a to bezprostředně před

poskytnutím takové služby.(3) Úřad je oprávněn uložit subjektu uvedenému v odstavci 2 povinnost

zablokovat přístup k telefonním číslům a službám, zjistí-li, že při

přístupu k těmto číslům a službám je porušována povinnost uložená podle

odstavce 2. Úřad je dále oprávněn uložit tomuto subjektu povinnost

zadržet platby, které účastník za přístup k těmto číslům a službám

uhradil, je-li důvodné podezření, že telefonní čísla nebo služby jsou

zneužívány k podvodnému jednání. Povinnost podle věty první nebo druhé

Úřad uloží na základě podnětu orgánu veřejné moci příslušného k

projednání podvodného jednání. Úřad toto rozhodnutí uveřejní způsobem

umožňujícím dálkový přístup.(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zadržet

platby uvedené v odstavci 3 do doby, než o nich rozhodne orgán

příslušný k projednání podvodného jednání.“.125. V § 36 odst. 4 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.126. V § 36 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovy „ , nebo“ a

doplňuje se písmeno c), které zní:„c) držitel oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla

nevyužíval toto číslo nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo opakovaně

přerušil využívání tohoto čísla na souhrnnou dobu 12 měsíců v průběhu 2

let anebo jej využíval k jiným účelům, než pro které mu bylo přiděleno;

lhůta pro posouzení nevyužívání evropského harmonizovaného čísla se

počítá ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k

využívání evropského harmonizovaného čísla držiteli oprávnění nebo jeho

právnímu předchůdci uděleno poprvé.“.127. V § 36 odst. 7 písmeno c) zní:„c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho podnikání nepokračuje

dědic^16b)nebo správce dědictví^16c), nebo“.128. V § 38 odst. 2 písm. a) se slovo „telefonní“ nahrazuje slovem

„komunikační“.129. V § 38 odst. 2 písmeno c) zní:„c) pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových

uživatelů k těmto seznamům,“.130. V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo

jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně

dostupné telefonní službě“.131. V § 38 odst. 2 písm. f) se za slovo „službě,“ vkládají slova „ , k

informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům“.132. V § 38 odst. 2 písmeno g) zní:„g) doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b), kterými

jsou:1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační

síti pro spotřebitele,2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových

textových nebo multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky

proveditelné, přístupu k podobným službám se zvýšenou cenou anebo

volání na určené druhy čísel pro účastníka,3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,4. poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo

výhodnějších cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány,

jsou-li tyto informace dostupné, a5. kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné

telefonní služby, včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě

neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání této služby.“.133. V § 38 odst. 3 větě předposlední se slova „zvláštními cenami“

nahrazují slovy „poskytováním zvláštních cen“.134. V § 39 odst. 1 až 3 se za slova „odst. 2“ vkládají slova „a 3“.135. V § 39 odst. 1 se slova „a 131“ zrušují.136. V § 39 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:„(14) V případě, že podnikatel, kterému byla uložena povinnost

poskytovat některou z dílčích služeb, hodlá převést svou síť určenou

pro poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné komunikační

síti a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,

nebo její podstatnou část na jinou právnickou osobu, je povinen tuto

skutečnost předem v přiměřené lhůtě písemně oznámit Úřadu. V oznámení

Úřadu je povinen uvésta) údaje v rozsahu podle § 13 odst. 3,b) údaje o nabyvateli v rozsahu podle § 13 odst. 3,c) vymezení druhu a územního rozsahu sítě, které se převod týká,d) informace o finančních, technických a odborných předpokladech

nabyvatele, zejména ve vztahu k zajištění pokračování povinnosti

poskytovat univerzální službu,e) datum, ke kterému bude síť na nabyvatele převedena.(15) Úřad posoudí dopad převodu vlastnictví sítě, nebo její podstatné

části na poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné

komunikační síti a poskytování veřejně dostupné telefonní služby podle

§ 40 a po konzultaci podle § 130 vydá rozhodnutí o zachování, změně,

nebo zrušení povinnosti poskytovat některou z dílčích služeb.“.137. V nadpisu § 40 a v § 40 odst. 1, 2 a 5 se slova „veřejné

telefonní“ nahrazují slovy „veřejné komunikační“.138. V nadpisu § 41 se slovo „Telefonní“ nahrazuje slovem „Účastnické“.139. V § 41 odst. 1 větě první se slova „telefonní seznam účastníků“

nahrazují slovy „účastnický seznam“.140. V § 41 odst. 1 větě druhé a třetí se slovo „telefonní“ nahrazuje

slovem „účastnický“.141. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „a též“ nahrazují slovem

„nebo“.142. V § 41 odst. 3 písmeno a) zní:„a) předat poskytovatelům univerzální služby podle odstavců 1 a 2

bezodkladně poté, co byli tito poskytovatelé určeni, osobní údaje svých

účastníků-fyzických osob a identifikační údaje svých

účastníků-právnických osob, pokud k jejich uveřejnění dali účastníci

souhlas. Osobní údaje fyzických osob a identifikační údaje právnických

osob se uveřejní v rozsahu, v jakém dali tito účastníci s uveřejněním

souhlas. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je

povinen účastníky bezplatně informovat před vyžádáním jejich souhlasu k

uveřejnění jejich osobních a identifikačních údajů o účelu účastnického

seznamu a o dalších možnostech využití údajů založených na

vyhledávacích funkcích v elektronických verzích účastnického seznamu,“.143. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pokud je poskytovatel

univerzální služby podle odstavce 1 zároveň podnikatelem poskytujícím

veřejně dostupnou telefonní službu, řídí se udělování souhlasu k

uveřejnění údajů jeho účastníků podmínkami podle písmene a).“.144. V § 41 odst. 4 se slovo „telefonních“ nahrazuje slovem

„účastnických“.145. V § 41 odst. 5 větě první se za slovo „jméno,“ vkládají slova

„popřípadě jména,“.146. V § 41 odst. 5 větě druhé se slovo „místo“ nahrazuje slovy „adresu

sídla“.147. V § 41 odst. 6 větě první se slovo „telefonního“ nahrazuje slovem

„účastnického“.148. V § 41 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Osobní a

identifikační údaje o účastnících, kteří k jejich uveřejnění nedali

souhlas, nesmí být uveřejněny. Neuveřejnění, oprava, ověření a

odstraňování osobních nebo identifikačních údajů z účastnického seznamu

je pro dotčeného účastníka bezplatné.“.149. § 42 včetně nadpisu zní:㤠42Veřejné telefonní automaty a jiné obdobné technické prostředky

umožňující přístup k veřejně dostupné telefonní službě(1) Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle

§ 38 odst. 2 písm. e), je povinen ve stanovené geografické oblasti

uspokojovat přiměřené potřeby koncových uživatelů týkající se počtu

veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických

prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě,

geografického pokrytí, kvality poskytované služby a dostupnosti, včetně

potřeb zdravotně postižených koncových uživatelů.(2) Poskytovatel univerzální služby uvedený v odstavci 1 je povinen

zabezpečovat bezplatný přístup koncových uživatelůa) k veřejným telefonním automatům nebo jiným obdobným technickým

prostředkům umožňujícím přístup k veřejně dostupné telefonní službě a

jejich nepřetržité fungování,b) k číslům tísňových volání (§ 33) bez nutnosti použití platebních

prostředků.“.150. V § 43 odst. 1 se za slovo „službě,“ vkládají slova „tak aby pro

ně byla cenově dostupná a umožnila“ a slovo „přístupem“ se nahrazuje

slovem „přístup“.151. V § 43 odst. 1 se slovo „telefonním“ nahrazuje slovem

„účastnickým“.152. § 44 včetně nadpisu zní:㤠44Doplňkové služby(1) Systémem předplatného se rozumí služba, jejímž prostřednictvím si

spotřebitel může předplatit přístup k veřejné komunikační síti a

využívání veřejně dostupné telefonní služby.(2) Selektivním zamezením podle § 38 odst. 2 písm. g) bodu 2 se rozumí

bezplatně poskytovaná služba, která účastníku umožňuje na jeho žádost

zamezit odchozí volání, odesílání prémiových textových nebo

multimediálních zpráv, je-li to technicky proveditelné, nebo přístup k

jiným podobným službám se zvýšenou cenou anebo zamezit volání na

požadované typy čísel nebo skupiny čísel.(3) Položkovým vyúčtováním ceny se rozumí bezplatné vyúčtování ceny

obsahující rozpis jednotlivých volání. Neobsahuje položky za volání,

která účastník neplatí, včetně volání na čísla určená pro bezplatné

volání.(4) Poskytovatel univerzální služby je povinen umožnit účastníkovi

přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů, a to způsobem umožňujícím

dálkový přístup. Součástí této kontroly je i bezplatné upozornění v

případě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využívání služby

elektronických komunikací, které má vliv na výdaje spotřebitele.(5) Rozsah vyúčtování ceny uvedeného v odstavci 3 stanoví prováděcí

právní předpis.“.153. V § 45 odstavec 1 zní:„(1) Úřad na základě svého sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen

univerzální služby s ohledem na spotřebitelské ceny, inflaci a

průměrnou mzdu obyvatel posuzuje cenovou dostupnost univerzální služby,

nebo dílčích služeb dostupných na trhu v případě, že k jejich

poskytování nebyl žádný podnikatel podle § 39 určen.“.154. V § 46 se slova „a všeobecné“ zrušují.155. § 51 včetně nadpisu zní:㤠51Analýza relevantních trhů(1) Úřad provádí analýzu relevantních trhů stanovených podle § 52 za

účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. Analýzu trhu

Úřad vydává jako opatření obecné povahy. Efektivně konkurenčním trhem

není trh, na němž působí jeden nebo více podniků s významnou tržní

silou a kde nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské

unie v oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného

problému. Informaci o zahájení provádění analýzy relevantního trhu Úřad

uveřejní.(2) Úřad provádí analýzu relevantních trhů v intervalu 1 až 3 roky ode

dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým podniku s významnou tržní

silou uložil povinnosti podle odstavce 5, popřípadě ode dne nabytí

účinnosti opatření obecné povahy, kterým Úřad vydal analýzu

relevantního trhu, kterou byl relevantní trh shledán efektivně

konkurenčním. Tuto lhůtu může Úřad výjimečně prodloužit nejvýše o další

3 roky, oznámí-li to s odůvodněním Komisi a ta do jednoho měsíce od

oznámení nevznese proti prodloužení lhůty námitky.(3) V případě, že Komise vydá změnu doporučení o relevantních

trzích^23), Úřad provede novou analýzu relevantních trhů do dvou let

ode dne vydání tohoto doporučení za předpokladu, že se jedná o trhy,

které dosud nebyly Komisi Úřadem oznámeny.(4) Výsledky analýzy Úřad po konzultaci podle § 130 a 131 uveřejní

včetně stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V případě

zjištění, že trh není efektivně konkurenční, Úřad jako součást výsledků

analýzy uvede návrh na stanovení podniku s významnou tržní silou a

návrh povinností uvedených v odstavci 5, 6 nebo 12, které hodlá uložit

za účelem nápravy.(5) Úřad podle výsledku analýzy relevantního trhu stanoví rozhodnutím

podnik s významnou tržní silou a uloží mu jednu nebo zároveň několik z

následujících povinnostía) průhlednosti podle § 82,b) nediskriminace podle § 81,c) oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86,d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle

§ 84,e) umožnění volby a předvolby operátora podle § 70 odst. 1, nebof) související s regulací cen podle § 56 a 57.

