změna vyhl. o způsobilosti plavidel k provozu na vodních cestách


Published: 2005

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
186/2005 Sb.VYHLÁŠKAze dne 4. května 2005,kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k

provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000

Sb.Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o

vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č.

118/2004 Sb., (dále jen "zákon"):Čl.IVyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na

vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb., se

mění takto:1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:"§ 1Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství.^1)1) Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví

technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (čl. 4), Směrnice

Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. června 1994 o

sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se

rekreačních plavidel (čl. 4).".2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:"§ 1aPlavební zóny vodních cest(1) Pro účely této vyhlášky se vodní cesty rozdělují na plavební zóny:a) zóna 1 - s výskytem vln o výšce do 2,0 m,b) zóna 2 - s výskytem vln o výšce do 1,2 m,c) zóna 3 - s výskytem vln o výšce do 0,6 m,d) zóna 4 - s výskytem vln o výšce do 0,3 m.(2) Plavební zóny sledovaných vodních cest České republiky jsou uvedeny

v příloze č. 1.".3. V § 3 se na konci odstavce 3 doplňují slova "a musí být provedena

jako nepotopitelná podle přílohy č. 3 bodu 2.02.1".4. V § 4 odst. 1 se za písmenem c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

nová písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:"d) plavidel, jejichž způsobilost k provozu na vodní cestě potvrzuje

platné lodní osvědčení plavidla vydané podle článku 22 Revidované

úmluvy pro plavbu na Rýně^2) na základě technické prohlídky plavidla,

jde-li o prodloužení platnosti lodního osvědčení,e) převozních lodí s obsaditelností maximálně 12 osob výhradně

provozovaných na vodních cestách dopravně významných využitelných,

vodních cestách účelových a na ostatních vodních cestách.2) Článek 4 směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se

stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se včetně odkazů na tyto

poznámky označují jako poznámky pod čarou č. 3 až 6.5. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "na vodní cestě"

vkládají slova "pro účely osvědčení způsobilosti plavidla k provozu na

vodní cestě".6. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují slova " , anebo platnosti

lodního osvědčení plavidla vydaného podle článku 22 Revidované úmluvy

pro plavbu na Rýně".7. V § 7 odst. 3 se za slova "klasifikační prohlídky" vkládají slova "

, nebo předložení platného lodního osvědčení plavidla vydaného podle

článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně".8. V příloze č. 3 v článku 1.01. se doplňují nové odstavce 1.01.4. a

1.01.5., které včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

"1.01.4. Je-li malé plavidlo, které je rekreačním plavidlem podle

zvláštního právního předpisu,^7) opatřeno označením CE

a výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce

uplatnil u tohoto plavidla příslušné postupy posuzování

shody s technickými požadavky a vydal o tom ES prohlášení

o shodě podle práva Evropských společenství,^7),^8) splňuje

toto plavidlo v okamžiku uvedení na trh technické

podmínky způsobilosti malých plavidel podle této přílohy

kromě jejích článků 1.03.2., 5.02.3., 5.03., 5.05.4.,

5.05.5., 5.06.3., 5.06.4. a 6.01. až 6.04.1.01.5. Je-li malé plavidlo, které je vodním skútrem podle

zvláštního právního předpisu,^7) opatřeno označením CE

a výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce

uplatnil u tohoto plavidla příslušné postupy posuzování

shody s technickými požadavky a vydal o tom ES prohlášení

o shodě podle práva Evropských společenství,^7),^8) splňuje

toto plavidlo v okamžiku uvedení na trh technické

podmínky způsobilosti malých plavidel podle této přílohy.7) Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační

plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory

rekreačních plavidel a vodních skútrů.8) Směrnice 94/25/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června

1994 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a správních opatření

členských států týkajících se rekreačních plavidel.Směrnice 2003/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června

2003, kterou se mění směrnice 94/25/ES o sbližování zákonů, jiných

právních předpisů a správních opatření členských států týkajících se

rekreačních plavidel.".Čl.IITato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr:Ing. Šimonovský v. r.

Related Laws