o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky


Published: 1994

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
60/1994 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. ledna 1994 byla v

Piešťanech podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou

Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních

poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru

hradní policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra.Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem 14. ledna

1994.České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODAmezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu

práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve

Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání

vojsk Ministerstva vnitraVláda České republiky a vláda Slovenské republiky k zabezpečení

přechodu práv a povinností ze skončených služebních poměrů policistů

zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a

vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra se dohodly takto:Čl.1Práva a povinnosti ze skončených služebních poměrů policistů zařazených

ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z

povolání vojsk Ministerstva vnitra přecházejí na Českou republiku a na

Slovenskou republiku podle místa trvalého bydliště policisty nebo

vojáka z povolání, které měl ke dni 31. prosince 1992, kromě nároků,

které podle ústavního zákona č. 624/1992 Sb., o zániku funkce soudců a

o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem

České a Slovenské Federativní Republiky, musí být uspokojeny nejpozději

do 31. prosince 1992.Čl.2Na Českou republiku a na Slovenskou republiku přecházejí podle článku 1

také práva a povinnosti ze skončených služebních poměrů, které před 31.

prosincem 1992 přešly na Federální policejní sbor, Sbor hradní policie

a nebo na vojska Ministerstva vnitra.Čl.3Smluvní strany určí orgán povinný uspokojit nároky, popřípadě

uplatňovat nároky ze skončených služebních poměrů uvedených v článcích

1 a 2.Čl.4Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.Čl.5Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu.Dáno v Piešťanech dne 14. ledna 1994 ve dvou vyhotoveních, každé z nich

v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za vládu České republiky:Jan Ruml v.r.ministr vnitraZa vládu Slovenské republiky:Jozef Tuchyňa v.r.ministr vnitra

Related Laws