Účastníkem tohoto řízení je pouze podnik, o jehož právech a

povinnostech má být rozhodováno.(6) Úřad je oprávněn kromě povinností uvedených v odstavci 5 uložit

rozhodnutím podnikům s významnou tržní silou jiné povinnosti týkající

se přístupu nebo propojení. Úřad uloží tyto jiné povinnosti po obdržení

souhlasného stanoviska Komise.(7) V případě, že Úřad na základě analýzy relevantního trhu dojde k

závěru, že uložením povinností podle odstavců 5 a 6 nebylo dosaženo

účinné hospodářské soutěže a že zároveň přetrvávají významné problémy

či tržní selhání v souvislosti s poskytováním služeb přístupu nebo

propojení na velkoobchodním trhu, může jako mimořádné opatření uložit

podniku s významnou tržní silou, který je vertikálně integrován,

povinnost funkční separace podle § 86a.(8) Pokud povinnosti podle odstavců 5, 6, 7 a 12 na relevantním trhu

již existují, Úřad vydá rozhodnutí o zachování, změně nebo zrušení

těchto povinností.(9) Zjistí-li Úřad na základě zpracované analýzy, že relevantní trh je

efektivně konkurenční nebo není nadále relevantním trhem podle § 52

odst. 1, rozhodne o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou a

povinností uložených podle odstavců 5, 6, 7 a 12.(10) Rozhodnutí podle odstavců 5 až 13 Úřad uveřejní podle § 125.(11) V případě nadnárodních trhů Úřad postupuje v souladu s právem

Evropské unie a provede společně s dotčenými národními regulačními

úřady analýzu relevantního trhu a popřípadě stanoví rozhodnutím podnik

s významnou tržní silou na daném trhu. Po projednání s dotčenými

národními regulačními úřady Úřad rozhodne o uložení, zachování, změně

nebo zrušení povinností uvedených v odstavcích 5, 6, 7 a 12.

Nadnárodním trhem se pro účely tohoto zákona rozumí trh určený

rozhodnutím Komise, který pokrývá území Evropské unie nebo jeho

podstatnou část a nachází se v České republice a nejméně v jednom

dalším členském státě.(12) Stanovil-li Úřad podle odstavce 3 podnik s významnou tržní silou

na některém relevantním trhu pro koncové uživatele a dospěl-li po

provedení konzultace v souladu s § 130 a 131 k závěru, že nápravy

nebude dosaženo uložením povinností podle odstavce 5, je oprávněn

tomuto podniku nebo těmto podnikům rozhodnutím zakázata) neodůvodněné nebo nepřiměřené zvýhodňování některých koncových

uživatelů,b) nepřiměřené vzájemné vázání služeb,c) účtování neúměrně vysokých cen, nebod) omezování hospodářské soutěže stanovením dumpingových cen.(13) Podnik, který byl na jednom relevantním trhu stanoven jako podnik

s významnou tržní silou, může být jako takový podnik stanoven i na

jiném úzce souvisejícím relevantním trhu, pokud jsou vazby mezi těmito

trhy takové, že umožňují přenesení tržní síly z jednoho relevantního

trhu na druhý, čímž se posiluje tržní síla tohoto podniku. Úřad může po

provedení analýzy druhého trhu uložit i na tomto trhu povinnosti podle

odstavce 5 písm. a) až c) a f). Pokud není uložení těchto povinností

dostatečné, může mu na tomto trhu uložit i povinnosti podle odstavce

12.156. V § 52 se odstavec 3 zrušuje.157. V § 53 odst. 1 se slova „vykonávající v jakékoliv formě trvalou

hospodářskou nebo obchodní činnost“ nahrazují slovem „podnikající“.158. V § 54 odst. 2 se slova „veřejně dostupné telefonní služby“

nahrazují slovy „veřejně dostupné služby elektronických komunikací“.159. V § 55 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , včetně

rizik spojených s investicemi do nových sítí“.160. V § 55 se odstavce 4 a 5 zrušují.161. V § 57 odst. 1 se slovo „dochází“ nahrazuje slovy „by mohlo

docházet“.162. V § 58 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo „nebo“ zrušuje.163. V § 58 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“ a

doplňuje se bod 4, který zní:„4. závazný postup při tvorbě cen na souvisejících maloobchodních

trzích u vertikálně integrovaného podniku, včetně uložení zákazu

stlačování marží a povinnosti zajistit replikovatelnost nabídek,“.164. V § 61 se v odstavci 3 číslo „11“ nahrazuje číslem „10“ a na konci

textu odstavce se doplňují slova „ , a k evropským harmonizovaným

číslům“.165. V § 61 odstavec 6 zní:„(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

umožňující mezinárodní volání je povinen zajišťovat uskutečnění všech

mezinárodních volání do Evropského telefonního číslovacího prostoru.

Cena za tato volání musí být obdobná jako cena, kterou si tento

podnikatel účtuje za volání do i z členských států Evropské unie. Právo

podnikatele na úhradu nákladů za přenos těchto volání v jeho síti není

tímto dotčeno.“.166. V § 62 odst. 1 se slovo „doplňkových“ nahrazuje slovem

„přiřazených“.167. V § 62 odst. 2 se za slova „Mezinárodní telekomunikační unií

(ITU),“ vkládají slova „Evropskou konferencí správ pošt a

telekomunikací (CEPT),“.168. § 63 včetně nadpisu zní:㤠63Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby

elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a

uveřejňování informací(1) Ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických

komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti musí být

srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem uvedeno vždya) u podnikatele poskytujícího služby nebo zajišťujícího přístup k síti

jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo

obchodní firma, jde-li o fyzickou podnikající osobu, nebo obchodní

firma nebo název, sídlo (místo podnikání) a identifikační číslo,

popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, a

příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, jde-li o

právnickou osobu,b) je-li uživatelem1. podnikající právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo,

popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména,

příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení,

popřípadě obchodní firma, bydliště, místo podnikání a identifikační

číslo, bylo-li přiděleno,3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště,

datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, nebo

název a sídlo, popřípadě sídlo organizační složky na území České

republiky, popřípadě identifikační číslo právnické osoby,c) popis poskytované služby, zejména1. informace, zda je poskytován přístup k číslům tísňového volání, a

údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání, popřípadě o

omezení přístupu k číslům tísňového volání,2. informace o veškerých podmínkách omezujících přístup ke službám a

aplikacím nebo možnosti jejich využívání,3. minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované

služby a zejména lhůta pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum

zahájení,4. informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti

elektronických komunikací, které se využívají k zabránění naplnění

kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv mohou mít

tyto postupy na kvalitu poskytované služby,5. informace o omezeních týkajících se užívání koncových zařízení,6. informace o právech účastníka vyplývajících z § 95,d) nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně

způsobů, jakými lze tyto služby využívat,e) údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání

aktuálních informací o všech platných cenách služeb,f) informace o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení, a

případné rozdíly v ceně u různých způsobů placení nebo při různých

formách vyúčtování,g) doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba,h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního

využívání služby, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod

z propagačních nabídek,i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace

vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých

lhůtách lze reklamaci uplatnit,j) smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za nedodržení nebo

porušení smluvních povinností ze strany podnikatele poskytujícího

službu nebo zajišťujícího přístup k síti nebo ze strany účastníka,k) ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v

případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v

případě přerušení poskytování služby nebo připojení,l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy mimo

soudní nebo správní řízení,m) způsob vyrozumění účastníka o změně smluvních podmínek,n) druhy opatření, která může podnikatel přijmout v případě narušení

bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění

jejich ohrožení nebo zranitelnosti,o) výše ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších

identifikátorů účastníka a podmínky přenesení,p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání,

na kterou je smlouva uzavřena, včetně výše úhrady nákladů spojených s

telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli k využívání

služby poskytnuto,q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních, nebo identifikačních

údajů v účastnickém seznamu v souladu s § 41 odst. 3.(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť uveřejní v každé

své provozovně návrh smlouvy podle odstavce 1 a současně ji zpřístupní

způsobem umožňujícím dálkový přístup.(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen

zpřístupnit informace o svých službách. Úřad může prováděcím právním

předpisem stanovit způsob a rozsah povinnosti informovata) účastníky o cenách platných pro všechna volání na čísla a služby, na

něž se vztahují zvláštní cenové podmínky,b) účastníky o jakékoliv změně přístupu k číslům tísňového volání nebo

změně při lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání,c) účastníky o jakékoliv změně podmínek omezujících přístup ke službám

a aplikacím nebo možnosti jejich využívání,d) o všech postupech zavedených poskytovatelem k měření a řízení

provozu, aby se zabránilo naplnění kapacity připojení či jejího

překročení, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou mít na kvalitu

služby,e) účastníky o jejich právu rozhodnout o tom, zda mají být jejich

osobní nebo identifikační údaje uvedeny v účastnickém seznamu v souladu

s § 41 odst. 3, a o tom, v jakém rozsahu tyto údaje budou uvedeny,f) pravidelně zdravotně postižené účastníky o podrobnostech stávajících

produktů a služeb jim určeným.(4) Uživatel, který požaduje připojení k veřejné komunikační síti nebo

přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací, má právo

uzavřít smlouvu s jedním nebo s více podnikateli, kteří takové služby

poskytují. To neplatí v případě, pokud jsou dány okolnosti vylučující

uzavření smlouvy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.(5) Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné

komunikační síti uložit rozhodnutím, aby provedl změnu smlouvy nebo

jejího zveřejněného návrhu pro veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti,

jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k

tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany

spotřebitele, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agresivních

obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele^24a).(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je

povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit

informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím

dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této změně

účastníka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy

uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných ustanovení,

které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen

prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu

ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové

podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen

poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání

vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká,

pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v

případě změny smlouvy podle odstavce 5.(7) V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné

komunikační síti uzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu určitou,

nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu

elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců. Podnikatel poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující

připojení k veřejné komunikační síti je povinen umožnit uživateli

uzavření smlouvy i na dobu nejvýše 12 měsíců; tím není vyloučena

možnost uzavření smlouvy na delší dobu v případě, že o to uživatel

požádá.(8) Smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro

ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb

elektronických komunikací, jsou neplatná.“.169. § 64 včetně nadpisu zní:㤠64Vyúčtování ceny, reklamace(1) Účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel veřejně

dostupné služby elektronických komunikací, je povinen uhradit za

poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby.(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací je povinen ve formě podle odstavce 5 poskytovat bezplatně

podle výběru účastníka, který je koncovým uživatelem, popřípadě

uživatele, tato vyúčtování ceny za poskytnuté služby:a) vyúčtování ceny podle druhu služby, nebob) souhrnné vyúčtování ceny jednou položkou.

