novela zákona o služebním poměru příslušníků SNB


Published: 1990

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
546/1990 Sb.ZÁKONze dne 5. prosince 1990,kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru

příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a

zákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech

ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o

služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů

č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se

usneslo na tomto zákoně:Čl. IZákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní

bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb., č. 74/1990 Sb. a č.

169/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:1. § 36 včetně nadpisu zní:"§ 36Služba konaná nad základní dobu služby v týdnu(1) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, je příslušník povinen konat

službu nad stanovenou základní dobu služby v týdnu.(2) Koná-li příslušník službu přímé bezpečnostní povahy nad stanovenou

základní dobu služby v týdnu, náleží mu za každou hodinu výkonu této

služby náhradní volno; náhradní volno musí být poskytnuté do jednoho

měsíce a pokud to není možné pro důležité zájmy služby, náleží

příslušníkovi za každou hodinu výkonu takové služby peněžitá náhrada ve

výši odpovídající jeho průměrnému hodinovému služebnímu příjmu. Za dny

nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo za svátky se peněžitá náhrada

zvyšuje o 33 %.(3) Okruh osob uvedených v odstavci 2 určí ve své působnosti ministr

vnitra České republiky a ministr vnitra Slovenské republiky po

projednání s příslušným odborovým orgánem.".2. § 126 písm. d) zní:"d) ustanovení § 99 odst. 3 věta čtvrtá a pátá, § 100 odst. 1 písm. g),

§ 101 odst. 2 a 6, § 102 odst. 2 věta druhá, § 114a a § 117 odst. 3 se

na služební poměr příslušníků sborů nápravné výchovy nevztahují.".3. V § 126 se dosavadní text označuje jako odstavec 1. Za odstavec 1 se

vkládá odstavec 2, který zní:"(2) Příslušníkům sborů nápravné výchovy, jejichž služební poměr

skončil v době od 1. července 1990 do 31. prosince 1991, nenáleží

odchodné podle § 108, platové vyrovnání podle § 109 ani příspěvek za

službu podle § 110 až 114, pokud na jejich žádost nerozhodne služební

orgán jinak.".Čl.IIZákon č. 169/1990 Sb., o občanských komisích působících v resortech

ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o

služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů

č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb., se doplňuje takto:V čl. III se za slova "Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti" vkládají

slova "a sborů nápravné výchovy".Čl.IIITento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Havel v. r.Dubček v. r.Čalfa v. r.