Vyúčtování ceny neobsahuje položky za volání nebo jiné služby

elektronických komunikací, které účastník, který je koncovým

uživatelem, neplatí, včetně volání na čísla pro přístup ke službám na

účet volaného. U předplacených karet se vyúčtování ceny neposkytuje.(3) Je-li podnikatel uvedený v odstavci 2 poskytovatelem univerzální

služby s povinností podle § 38 odst. 2 písm. g) bodu 3, poskytne

spotřebiteli jen jedno bezplatné vyúčtování ceny podle výběru

spotřebitele.(4) Podnikatel, včetně poskytovatele univerzální služby, který

předkládá vyúčtování ceny obsahující rozpis jednotlivých volání,

poskytne na žádost účastníka, který je koncovým uživatelem, za úplatu i

vhodnou alternativu tohoto vyúčtování ceny zajišťující zvýšenou ochranu

soukromí tohoto účastníka, například neuvedením části volaného čísla ve

vyúčtování ceny.(5) Po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, popřípadě

uživatelem, podnikatel předloží vyúčtování ceny i v jiné formě než

elektronické.(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací je povinen ve vyúčtování ceny vyznačit zúčtovací období,

které nesmí být delší než 90 kalendářních dnů a v případě poskytování

univerzální služby 35 kalendářních dnů, nedohodne-li s účastníkem,

který je koncovým uživatelem, jiné období, a zajistit podání vyúčtování

ceny tak, aby mohlo být tomuto účastníkovi dodáno do 15 dnů ode dne

ukončení zúčtovacího období, a to způsobem stanoveným zákonem o

poštovních službách nebo jiným způsobem, byl-li tento jiný způsob

dodání s účastníkem, který je koncovým uživatelem, popřípadě

uživatelem, dohodnut.(7) Účastník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel má právo

uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně

dostupnou službu elektronických komunikací.(8) Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník, který je koncovým

uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za

poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu

poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci

uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá

odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, Úřad

je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost tohoto účastníka,

popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.(9) Reklamaci na poskytovanou službu je účastník, který je koncovým

uživatelem, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby,

jinak právo zanikne.(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na

poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode

dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se

zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do

2 měsíců ode dne jejího doručení. Doručení vyřízení reklamace musí být

provedeno prokazatelným způsobem.(11) Pokud se strany nedohodnou jinak, je podnikatel poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen v případě,

že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch účastníka, který je

koncovým uživatelem, vrátit mu rozdíl ceny způsobem a ve lhůtách

stanovených všeobecnými podmínkami služby, nejpozději však do 1 měsíce

od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto

práv uživatele není podnikatel poskytující službu povinen uhrazovat

uživatelům služby náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení

služby.(12) Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno

využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na

straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit

odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem,

který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním

způsobem. Podnikatel poskytující službu elektronických komunikací není

povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku

přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.(13) Rozsah vyúčtování ceny podle odstavce 2 písm. a) stanoví Úřad

prováděcím právním předpisem.“.170. V § 65 odst. 1 se slova „prostřednictvím veřejné telefonní sítě“

zrušují.171. V § 66 odstavec 1 zní:„(1) Podnikatel, který přiděluje telefonní čísla účastníkům, je povinen

na žádost osoby, která poskytuje veřejně dostupné informační služby o

telefonních číslech nebo poskytuje účastnické seznamy, předat jí osobní

a identifikační údaje účastníků, kteří s uveřejněním vyslovili souhlas,

a to za podmínek podle § 41 odst. 3 písm. b) věty poslední a v rozsahu

podle § 41 odst. 5. Podnikatel podle věty první je povinen účastníky

před vyžádáním jejich souhlasu k uveřejnění jejich osobních a

identifikačních údajů informovat o účelu účastnického seznamu a o

dalších možnostech využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v

elektronických verzích účastnického seznamu. Tyto údaje v rozsahu, v

jakém dali tito účastníci s uveřejněním souhlas, předá ve smluveném

formátu, za rovných a objektivních podmínek a v cenách, které jsou

nákladově orientované a nediskriminační. Předávající strana u

předávaných údajů rovněž vždy uvede, zda účastník sdělil, že si nepřeje

být kontaktován za účelem marketingu.“.172. § 69 zní:㤠69Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu a, je-li to

technicky možné, podnikatel zajišťující přístup k veřejné komunikační

síti je povinen svým účastníkům bezplatně umožnita) hlášení poruch prostřednictvím jeho sítě,b) informace prostřednictvím automatických hlásek, které informují

volajícího účastníka o změnách účastnických čísel v jeho síti,c) volání na čísla tísňového volání.“.173. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které znějí:㤠69a(1) Aniž je dotčeno ustanovení § 38, Úřad může po provedení veřejné

konzultace podle § 130 ve všeobecném oprávnění stanovit podnikatelům

poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu nebo zajišťujícím

přístup k veřejné komunikační síti podmínky týkající se povinnosti

poskytovat koncovému uživateli doplňkové služby podle § 38 a, je-li to

technicky proveditelné a ekonomicky přijatelné, službu multifrekvenční

tónové volby a zobrazení telefonního čísla volajícího účastníka.(2) Úřad povinnost poskytovat povinnosti v odstavci 1 neuloží,

zjistí-li, že poskytování těchto služeb je zajištěno.§ 69bAniž je dotčeno ustanovení § 43, Úřad může po provedení veřejné

konzultace podle § 130 ve všeobecném oprávnění stanovit podnikatelům

poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

podmínky týkající se povinnosti poskytovat zdravotně postiženým osobám

přístup k veřejně dostupným službám elektronických komunikací

rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, a

umožnit jim stejnou možnost výběru mezi službami, jakou mají ostatní

koncoví uživatelé.“.174. V § 71 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Úřad je oprávněn po

konzultaci podle § 130 uložit podnikateli zajišťujícímu veřejnou

komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací, aby uveřejňoval přehled o aktuálních cenách,

kvalitě a podmínkách jím poskytovaných veřejně dostupných služeb

elektronických komunikací a opatřeních přijatých s cílem zajistit

rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a to ve formě,

která umožňuje koncovým uživatelům tyto údaje jednoduchým způsobem

vzájemně porovnat.“.175. V § 71 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a případné

postupy pro vyhodnocování kvality“.176. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 a 131 uložit

podnikateli provozujícímu veřejnou komunikační síť požadavky na

zajištění minimální kvality služeb.“.177. V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Rozhodnutí podle

odstavce 2 Úřad rovněž uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.178. V § 74 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Každý takový podnět

Úřad uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.179. V § 74 odst. 5 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a

současně jej uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup“.180. V § 74 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Informaci o každém

takovém vyrozumění Úřad uveřejní způsobem umožňujícím dálkový

přístup.“.181. V § 75 odst. 5 se za slovo „zaslány“ vkládají slova

„prostřednictvím datové schránky nebo“.182. V § 76 se odstavce 2 až 4 zrušují.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.183. § 77 se zrušuje.184. V § 78 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ,

včetně případů, kdy jsou použity k předávání služeb informační

společnosti nebo služeb přenosu obsahu“.185. V § 78 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno i), které zní:„i) přístup k informačním systémům nebo databázím pro objednávání,

žádosti o údržbu, opravy a fakturaci.“.186. V § 78 odstavec 4 zní:„(4) Účastnickým vedením se rozumí fyzické spojení koncového bodu sítě

s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné pevné

komunikační síti.“.187. V § 79 odst. 2 písm. a) se slovo „povinnost“ nahrazuje slovy

„povinnosti, včetně povinnosti“ a za slova „podle § 78“ se vkládá

čárka.188. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno c), které zní:„c) podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým uživatelům, v

odůvodněných případech a nezbytné míře povinnosti k zajištění

interoperability jím poskytovaných služeb.“.189. V § 82 odst. 1 se za slova „síťové charakteristiky“ vkládají slova

„ , včetně podmínek omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo

jejich využívání,“.190. V § 82 odst. 2 větě druhé se za slovo „přístup“ vkládají slova

„nebo propojení“.191. V § 83 odst. 7 větě první se za slova „televizních služeb“

vkládají slova „koncovým uživatelům, včetně zdravotně postižených

osob,“.192. V § 84 odst. 1 se slova „veřejně dostupnou síť elektronických

komunikací“ nahrazují slovy „veřejnou komunikační síť“.193. V § 84 odst. 2 písmeno a) zní:„a) poskytovat přístup třetím stranám ke specifikovaným síťovým prvkům

nebo prostředkům, včetně zpřístupnění prvků sítě, které nejsou aktivní,

nebo účastnického vedení, s cílem mimo jiné umožnit volbu nebo

předvolbu operátora a nabídku dalšího prodeje účastnického vedení,“.194. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „pokud

podnik využívající přístup plní své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy

o přístupu,“.195. V § 84 odst. 2 písmeno e) zní:„e) poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdílení přiřazených

prostředků,“.196. V § 84 odst. 2 písm. f) se slova „v mobilních“ nahrazují slovy „ve

veřejných komunikačních“.197. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno i), které zní:„i) poskytovat přístup k přiřazeným službám.“.198. V § 84 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Úřad je oprávněn

v rozhodnutí o uložení povinnosti přístupu stanovit k těmto povinnostem

technické nebo provozní podmínky tak, aby byl zajištěn běžný provoz

sítě na základě principu spravedlnosti, proporcionality a včasnosti.“.199. V § 84 odstavec 3 zní:„(3) Podnik, kterému byla uložena povinnost podle odstavce 2, je

povinen zveřejnit referenční nabídku. Náležitosti a podmínky, které

musí referenční nabídka obsahovat, stanoví Úřad opatřením obecné

povahy.“.200. V § 84 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:„(4) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 rozhodnout na základě

žádosti podnikatele, který podle § 13 oznámil podnikání, o uložení

povinnosti podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, který

využívá cizí nemovitost podle § 104, sdílet své přiřazené prostředky

nebo svůj majetek, prostřednictvím nichž je cizí nemovitost využívána,

nebo povinnosti přijmout opatření pro koordinaci prací ve veřejném

zájmu. Tuto povinnost je Úřad oprávněn uložit, pokud z důvodu ochrany

životního prostředí, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo z

důvodu splnění cílů územního plánování nelze tyto prostředky zřídit

samostatně. Úřad je povinen v rámci veřejné konzultace podle § 130

oslovit i vlastníky dotčených nemovitostí. V rozhodnutí o uložení

povinnosti Úřad stanoví, kromě technické specifikace způsobu sdílení,

nebo koordinace, také pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení

přiřazených prostředků a majetku, pokud se na tom podnikatelé podle

věty první nedohodnou. Je-li více žadatelů, Úřad rozhodne podle pořadí

došlých žádostí.(5) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 rozhodnout o uložení

povinnosti sdílet kabelové rozvody v budovách, nebo až po první

soustřeďovací nebo rozvodný bod, pokud se jedná o umístění mimo budovu,

a to v případě, že by zdvojení kabelového rozvodu bylo ekonomicky

neefektivní nebo fyzicky neproveditelné. Úřad je povinen v rámci

veřejné konzultace podle § 130 oslovit i vlastníky dotčených

nemovitostí. Tuto povinnost lze na žádost podnikatele, který oznámil

podnikání podle § 13, uložit podnikateli zajišťujícímu veřejnou

komunikační síť, který využívá cizí nemovitosti podle § 104, nebo

vlastníkovi kabelového rozvodu. V rozhodnutí o uložení povinnosti

sdílení kabelového rozvodu Úřad stanoví, kromě technické specifikace

způsobu sdílení, pokud se na tom osoby podle věty třetí nedohodnou,

také pravidla pro rozdělení nákladů na sdílení včetně nákladů vloženého

kapitálu s ohledem na riziko, které toto sdílení představuje.“.Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.201. V § 84 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „2 a 3“ nahrazují

slovy „2 až 5“.202. V § 84 odst. 6 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo

propojení, včetně možnosti využití dalších služeb přístupu

poskytovaných na vyšší úrovni distribučního řetězce“.203. V § 84 odst. 6 písm. c) zní:„c) ochranu počáteční investice vlastníka zařízení s přihlédnutím k

financování z veřejného rozpočtu a rizikům plynoucím z počáteční

investice vlastníka, a náklady vlastníka zařízení na jeho údržbu,“.204. V § 84 odst. 6 se na konci textu písmene d) doplňují slova „se

zaměřením na účinnou hospodářskou soutěž v oblasti sítí a

infrastruktury“.205. V § 84 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno g), které zní:„g) ochranu vlastníků dotčených nemovitostí.“.206. V § 84 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno h), které zní:„h) zda v případě rozhodování o uložení povinnosti sdílet přiřazené

prostředky podle odstavce 4 z důvodu splnění cílů územního plánování

podnikatel, na jehož návrh se rozhoduje, ke dni podání návrhu již

podstoupil řádný proces vyjednávání s vlastníkem přiřazeného prostředku

a prokázal, že vyčerpal všechna technická a jiná možná řešení jak

vybudovat jeho vlastní, nezávislé přiřazené prostředky.“.207. V § 84 odst. 7 se slova „nebo 3“ zrušují.208. V § 84 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „7“.209. § 85 včetně nadpisu zní:㤠85Zpřístupnění účastnického vedení(1) Podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu zajišťující

veřejnou komunikační síť, kterému byla uložena povinnost zpřístupnit

účastnické vedení, je povinen uveřejnit referenční nabídku pro

zpřístupnění účastnického vedení.(2) Úsekem účastnického vedení se rozumí část účastnického vedení,

která spojuje koncový bod sítě se soustřeďovacím bodem nebo se

specifikovaným mezilehlým přístupovým bodem veřejné pevné komunikační

sítě.(3) Zpřístupněním účastnického vedení se rozumí plné zpřístupnění

účastnického vedení nebo sdílený přístup k účastnickému vedení.(4) Plným zpřístupněním účastnického vedení se rozumí poskytování

přístupu k účastnickému vedení nebo k úseku účastnického vedení, které

opravňuje k využívání celé kapacity infrastruktury sítě.(5) Sdíleným přístupem k účastnickému vedení se rozumí poskytování

přístupu k účastnickému vedení nebo k úseku účastnického vedení, které

opravňuje k využívání určené části kapacity infrastruktury sítě, jako

je část kmitočtu nebo její ekvivalent.(6) Náležitosti a podmínky, které musí referenční nabídka zpřístupnění

účastnického vedení obsahovat, stanoví Úřad opatřením obecné

povahy^31).“.210. V § 86 odstavec 2 zní:„(2) Úřad je oprávněn v souladu s § 51 uložit povinnost vést oddělenou

evidenci nákladů a výnosů subjektua) poskytujícímu přístup nebo propojení a kterého postupem podle § 51

určil jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu; Úřad

rozhodne, na které činnosti související s propojením nebo přístupem se

povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů vztahuje, nebob) který je uveden v § 83 odst. 5.

Úřad je oprávněn uložit povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a

výnosů subjektu uvedenému v písmenu a) také na souvisejících

maloobchodních trzích.“.211. V části první hlavě IV se za díl 5 doplňuje díl 6, který včetně

nadpisu zní:„Díl 6Funkční a dobrovolná separace§ 86aFunkční separace(1) Funkční separací se u vertikálně integrovaného podniku rozumí

oddělení nebo převedení činnosti spojené s velkoobchodním poskytováním

služeb přístupu na oddělenou hospodářskou jednotku, která je nezávisle

provozovaná, beze změny vlastnické struktury tohoto vertikálně

integrovaného podniku.(2) Oddělenou hospodářskou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí

část podniku, která je z hlediska své organizace, rozhodování a

účetnictví při své činnosti oddělena od vertikálně integrovaného

podniku.(3) Oddělená hospodářská jednotka musí poskytovat služby přístupu a

Úřadem určené služby elektronických komunikací všem podnikatelům,

včetně hospodářských jednotek v rámci vertikálně integrovaného podniku,

ve stejných lhůtách a za stejných smluvních podmínek, včetně podmínek

týkajících se úrovně cen a poskytovaných služeb, a prostřednictvím

stejných systémů a procesů.(4) Úřad může uložit povinnost funkční separace jen po předchozím

schválení žádosti Komisí. Tato žádost musí obsahovat:a) zjištění potvrzující závěry Úřadu podle § 51 odst. 7,b) odůvodněné posouzení, ze kterého vyplývá, že je málo pravděpodobné,

že bude v přiměřené době dosaženo účinné a trvající hospodářské soutěže

v oblasti sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků,c) analýzu očekávaného dopadu uložení této povinnosti na odvětví

elektronických komunikací, zejména pokud jde o sociální a územní

soudržnost a dále dopad na podnik s významnou tržní silou a další

dotčené subjekty, zaměstnance oddělené hospodářské jednotky, motivaci

podnikatele investovat do odvětví elektronických komunikací,

hospodářskou soutěž, spotřebitele a na Úřad ad) analýzu prokazující, že uložení této povinnosti je nejúčinnějším

možným nápravným opatřením pro řešení problémů hospodářské soutěže.(5) Návrh rozhodnutí o uložení funkční separace, který se předkládá

Komisi ke schválení, musí obsahovata) přesný popis a úroveň separace, zahrnující zejména právní postavení

oddělené hospodářské jednotky,b) údaje o aktivech oddělené hospodářské jednotky a o produktech nebo

službách, které bude tato jednotka poskytovat,c) pravidla vedení oddělené hospodářské jednotky, která zajišťují

nezávislost jejích zaměstnanců na vedení vertikálně integrovaného

podniku, kterému byla uložena povinnost funkční separace, a

odpovídající motivační strukturu,d) pravidla pro zajištění plnění uložených povinností,e) pravidla pro zajištění průhlednosti provozních postupů, zejména ve

vztahu k dalším dotčeným podnikům af) program sledování dodržování uložených povinností, včetně zveřejnění

výroční zprávy.(6) Poté, co Komise schválí žádost a návrh rozhodnutí, provede Úřad

koordinovaným způsobem analýzy všech trhů, které se vztahují k

přístupové síti. Na základě výsledku těchto analýz Úřad rozhodne o

uložení, zachování, změně nebo zrušení povinnosti podle § 51 na těchto

trzích.(7) Podnik, jemuž byla uložena povinnost funkční separace, může dále

podléhat kterékoliv z povinností uvedených v § 51 na jakémkoliv

konkrétním trhu, na němž je označen za podnik s významnou tržní silou,

nebo jakýmkoliv jiným povinnostem, jejichž uložení Komise schválila.§ 86bDobrovolná separace a převedení přístupové sítě(1) V případě, že podnikatel s významnou tržní silou na jednom nebo

více relevantních trzích hodláa) převést svá aktiva tvořící přístupovou síť, nebo její podstatnou

část na jinou právnickou osobu, se kterou není z hlediska své právní

formy, organizace a rozhodování spojen, nebob) provést dobrovolnou separaci, informuje o tom Úřad předem a včas

tak, aby mu umožnil posoudit dopad zamýšleného postupu. Podnikatel také

informuje Úřad o každé změně tohoto záměru, jakož i o konečném výsledku

procesu podle písmene b).(2) Úřad následně provede koordinovaným postupem analýzy všech

relevantních trhů, které se vztahují k přístupové síti, a na základě

svého posouzení rozhodne o uložení, zachování, změně nebo zrušení

uložených povinností podle § 51.(3) Právně nebo provozně oddělený subjekt může podléhat kterékoliv z

povinností uvedených v § 51 na jakémkoliv konkrétním trhu, na němž je

označen za podnik s významnou tržní silou, nebo jakýmkoliv jiným

povinnostem, jejichž uložení Komise schválila.“.212. V § 87 odst. 2 se slova „formuláře v obsahu stránky poskytované na

síti internet“ nahrazují slovy „elektronického formuláře na internetu“.213. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno e), které zní:„e) vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním

údajům uživatelů; na žádost Úřadu pro ochranu osobních údajů mu

podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací poskytnou informace o těchto postupech, počtu přijatých

žádostí, o právním odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpovězení.“.214. V § 88 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:„(4) V případě porušení ochrany osobních údajů fyzické osoby je povinen

podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací oznámit bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Úřadu pro

ochranu osobních údajů. Toto oznámení obsahuje popis důsledků porušení

ochrany a technická ochranná opatření, která podnikatel přijal, nebo

navrhuje přijmout.(5) V případě, že je porušení ochrany osobních údajů uživatele podle

odstavce 4 způsobilé ovlivnit zvláště závažným způsobem soukromí

fyzické osoby a nebo podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací neprovedl opatření, kterými by měl být tento

stav napraven a která by byla dostatečná k ochraně ohrožených osobních

údajů v souladu s posouzením Úřadu pro ochranu osobních údajů, oznámí

tuto skutečnost také dotčené fyzické osobě a Úřadu pro ochranu osobních

údajů. V tomto oznámení podnikatel uvede povahu porušení ochrany

osobních údajů, doporučení k provedení zásahů zmírňujících dopad

porušení ochrany osobních údajů a kontaktní informační místo.(6) Úřad pro ochranu osobních údajů je oprávněn po prošetření vzniklého

stavu porušení ochrany podle odstavce 4 uložit podnikateli

poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

povinnost, aby dotčenou fyzickou osobu o porušení ochrany údajů

informoval, pokud již tak neučinil sám.(7) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací vede pouze pro účely přezkumu plnění povinností podle

odstavců 4 a 5 přehled porušení ochrany osobních údajů, včetně

informací o okolnostech porušení, jeho dopadech a opatření přijatých k

nápravě stavu. Prováděcí právní předpis může stanovit podrobnější

podmínky, za nichž je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu

elektronických komunikací povinen oznámit porušení ochrany osobních

údajů, formát tohoto oznámení a způsob, jakým se má oznámení učinit.“.215. V § 89 odst. 3 se slova „provedení nebo usnadnění“ zrušují.216. V § 90 odst. 3 se slova „podle § 129 odst. 2“ nahrazují slovy

„podle § 129 odst. 3“.217. V § 90 odst. 6 se za slova „pokud k tomu dal“ vkládá slovo

„předem“.218. V § 91 odst. 1 se za slova „elektronických komunikací“ vkládají

slova „nebo službou elektronických komunikací“ a za slovo „polohu“

vkládá slovo „telekomunikačního“.219. V § 95 odst. 1 písm. b) větě předposlední se za slovo „účastníci“

vkládají slova „nebo uživatelé“.220. V § 95 odst. 1 písm. b) větě poslední se za slovo „účastník“

vkládají slova „nebo uživatel“.221. V § 96 odst. 1 se za slovo „účastníkům“ vkládají slova „nebo

uživatelům“.222. V § 96 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:„(2) Je zakázáno využívat síť nebo službu elektronických komunikací pro

účely přímého marketingu prostřednictvím automatických systémů volání

bez lidské účasti (automatická volací zařízení), faksimilních přístrojů

nebo elektronické pošty, nedal-li k tomu dotčený účastník nebo uživatel

předem souhlas.“.Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.223. V § 96 se doplňuje odstavec 5, který zní:„(5) Poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,

jehož obchodní zájmy jsou poškozovány porušováním povinností podle

odstavců 1 až 4, je oprávněn domáhat se soudní ochrany jménem svých

účastníků, jejichž práva byla tímto jednáním poškozena. Tím není

dotčeno oprávnění účastníka domáhat se svých nároků u soudu sám.“.224. § 98 a 99 včetně nadpisů znějí:㤠98Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí a služeb

elektronických komunikací(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen

zajišťovat bezpečnost a integritu své sítě a bezpečnost služeb, které

poskytuje. Za tím účelem je podnikatel zejména povinen přijmout

technicko-organizační pravidla vytvořená v souladu se síťovými plány

podle odstavce 2. S ohledem na technické možnosti tato pravidla zajistí

takovou úroveň bezpečnosti, která odpovídá míře existujícího rizika s

cílem předejít nebo minimalizovat dopad událostí na uživatele a na

vzájemně propojené sítě. Bezpečností sítě a služby se rozumí jejich

schopnost odolávat náhodným incidentům nebo neoprávněným či svévolným

zásahům, které závažně narušují dostupnost nebo interoperabilitu služeb

a integritu sítí.(2) Pro zajištění integrity veřejných komunikačních sítí Úřad vydává

síťové plány (§ 62), ve kterých vymezí základní vlastnosti těchto sítí

a jejich rozhraní, které jsou nezbytné pro vzájemné propojování

veřejných komunikačních sítí, pro přístup k nim, pro připojování

neveřejných komunikačních sítí a zajištění kontinuity dodávek služeb,

které jsou prostřednictvím veřejných komunikačních služeb poskytovány.(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací může v případech,

kdy hrozí nebo dojde k závažnému narušení bezpečnosti a integrity jeho

sítě z důvodů poškození nebo zničení elektronického komunikačního

zařízení, zejména vlivem velkých provozních havárií nebo živelních

pohrom, přerušit poskytování služby nebo odepřít přístup ke službě.

Přerušení nebo odepření musí být omezeno pouze na dobu nezbytně nutnou,

a je-li to technicky možné, musí být zachován přístup k číslům

tísňového volání.(4) O závažném narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě, rozsahu a

důvodech přerušení poskytování služby nebo odepření přístupu k ní,

přijatých opatřeních a o předpokládaném termínu odstranění příčiny

podle odstavce 3 je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť

nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

povinen bezodkladně informovat Úřad, subjekty provozující pracoviště

pro příjem tísňového volání a vhodným způsobem i uživatele. Rozsah a

formu předávání informací stanoví Úřad prováděcím právním předpisem.

Úřad může v případě, že je zveřejnění těchto informací ve veřejném

zájmu, informovat o tom vhodným způsobem veřejnost.(5) Úřad předkládá každoročně Komisi a Evropské agentuře pro bezpečnost

sítí a informací (ENISA) souhrnnou zprávu za předchozí kalendářní rok,

která informuje o oznámeních a opatřeních přijatých podle odstavců 3 a

4, a to v rozsahu a formátu stanoveném Komisí.(6) Podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo

poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací může

Úřad uložit povinnost provést bezpečnostní audit. Tento audit musí být

proveden kvalifikovaným nezávislým subjektem a na náklady podnikatele.

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je dále povinen na

žádost Úřadu předložit mu informace potřebné k posouzení bezpečnosti a

integrity sítí a bezpečnosti služeb, bezpečnostní audit a jeho

výsledky.§ 99Bezpečnost, integrita a poskytování služeb za krizových stavů(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je za krizového

stavu povinen podle svých technicko-organizačních pravidel zabezpečit

bezpečnost a integritu své sítě a interoperabilitu poskytovaných

služeb. Náležitosti uvedených technicko-organizačních pravidel stanoví

Úřad prováděcím právním předpisem.(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen předložit Úřadu na jeho

vyžádání dokumenty specifikující technicko-organizační pravidla podle

odstavce 1 a umožnit Úřadu kontrolovat dodržování těchto pravidel. Úřad

je oprávněn při zjištění rozporu těchto dokumentů s právními předpisy

sdělit dotčenému podnikateli tuto skutečnost a stanovit mu přiměřenou

lhůtu k odstranění nedostatků.(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou telefonní službu je oprávněn při nebezpečí vzniku

krizové situace a za krizového stavu^39)na žádost Ministerstva vnitra

poskytovat přednostně připojení k veřejné komunikační síti a přístup k

veřejně dostupné telefonní službě účastníkům krizové komunikace podle

zvláštního právního předpisu^38). Za tímto účelem je v rozsahu nezbytně

nutném oprávněn omezit nebo přerušit poskytování veřejně dostupné

telefonní služby. O omezení nebo přerušení poskytování veřejně dostupné

telefonní služby, včetně jeho rozsahu, je povinen bezprostředně

informovat Úřad. Toto omezení může trvat pouze po dobu nezbytně nutnou

a musí být zachován přístup k číslům tísňového volání.(4) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je za krizového stavu povinen

bezodkladně informovat Úřad o ohrožení nebo narušení bezpečnosti a

integrity své sítě a bezpečnosti služeb, včetně přijatých nebo

zamýšlených opatření k nápravě a o předpokládaném termínu odstranění

příčiny.“.225. V § 100 odst. 9 se za větu první vkládají věty „To neplatí v

případě, že stavba nebo činnost související s prováděním stavby byla

zahájena dříve než provoz elektronického komunikačního zařízení nebo

sítě. Změna stavby nebo provozu elektronického komunikačního zařízení

nebo sítě se v příslušné části považuje za novou stavbu nebo nové

zahájení provozu elektronického komunikačního zařízení nebo sítě.“.226. V § 104 odst. 3 větě druhé se za slova „je možno“ vkládají slova

„k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 písm. b) a c) a

2 písm. b) a c)“.227. V § 104 odst. 15 písm. b) se za slovo „vedení“ vkládají slova

„veřejné komunikační sítě“.228. V § 107 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje

se písmeno d), které zní:„d) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním

programu.“.229. V § 107 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:„(7) Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena

Rady podle odstavců 5 a 6. Rozhodnutí o odvolání z funkce člena, včetně

odůvodnění, se doručí odvolanému předsedovi Rady a zároveň ho zveřejní

v den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu

bezodkladně jmenuje nového předsedu Rady na zbývající část funkčního

období odvolaného předsedy Rady.“.Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.230. V § 108 odst. 1 písm. h) se za slova „členských států“ vkládají

slova „ , Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA),

Sdružením BEREC“.231. V § 108 odst. 1 písmeno m) zní:„m) vykonává státní kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a

odstraňuje zdroje rušení,“.232. V § 108 odst. 1 písmeno p) zní:„p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků

vyplývajících držitelům přídělů rádiových kmitočtů z výběrových

řízení,“.233. V § 108 odst. 1 písmeno z) zní:„z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný

návrh pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro

zajištění připojení k veřejné komunikační síti podle § 63 odst. 5,“.234. V § 108 odst. 1 se na konci písmene aa) tečka nahrazuje čárkou a

doplňuje se písmeno bb), které zní:„bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný

systém monitorování kmitočtového spektra.“.235. V § 108 odst. 3 větě první se za slova „Evropské unie,“ vkládají

slova „Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a

Sdružením BEREC“.236. V § 114 odst. 2 větě první se slova „bezpečnosti státu“ nahrazují

slovy „veřejné bezpečnosti“ a slovo „předběžném“ se zrušuje.237. V § 114 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Toto opatření je

platné nejdéle po dobu tří měsíců. Pokud během této doby povinná osoba

nezjedná nápravu, lze platnost tohoto opatření prodloužit až o další

tři měsíce.“.238. V § 114 se doplňuje odstavec 3, který zní:„(3) Úřad může rozhodnout o přerušení, nebo ukončení poskytování určité

služby elektronických komunikací nebo souboru služeb, pokud by toto

poskytování mohlo vést ke značnému narušení hospodářské soutěže, a to

do doby, než podnikatel poskytující tuto službu začne plnit uložené

povinnosti podle § 84 odst. 1.“.239. V § 115 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují

se písmena l) až o), která znějí:„l) zabezpečení efektivního využívání rádiových kmitočtů a jejich

účelnou správu,m) sbírání informací o budoucím rozvoji sítí nebo služeb včetně změn

topologie sítí, pokud by mohly mít dopad na poskytování služeb na daném

velkoobchodním trhu,n) kontrolu plnění povinností uvedených v § 98, 99 a § 55 odst. 1,o) posuzování sdílení prostředků nebo majetku podle § 84 odst. 4, a to

informace o povaze, dostupnosti a místa umístění těchto prostředků.“.240. V § 115 se doplňuje odstavec 8, který zní:„(8) Úřad dále shromažďuje dostupné informace o obecném předmětu

opravných prostředků, počtu žalob podaných podle § 246 občanského

soudního řádu a podle soudního řádu správního, délce řízení o těchto

opravných prostředcích a o počtu rozhodnutí, kterými byla nařízena

předběžná opatření, a to v elektronické podobě. Tyto informace Úřad

poskytne Komisi nebo Sdružení BEREC na základě jejich odůvodněné

žádosti.“.241. V § 116 odst. 1 se za slova „s Komisí“ vkládají slova „ , a to

zejména v oblasti strategického plánování, koordinaci a harmonizaci

využívání rádiového spektra,“.242. V § 117 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a

Sdružení BEREC“.243. V § 117 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Úřad se subjekty

uvedenými v tomto odstavci spolupracuje zejména v oblasti strategického

plánování, koordinaci a harmonizaci využívání rádiového spektra.“.244. § 118 až 120 včetně nadpisů znějí:㤠118Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního

deliktu tím, žea) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8,b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační

činnosti, nebo změny údajů, které uvedla v oznámení o komunikační

činnosti, nebo neoznámí ukončení komunikační činnosti,d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1,f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1,

nebo v rozporu s tímto oprávněním,g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3,h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4,i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání

zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele adresy

elektronické pošty,j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96

odst. 1 nebo 2,k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu

dotazů na účastnická čísla nebo jiné obdobné údaje, poskytuje údaje

účastníka, které veřejný seznam neobsahuje,l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek

opatření obecné povahy vydaným Úřadem podle § 34 odst. 4, § 47 odst. 3,

§ 62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 7, §

86 odst. 3,m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3

neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění

uděleno,n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových

kmitočtů, neinformuje o svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo §

22d odst. 2,o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj,

který nesplňuje technické požadavky,p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního

vedení podle § 102 odst. 3,q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního

komunikačního vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního

úřadu podle § 102 odst. 5 nebo ochranného pásma rádiového zařízení a

rádiového směrového spoje stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního

úřadu podle § 103 odst. 1, nebor) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního

komunikačního vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně

znesnadňuje přístup k tomuto vedení, nebo která by mohla ohrozit

bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího souhlasu

vlastníka vedení.(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí správního

deliktu tím, žea) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích

rádiových stanic bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění,c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě

kterých jí bylo toto oprávnění uděleno,d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje

Úřad o pronájmu tohoto oprávnění podle § 19a odst. 4,e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1, nebof) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu vysílacích rádiových

zařízení prováděla pouze osoba, která má platný průkaz odborné

způsobilosti.(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b se

dopustí správního deliktu tím, žea) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě

kterých mu bylo toto oprávnění uděleno, nebob) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel

zařízení, jehož provozem vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí

správního deliktu tím, žea) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie

těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických

komunikačních zařízení a sítí nebo rušení poskytování služeb

elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb,

nebob) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li

k rušení provozu elektronického komunikačního zařízení, sítě,

poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování

radiokomunikačních služeb.(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se

dopustí správního deliktu tím, žea) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem

nedostatky zjištěné při výkonu státní kontroly elektronických

komunikací nebo o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebob) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle §

115.(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, žea) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu přídělu bez

souhlasu Úřadu,b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího službu elektronických

komunikací, pokud jde o číselné řady používané pro přístup k jeho

službám podle § 30 odst. 10,c) nesplní povinnost používat normy, specifikace nebo doporučení podle

§ 62 odst. 1 nebo 2,d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stanoveným účelem nebo

nezabezpečuje zachování jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2,e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle §

80 odst. 2, nebof) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu oprávnění k

využívání čísel bez souhlasu Úřadu.(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí správního deliktu

tím, žea) neprovede technické úpravy při změně číslovacího plánu podle § 29

odst. 3, nebob) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel

nezajistí, aby bylo ukončeno využívání čísel na základě tohoto

oprávnění podle § 36 odst. 8.(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se

dopustí správního deliktu tím, žea) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání

nebo k evropským harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní

svým účastníkům bezplatné volání na tato čísla podle § 69 písm. c),b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5,d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla

podle § 33a odst. 1,e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2,f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o

aktivovaných předplacených kartách podle § 61 odst. 4,g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro

informační a operátorské služby podle § 66 odst. 1,h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání

podle § 67,i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu

prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle

§ 75 odst. 1 nebo 3,k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92,l) nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací v

souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o roamingu ve

veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství,m) neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v

přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných

mobilních telefonních sítích ve Společenství,n) porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny

roamingu stanovenou v přímo použitelném předpisu Evropské unie o

roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství,o) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů

nebo pro účely informační služby podle § 41 odst. 3, nebop) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského

telefonního číslovacího prostoru podle § 61 odst. 6.(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se dopustí správního

deliktu tím, žea) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,

nebob) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k

operátorským službám a nejméně k jedné informační službě podle § 66

odst. 2.(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu tím,

žea) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů podle

§ 44 odst. 4,b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny stanovené Úřadem

podle § 45 odst. 2,c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo výkonnostních cílů

jednotlivých služeb podle § 47 odst. 1,d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo

nepředloží platné ceny Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b),e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86

odst. 4,h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle

§ 86 odst. 7,j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost splnění povinnosti

podle § 40 odst. 1 nebo odst. 3, nebo nesdělí nebo sdělí opožděně

náhradní lhůtu podle § 40 odst. 6 pro splnění povinnosti podle § 40

odst. 1 nebo 3,k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním způsobem podle § 41

odst. 3,l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace podle § 47 odst. 2,m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní

telefonní volání, faksimilní komunikaci a přenos dat rychlostmi

dostatečnými pro funkční přístup k internetu podle § 40 odst. 5,n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1,o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka nebo neumožní

bezplatné neuveřejnění, opravu, ověření anebo odstranění

identifikačních údajů z účastnického seznamu v rozporu s § 41 odst. 6,p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uživatelů podle § 42 odst.

2,q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že hodlá převést svou síť

určenou pro poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné

komunikační síti a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní

službě, nebo její podstatnou část na jinou právnickou osobu, nebor) neposkytuje zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné

telefonní službě podle § 43 odst. 1.(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí správního deliktu tím,

žea) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že uplatněné ceny jsou

nákladově orientované,c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění

míry návratnosti investic nebo nejsou v souladu s metodikou oddělené

evidence nákladů podle § 86, ačkoliv má povinnost nákladové orientace

cen,e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84

odst. 2,f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení v rozporu s § 84

odst. 7,g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy podle § 84 odst.

8,h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1,i) neuveřejní referenční nabídku pro zpřístupnění účastnického vedení s

náležitostmi a podmínkami stanovenými podle § 85,j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a přístup ke specifickým

síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 odst. 3,k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou podle § 51 odst. 5

písm. f),l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5 písm. a) až e), 6, 7

nebo 12,m) využívá informace poskytnuté od jiného podnikatele před, v průběhu

nebo po sjednání smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo

s nimi nakládá v rozporu s § 81 odst. 2,n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86

odst. 4,p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle

§ 86 odst. 7.(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací se dopustí správního deliktu tím, žea) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a

důvěrnosti komunikací podle § 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů

podle § 90 odst. 8 s výjimkou osobních údajů,d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli

přístup k negeografickým telefonním číslům na území České republiky

podle § 35,g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo

nepředloží platné ceny Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b),h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro

volání mezi příhraničními oblastmi podle § 29 odst. 2,i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61

odst. 1 v kvalitě podle § 71,j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle

§ 64 odst. 10 nebo nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2,

4, 5 nebo 6,l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení

telefonních účtů podle § 65 odst. 1, nebom) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu

účastníkem v rozporu s § 65 odst. 2 nebo 3.(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí

správního deliktu tím, žea) nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize

širokého formátu podle § 68 odst. 1,b) nesplní některou z povinností podle § 69,c) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách

stanovených v § 73 odst. 7 a 8 typy rozhraní a jejich technické

specifikace, která nabízí pro připojení přístrojů, nebo změny těchto

technických specifikací,d) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a

zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 3 písm. b),e) odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu přístroj bez povolení

Úřadu podle § 74 odst. 5 nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny

podmínky podle § 74 odst. 6,f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s

tímto programem související služby podle § 72 odst. 1,g) nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán

jiným podnikatelem, který podle § 13 oznámil podnikání,h) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých

účastníků, podle § 33 odst. 3 písm. a),i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení,

ze kterého byla uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační

síti podle § 33 odst. 9,j) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4,k) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7, nebol) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní

podle § 73 odst. 6.(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního

deliktu tím, žea) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro

připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam

zpráv podle § 97 odst. 1,c) neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému

orgánu nebo je po uplynutí doby uchovávání nezlikviduje podle § 97

odst. 3,d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a

lokalizačních údajů podle § 97 odst. 6,e) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle

§ 97 odst. 11,f) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98

odst. 4,g) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb,

které poskytuje, podle § 98 odst.1,h) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity

své sítě a interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2

nebo 4,i) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na

poskytování služeb v jiném odvětví v České republice nebo v jiném

členském státě Evropské unie, nevede oddělenou evidenci nákladů a

výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně neoddělí činnosti

podle § 86 odst. 8 písm. b),j) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních

údajů porušením některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst.

2, 3 nebo 4,k) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,l) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost

ponechat si své telefonní číslo podle § 34 odst. 1,m) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla

stanovenou opatřením obecné povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5

překročí dobu jednoho pracovního dne, po kterou není účastníkovi během

procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně

dostupná služba elektronických komunikací,n) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s

vyjádřenou cenou uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2,o) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou

mu Úřadem podle § 35 odst. 3,p) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,q) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový

přístup pro koncové uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,r) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,s) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,t) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu

zveřejněného návrhu smlouvy podle § 63 odst. 5,u) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo

o jeho právu bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,v) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63

odst. 7,w) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a

podmínkách jím poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických

komunikací a opatřeních přijatých s cílem zajistit rovnocenný přístup i

pro zdravotně postižené uživatele uloženou Úřadem podle § 71 odst. 1,x) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních

údajů porušením některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,y) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, neboz) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle

§ 98 odst. 6.(15) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí

správního deliktu tím, žea) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání

služby v souladu s § 83 odst. 5,b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2,c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86

odst. 4,e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle

§ 86 odst. 7.(16) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního

vysílání se dopustí správního deliktu tím, žea) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, neboc) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných

smluvních podmínek podle § 72b odst. 1.(17) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské

digitální rozhlasové a televizní vysílání se dopustí správního deliktu

tím, žea) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce

podle § 83 odst. 9 písm. b),b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst.

9 písm. a), neboc) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c).(18) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské

digitální televizní vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření

rozhlasového a televizního vysílání v této síti se dopustí správního

deliktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě datového toku

podle § 72c.(19) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního rozhlasového a

televizního vysílání se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí ve

své síti službu šíření služeb přímo souvisejících s programem podle §

83 odst. 8.(20) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací pro originaci národních volání se dopustí správního deliktu

tím, žea) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla tísňového volání

podle § 33 odst. 1 nebo nepředá osobní nebo identifikační údaje

účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle § 33

odst. 2, nebob) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel

tísňového volání podle § 33 odst. 5.(21) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta doa) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až

r), odstavce 2 písm. f), odstavce 3 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce

6 písm. f),b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m),

odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až

p), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13

písm. i) až l) nebo odstavce 14 písm. j) až z),c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až

l), odstavce 2 písm. a), b), odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až e),

odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 9, odstavce 10 písm. a)

až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13 písm. a) až

h), odstavce 14 písm. a) až i), odstavce 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20.§ 119Přestupky(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žea) uskutečňuje zlomyslná volání,b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,c) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k

využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,d) v rozporu s § 26 odst. 2 obsluhuje některé z vysílacích rádiových

zařízení uvedených v § 26 odst. 1 bez platného průkazu odborné

způsobilosti k obsluze těchto zařízení,e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání,f) využívá zvláštní ceny podle § 38, ačkoliv není osobou se zvláštními

sociálními potřebami, nebo ačkoliv není osobou, jíž byla daná zvláštní

cena přiznána,g) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj,

který nesplňuje technické požadavky,h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání

zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele adresy

elektronické pošty,i) v rozporu s § 96 odst. 1 nabídne marketingovou reklamu nebo jiný

obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkovi nebo uživateli,

který uvedl, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu,j) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního

vedení podle § 102 odst. 3,k) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního

komunikačního vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního

úřadu podle § 102 odst. 5 nebo ochranného pásma rádiového zařízení a

rádiového směrového spoje, stanovené v rozhodnutí příslušného

stavebního úřadu podle § 103 odst. 1,l) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního

komunikačního vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně

znesnadňuje přístup k tomuto vedení, nebo která by mohla ohrozit

bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího souhlasu

vlastníka vedení, nebom) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek

opatření obecné povahy vydaným Úřadem podle § 34 odst. 4, § 47 odst. 3,

§ 62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6 a

§ 86 odst. 3.(2) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

podle § 17 odst. 1 se dopustí přestupku tím, žea) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,b) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě

kterých jí bylo toto oprávnění uděleno,c) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích

rádiových stanic bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění.(3) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

pro experimentální účely podle § 19b se dopustí přestupku tím, žea) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě

kterých mu bylo toto oprávnění uděleno, nebob) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.(4) Fyzická osoba jako osoba, které byla přiznána zvláštní cena, se

dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38 odst. 7 neinformuje

podnikatele, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny, o

všech skutečnostech, které mají vliv na podmínky pro poskytnutí

zvláštní ceny.(5) Fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož provozem vzniká

vysokofrekvenční energie, se dopustí přestupku tím, žea) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie

těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických

komunikačních zařízení a sítí nebo rušení poskytování služeb

elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb,

nebob) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li

k rušení provozu elektronického komunikačního zařízení, sítě,

poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování

radiokomunikačních služeb.(6) Fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí přestupku tím, žea) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem

nedostatky zjištěné při výkonu státní kontroly elektronických

komunikací nebo o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebob) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle §

115.(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až m) a za

přestupek podle odstavců 2 až 6 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za

přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.§ 120(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává

Úřad.(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.(3) Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto zákona se zvyšuje na

dvojnásobek, nejvýše však na částku 40 000 000 Kč, jestliže je týž

správní delikt spáchán opakovaně. Správní delikt je spáchán opakovaně,

pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž správní delikt

nabylo právní moci, neuplynuly 2 roky.(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti

správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a

k okolnostem, za nichž byl spáchán.(5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže

správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm

dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.(6) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že

vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické

osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o

odpovědnosti a postihu právnické osoby.“.245. § 121 se zrušuje.246. § 122 včetně nadpisu zní:㤠122Vztah ke správnímu řádu(1) V případě uplatnění regulace cen na trzích pro koncové uživatele

nejsou koncoví uživatelé účastníky řízení.(2) Úřad může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100 000 Kč.(3) V řízení s velkým počtem účastníků doručuje Úřad účastníkům

písemnosti veřejnou vyhláškou, s výjimkou předvolání a rozhodnutí ve

věci samé. Lhůta pro podávání námitek proti konceptu výrokové části a

odůvodnění rozhodnutí a pro podávání návrhů na doplnění řízení nesmí

být kratší než 10 dnů.(4) Splnění povinnosti uložené podniku s významnou tržní silou nebo

podnikateli podle § 33 odst. 8, § 38 odst. 2, § 38 odst. 3, § 51 odst.

5, 6, 7 a 12, § 57 odst. 1 a 4, § 60 odst. 2, § 61 odst. 2, § 63 odst.

5, § 69a, § 69b, § 70, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1, § 74 odst. 1, § 79

odst. 2, § 82, § 83 odst. 7, § 84, § 86 odst. 2 a 5, § 100 odst. 7 a §

114 odst. 2 a 3 lze vymáhat ukládáním donucovacích pokut až do celkové

výše 10 000 000 Kč.(5) V případě, kde tento zákon stanoví, že Úřad, předseda Rady nebo

Rada změní nebo může změnit vydané rozhodnutí, Úřad, předseda Rady nebo

Rada provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci^48b).“.247. V § 124 se odstavec 3 zrušuje.248. V § 127 odst. 1 se za slova „činnosti (§ 7)“ vkládají slova „nebo

mezi těmito osobami a jinými podnikateli působícími v jiném členském

státě, v jejichž prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení“.249. V § 127 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Úřad může

konzultovat se Sdružením BEREC věcnou problematiku sporu.“.250. V § 129 odst. 2 se věta třetí zrušuje.251. V § 129 odst. 3 větě první se za slova „doručení vyřízení

reklamace“ vkládají slova „nebo marného uplynutí lhůty pro její

vyřízení (§ 64 odst. 10)“ a slovo „reklamaci“ se nahrazuje slovem

„námitku“.252. V § 129 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č.

58 zní:„(5) Pro doručování v řízení podle odstavců 1 až 4 se obdobně použijí

ustanovení zvláštního zákona upravujícího postup soudu a účastníků v

občanském soudním řízení^58).58) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů.“.253. § 131 včetně nadpisu zní:㤠131Konzultace s Komisí a jinými členskými státy(1) Pokud opatření podle § 51, 52, 59, 79, 80 a 84 ovlivní obchod mezi

členskými státy, Úřad návrh opatření společně s odůvodněním po

provedení konzultace podle § 130 zpřístupní Komisi, Sdružení BEREC a

regulačním úřadům ostatních členských států. Jsou-li součástí návrhu

opatření skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, Úřad

tyto skutečnosti takto označí.(2) Úřad v co nejvyšší míře zohlední připomínky regulačních úřadů

ostatních členských států, Sdružení BEREC a Komise, byly-li podány ve

lhůtě do 1 měsíce od oznámení podle odstavce 1.(3) Pokud by navrhované opatření podle odstavce 1, jehož předmětem je

definovat relevantní trh nebo označit podnik jako podnik mající

samostatně nebo společně s jinými podniky významnou tržní sílu, podle

stanoviska Komise vytvořilo překážku pro jednotný trh nebo má-li Komise

vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právními předpisy Evropské

unie, zejména s cíli uvedenými v § 5, odloží Úřad přijetí tohoto

opatření a vyčká rozhodnutí Komise. Pokud Komise do 2 měsíců od konce

lhůty podle odstavce 2 rozhodnutí nevydá, je Úřad oprávněn navrhované

opatření přijmout. Pokud Komise rozhodne, že je návrh opatření nutné

vzít zpět, Úřad návrh opatření vezme zpět a do šesti měsíců ode dne

vydání rozhodnutí Komise jej změní nebo rozhodne o zastavení řízení. V

případě, že Úřad opatření změní, provede veřejnou konzultaci a

postupuje v souladu s odstavcem 1.(4) Pokud by navrhované opatření uvedené v § 51 odst. 3 nebo § 79 odst.

2 podle stanoviska Komise vytvořilo překážku pro jednotný trh nebo

má-li Komise vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právními předpisy

Evropské unie, zejména s cíli uvedenými v § 5, odloží Úřad přijetí

tohoto opatření. Úřad následující 3 měsíce po oznámení stanoviska

Komise spolupracuje s Komisí a Sdružením BEREC na úpravě opatření s

ohledem na cíle uvedené v § 5. Pokud během této lhůty vydá Komise

doporučení, v němž požaduje, aby Úřad opatření změnil nebo vzal zpět,

nebo rozhodnutí o stažení svých výhrad, Úřad do 1 měsíce od jeho vydání

přijme výsledné opatření a jeho přijetí sdělí Komisi. Tuto lhůtu lze

prodloužit tak, aby Úřad mohl uskutečnit veřejnou konzultaci podle §

130. Pokud se výsledné opatření odchyluje od doporučení Komise, Úřad

svůj postup odůvodní.(5) Úřad sděluje Komisi a Sdružení BEREC každé přijaté opatření uvedené

v odstavci 1.(6) V případě naléhavé potřeby jednat v zájmu ochrany hospodářské

soutěže a ochrany zájmů uživatelů je Úřad oprávněn v souladu se zásadou

proporcionality přijmout opatření odchylně od postupu podle odstavců 1

až 3. Platnost tohoto opatření je omezena nejvýše na dobu 2 měsíců.

Úřad poskytne opatření bezodkladně po jeho přijetí, v souladu s

odstavcem 1, a s odůvodněním potřeby vyloučení postupu podle odstavců 1

až 3, Komisi, Sdružení BEREC a regulačním úřadům ostatních členských

států. Úřad s ohledem na připomínky Komise, Sdružení BEREC nebo

regulačních úřadů jiných členských států podle odstavců 2 a 3 opatření

zruší, změní, nebo prodlouží dobu jeho platnosti.“.254. § 134 zní:㤠134(1) Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad nebo Policie České

republiky poskytuje Úřadu pro účely výkonu státní správya) referenční údaje ze základního registru obyvatel,b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,c) údaje z agendového informačního systému cizinců,d) referenční údaje ze základního registru osob.(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsoua) příjmení, včetně předchozích příjmení,b) jméno, popřípadě jména,c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v

cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,d) adresa místa pobytu, včetně předchozích adres místa pobytu a data

přihlášení k pobytu, popřípadě i adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle zvláštního právního předpisu,e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území

České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo;

je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v

rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů

prohlášený za mrtvého nepřežil,f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů^50),h) údaje o rodinných příslušnících, kteří jsou zákonnými zástupci

účastníka.(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení včetně předchozích

příjmení,b) rodné číslo,c) pohlaví,d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa

trvalého pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány

písemnosti podle zvláštního právního předpisu,e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů

vedených o opatrovníkovi,f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu

trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České

republiky,g) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě

jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný

zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména,

příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte

právnická osoba, název a adresa sídla,h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo manžela, nebo

registrovaného partnera; je-li manželem, nebo registrovaným partnerem

fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě

jména, příjmení manžela, nebo registrovaného partnera a datum jeho

narození,i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo dítěte; je-li cizinec,

který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení

dítěte a datum jeho narození.(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsoua) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,c) pohlaví,d) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být

doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu^51),e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České

republiky,g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům včetně údajů

vedených o opatrovníkovi.(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru

obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence

obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou

ve tvaru předcházejícím současný stav.(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsoua) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo jméno, popřípadě

jména, a příjmení podnikající fyzické osoby,b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních

předpisů,c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních

předpisů,d) právní forma,e) záznam o zpřístupnění datové schránky,f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel

anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení

a bydlišti u zahraniční fyzické osoby,g) právní stav,h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické

osoby ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční

údaj o adrese v registru územní identifikace.(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen

takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.255. V § 134a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a

data vydání předchozích občanských průkazů“.256. V § 134a odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a

doby platnosti předchozích občanských průkazů“.257. V § 134a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují

se písmena g) a h), která znějí:„g) rodné číslo,h) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilých dětí.“.258. § 135 se zrušuje.259. V § 150 odst. 1 se slova „§ 25 odst. 3“ zrušují, slova „§ 27 odst.

5“ se nahrazují slovy „§ 27 odst. 8“ a slova „§ 99 odst. 11“ se

zrušují.260. V § 150 odst. 2 se slova „§ 99 odst. 12“ zrušují.261. V § 150 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.262. V § 150 odstavec 5 zní:„(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 4, § 44 odst. 5, § 63

odst. 3, § 64 odst. 13, § 97 odst. 7 a 12, § 98 odst. 4, § 99 odst. 1,

§ 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2.“.263. V § 150 se doplňuje odstavec 6, který zní:„(6) Úřad pro ochranu osobních údajů může vydat vyhlášku k provedení §

88 odst. 7.“.Čl. IIPřechodná ustanovení1. V případě, že bylo v Plánu využití rádiového spektra v určitém

kmitočtovém pásmu zmírněno omezení zásady technologické neutrality a

neutrality vůči službám uplatněné podle § 16a zákona č. 127/2005 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může držitel

přídělu rádiových kmitočtů, jemuž byl tento příděl udělen přede dnem

25. května 2011 a tento příděl má dobu platnosti alespoň pět let po dni

25. května 2011, do dne 25. května 2016 podat u Úřadu žádost o

přezkoumání tohoto přídělu ve vztahu k tomuto omezení.2. Úřad před vydáním rozhodnutí o přezkoumání přídělu podle bodu 1

sdělí držiteli přídělu, v jakém rozsahu bude tento příděl změněn, a

současně mu sdělí lhůtu, ve které může vzít žádost o přezkoumání zpět.

V případě, že držitel tohoto přídělu vezme v dané lhůtě svou žádost o

přezkoumání zpět, zůstává tento příděl v platnosti až do skončení doby

jeho platnosti, nebo do pěti let od podání žádosti o přezkoumání v

závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.3. Ode dne 25. května 2016 je Úřad oprávněn změnit všechna individuální

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, příděly rádiových kmitočtů a

všeobecná oprávnění, která budou v rozporu s Plánem využití rádiového

spektra v části upravující omezení technologické neutrality a

neutrality vůči službám podle § 16a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.4. Úřad je povinen uvést plán využití rádiového spektra do souladu s

ustanovením § 16 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dvanácti měsíců ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona.5. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických

komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je

povinen uvést smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby

elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a

uveřejňování informací do souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.

127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.6. Do 31. prosince 2012 se do výše čerpání úhrady výdajů podle § 27

odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, započítává i čerpání úhrad nákladů podle čl.

II bodů 7 a 8 zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony. Do 31. prosince 2012 je Úřad oprávněn

čerpat úhradu výdajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kromě podmínky

uvedené v tomto ustanovení pouze v případě, pokud tím nedojde k omezení

uspokojení nároků oprávněných subjektů též podle čl. II bodů 2 až 4

zákona č. 153/2010 Sb.7. Za předpokladu, že do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl

omezen počet práv podle § 20 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném

do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne doba platnosti přídělu

rádiových kmitočtů vydaného podle § 136 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.,

ve znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, za 12 měsíců ode dne

účinnosti tohoto zákona, pokud nebude v této době postupem podle § 20

odst. 1 a 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, omezen počet práv. V tomto případě je příděl

nadále platný po dobu platnosti v něm uvedenou.8. Pokud byla platnost individuálního oprávnění k využívání rádiových

kmitočtů v rozhodnutí podle § 18 nebo § 19 zákona č. 127/2005 Sb., ve

znění účinném do dne účinnosti tohoto zákona, stanovena delší, než činí

doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů, na jehož základě bylo

individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydáno, pozbývá

takové individuální oprávnění platnosti nejpozději dnem právní moci

rozhodnutí o udělení přídělu podle bodu 10.9. Pokud v době do 1 roku přede dnem účinnosti tohoto zákona došlo k

ukončení platnosti přídělu rádiových kmitočtů uplynutím doby, na kterou

byl tento udělen, postupuje Úřad přiměřeně podle § 20 odst. 4 a 5

zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto

zákona.10. Úprava doručování podle § 129 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., ve

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na

správní řízení zahájená a nedokončená před nabytím účinnosti tohoto

zákona.11. Dokud nenabudou účinnosti vyhlášky Úřadu vydané na základě § 44

odst. 5, § 64 odst. 13 a § 99 odst. 1, postupuje se podle dosavadních

opatření obecné povahy.ČÁST DRUHÁZměna zákona o některých službách informační společnostiČl. IIIZákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o

změně některých zákonů (zákon o některých službách informační

společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,

zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:1. V § 2 písm. c) se za slova „komunikační zařízení,“ vkládají slova

„automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační“ a slovo

„telekomunikační“ se zrušuje.2. V § 2 písmeno f) zní:„f) obchodním sdělením všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení

k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře

zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem^3)nebo

vykonává regulovanou činnost^2).“.3. V § 10 odstavec 4 zní:„(4) V případě přeshraniční spolupráce orgán dozoru uvedený v odstavci

1 písm. a) postupuje podle předpisu Evropské unie o spolupráci v

oblasti ochrany spotřebitele^6a).“.4. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.5. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:㤠10a(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta

hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní

sdělení.(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.“.6. V § 11 odstavec 1 zní:„(1) Právnické osobě, která hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými

prostředky obchodní sdělenía) bez souhlasu adresáta,b) neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,c) skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se

komunikace uskutečnila,d) neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o

ukončení takové komunikace, neboe) bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně,

jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout

souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při zaslání každé

jednotlivé zprávy,

se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.“.7. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:㤠11aPoskytovatel služby informační společnosti, jehož obchodní zájmy jsou

poškozovány porušováním povinností podle § 7, je oprávněn domáhat se

jménem svých zákazníků, jejichž práva byla tímto jednáním poškozena,

soudní ochrany. Tím není dotčeno oprávnění zákazníka domáhat se svých

nároků u soudu sám.“.ČÁST TŘETÍZměna zákona o ochraně spotřebiteleČl. IVZákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.

217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č.

110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č.

145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.

452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.

320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č.

439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.

217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.

229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.

281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č.

298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č.

28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č.

219/2011 Sb., se mění takto:1. V poznámce pod čarou č. 3 se slova „zákon č. 110/1964 Sb., o

telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují.2. V § 23 odst. 1 se za slova „až 11“ doplňují slova „a 15“.3. V § 2 3 se doplňuje odstavec 15, který zní:„(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, §

9 až 10, § 11 až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických

komunikací provádí Český telekomunikační úřad.“.ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o ochraně osobních údajůČl. VZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona

č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona

č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona

č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona

č. 444/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona

č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona

č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona

č. 281/2009 Sb., se mění takto:1. V § 4 písmeno h) zní:„h) blokováním operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou

dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou

nezbytných zásahů,“.2. V § 21 se odstavce 3 a 4 zrušují.Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.3. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se

písmeno j), které zní:„j) nevede přehled případů porušení ochrany osobních údajů podle § 88

odst. 7 zákona o elektronických komunikacích.“.ČÁST PÁTÁZměna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

zákonůČl. VIZákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.,

se mění takto:1. V čl. I se body 55 a 56 zrušují.2. V čl. VII se slova „s výjimkou čl. I bodu čl. 26, 55 a 56, které

nabývají“ nahrazují slovy„s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá“.ČÁST ŠESTÁÚČINNOSTČl. VIITento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po dni jeho vyhlášení.Němcová v. r.Klaus v. r.Nečas v. r.

Related Laws